r_NaujojiAkmene

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO

 

2017 m. gegužės 31 d.   Nr. T-105(E) 

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Akmenės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. fiziniams asmenims, ne pelno siekiančioms organizacijoms, įstaigoms, Savivaldybės kontroliuojamoms uždarosioms akcinėms bendrovėms ir UAB „Akmenės energija“, kuriai išnuomotas Akmenės rajono šilumos ūkis, 0,3 procento nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.2. kitiems juridiniams asmenims – 1 procentą nekilnojamojo turto mokestinės vertės;

1.3. netinkamos techninės priežiūros būklės turtui (kai Savivaldybės administracijos specialistas, atliekantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu nustatytą statinių naudojimo priežiūrą, t. y. tikrinantis, kaip statinių naudotojai vykdo statinių techninės priežiūros ir naudojimo reikalavimus, yra pateikęs duomenis dėl turto nepriežiūros) ir nenaudojamam ekonominei ar individualiai veiklai turtui – 3 procentų nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

2. Atleisti pirmus metus (12 mėn.) nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojus, naujai įsigijusius nekilnojamojo turto, nenaudojamo registruotoje ekonominėje ir (ar) individualioje veikoje.

3. Įpareigoti Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorių teikti informaciją Šiaulių apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai apie statinių savininkus, kuriems taikyta administracinė atsakomybė už statinių techninės priežiūros taisyklių nesilaikymą.

4. Nustatyti, kad nekilnojamojo turto mokestis gali būti sumažinamas arba visai nuo jo atleidžiama Akmenės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programoje, Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas