HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S

DĖL DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. sausio 14 d. Nr. D1-34

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimo Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ 2.9 punktu:

1. T v i r t i n u Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P a v e d u viešajai įstaigai Būsto energijos taupymo agentūrai šio įsakymo 1 punkte nurodyto Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka vykdyti pirkimų priežiūrą.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Valentinas Mazuronis


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-34

 

DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ir STATYBOS RANGOS DARBŲ PIRKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 ,,Dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo), arba ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas pirkimų vykdymo tvarką. Jeigu bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės paskirtas savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius (toliau – užsakovas) nėra perkančioji organizacija, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), ir jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų ir paslaugų nepavyksta įsigyti per CPO LT elektroninį katalogą, šios paslaugos ir (ar) darbai, nekeičiant jų apimties ir kainos, nurodytų perkant per CPO LT elektroninį katalogą, taip pat paslaugos ir (ar) darbai, kurių nėra CPO LT elektroniniame kataloge, vykdomi vadovaujantis Tvarkos aprašo nuostatomis.

2. Statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimai vykdomi vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektu (toliau – Projektas). Projektas rengiamas ir tvirtinamas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakyme Nr. D1-677 ,,Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatyme, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 ,,Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“.

4. Projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimus (toliau – pirkimai) organizuoja užsakovas, kuris užtikrina, kad atliekant pirkimus ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

5. Vykdant pirkimus užsakovo sprendimu, sudaroma pirkimo komisija ir skiriamas pirkimo komisijos pirmininkas (toliau – komisija), nustatomos užduotys ir suteikiami įgaliojimai toms užduotims vykdyti. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip trijų narių, iš kurių bent vienas narys yra daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas atstovas; kai perkami statybos rangos darbai – bent vienas komisijos narys yra pirkimo specialistas, turintis bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo kvalifikaciją, nurodytą statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“, 1.1.1–1.1.12 punktuose. Pirkimo specialistas gali būti asmuo, rengęs Investicijų planą, kuriam įgyvendinti perkami statybos rangos darbai. Dokumentas (kopija), patvirtinantis pirkimo specialisto kvalifikaciją, pateikiamas kartu su pirkimo ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas). Komisijos nariu negali būti asmuo, susijęs su pasiūlymus teikiančiais asmenimis šeimos, partnerystės, artimosios giminystės santykiais, taip pat jeigu asmuo (ar jam artimas asmuo) turi asmeninį turtinį ar neturtinį suinteresuotumą, galintį daryti poveikį priimant sprendimus dėl pirkimo. Komisija sprendimus priima posėdyje paprasta balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia komisijos pirmininko balsas. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodomi sprendimo motyvai, paaiškinimai, komisijos narių atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę komisijos nariai. Komisijos posėdis laikomas įvykusiu, jei dalyvavo daugiau kaip pusė komisijos narių.

 

II. PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS, PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS PASLAUGŲ PIRKIMAS, STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMAS, RANGOS DARBŲ SU PROJEKTO (AR JO DALIES) PARENGIMU PIRKIMAS

 

6. Projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų pirkimas, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimas, statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimas, rangos darbų su projekto parengimu pirkimas pradedamas paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus projekto rengimo paslaugoms pirkti (toliau šiame skyriuje – kvietimas). Parengtą pagal Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą kvietimą, užsakovas skelbia Agentūros interneto svetainėje.

7. Kvietime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 10 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos. Kvietime taip pat nurodomos perkamos paslaugos, jų apimtis, pradžios ir pabaigos datos, reikalavimai pasiūlymą teikiančiam asmeniui – tiekėjui, nurodoma, kur galima gauti būtinus pasiūlymui rengti dokumentus (toliau – pirkimo dokumentai) ir kur pateikiami pasiūlymai, pasiūlymų galiojimo terminas. Kvietimai, atitinkantys šio punkto reikalavimus, Agentūros interneto svetainėje skelbiami per tris darbo dienas nuo jų gavimo Agentūroje. Apie kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą turi būti skelbiama Agentūros interneto svetainėje užsakovui pateikus patikslintą kvietimą.

8. Paskelbus kvietimą Agentūros interneto svetainėje, užsakovas pirkimo dokumentus (paslaugų pirkimo sąlygas, techninę užduotį (jeigu ji rengiama) ir kitus dokumentus) pateikia jų prašantiems asmenims ir pasiūlymus priima iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentai jų prašantiems asmenims gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis arba kitomis priemonėmis be užmokesčio, tačiau gali būti atlyginamos užsakovo išlaidos, susijusios su dokumentų spausdinimu ar kopijų darymu.

9. Reikalavimai teikiantiems pasiūlymus asmenims – tiekėjams ir pasiūlymų rengimui, pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai ir kitos projekto rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo dokumentuose. Tiekėjas turi atitikti Tvarkos aprašo 10 priedo 3 punkte, ar 12 priedo 3 punkte, ar 4 priedo 3 punkte 11 priedo 3 punkte nurodytus kvalifikacijos reikalavimus.

10. Vykdant pirkimą naudojamos pavyzdinės projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygos (Tvarkos aprašo 10, ar 12, ar 4, ar 11 priedas). Projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygose gali būti nurodyti papildomi reikalavimai.

11. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygose, ir nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai. Pasiūlymas turi būti susiūtas, pasiūlymo lapai sunumeruoti ir paskutiniajame lape tiekėjo pasirašyti, nurodant lapų skaičių. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame voke. Šie dokumentai yra neatsiejama sudarytos paslaugų sutarties dalis.

12. Pasiūlymo sudėtinė dalis – kainos pasiūlymas pateikiamas pagal šio Tvarkos aprašo 5 priede nustatytą formą.

13. Tiekėjas turi pateikti sąžiningumo deklaraciją pagal Tvarkos aprašo 8 priede nustatytą formą.

14. Tiekėjai pasiūlymus teikia iki kvietime nurodyto termino pabaigos nurodytu adresu. Užsakovas užtikrina, kad iki kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebus galima susipažinti su pasiūlymų turiniu.

15. Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kurio laikas ir vieta nurodoma kvietime. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu skelbiamos pasiūlymų kainos. Šiame posėdyje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

16. Pasiūlymus vertina komisija nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Pasiūlymas turi būti atmestas, kai:

16.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;

16.2. pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose, techninėje užduotyje (jeigu ji rengiama) nustatytų reikalavimų;

16.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

16.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

16.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už numatytą Agentūros suderintame Investicijų plane, nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui).

17. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi raštu pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo Investiciniame plane numatytų lėšų (ši nuostata netaikoma projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimui).

18. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi eilės tvarka. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

19. Pasiūlymų vertinimo rezultatai įforminami komisijos protokolu ir užpildoma daugiabučio namo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaita (Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai.

20. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo gali būti priimtas tik išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas, jeigu tokių gaunama.

21. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant naują pirkimą būtų raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie neatmesti dėl kitų šio Tvarkos Aprašo 16 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu teikėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytą vertinimo kriterijų – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame Investicijų plane. Neskelbiamos derybos įforminamos protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir tiekėjas. Įvykdžius pirkimą užpildoma projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimų ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai. Neįvykus neskelbiamoms deryboms, turi būti organizuojamas naujas pirkimas ir prireikus tikslinamas Investicijų planas.

22. Tvarkos aprašo nustatyta tvarka atrinkęs laimėjusį pasiūlymą ir pasibaigus pretenzijų pateikimo terminui, nurodytam Tvarkos aprašo 73 punkte, užsakovas Agentūrai pateikia projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitą (2 priedas). Jeigu buvo gauta tiekėjo pretenzija, ataskaita teikiama išnagrinėjus pretenziją ir priėmus dėl jos sprendimą. Prie ataskaitos turi būti pridėtos projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų,  rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygos, techninė užduotis (jeigu ji rengiama), laimėjusiu pripažintas pasiūlymas, atmesti pasiūlymai, kvietimai ir derybų protokolai, jeigu šio Tvarkos aprašo 21 punkte nustatyta tvarka vykdytos neskelbiamos derybos, sutarties dėl projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu projektas, šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytas sprendimas dėl komisijos sudarymo, deklaracija pagal šio Tvarkos aprašo 9 priede nurodytą formą, patvirtinanti, kad užsakovas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, pretenzijų, jeigu jų buvo gauta, nagrinėjimo dokumentai, kiti pirkimo vykdymo dokumentai.

23. Per 10 darbo dienų nuo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui.

Ataskaitai nepritariama, jeigu:

23.1. apie pirkimą nepaskelbta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

23.2. laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio Tvarkos aprašo nuostatas;

23.3. nepateiktas motyvuotas sprendimas vykdyti paslaugų pirkimus ne per CPO LT elektroninį katalogą.

24. Agentūrai priėmus sprendimą nepritarti pirkimo ataskaitai, pirkimas turi būti organizuojamas iš naujo. Gavęs Agentūros pritarimą projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo vykdymo ataskaitai, bet ne anksčiau nei pasibaigia šio Tvarkos aprašo 75 punkte nurodytas terminas, jeigu buvo gauta pretenzijų, užsakovas pasirašo projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu. Sutarties kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai. Tiekėjo pasiūlyti įkainiai, kainos ir bendra sutarties kaina nekeistina ir nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

25. Projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės, statybos techninės priežiūros paslaugų, rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:

25.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

25.2. perkamos paslaugos;

25.3 sutarties kaina;

25.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

25.5. prievolių įvykdymo terminai;

25.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

25.7. ginčų sprendimo tvarka;

25.8. sutarties nutraukimo, keitimo ir pratęsimo tvarka;

25.9. sutarties galiojimas.

26. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

27. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Užsakovas, norėdamas nutraukti pirkimą, Agentūrai pateikia:

27.1. prašymą nutraukti pirkimo procedūras, nurodydamas užsakovo pavadinimą (vardą, pavardę), atnaujinamo (modernizuojamo) namo adresą, pirkimo objektą, kvietimą ir jo skelbimo Agentūros interneto svetainėje datą;

27.2. komisijos protokolą, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai.

 

III. RANGOS DARBŲ PIRKIMAS

 

28. Statybos rangos darbai perkami ir pirkimo sutartis sudaroma su vienu (generaliniu) statybos rangovu visoms su Agentūra suderintame Investicijų plane numatytoms priemonėms (statybos rangos darbams) arba atskirai vienai ar kelioms priemonėms įgyvendinti. Jeigu numatyti projekto įgyvendinimo etapai, statybos rangos darbai gali būti perkami ir pirkimo sutartis sudaroma kiekvienam etapui atskirai (nebūtinai su tuo pačiu statybos rangovu), jei kito etapo darbai vyksta užbaigus prieš tai vykdytą etapą.

29. Statybos rangos darbų pirkimas pradedamas paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus statybos rangos darbams pirkti (toliau šiame skyriuje – kvietimas). Parengtą pagal šio Tvarkos aprašo 1 priede nurodytą formą kvietimą užsakovas pateikia skelbti Agentūros interneto svetainėje.

30. Kvietime nurodytas pasiūlymų pateikimo terminas turi būti ne trumpesnis negu 10 darbo dienų nuo kvietimo paskelbimo Agentūros interneto svetainėje dienos. Kvietime taip pat nurodomi perkami statybos rangos darbai, jų apimtis, atlikimo vieta, pradžios ir pabaigos datos, reikalavimai teikiančiam pasiūlymą asmeniui – tiekėjui, taip pat nurodoma, kur galima gauti būtinus pasiūlymui rengti dokumentus (toliau – Pirkimo dokumentai), ir kur pateikiami pasiūlymai, pasiūlymų galiojimo terminas. Kvietimai, atitinkantys šio punkto reikalavimus, Agentūros interneto svetainėje skelbiami per tris darbo dienas nuo jų gavimo Agentūroje. Apie kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pakeitimą turi būti skelbiama Agentūros interneto svetainėje užsakovui pateikus patikslintą kvietimą.

31. Paskelbus kvietimą Agentūros interneto svetainėje, užsakovas pirkimo dokumentus (statybos rangos darbų pirkimo sąlygas, techninę užduotį ir kitus dokumentus) pateikia jų prašantiems asmenims ir pasiūlymus priima iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentai gali būti teikiami elektroninėmis priemonėmis arba kitomis priemonėmis be užmokesčio, tačiau gali būti atlyginamos užsakovo išlaidos, susijusios su dokumentų spausdinimu ar kopijų darymu.

32. Reikalavimai tiekėjui ir pasiūlymų rengimui, pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai ir kitos statybos rangos darbų pirkimo vykdymo sąlygos ir tvarka nustatomi statybos rangos darbų pirkimo sąlygose (toliau – pirkimo sąlygos). Pirkimo sąlygų neatsiejama dalis yra statinio projektas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas su medžiagų ir darbų kiekių žiniaraščiais, išskyrus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalį, kuri pateikiama tik statytojui, yra komercinė paslaptis ir rengiama statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“, numatytais atvejais. Kvietime nurodyti reikalavimai tiekėjui turi atitikti pirkimo sąlygose nurodytus reikalavimus.

33. Tiekėjas turi atitikti kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus Tvarkos aprašo 3 priedo 3 punkte.

34. Vykdant statybos rangos darbų pirkimą, naudojamos pavyzdinės statybos rangos darbų pirkimo sąlygos (Tvarkos aprašo 3 priedas). Statybos rangos darbų pirkimo sąlygose gali būti nurodyti papildomi reikalavimai.

35. Pirkimo sąlygose turi būti nustatomas reikalavimas pateikti bendrą pasiūlymo kainą ir jos paskirstymą pagal atskirus darbus, kurie numatyti projekte.

36. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šio Tvarkos aprašo 37–40 punktuose, pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai. Pasiūlymas yra neatsiejama sudaromos statybos rangos sutarties dalis. Visi pasiūlymą sudarančių dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti, ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi). Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas turi antspaudą) voke kvietime nurodytu adresu.

37. Tiekėjo pasiūlymo kaina nurodoma kainos pasiūlyme (šio Tvarkos aprašo 5 priedas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos. Jeigu pirkimo sąlygose, parengtose pagal Investicijų planą, yra numatytos valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės ir kitos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, pasiūlyme atskirai nurodomos valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių priemonių ir kitų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos.

38. Pasiūlymo kaina detalizuojama Įkainotos veiklos grafike (šio Tvarkos aprašo 7 priedas), įkainojant jame išvardintus darbus (jų grupes) ir išskiriant kiekvienos perkamos Investicijų plane numatytos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės (priemonių) kainas, įskaitant visus su priemonės įgyvendinimu susijusius mokesčius. Įkainotos veiklos grafiką sudaro 2 dalys: pirmojoje nurodomas valstybės remiamų energinį efektyvumą didinančių atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas, antroje – kitų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas. Prie įkainotos veiklos grafiko pridedama detalizuota pagal atskiras darbų grupes lokalinė darbų sąmata.

39. Tiekėjas su pasiūlymu pateikia užpildytą formą „Žinios apie tiekėją“ (šio Tvarkos aprašo 6 priedas). Pagal šioje formoje pateiktą informaciją ir kitus pridėtus dokumentus sprendžiama, ar tiekėjas atitinka pirkimo sąlygose nustatytus reikalavimus kvalifikacijai, pasirengimui atlikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose aprašytus darbus ir pan. Šioje formoje tiekėjas turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus, pateikti informaciją apie juos, kokios pirkimo dokumentuose prašoma pateikti, ir apie tiekėją (dėl kvalifikacijos, pasirengimo atlikti techninėse specifikacijose ir brėžiniuose aprašytus darbus ir pan.). Keičiant subrangovą, būtina gauti Agentūros sutikimą.

40. Tiekėjas turi pateikti sąžiningumo deklaraciją pagal šio Tvarkos aprašo 8 priede nustatytą formą.

41. Tiekėjai pasiūlymus teikia iki kvietime nurodyto termino pabaigos nurodytu adresu. Užsakovas užtikrina, kad iki kvietime nurodyto pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nebus galima susipažinti su pasiūlymų turiniu.

42. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros laikas ir vieta nurodoma kvietime. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu skelbiamos pasiūlymų kainos. Šioje procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

43. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą. Pateiktų pasiūlymų vertinimo sąlygos ir tvarka nustatomi pirkimo sąlygose. Vertinant pasiūlymus rekomenduojama vadovautis Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijaus rekomendacijomis, patvirtintomis Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2006 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 1S-53 ,,Dėl Viešųjų pirkimų pasiūlymų vertinimo ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo arba mažiausios kainos vertinimo kriterijumi rekomendacijų“.

44. Pasiūlymai vertinami nedalyvaujant tiekėjams (jų atstovams). Pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu:

44.1. tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;

44.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

44.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis;

44.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

44.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė nei numatyta Investicijų plane).

45. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi raštu pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo numatytų Investicijų plane.

46. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka, kaip nurodyta pirkimo sąlygose. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias. Jeigu keli pasiūlymai vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmas pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

47. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu per 3 darbo dienas praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo gali būti priimtas tik išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas, jeigu tokių gaunama.

48. Pasiūlymų vertinimo rezultatai yra įforminami komisijos protokolu ir užpildoma statybos rangos darbų pirkimų ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai.

49. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą būtų raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie neatmesti dėl kitų šio Tvarkos aprašo 44 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu tiekėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą atrenkamas laimėtojas. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė, už nurodytą Investicijų plane. Derybos įforminamos protokolu, kurį pasirašo posėdyje dalyvavę komisijos nariai ir tiekėjas. Įvykdžius pirkimą užpildoma statybos rangos darbų pirkimų ataskaita (šio Tvarkos aprašo 2 priedas), kurią pasirašo komisijos nariai. Neįvykus deryboms turi būti organizuojamas naujas pirkimas ir prireikus tikslinamas Investicijų planas.“

50. Atrinkęs tiekėją, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu ir pasibaigus pretenzijų pateikimo terminui, nurodytam Tvarkos aprašo 73 punkte, užsakovas pateikia Agentūrai statybos rangos darbų pirkimų ataskaitą (šio Tvarkos aprašo 2 priedas). Jeigu buvo gauta tiekėjo pretenzija, ataskaita teikiama išnagrinėjus pretenziją ir priėmus dėl jos sprendimą. Prie ataskaitos turi būti pridėtos pirkimo sąlygos, laimėjusiu pripažintas pasiūlymas, atmesti pasiūlymai, kvietimai ir derybų protokolai, jeigu šio Tvarkos aprašo 49 punkte nustatyta tvarka vykdytos neskelbiamos derybos, dokumentas (kopija), patvirtinantis pirkimo specialisto kvalifikaciją, deklaracija pagal šio Tvarkos aprašo 9 priede nurodytą formą, patvirtinančią, kad užsakovas nėra perkančioji organizacija pagal Viešųjų pirkimų įstatymą, šio Tvarkos aprašo 5 punkte nurodytas sprendimas dėl komisijos sudarymo, sutarties dėl rangos darbų projektas, pretenzijų, jeigu jų buvo gauta, nagrinėjimo dokumentai, kiti pirkimo vykdymo dokumentai.

51. Per 10 darbo dienų nuo statybos rangos darbų pirkimo ataskaitos ir kitų dokumentų gavimo dienos Agentūra juos įvertina ir priima sprendimą pritarti pirkimo ataskaitai arba jai nepritarti, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu praneša užsakovui.

52. Pirkimo ataskaitai nepritariama, kai:

52.1. apie pirkimą nepaskelbta šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka;

52.2. laimėjęs pasiūlymas atrinktas pažeidžiant šio Tvarkos aprašo nuostatas;

52.3. perkami statybos rangos darbai nenumatyti Agentūros suderintame Investicijų plane.

52.4. nepateiktas motyvuotas sprendimas vykdyti rangos darbų pirkimus ne per CPO LT elektroninį katalogą.

53. Jeigu Agentūra yra gavusi pasiūlymą pateikusio asmens pretenziją dėl pirkimo, ji gali nepriimti sprendimo dėl pirkimo ataskaitos, kol bus išspręstas ginčas.

54. Agentūrai priėmus sprendimą nepritarti pirkimo ataskaitai, pirkimas turi būti organizuojamas iš naujo. Gavęs Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai, bet ne anksčiau nei pasibaigia šio Tvarkos aprašo 75 punkte nurodytas terminas, jeigu buvo gauta pretenzijų, užsakovas pasirašo pirkimo sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka pripažintas laimėjusiu.

55. Tiekėjo pasiūlyti įkainiai, kainos ir bendra sutarties kaina yra nekeistina bei nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį. Statybos rangos darbų pirkimo sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Sudarytos rangos darbų sutarties kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai.

56. Rangos darbų pirkimo sutartyje turi būti nustatyta:

56.1. sutarties šalių teisės ir pareigos;

56.2. perkami darbai, jeigu įmanoma, – tikslūs jų kiekiai;

56.3. sutarties kaina;

56.4. atsiskaitymų ir mokėjimo tvarka;

56.5. prievolių įvykdymo terminai;

56.6. prievolių įvykdymo užtikrinimas;

56.7. ginčų sprendimo tvarka;

56.8. sutarties nutraukimo, keitimo ir pratęsimo tvarka;

56.9. sutarties galiojimas;

56.10. subrangovai, subtiekėjai ar subteikėjai, jeigu vykdant sutartį jie pasitelkiami, ir jų keitimo tvarka.

57. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta informacija melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

58. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti. Užsakovas, norėdamas nutraukti pirkimą, Agentūrai pateikia:

59.1. prašymą nutraukti pirkimo procedūras, nurodydamas užsakovo pavadinimą (vardą, pavardę), atnaujinamo (modernizuojamo) namo adresą, pirkimo objektą, kvietimą ir jo skelbimo Agentūros interneto svetainėje datą.

59.2. komisijos protokolą, kuriuo priimtas sprendimas nutraukti pirkimo procedūras. Protokole nurodomi komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai, kiekvieno komisijos nario atskiroji nuomonė (jei yra). Protokolą pasirašo visi komisijos posėdyje dalyvavę nariai.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

60. Užsakovui nutraukus sutartį su projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų tiekėju, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Nauja sutartis sudaroma įvykdžius naują projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų pirkimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

61. Papildomam susitarimui dėl statybos rangos darbų, papildomų darbų finansavimui užtikrinti rekomenduojamas išankstinis finansuotojo (prireikus draudiko ir (ar) paskolų garantijas teikiančios įmonės) ir privalomas Agentūros raštiškas pritarimas. Agentūra nepritaria sutarčiai dėl papildomų statybos rangos darbų, jeigu šie neatitinka šio Tvarkos aprašo 62 punkto reikalavimų.

62. Papildomas susitarimas dėl statybos rangos darbų gali būti pasirašomas tik dėl darbų, tiesiogiai susijusių su pagrindinėje statybos rangos darbų sutartyje numatytais darbais, atlikimo. Tokia papildomų darbų sutartis ir jos sudarymo priežastys, papildomi darbai turi būti techniškai ir ekonomiškai pagrįsti. Jei yra būtini papildomi darbai, statybos techninis prižiūrėtojas parengia techninį-ekonominį papildomų darbų sutarties ir papildomų darbų pagrindimą, statybos rangos darbus atliekantis asmuo (rangovas) – papildomo susitarimo dėl statybos rangos darbų projektą, kuriuos užsakovas teikia Agentūrai su prašymu pritarti sutarčiai dėl papildomų statybos rangos darbų. Agentūra per 5 dienas išnagrinėja prašymą ir raštu informuoja užsakovą. Visų papildomų statybos rangos darbų sutarčių kaina negali neviršyti 30 procentų pagrindinės statybos rangos darbų sutarties vertės. Jeigu papildomi statybos rangos darbai susiję su papildomais mokėjimais, padidinančiais bendrą Investicijų plane numatytų priemonių (statybos rangos darbų) kainą, turi būti keičiamas ir suderinamas Investicijų planas Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1- 677 ,,Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. Sudarytos sutarties dėl papildomų statybos rangos darbų kopiją užsakovas per 10 dienų teikia Agentūrai.

63. Užsakovui nutraukus sutartį su rangovu statybos rangos darbų įgyvendinimo metu, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Likusiems darbams turi būti organizuojamas naujas pirkimas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

64. Papildomas susitarimas dėl statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų gali būti sudaromas gavus Agentūros raštišką pritarimą. Agentūra nepritaria papildomam susitarimui dėl papildomų statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų, jeigu nepritariama papildomam susitarimui dėl papildomų statybos rangos darbų. Papildomo susitarimo dėl papildomų statybos rangos darbų techninės priežiūros paslaugų kopiją užsakovas per 10 dienų pateikia Agentūrai.

65. Užsakovui nutraukus sutartį su statybos techninės priežiūros paslaugų tiekėju, užsakovas per 3 darbo dienas informuoja apie tai Agentūrą. Nauja sutartis sudaroma įvykdžius naują statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimą šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

66. Už atliktus darbus ir (arba) suteiktas paslaugas mokama pagal statybos rangos ir (arba) paslaugų pirkimo sutarties sąlygas.

67. Sudarytų sutarčių vykdymą prižiūri ir kontroliuoja užsakovas.

68. Užsakovas atsako už Agentūrai teikiamų duomenų teisingumą. Pasikeitus duomenims, užsakovas privalo per 10 darbo dienų juos patikslinti.

69. Užsakovas šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka Agentūrai teikia dokumentų originalus arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas jų kopijas.

70. Užsakovas privalo daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo metu ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų po jo įgyvendinimo pabaigos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka tvarkyti ir saugoti visus su jo įgyvendinimu susijusius dokumentus ir užtikrinti, kad šie dokumentai būtų prieinami turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims.

71. Agentūra turi teisę gauti iš užsakovo su pirkimais susijusią informaciją ir dokumentus, taip pat su pirkimais susijusių veiksmų ir sprendimų paaiškinimus.

72. Tiekėjas, kuris mano, kad vykdydamas pirkimus užsakovas pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Agentūrą.

73. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik gautas iki pirkimo sutarties sudarymo tiekėjų pretenzijas.

74. Užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

75. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau kaip po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

76 Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos; apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui. Pretenzijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, pakartotinai nenagrinėjamos.

77. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

______________________


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų/ statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Kvietimo pateikti pasiūlymą projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugoms/statybos rangos darbams pirkti formos pavyzdys)

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

 

Kvietimas teikti pasiūlymą PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO/ PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO/statybos techninĖS priežiūros paslaugoms/ statybos rangos darbams pirkti

(nereikalinga išbraukti)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

1. Užsakovas

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

_______________________________________________________________________________

kviečia teikti pasiūlymus dėl šių projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės

atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų/statybos rangos darbų pirkimo:

 (nereikalinga išbraukti)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(trumpas darbų / paslaugų aprašymas)

2. Numatoma paslaugų/darbų pradžios data_____________________________________________

(nereikalinga išbraukti)

3. Numatoma paslaugų/darbų pabaigos data_____________________________________________

(nereikalinga išbraukti)

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas ____________________________________

(adresas, trumpas aprašymas)

_______________________________________________________________________________

5. Statybos darbus finansuoja _________________________________________________________

 

6. Dokumentus ir informaciją, būtinus pasiūlymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

_______________________________________________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė), adresas, telefonas, faksas)

7. Reikalavimai projekto (ar jo dalies) rengėjui/ statybos techniniam prižiūrėtojui/statybos rangovui

(nereikalinga išbraukti)

nurodyti pirkimo dokumentuose

_______________________________________________________________________________

8. Pasiūlymai teikiami iki vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros pradžios, nurodytos 11 punkte.

9. Pasiūlymas pateikiamas adresu: ____________________________________________________

(adresas, telefonas, faksas)

10. Pasiūlymas turi galioti ne mažiau kaip ______ dienų nuo vokų atplėšimo procedūros dienos.

11. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra įvyks 20___ m. _________________ d. _____ val.

Adresu: __________________________________________________________________________

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti pasiūlymus pateikę asmenys (jų atstovai).

 

 

 

 

 

 

Pirkimo komisijos pirmininkas ____________________ _______________________________

(parašas)                                                     (vardas ir pavardė)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų / Statybos rangos darbų pirkimų ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

PROJEKTO (AR JO DALIES) RENGIMO/PROJEKTO (AR JO DALIES) EKSPERTIZĖS ATLIKOMO/Statybos techninės priežiūros paslaugų / Statybos rangos darbų pirkimų ataskaita

(nereikalinga išbraukti)

 

_____________ d. Nr. ________

(Data)                                   

______________

(Sudarymo vieta)

 

Ši ataskaita taikoma projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų/ statybos rangos darbų, perkamų įgyvendinant daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą arba ją atitinkančias savivaldybių tarybų patvirtintas programas, pirkimams įvertinti. Ataskaita pildoma kiekvienam pirkimui.

 

bendra informacija

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto Investicijų plano suderinimo su Būsto energijos taupymo agentūra data ir identifikacinis Nr.

 

 

Paslaugas/darbus finansuoja: (kas ir kokiomis lėšomis)

 

Užsakovas (vardas, pavardė (arba pavadinimas), pirkimo komisijos narių vardai ir pavardės)

 

Pirkimo specialistas (jei taikytina):

 

Paslaugų / darbų pavadinimas, trumpas jų aprašymas

 

Skaičiuojamoji / projektinė investicijų kaina

Litais

Ekvivalentas eurais

 

 

 

 

DUOMENYS APIE PATEIKTUS pasiŪlymUS

Eil. Nr.*

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė (arba pavadinimas)

Pasiūlymo pateikimo data, laikas

Pasiūlymo kaina, Lt**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* eiliškumas pagal pasiūlymo pateikimo datą ir laiką

** pildoma vokų atplėšimo procedūros metu

 

 

vokų atplėšimo data

 

vertinimui nepriimtini pasiūlymai

Eil. Nr.

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė (arba pavadinimas)

Pasiūlymo atmetimo priežastys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIIMTINŲ VERTINIMUI PASIŪLYMŲ ĮVERTINIMAS

Vertinimo kriterijai (mažiausia kaina arba ekonominio naudingumo kriterijai ir jų lyginamasis svoris (balai)

 

 

 

Pasiūlymų eilė

Eil. Nr.*

Asmens, pateikusio pasiūlymą, vardas, pavardė (arba pavadinimas)

Pasiūlyta kaina, Lt

Įvertinimas pagal ekonominį naudingumą, balais

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* eiliškumas kainos didėjimo tvarka arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka

 

 

DUOMENYS APIE LAIMĖJUSĮ PASIŪLYMĄ

Asmens, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, vardas, pavardė (arba pavadinimas) ir jo pasiūlymo kaina

 

Priežastys, jeigu atrinktas ne mažiausios pasiūlytos kainos pasiūlymas

 

 

Pasiūlymo kaina

Litais

Ekvivalentas eurais

 

 

 

Pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu data

 

 

Kitos aplinkybės, sąlygos, turėjusios reikšmės sprendimui dėl laimėtojo priimti. Aprašyti detales.

 

 

Nusiskundimai iš kitų pasiūlymus pateikusių asmenų, Užsakovo priimti sprendimai (nurodyti detaliai).

 

 

 

 

 

Pirkimo komisijos pirmininkas __________________ ____________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

Pirkimo komisijos nariai ____________________ _______________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

____________________ _______________________________

(parašas)                         (vardas ir pavardė)

 


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)  

projekto (ar jo dalies) rengimo / projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Statybos rangos darbų pirkimo sąlygų formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

statybos rangos darbų PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Užsakovas ______________________________ perka daugiabučio namo, esančio ____________________________________________________________________ (adresas), atnaujinimo (modernizavimo) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 arba ją atitinkančią savivaldybių tarybų patvirtintą programą, statybos rangos darbus.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo /statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) ir šiomis pirkimo sąlygomis.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.6. Užsakovas yra/nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

1.7. Užsakovo kontaktinis asmuo – _______________________.

1.8. Užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ________________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

1.9. Užsakovas pateikia šiuos pirkimo dokumentus, pagal kuriuos tiekėjas rengia pasiūlymą:

 

1.9.1. kvietimas teikti pasiūlymą statybos rangos darbams (toliau – kvietimas);

1.9.2. šios statybos rangos darbų pirkimo sąlygos (toliau – pirkimo sąlygos);

1.9.3. techninė užduotis (statybos rangos darbų aprašymas), techninės specifikacijos;

1.9.4. brėžiniai, schemos;

1.9.5. Kainos pasiūlymas (Tvarkos aprašo 5 priedas);

1.9.6. Įkainoto veiklos grafikas (Tvarkos aprašo 7 priedas);

1.9.7. Žinių apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) forma (Tvarkos aprašo 6 priedas);

1.9.8. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas).

 

2. Pirkimo objektas

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro šie statybos rangos darbai:

Eil.Nr.

Statybos rangos darbai

I.

 

Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės*:

1.1.

 

1.2.

 

1.3.

 

1.4.

 

II.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės*:

2.1.

 

2.2.

 

2.3.

 

* Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos 3 priedas.

 

2.2. Pirkimas negali  būti skaidomas į dalis atskiriems statybos rangos darbams.

Arba

2.2. Pirkimas skaidomas į dalis atskiriems statybos rangos darbams, atitinkamai daliai (dalims) sudarant atskiras sutartis.

 

3. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai

3.1. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui:

3.1.1. Tiekėjas yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kurio įstatuose numatyta statybos veikla.

3.1.2. Tiekėjas turi teisę vykdyti perkamus statybos rangos darbus vadovaudamasis Statybos įstatymu, įmonių ir asociacijų patvirtintomis statybos taisyklėmis.

3.1.3. Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan.

3.1.4. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip treji metai.

3.1.5. Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

3.1.6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

3.1.7. Tiekėjas turi būti apsidraudęs rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Draudimo suma ____________________________________________________.

3.2. Kiti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui:

3.2.1. Tiekėjas turi pakankamas apyvartines lėšas sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, t.y. disponuoja ne mažesne kaip 50 000 Lt (ar ekvivalentine suma kita valiuta, perskaičiavus ją litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir tos valiutos santykį pasiūlymo pateikimo dieną) suma.

3.2.2. Tiekėjo paskutinių finansinių metų, kurių finansinė atskaitomybė yra patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kritinio likvidumo koeficientas (išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis už 0,5.

3.2.3. Tiekėjo atliekamų pagrindinių darbų vertė turi sudaryti ne mažiau kaip 30 % atliekamų darbų vertės (reikalavimas netaikomas, kai perkami tik specialieji darbai).

3.2.4. Tiekėjo vidutinės metinės atliktų statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnės kaip 500 000 Lt be PVM.

3.2.5. Tiekėjo per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo registracijos dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 5 metus) tinkamai ir laiku įvykdytų ne mažiau kaip vieno (naujos statybos, atnaujinimo (modernizavimo), rekonstrukcijos) pastatų statybos darbų sutarčių bendra vertė be PVM turi būti ne mažesnė kaip 300 000 LTL.

3.2.6. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus, turinčius teisę eiti šias pareigas pagal STR 1.02.06:2012 (reikalavimą gali atitikti vienas specialistas ar specialistų grupė).

3.2.7. Tiekėjas privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles pirkimo sutartyje nurodytiems darbams atlikti.

3.3. Tiekėjas privalo pateikti duomenis apie savo kvalifikaciją, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose numatytoje formoje – Žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija). Turi būti nurodytas šią formą pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

3.4. Tiekėjas gali pridėti papildomos informacijos, leidžiančios geriau įvertinti jo sugebėjimą ir pasiruošimą atlikti prašomus darbus.

3.5. Bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai turi pateikti jungtinės veiklos sutartį (kopiją) ir visą informaciją, nurodytą pirkimo sąlygų 3 ir 4 punktuose. Vienas iš partnerių turi būti paskirtas atsakinguoju ir įgaliotas veikti kitų partnerių vardu. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidari partnerių atsakomybė pagal sudarytos rangos sutarties prievoles. Bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių kvalifikacija vertinama atskirai ir turi atitikti reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 3.1.1–3.1.6 punktuose. Kitiems reikalavimams turi atitikti bet kuris iš bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių.

3.6. Jei tiekėjas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme (formoje Žinios apie tiekėją (Kvalifikacijos informacija) turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus, taip pat turi būti pridėta informacija apie jų kvalifikaciją, kokios pirkimo dokumentuose prašoma pateikti ir apie tiekėją. Keičiant subrangovą, būtina gauti Agentūros sutikimą.

 

4. Tiekėjo pasiūlymas

4.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4.2. Tiekėjo pasiūlymą sudaro šie tiekėjo (jo įgalioto asmens) pasirašyti dokumentai:

4.2.1. kainos pasiūlymas;

4.2.2. Įkainotas veiklos grafikas kartu su detalizuotomis darbų grupių lokalinėmis sąmatomis;

4.2.3. Žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija);

4.2.4. Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas);

4.2.5.* išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas,  arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių sąlygų 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 punktuose nustatytus reikalavimus;

4.2.6.* kiti tiekėjo dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus (asmens registravimo dokumento, įstatų, verslo liudijimo, dokumento, patvirtinančio teisę vykdyti perkamus statybos rangos darbus, civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos ir t. t.);

4.2.7. siūlomų darbų ir jų kokybės aprašymas, jei to reikia pasiūlymui pagrįsti;

4.2.8. kiti tiekėjo dokumentai, pagrindžiantys pasiūlymą:

4.3. Tiekėjas gali susipažinti su statybos rangos darbų vykdymo vieta, atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir sudarant statybos rangos darbų vykdymo sutartį. Išlaidos, susijusios su apsilankymu vietoje, tiekėjui nekompensuojamos. Užsakovas neatsakingas ir už kitas tiekėjo išlaidas rengiant pasiūlymą.

4.4. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, parašant žodžius „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

4.5. Tiekėjas pateikia pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant techninį sprendimą, apibrėžtą techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

4.6. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų (asmenų) grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas (asmuo).

 

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir keitimas

5.1. Visi prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus ir jų paaiškinimas daromi raštu arba siunčiant informaciją faksu, elektroninėmis priemonėmis. Užsakovas atsako į visus besiteiraujančio tiekėjo klausimus, atsakymo-paaiškinimo kopijas išsiųsdamas kitiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai, kartu nurodant paklausimą, bet nenurodant klausėjo.

5.2. Prireikus užsakovas gali pratęsti pasiūlymų teikimo terminą ir nukelti vokų atplėšimo datą, pataisyti pirkimo dokumentus. Pataisymai gali būti tik tikslinančiojo pobūdžio. Pirkimo dokumentų taisymai daromi raštu ir yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis. Apie pirkimo dokumentų pataisymus ne vėliau kaip 5 dienos iki vokų atplėšimo datos, nurodytos kvietime ir (arba) pirkimo sąlygose, raštu informuojami visi tiekėjai, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Apie pasiūlymų pateikimo termino datos pakeitimą taip pat skelbiama Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

 

6. Pasiūlymo kaina

6.1. Tiekėjo apskaičiuota pasiūlymo kaina pateikiama kainos pasiūlymo formoje ir detalizuojama Įkainotame veiklos grafike, įkainojant jame išvardytus darbus (jų grupes). Šiuos dokumentus pasirašo tiekėjas (jo įgaliotas asmuo). Pasiūlyme nurodoma fiksuota kaina, kuri negali būti keičiama.

6.2. Tiekėjas nurodo visus įkainius ir kainą už Techninėse specifikacijose nurodytus ir Įkainotame veiklos grafike išvardytus darbus (darbų grupes). Jeigu tiekėjas nenurodo tam tikrų darbų įkainių bei kainų, bet šių darbų atlikimas yra būtinas visiškam Techninėse specifikacijose išdėstytų reikalavimų įvykdymui, užsakovas tiekėjui už juos papildomai nemoka, nes laikoma, kad šių darbų apmokėjimas yra tiekėjo įtrauktas į kitų darbų, išvardintų Įkainotame veiklos grafike, įkainius bei kainas.

* Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis už pasiūlymų pateikimo terminą, toks dokumentas yra priimtinas.

6.3. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos.

6.4. Tiekėjo pasiūlyti įkainiai, kainos ir bendra sutarties kaina nekeistina ir nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

6.5. Tiekėjas kainos pasiūlyme turi aiškiai nurodyti, kuriai (kurioms) daliai (dalims) yra teikiamas pasiūlymas (taikoma, kai pirkimas skaidomas į dalis, žr. 2.2 punktą).

 

7. Tiekėjo vienas pasiūlymas

7.1. Tiekėjas turi pateikti tik vieną pasiūlymą atskirai savo vardu arba drauge su partneriu (partneriais). Tiekėjo, pateikusio daugiau kaip vieną pasiūlymą arba dalyvaujančio daugiau nei viename pasiūlyme, visi pasiūlymai atmetami (išskyrus, kai tiekėjas dalyvauja kaip subrangovas).

7.2. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Tiekėjo, pateikusio daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai atmetami.

 

8. Pasiūlymo galiojimo terminas

8.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis už nurodytą kvietime, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Jeigu pasiūlyme jo galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kvietime nurodytu laikotarpiu.

8.2. Užsakovas gali prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Prašymas pratęsti galiojimo laikotarpį ir tiekėjo atsakymas į jį turi būti pateikti raštu. Jeigu tiekėjas sutinka patenkinti prašymą, jam neleidžiama koreguoti pateikto pasiūlymo.

 

9. Pasiūlymo pateikimo forma

9.1. Pasiūlymas pateikiamas užpildant pirkimo dokumentuose pateiktas formas ir pridedant pirkimo sąlygose numatytas tiekėjo užpildytas ir jo (jo įgalioto atstovo) pasirašytas formas.  Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjas negali daryti jokių pataisymų ir papildymų pirkimo dokumentuose.

9.2. Visi pasiūlymą sudarančių dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti lapų arba juos pakeisti; paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi).

9.3. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke, ant kurio turi būti užrašyta:

9.3.1. adresatas, kam teikiamas pasiūlymas, ir adresas, nurodytas kvietime;

9.3.2. objekto, kuriam skelbtas pirkimas, pavadinimas ir adresas;

9.3.3. įspėjamasis užrašas: „Neatplėšti iki _____________________________“ (įrašoma kvietime nurodyta vokų atplėšimo data ir laikas).

 

10. Pasiūlymo pateikimo vieta ir galutinis terminas

10.1. Pasiūlymai pristatomi kvietime nurodytu adresu iki nurodyto termino.

10.2. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

10.3. Užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitas nuo užsakovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių pasiūlymas gautas po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino.

 

11. Pasiūlymų koregavimas ir keitimas

11.1. Iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali keisti arba atsiimti pasiūlymą, apie tai informuodamas užsakovą raštu. Tiekėjas gali siūlyti nuolaidas ar kitaip keisti kainas, pateikdamas kainos pakeitimo pasiūlymus arba įtraukdamas tai į pirminį pasiūlymą, bet tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

11.2. Pasiūlymas negali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam kvietime, išskyrus klaidų taisymą, kuris gali būti padarytas vokų atplėšimo procedūros metu. Tokie pataisymai turi būti patvirtinti įgalioto asmens.

 

12. Vokų su pasiūlymais atplėšimas

12.1. Užsakovas atplėšia vokus su pasiūlymais, pasiūlymų koregavimais, padarytais iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kvietime nurodytu laiku.

12.2.Vokų atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus).

12.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

12.4. Tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą ir priemones pasiūlymo įforminimo ar susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti posėdžio metu pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

 

13. Pasiūlymų paaiškinimas

13.1. Siekiant pasiūlymą patikrinti, įvertinti ir palyginti, užsakovas gali prašyti tiekėjo paaiškinti jo pasiūlymą, bet negali prašyti keisti pasiūlymo esmės arba kainos po vokų su pasiūlymais atplėšimo.

13.2. Visi klausimai išaiškinimui ir gauti išaiškinimai turi būti daromi raštu.

13.3. Jeigu tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

14. Konfidencialumas

Informacija, susijusi su pasiūlymų tikrinimu, aiškinimu, vertinimu bei palyginimu, negali būti viešinama anksčiau negu nustatomas laimėjęs pasiūlymas.

 

15. Pasiūlymų atrinkimas vertinimui

15.1. Pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi šiose pirkimo sąlygose. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą/ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti).

(Jeigu pasiūlymai vertinami pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai ir jų lyginamasis svoris, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka.)

15.2. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

15.2.1. Tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;

15.2.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

15.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis;

15.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

15.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už numatytą investicijų plane).

15.3. Atmesto, vertinimui nepriimtino pasiūlymo nebegalima padaryti tinkamu, vertinimui priimtinu pataisant ar atšaukiant nustatytus nukrypimus ar išlygas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

15.4. Jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina neįprastai maža, užsakovas turi pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti kainą, prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas.

15.5. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo numatytų investicijų plane.

 

16. Klaidų ištaisymas

16.1. Jeigu yra artimetinių klaidų, tiekėjas užsakovo prašymu gali jas ištaisyti, tačiau nekeičiant vokų atplėšimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas aritmetines klaidas pasiūlyme, tikėjas negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

16.2. Neleidžiami ištaisymai, kurie keičia pasiūlymo kainą arba dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimus arba kurie paveiktų varžymosi pozicijas kitų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, atitinkančius pirkimo sąlygų ir pirkimo objekto reikalavimus.

16.3. Jeigu neatitinka skaičiais nurodyta suma su žodžiais išreikšta suma, tokiu atveju vadovaujamasi žodžiais nurodyta suma.

16.4. Jeigu tiekėjas per nustatytą terminą neištaiso artitmetinių klaidų, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalvimų.

 

17. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

17.1. Pateiktus pasiūlymus posėdžio metu nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta pirkimo komisija (toliau – komisija).

17.2. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba pagal ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti).

17.3. Vertinami pasiūlymai, kurie neatmesti pagal pirkimo sąlygų 15 punktą.

17.4. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (nereikalinga išbraukti). Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias (nereikalinga išbraukti). Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą.

17.5. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

 

18. Laimėtojo paskelbimas

18.1. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

18.2. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo gali būti priimtas tik išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas, jeigu tokių yra gauta.

 

19. Pirkimo nutraukimas ir tiekėjų informavimas

19.1. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

19.2. Užsakovas įsipareigoja raštu informuoti pasiūlymus pateikusius tiekėjus apie pirkimo nutraukimą ir tokio sprendimo priežastis.

 

20. Visų pasiūlymų atmetimas

20.1. Jei atmetami visi pasiūlymai, užsakovas turi įvertinti atmetimo priežastis ir naujai apsvarstyti pirkimo sąlygas, sutarties sąlygas, technines specifikacijas ir darbų mąstą prieš skelbdamas naują pirkimą.

20.2. Visi pasiūlymai negali būti atmetami ir skelbiamas naujas pirkimas su tais pačiais pirkimo reikalavimais tik siekiant gauti žemesnę kainą.

20.3. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų pirkimo sąlygų 15.2 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu teikėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti) atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė už nurodytą investicijų plane. Neįvykus neskelbiamom deryboms, turi būti organizuojamas naujas pirkimas.

 

21. Sutarties pasirašymas

21.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos.

21.2. Sutartis bus sudaroma po to, kai nustatyta tvarka bus gautas Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas pirkimo ataskaitai.

21.3. Pirkimą laimėjusiam tiekėjui iki pasibaigiant jo pasiūlymo galiojimo terminui užsakovas raštu nurodo, kur ir kada/iki kurios datos tiekėjas turi pasirašyti sutartį; nurodoma suma, kurią užsakovas sumokės tiekėjui už sutartyje numatytus darbus; informuojama, kas vykdys rangos darbų techninę priežiūrą.

21.4. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

22. Pretenzijų pateikimas ir nagrinėjimas

22.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Būsto energijos taupymo agentūrą.

22.2. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo.

22.3. Užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

22.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

22.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

22.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

_______________________ ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                   (parašas)                                  (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų / statybos rangos darbų pirkimo

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

 

 

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Statybos techninės PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Užsakovas ____________________________ perka statybos techninės priežiūros paslaugas daugiabučiame name, esančiame________________________________ ___________________________________________________________________(adresas), jį atnaujinant (modernizuojant) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą arba ją atitinkančias savivaldybės tarybos patvirtintą programą.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo /statybos techninės priežiūros paslaugų / statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau – Civilinis kodeksas) bei šiomis statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.6. Užsakovo kontaktinis asmuo – _______________________

1.7. Užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

 

2. PIRKIMO OBJEKTAS

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro statybos techninės priežiūros paslaugos šių pirkimo sąlygų 1.1 punkte nurodytame daugiabučiame name šiems statybos rangos darbams:

Eil.

Nr.

Statybos rangos darbai

1.1.

 

1.2.

 

1.3.

 

 

2.2. Pirkimas gali/negali būti skaidomas į dalis atskirų rangos darbų statybos techninei priežiūrai vykdyti, atitinkamai daliai (dalims) sudarant atskiras sutartis.

 

3. REIKALAVIMAI TIEKĖJAMS

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

 

 

Eil.

Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

Minimalūs reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

1.

Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, fizinio asmens verslo liudijimo kopija, atestato kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos išduota pažyma)*.

2.

Tiekėjas (jo paskirtas atsakingas asmuo) turi teisę eiti statybos techninės priežiūros vadovo pareigas atnaujiname (modernizuojamame) pastate.

Atestatų kopijos, kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo (jo darbuotojo) teisę eiti statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, vadovaujantis Statybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-601 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ nuostatomis.

3.

Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklos,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

4.

Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan. 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus

 

5.

Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

Kiti reikalavimai tiekėjų kvalifikacijai

6.

Per pastaruosius 3 metus vykdytos statybos techninės priežiūros sutartys

Per pastaruosius 3 metus vykdytų sutarčių sąrašas

7.

Kiti reikalavimai

 

* Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

3.2. (Kiti reikalavimai)

 

4. REIKALAVIMAI PASLAUGŲ TEIKIMUI

 

4.1. Statybos techninės priežiūros paslaugos vykdomos pagal Statybos įstatymo ir jį įgyvendinamųjų statybos techninių reglamentų nuostatas.

4.2. Atlikdamas paslaugas, statybos techninis prižiūrėtojas veikia užsakovo vardu ir interesais.

4.3. Statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas ir (arba) jo įgaliotas asmuo.

4.4. Statybos darbų techninė priežiūra vykdoma iki pastato pripažinimo tinkamu naudoti (arba kiti reikalavimai).

4.5. (Kiti reikalavimai statybos techninei priežiūrai vykdyti atnaujinamame (modernizuojamame) daugiabučiame name, pvz. reikalavimas statybos techniniam prižiūrėtojui teikti užsakovui pasiūlymus ir jį konsultuoti dėl pastato atnaujinimo techninės dokumentacijos rengimo ir įgyvendinimo, statybos techninio prižiūrėtojo darbo grafiko nustatymas ir pan.).

 

5. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR TEIKIMUI

 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti teikiamas raštu, pasirašytas teikėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija teikiama lietuvių kalba.

5.3. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkto reikalavimus, kiti pridedami dokumentai). Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu (jeigu jį turi), nurodant lapų skaičių. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke.

5.4. Ant voko, kuriame pateikiamas pasiūlymas, turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. _____________d. _____ val.“

5.5. Tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims, žr. Pirkimo sąlygų 2.2 punktą).

5.6. Tiekėjas negali teikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, jie bus atmesti.

5.7. Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas pateikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, visi tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei.

5.8. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina litais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

5.9. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais.

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims, žr. pirkimo sąlygų 2.2 punktą) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims).

5.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kiek nurodyta šiame punkte.

5.13. Gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui.

5.14. Vokai su pasiūlymais atplėšiami __________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.

5.15. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet pateikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją.

5.16. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

 

6. PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS, VERTINIMAS, ATMETIMAS

 

6.1. Pateiktus pasiūlymus ir jų atitiktį šiose pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

6.2. Pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų;

6.2.2. pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose (techninėje užduotyje, jeigu ji sudaroma) nustatytų reikalavimų.

6.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

6.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė.

6.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą. 

6.4. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo suplanuotų šiam pirkimui skirti lėšų.

6.5. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka kaip nurodyta Pirkimo sąlygose. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

6.6. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešamos jų pasiūlymų atmetimo priežastys.

6.7. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2 punkte nurodytų priežasčių. Vykdydamas pirkimą, užsakovas užtikrina, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Užsakovas derasi atskirai su kiekvienu teikėju siekdamas geriausio rezultato, ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijų – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane.

 

7. SPRENDIMAS DĖL SUTARTIES SUDARYMO,
SUTARTIES ESMINĖS SĄLYGOS

 

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

7.2. Sutartis sudaroma Tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus Būsto energijos taupymo agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai.

7.3. Sutarties terminas – __________________ (žr. Pirkimo sąlygų 4.4 punktą).

7.4. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka).

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, pvz., LR civilinio kodekso 6.70 str.).

7.6. Užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti perkamų statybos techninės priežiūros paslaugų vykdymą.

7.7. Tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, informaciją apie atliekamas paslaugas.

7.8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti, arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

8. KITA INFORMACIJA

 

8.1. Sudarant sutartį, laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina litais negali keistis.

8.2. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

8.3. (kita)

 

9. Ginčų nagrinėjimas

 

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad vykdydamas pirkimus užsakovas pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Būsto energijos taupymo agentūrą.

9.2. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

9.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

9.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą. _______________________ ________________

 

 

____________________

(užsakovo įgalioto asmens                             (parašas)                               (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) parengimo/projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/statybos techninės

priežiūros paslaugų /statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

5 priedas

 

(Kainos pasiūlymo formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Kainos pasiūlymas

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

Objektas:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(trumpas darbų aprašymas)

Užsakovas:____________________________________________________________________

(vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)

 

1. Išnagrinėjus kvietimą dalyvauti pirkime, sutarties sąlygas ir kitus pirkimo dokumentus, susijusius su šiuo kvietimu ir sutarties vykdymu, siūloma atlikti pasiūlyme nurodytus darbus (projekto (ar jo dalies) parengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugas, statybos rangos darbams) pagal sąlygas, nurodytas pirkimo dokumentuose, už tokią kainą:

 

Valstybės remiamos energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Lt)

 

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Lt)

 

Bendra pasiūlymo kaina (be PVM):

Bendra pasiūlymo kaina (su PVM):

 

(kaina skaičiais ir žodžiais, Lt)

 

 

 

 

2. Pasiūlymas galioja __________ dienų, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Šis pasiūlymas išlieka įpareigojantis ir gali būti priimtas bet kuriuo metu iki šio termino pabaigos.

 

3. Šiuo dokumentu patvirtinama, kad šis kainos pasiūlymas parengtas pagal Jūsų pateiktus pirkimo dokumentus, kurie kartu su prie šio kainos pasiūlymo pridedama informacija / užpildytomis formomis, reikalaujamomis Jūsų pirkimo sąlygose, sudaro pasiūlymą ir bus sutarties neatsiejama dalis, jeigu pasiūlymas bus priimtas.

 

4.Kita tiekėjo informacija:______________________________________________________

 

 

 

Tiekėjas_______________________________________________________________________

 

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)      

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir adresas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (arjo dalies) parengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

6 priedas

 

(Žinių apie tiekėją (kvalifikacijos informacija) formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

Žinios apie TIEKĖJą (kvalifikacijos informacija)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

Tiekėjas:

 

Adresas:

 

Tel. nr.

 

Faksas

 

Teisinė forma ir teisinis statusas (nurodyti ir pridėti dokumento kopiją) (pildo juridinis asmuo):

Registracijos vieta / adresas:

Pagrindinė veiklos vieta:

Asmens kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (kas ir kada išdavė, pridėti kopiją):

Licencija, nr.

Kvalifikacijos atestatas, nr.

Kiti

Visa metinė darbų apimtis, atlikta per pastaruosius 2 metus, tūkst. Lt:

20 __ m.

 

20 __ m.

 

Darbo patirtis per pastaruosius 2 metus, būnant pagrindiniu rangovu (70 % darbų), sąrašas (nurodyti užsakovą, atliktų / atliekamų darbų rūšis, darbų apimtis, tūkst. Lt, įgyvendinimo metus)

Užsakovas

Objektas / darbų rūšis

Apimtis, tūkst. Lt

Įgyvendinimo metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodytus darbus atlikti kviečiami šie subrangovai, kitos įmonės (gamintojai, tiekėjai ir pan.) (nurodoma darbų apimtis, subrangovo pavadinimas (vardas, pavardė), pridedami dokumentai, patvirtinantys informaciją, kurią reikia pateikti rangovui, (kopijos):

 

 

Informacija apie tiekėjo įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų sumokėjimu, įvykdymą

 

 

 

 

 

 

 

(pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto

(ar jo dalies) parengimo/ projekto (ar jo dalies) ekspertizės

atlikimo/ statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos

rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Įkainoto veiklos grafiko formos pavyzdys)

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Įkainotas veiklos grafikas
(VALSTYBĖS REMIAMOS Energinį efektyvumą didinančiOS atnaujinimo (modernizavimo) PRIEMONĖS)

 

_____________ d. Nr. ________

(Data)                   

______________

(Sudarymo vieta)

Užsakovas ____________________________________________________________________________________________________________

 

Darbų pavadinimas/objektas _______________________________________________________________________________________________

 

Darbų / darbų grupių pavadinimas

Darbų apimtis (fiziniais mato vienetais)

Įkainotas veiklos grafikas

Kaina, Lt

 

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

Darbai, atliekami per 1-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 2-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 3-ią mėnesį

Darbai, atliekami per 4-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 5-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 6-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 7-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 8-ą mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM ( %):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šiuo įkainotu veiklos grafiku tiekėjas turi pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas.

Tiekėjas:

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)


 

 

 

___________________________________________

(rangovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

 

Įkainotas veiklos grafikas

(kitos atnaujinimo (modernizavimo) PRIEMONĖS)

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                    

______________

(sudarymo vieta)

 

Užsakovas ___________________________________________________________________________________________________________

 

Darbų pavadinimas/objektas _______________________________________________________________________________________________

 

 

 

Darbų / darbų grupių pavadinimas

Darbų apimtis (fiziniais mato vienetais)

Įkainotas veiklos grafikas

Kaina, Lt

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

mėnuo

Darbai, atliekami per 1-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 2-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 3-ią mėnesį

Darbai, atliekami per 4-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 5-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 6-ą mėnesį

Darbai, atliekami per 7-ą mėnesį

Darbų apimtis, atliekama per 8-ą mėnesį

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina be PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PVM ( %):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaina su PVM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. Šiuo įkainotu veiklos grafiku tiekėjas turi pateikti darbų grupių detalizuotas lokalines sąmatas.

 

Tiekėjas:

(įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) parengimo/projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų

pirkimo tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Tiekėjo sąžinigumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

(Herbas arba prekių ženklas)

 

__________________________________________________

(Tiekėjo pavadinimas arba vardas, pavardė)

____________________________________________________________________________

(fizinio arba juridinio asmens kodas, adresas, kontaktinė informacija, juridinio asmens teisinė

forma, pavadinimas registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pridėtinės

vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

 

__________________________

(Adresatas (užsakovas)

 

 

TIEKĖJO SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

_____________ Nr.______

(Data)                   

_____________

(Sudarymo vieta)

 

 

1. Aš, ___________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a)) tiekėjas________________________

_____________________________________________________________________________,

(tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

dalyvaujantis(-i) ________________________________________________________________

(užsakovo vardas ir pavardė arba pavadinimas)

atliekamame ____________________________________________________________________

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo būdas)

____________________________________________________________________________ ,

 

skelbtame ______________________________________________________________________

(nurodoma, kur ir kada paskelbta apie pirkimą)

_____________________________________________________________________________,

nedavė ir neketina duoti Komisijos nariams, ekspertams, užsakovo atstovams ar kitų tiekėjų atstovams pinigų, dovanų, neteikė ir neketina teikti jokių paslaugų ar kitokio atlygio už sudarytas ar nesudarytas sąlygas, susijusias su palankiais veiksmais laimėti šį pirkimą,

2. Tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) tiekėjas nėra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su asmeniu, kuris parengė pirkimo dokumentus, vertins šiam pirkimui pateiktus pasiūlymus, arba yra Užsakovo numatytas paskirti statybos darbams prižiūrėti.

3. Tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) tiekėjas nedalyvauja Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnyje nurodytuose draudžiamuose susitarimuose ir susitarimuose, pažeidžiančiuose Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nurodytus principus.

4. Tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais.

5. Tvirtinu, kad mano vadovaujamo (atstovaujamo) tiekėjo vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan.; tvirtinu, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

6. Žinau, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, mano vadovaujamo (atstovaujamo) tiekėjo pateiktas pasiūlymas bus atmestas, o jeigu pasiūlymas bus jau pripažintas laimėjusiu, bus laikoma, kad mano vadovaujamas (atstovaujamas) tiekėjas atsisako sudaryti pirkimo sutartį ir pirkimo sutartis nebus sudaroma, taip pat, kad įstatymų nustatyta tvarka gali būti kreipiamasi į teismą dėl žalos atlyginimo.

7. Žinau, kad už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsakau įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

____________________                    ________                    ___________________

(deklaraciją sudariusio asmens                            (parašas)                                       (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies)/projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/statybos techninės priežiūros

paslaugų/ statybos rangos darbų pirkimo tvarkos

aprašo

9 priedas

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

____________________________________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

_____________________________________________________________________

(užsakovo atstovo vardas ir pavardė, asmens kodas,

nuoroda dokumento, kurio pagrindu veikia užsakovo atstovas)

 

Būsto energijos taupymo agentūrai

 

DEKLARACIJA

 

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

 

Užsakovas_______________________________________________________________,

(užsakovo pavadinimas arba vardas ir pavardė)

atstovaujamas __________________________________________________________________,

(vardas, pavardė)

kuris įgyvendina daugiabučio namo, esančio adresu: ___________________________, atnaujinimo (modernizavimo) projektą (investicijų plano suderinimo su Būsto energijos taupymo agentūra data _________ir Nr. ____) (toliau – Projektas), susipažinęs su Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 „Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“, Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) parengimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo nuostatomis, patvirtinu, kad užsakovo veiklai finansuoti ______________________________________ metais

(nurodyti einamuosius kalendorinius metus, jei užsakovo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, arba rašyti šiais einamaisiais finansiniais metais)

nėra ir nebus skirta daugiau kaip 50 procentų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ar kitų joms prilygintų, pvz., Europos Sąjungos paramos fondų lėšų ir panašiai, arba kitų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų, skirtų viešiesiems interesams tenkinti (toliau – viešosios lėšos);

 

Žinau, kad atskirais finansiniais metais užsakovo veiklos finansavimui gavus daugiau kaip 50 procentų viešųjų lėšų, jis tampa perkančiąja organizacija pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, todėl tais finansiniais metais visus savo pirkimus nepriklausomai nuo lėšų šaltinio turi vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

 

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas pasirašyti šią deklaraciją užsakovo vardu.

Užsakovo atstovas          _____________________             __________________________

                                                               (parašas)                                                                    (vardas ir pavardė)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/ statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo

tvarkos aprašo

10 priedas

 

 

(Projekto (ar jo dalies) rengimo paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

Projekto (ar jo dalies) rengimo

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(Data)                                   

______________

(Sudarymo vieta)

 

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Užsakovas____________________________ perka daugiabučio namo, esančio ___________________________________________________________________(adresas), atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar (jo dalies) ____________________________ rengimo paslaugą.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu ir Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), šiomis projekto ar jo dalies (dalių) rengimo sąlygomis (toliau – Pirkimo sąlygos).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.6. Užsakovo ryšiams asmuo, – _______________________

1.7. Užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

 

2. Pirkimo objektas

 

2.1. Pirkimo objektą sudaro daugiabučio namo, nurodyto Pirkimo sąlygų 1.1 punkte, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) rengimo paslaugos:

Eil.

Nr.

Projekto ir (ar) jo dalies (dalių) pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

 

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

 

Eil.

Nr.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Kvalifikacinius reikalavimus įrodantys dokumentai

3.1.1.

Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

 

Juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo ir įstatų kopijos, fizinio asmens verslo liudijimo kopija, atestato kopija arba kiti dokumentai, patvirtinantys tiekėjo teisę verstis atitinkama veikla (profesinio ar veiklos registro tvarkytojo ar įgaliotos valstybės institucijos išduota pažyma)*.

3.1.2.

Tiekėjas ar jo paskirtas atsakingas asmuo (jei tiekėjas yra juridinis asmuo) turi teisę eiti:

 

 

3.1.2.1.

Atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą, kai perkamos namo energinio naudingumo sertifikavimo paslaugos

 

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatas, išduotas vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo įgijimo tvarkos aprašas”.

 

3.1.2.2.

Investicijų plano rengimo vadovo pareigas (kai jo rengimas perkamas atskirai nuo techninio darbo projekto rengimo)

Investicijų plano rengimo vadovas turi atitikti neypatingo statinio projekto ar projekto dalies vadovo ar projekto ar jo dalies vykdymo priežiūros vadovo kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakyme Nr. D1-601 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo” arba turėti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatą, išduotą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-972 ,,Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 641 ,,Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 ,, „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo”

 

3.1.3.

Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis ar likviduojamas. Tiekėjas nėra sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nesustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia ar panaši.

Valstybės įmonės Registrų centro ar atitinkamos užsienio šalies institucijos pažyma, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ar laikinai sustabdęs veiklą,* ir Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinanti, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.4.

Tiekėjas (juridinio asmens atveju ‒ juridinio asmens vadovas) ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan.

 

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.5.

Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, * arba Tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad Tiekėjas atitinka šiame punkte nustatytus reikalavimus.

 

3.1.6.

Kai perkamas statinio projektas (daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techninis darbo projektas), tiekėjo civilinė atsakomybė turi būti apdrausta.

Tiekėjo civilinės atsakomybės draudimo polisas.

3.1.7.

Pastarųjų 3 finansinių metų (arba jei tiekėjas įregistruotas ar atitinkamą veiklą pradėjo vėliau – per laikotarpį nuo įregistravimo datos) vidutinės metinės pajamos veiklos, susijusios su gyvenamosios ir (ar) negyvenamosios paskirties pastatų projektavimu, turi būti ne

mažesnės kaip 100 000 Lt be PVM

 

Pateikiamas įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašas.

3.1.8.

Teikėjas per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jei teikėjas veiklą vykdo trumpiau kaip trejus metus) yra įvykdęs bent vieną gyvenamosios ir (ar) negyvenamosios paskirties pastato projektavimo sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 50 000 Lt.

Pateikiama: per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo teikėjo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą trumpiau kaip 3 metus) įvykdytų gyvenamosios ir (ar) negyvenamosios paskirties pastatų projektavimo sutarčių, kurių vertė ne mažesnė kaip 50 000 Lt, sąrašas, nurodant sutarčių vertes, datas, paslaugų gavėjus ir jų ryšio duomenis.

3.1.9.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip du projekto vadovus, kurių bent vienas vykdytų ir projekto vykdymo priežiūrą, kurie:

1) vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, turi teisę būti neypatingo statinio projekto vadovu ir neypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu arba ypatingo statinio projekto vadovu ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu;

2) būtų vadovavęs parengiant bent vieną gyvenamosios ir/ar negyvenamosios paskirties statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą ir būtų vadovavęs bent vienai projekto priežiūrai

 

Pateikiama:

1.išsilavinimą ir profesinę patirtį patvirtinantys dokumentai arba galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo pareigas (statinių grupės: gyvenamieji ir (ar) negyvenamieji pastatai;

2. Sutarčiai vykdyti numatomo personalo sąrašas.

 

3.1.10.

Tiekėjas privalo turėti ne mažiau kaip po vieną projekto dalies vadovą kiekvienai projekto daliai, galintį eiti neypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas arba ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas.

Pateikiamas išsilavinimą ir profesinę patirtį patvirtinantys dokumentai arba galiojantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos nustatyta tvarka išduotas kvalifikacijos atestatas (tinkamai patvirtinta kopija), suteikiantis teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas: statinių grupės: gyvenamieji pastatai ir (ar) negyvenamieji pastatai; projekto dalys – architektūros, konstrukcijų, vandentiekio ir nuotekų šalinimo, elektrotechnikos (iki 1000V įtampos), šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

 

 

* Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis už pasiūlymų pateikimo terminą, toks dokumentas yra priimtinas.

3.2. (Kiti reikalavimai)

 

4. Reikalavimai paslaugų teikimui

4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimui, atsižvelgiant į perkamas paslaugas, nustatomi reikalavimai:

4.1.1. Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatomis ir 1 priede pateikiamą Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano pavyzdinę formą;

4.1.2. namo energinio naudingumo sertifikatai rengiami vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo III skyriaus nuostatomis ir statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012. ,,Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“;

4.1.3. statinio projektas (projektai) rengiamas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo V skyriaus nuostatomis ir statybos techninio reglamento STR1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 11 priede pateiktu pastato atnaujinimo projekto rengimo tvarkos aprašu, pagal kurį rengiamas namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo techninis darbo projektas (projektai) su privalomąja statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalimi ir sąnaudų kiekių žiniaraščiais;

4.1.4. projekto vadovo pareigos nustatomos vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 1 priedu „Projekto vadovo pareigos ir teisės“ pagal Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašą.

4.2. Atlikdamas paslaugas, projekto (jo dalies) rengėjas veikia užsakovo vardu ir interesais.

4.3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (jo dalies) rengimo paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas ir projekto vadovas.

 

5. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir teikimui

5.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti teikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

5.3. Pasiūlymą sudaro visuma tiekėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus, ir kiti pridedami dokumentai). Pasiūlymas turi būti susiūtas, pasiūlymo lapai sunumeruoti ir paskutiniame lape patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi), nurodytas lapų skaičius. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke.

5.4. Ant voko su pasiūlymu turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. _____________d. _____ val.“.

5.5. Tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims).

5.6. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, jie bus atmesti.

5.7. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei.

5.8. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina litais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

5.9. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais.

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims).

5.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja, kiek nurodyta šiame punkte.

5.13. Gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui.

5.14. Vokai su pasiūlymais atplėšiami __________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.

5.15. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją.

5.16. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

 

6. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas

6.1. Pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

6.2. Pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir/ar užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų patvirtinančių jo kvalifikaciją;

6.2.2. pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose (techninėje užduotyje, jeigu ji sudaroma) nustatytų reikalavimų;

6.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas per užsakovo nurodytą terminą neįrodo (nepagrindžia) kainos;

6.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (pagal užsakovo apskaičiuotą preliminarią perkamų paslaugų kainą, pagrįstą normatyviniais ir/ar paslaugų rinkos duomenimis).

6.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.

6.4. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas nepagrindžia kainos, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už suplanuotas šiam pirkimui lėšas.

6.5. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

6.6. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

6.7. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2 punkte nurodytų priežasčių. Vykdydamas pirkimą, užsakovas užtikrina, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir teikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Užsakovas derasi atskirai su kiekvienu teikėju, siekdamas geriausio rezultato, pagal derybų rezultatus ir pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė už nurodytą Agentūros suderintame investicijų plane.

 

7. Sprendimas dėl sutarties sudarymo, sutarties esminės sąlygos

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

7.2. Sutartis sudaroma pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka, gavus Agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai.

7.3. Sutarties terminas – ______________________________

7.4. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka). Su projekto vadovu galutinai atsiskaitoma pasirašius statybos užbaigimo aktą.

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, pvz., Civilinio kodekso 6.70 str.).

7.6. Užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti perkamo projekto (jo dalies) rengimo paslaugų vykdymą.

7.7. Tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, su atliekamomis paslaugomis susijusią informaciją.

7.8. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

8. Kita informacija

8.1. Sudarant sutartį, laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina litais kisti negali.

8.2. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

8.3. (kita).

 

9. Ginčų nagrinėjimas

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Būsto energijos taupymo agentūrą.

9.2. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją teikusiam tiekėjui.

9.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

9.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

___________________________      ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                             (parašas)                               (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies)/ projekto (ar jo dalies)

ekspertizės atlikimo/ statybos techninės priežiūros

paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos

aprašo

11 priedas

 

 

(Rangos darbų su projekto (ar jo dalies) parengimu pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas arba vardas, pavardė)

 

TVIRTINU

____________________________

(užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(parašas)

____________________________

(vardas ir pavardė)

 

RANGOS DARBŲ SU Projekto (ar jo dalies) PArengimU

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(data)                                    

______________

(sudarymo vieta)

 

 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Užsakovas____________________________ perka daugiabučio namo, esančio ___________________________________________________________________(adresas), atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su projekto ar jo dalies (dalių) ____________________________ parengimu paslaugą.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu ir Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies), projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), bei šiomis rangos darbų su projekto (ar jo dalies) parengimu pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos kaip nurodyta Tvarkos apraše.

1.4. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.6. Užsakovas yra/nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojas.

1.7. Užsakovo ryšiams asmuo, – _______________________________________________

1.8. Užsakovo adresas _______________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

1.9. Užsakovas pateikia šiuos pirkimo dokumentus, pagal kuriuos tiekėjas rengia pasiūlymą:

1.9.1. kvietimas teikti pasiūlymą statybos rangos darbams (toliau – kvietimas);

1.9.2. šios pirkimo sąlygos;

1.9.3. kainos pasiūlymas (Tvarkos aprašo 5 priedas);

1.9.4. žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija, Tvarkos aprašo 6 priedas);

1.9.5. tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas).

 

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektą sudaro šie darbai:

Eil.

Nr.

Darbų ir paslaugų pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

3.1. Tiekėjas, pageidaujantis dalyvauti pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

3.1.1. Tiekėjas yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, kurio įstatuose numatyta statybos veikla.

3.1.2. Tiekėjas turi teisę verstis pirkimo objekto specifiką atitinkančia ūkine veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti.

3.1.3. Tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar buhalteris neturi teistumo arba tiekėjo atžvilgiu priimto ir įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą, už kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paskolos panaudojimą ne pagal paskirtį, mokesčių nesumokėjimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą, realizavimą, legalizavimą ir pan.

3.1.4. Tiekėjas nėra padaręs profesinio pažeidimo (konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, numatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieneri metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip treji metai.

3.1.5. Tiekėjas (juridinis asmuo) nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas, sudaręs su kreditoriais taikos sutarties dėl kreditorių reikalavimų atidėjimo, sumažinimo, jų atsisakymo ir pan., nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši.

3.1.6. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, socialinio draudimo įmokų mokėjimu.

3.1.7. Tiekėjas turi būti apsidraudęs civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo objektas – tiekėjo (rangovo) civilinė atsakomybė už jo padarytą žalą užsakovui ir tretiesiems asmenims. Draudimo suma ___________________________________________________.

3.2. Kiti kvalifikacijos reikalavimai tiekėjui:

3.2.1. Tiekėjas turi pakankamai apyvartinių lėšų sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, t. y. disponuoja ne mažesne kaip 50 000 Lt (ar ekvivalentine suma kita valiuta, perskaičiavus ją litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir tos valiutos santykį pasiūlymo pateikimo dieną) suma.

3.2.2. Tiekėjo paskutinių finansinių metų, kurių finansinė atskaitomybė yra patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka, kritinio likvidumo koeficientas (išreiškiamas kaip trumpalaikio turto ir atsargų skirtumo santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais) turi būti ne mažesnis už 0,5.

3.2.3. Tiekėjo vidutinės metinės atliktų statybos darbų apimtis per pastaruosius 5 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 5 metus) turi būti ne mažesnės kaip 1 000 000 Lt be PVM.

3.2.4. Tiekėjo per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 3 metus) įvykdė ne mažiau kaip vieną ypatingų statinių projektavimo paslaugų pirkimo sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 35 000 Lt.

3.2.5. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti statinio statybos vadovą ir specialiųjų statybos darbų vadovus, turinčius teisę eiti šias pareigas pagal STR 1.02.06:2012 (reikalavimą gali atitikti vienas specialistas ar specialistų grupė).

3.2.6. Tiekėjas pirkimo sutarties vykdymui turi paskirti bent po vieną ypatingo statinio projekto vadovą (ir projekto dalių vadovą) - statinio projektavimui, turinį teisę atlikti nurodytų darbų projektavimą.

3.3. Tiekėjas privalo pateikti duomenis apie savo kvalifikaciją, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose numatytoje formoje –  Žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija). Turi būti nurodytas šią formą pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

3.4. Tiekėjas gali pridėti papildomos informacijos, leidžiančios geriau įvertinti jo sugebėjimą ir pasiruošimą atlikti prašomus darbus.

3.5. Bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partneriai turi pateikti jungtinės veiklos sutartį (kopiją) ir visą informaciją, nurodytą pirkimo sąlygų 3 ir 4 punktuose. Vienas iš partnerių turi būti paskirtas atsakinguoju ir įgaliotas veikti kitų partnerių vardu. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti numatyta solidari partnerių atsakomybė pagal sudarytos rangos sutarties prievoles. Bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių kvalifikacija vertinama atskirai ir turi atitikti reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygų 3.1.1–3.1.7 punktuose. Kitiems reikalavimams turi atitikti bet kuris iš bendrai veiklai susivienijusių asmenų grupės partnerių.

3.6. Jei Tiekėjas tam tikriems darbams/darbų daliai atlikti numato pasitelkti subrangovus, pateiktame pasiūlyme (formoje Žinios apie tiekėją (Kvalifikacijos informacija) turi nurodyti darbus, kuriems atlikti jis ketina pasitelkti subrangovus, taip pat turi būti pridėta tokios pačios apimties informacija apie jų kvalifikaciją, kokios pirkimo dokumentuose prašoma pateikti, ir apie tiekėją. Keičiant subrangovą, būtina gauti Agentūros sutikimą.

 

4. Tiekėjo pasiūlymas

4.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

4.2. Tiekėjo pasiūlymą sudaro šie tiekėjo (jo įgalioto asmens) pasirašyti dokumentai:

4.2.1. kainos pasiūlymas;

4.2.2. žinios apie tiekėją (kvalifikacijos informacija);

4.2.3. tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas);

4.2.4.* išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas, arba tiekėjo sąžiningumo deklaracija (Tvarkos aprašo 8 priedas), patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių sąlygų 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 punktuose nustatytus reikalavimus;

4.2.5.* kiti tiekėjo dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus (asmens registravimo dokumento, įstatų, verslo liudijimo, dokumento, patvirtinančio teisę vykdyti perkamus statybos rangos darbus, civilinės atsakomybės draudimo liudijimo kopijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos ir t. t.);

4.2.6. siūlomų darbų ir jų kokybės aprašymas, jei to reikia pasiūlymui pagrįsti;

4.2.7. kiti tiekėjo dokumentai, pagrindžiantys pasiūlymą:

4.3. Tiekėjas gali susipažinti su statybos rangos darbų vykdymo vieta, atnaujinamu (modernizuojamu) objektu ir visa informacija, kurios gali prireikti apskaičiuojant pasiūlymo kainą ir sudarant statybos rangos darbų vykdymo sutartį. Išlaidos, susijusios su apsilankymu vietoje, tiekėjui nekompensuojamos. Užsakovas neatsakingas ir už kitas tiekėjo išlaidas rengiant pasiūlymą.

4.4. Dokumentų kopijos yra tvirtinamos tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, parašant „Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą, pavardę, datą ir antspaudą (jei turi).

4.5. Tiekėjas pateikia pasiūlymą, atitinkantį pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant techninį sprendimą, apibrėžtą techninėse specifikacijose ir brėžiniuose.

4.6. Jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų (asmenų) grupė, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas (asmuo).

 

5. Pirkimo dokumentų paaiškinimas ir keitimas

5.1. Visi prašymai paaiškinti pirkimo dokumentus ir jų paaiškinimas daromi raštu arba siunčiant informaciją faksu, elektroninėmis priemonėmis. Užsakovas atsako į visus besiteiraujančio tiekėjo klausimus, atsakymo – paaiškinimo kopijas išsiųsdamas kitiems tiekėjams, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai, kartu nurodant paklausimą, bet nenurodant paklausėjo.

5.2. Prireikus užsakovas gali pratęsti pasiūlymų teikimo terminą ir nukelti vokų atplėšimo datą, pataisyti pirkimo dokumentus. Pataisymai gali būti tik tikslinančiojo pobūdžio. Pirkimo dokumentų taisymai daromi raštu ir yra neatsiejama pirkimo dokumentų dalis. Apie pirkimo dokumentų pataisymus ne vėliau kaip 5 dienos iki vokų atplėšimo datos, nurodytos kvietime ir (arba) pirkimo sąlygose, raštu informuojami visi tiekėjai, kuriems buvo pateikti pirkimo dokumentai. Apie pasiūlymų pateikimo termino datos pakeitimą taip pat skelbiama Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

 

6. Pasiūlymo kaina

6.1. Tiekėjo apskaičiuota pasiūlymo kaina pateikiama kainos pasiūlymo formoje. Pasiūlyme nurodoma fiksuota kaina, kuri negali būti keičiama.

* Pastaba. Dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 1 mėn. iki pasiūlymo pateikimo dienos. Jeigu dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas yra ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas yra priimtinas.

6.2. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos, kitos pirkimo objektui būtinos tiekėjo išlaidos.

6.3. Tiekėjo pasiūlyti įkainiai, kainos ir bendra sutarties kaina yra nekeistina bei nekoreguotina per visą sutarties vykdymo laikotarpį.

 

7. Tiekėjo vienas pasiūlymas

7.1. Tiekėjas turi pateikti tik vieną pasiūlymą atskirai savo vardu arba drauge su partneriu (partneriais). Tiekėjo, pateikusio daugiau kaip vieną pasiūlymą arba dalyvaujančio daugiau kaip viename pasiūlyme, visi pasiūlymai atmetami (išskyrus, kai tiekėjas dalyvauja kaip subrangovas).

7.2. Alternatyvūs pasiūlymai nepriimami. Tiekėjo, pateikusio daugiau kaip vieną pasiūlymą, visi pasiūlymai atmetami.

 

8. Pasiūlymo galiojimo terminas

8.1. Pasiūlymo galiojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis už nurodytą kvietime, skaičiuojant nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos. Jeigu pasiūlyme jo galiojimo laikotarpis nenurodytas, laikoma, kad pasiūlymas galioja kvietime nurodytu laikotarpiu.

8.2. Užsakovas gali prašyti, kad tiekėjas pratęstų pasiūlymo galiojimo laikotarpį. Prašymas pratęsti galiojimo laikotarpį ir tiekėjo atsakymas į jį turi būti pateikti raštu. Jeigu tiekėjas sutinka patenkinti prašymą, jam neleidžiama koreguoti pateikto pasiūlymo.

 

9. Pasiūlymo pateikimo forma

9.1. Pasiūlymas pateikiamas užpildant pirkimo dokumentuose pateiktas formas ir pridedant šiose pirkimo sąlygose numatytas tiekėjo užpildytas ir jo (jo įgalioto atstovo) pasirašytas formas. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas tiekėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjas negali daryti jokių pataisymų ir papildymų pirkimo dokumentuose.

9.2. Visi pasiūlymą sudarančių dokumentų lapai turi būti sunumeruoti, susiūti taip, kad nepažeidžiant susiuvimo nebūtų galima į pasiūlymą įdėti naujų lapų, išplėšyti arba juos pakeisti, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi).

9.3. Pasiūlymas teikiamas užklijuotame ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke, ant kurio turi būti užrašyta:

9.3.1. adresatas, kam teikiamas pasiūlymas, ir adresas, nurodytas kvietime;

9.3.2. objekto, kuriam skelbtas pirkimas, pavadinimas ir adresas;

9.3.3. įspėjamasis užrašas: „Neatplėšti iki ______________________“ (įrašoma kvietime nurodyta vokų atplėšimo data ir laikas).

 

10. Pasiūlymo pateikimo vieta ir galutinis terminas

10.1. Pasiūlymai pristatomi kvietime nurodytu adresu iki nurodyto termino.

10.2. Pavėluotai gauti vokai su pasiūlymais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems tiekėjams.

10.3. Užsakovas neatsako už pašto vėlavimus ar kitas nuo užsakovo nepriklausančias aplinkybes, dėl kurių pasiūlymas gautas po nustatyto pasiūlymų pateikimo termino.

 

11. Pasiūlymų koregavimas ir keitimas

11.1. Iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos tiekėjas gali keisti arba atsiimti savo pasiūlymą, apie tai informuodamas užsakovą raštu. Tiekėjas gali siūlyti nuolaidas ar kitaip keisti kainas, pateikdamas kainos pakeitimo pasiūlymus arba įtraukdamas tai į pirminį pasiūlymą, bet tik iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

11.2. Pasiūlymas negali būti koreguojamas ar keičiamas pasibaigus pasiūlymų pateikimo terminui, nurodytam kvietime, išskyrus klaidų taisymą, kuris gali būti padarytas vokų atplėšimo procedūros metu. Tokie pataisymai turi būti patvirtinti įgalioto asmens.

 

12. Vokų su Pasiūlymais atplėšimas

12.1. Užsakovas atplėšia vokus su pasiūlymais, pasiūlymų koregavimais, padarytais iki Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, kvietime nurodytu laiku.

12.2.Vokų atplėšimo posėdyje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiekėjai arba jų įgalioti atstovai (pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus).

12.3. Vokų su pasiūlymais atplėšimo metu dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymą sudarančių lapų skaičius.

12.4. Tiekėjams ar jų įgaliotiesiems atstovams rekomenduojama turėti įgaliojimą pasirašyti pasiūlymą ir priemones pasiūlymo įforminimo ar susiuvimo trūkumams pašalinti, nes vokų su pasiūlymais atplėšimo metu jiems bus suteikta galimybė viešai ištaisyti posėdžio metu pastebėtus pasiūlymų susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti posėdžio metu.

 

13. Pasiūlymų paaiškinimas

13.1. Siekiant pasiūlymą patikrinti, įvertinti ir palyginti, užsakovas gali prašyti tiekėjo paaiškinti jo pasiūlymą, bet negali prašyti keisti pasiūlymo esmės arba kainos po vokų su pasiūlymais atplėšimo.

13.2. Visi klausimai išaiškinimui ir gauti išaiškinimai turi būti daromi raštu.

13.3. Jeigu tiekėjas per nustatytą terminą nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

14. Konfidencialumas

Informacija, susijusi su pasiūlymų tikrinimu, aiškinimu, vertinimu bei palyginimu, negali būti viešinama anksčiau negu nustatomas laimėjęs pasiūlymas.

 

15. Pasiūlymų atrinkimas vertinimui

15.1. Pateiktų pasiūlymų vertinimo reikalavimai nustatomi šiose pirkimo sąlygose. Pateikti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą/ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti).

(Jeigu pasiūlymai vertinamai pagal ekonominį naudingumą, šiame punkte nurodomi ekonominio naudingumo kriterijai ir jų lyginamasis svoris, pasiūlymų ekonominio naudingumo vertinimo tvarka.)

15.2. Pasiūlymas atmetamas, jeigu:

15.2.1. Tiekėjas neatitinka pirkimo sąlygose nustatytų kvalifikacijos reikalavimų;

15.2.2. pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų;

15.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti bet kuriomis teisėtomis priemonėmis;

15.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo;

15.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (kaina laikytina per didele, jeigu ji yra didesnė už numatytą investicijų plane).

15.3. Atmesto, vertinimui nepriimtino pasiūlymo nebegalima padaryti tinkamu, vertinimui priimtinu pataisant ar atšaukiant nustatytus nukrypimus ar išlygas po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

15.4. Jeigu tiekėjo pasiūlyta kaina neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti kainą, prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas neįrodo kainos pagrįstumo, pasiūlymas atmetamas.

15.5. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė nuo numatytų investicijų plane.

 

16. Klaidų ištaisymas

16.1. Jeigu yra aritmetinių klaidų, tiekėjas užsakovo prašymu gali jas ištaisyti, tačiau nekeičiant vokų atplėšimo metu paskelbtos kainos. Taisydamas aritmetines klaidas pasiūlyme, tiekėjas negali atsisakyti kainos sudedamųjų dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis.

16.2. Neleidžiami ištaisymai, kurie keičia pasiūlymo kainą arba dėl kurių pirkimo sąlygų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimus arba kurie paveiktų varžymosi pozicijas kitų tiekėjų, kurie pateikė pasiūlymus, atitinkančius pirkimo sąlygų ir pirkimo objekto reikalavimus.

16.3. Jeigu neatitinka skaičiais nurodyta suma su žodžiais išreikšta suma, tokiu atveju vadovaujamasi žodžiais nurodyta suma.

16.4. Jeigu tiekėjas per nustatytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų, jo pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

 

17. Pasiūlymų vertinimas ir palyginimas

17.1. Pateiktus pasiūlymus posėdžio metu nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta pirkimo komisija (toliau – komisija).

17.2. Pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą arba pagal ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti).

17.3. Vertinami pasiūlymai, kurie neatmesti pagal pirkimo sąlygų 15 punktą.

17.4. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo arba ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka (nereikalinga išbraukti). Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina yra mažiausia arba pasiūlymas yra ekonomiškai naudingiausias (nereikalinga išbraukti). Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmasis įrašomas tiekėjas, anksčiau pateikęs pasiūlymą.

17.5. Laimėjusiuoju išrenkamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

 

18. Laimėtojo paskelbimas

18.1. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai raštu praneša visiems pasiūlymus teikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

18.2. Sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo gali būti priimtas tik išnagrinėjus tiekėjų pretenzijas, jeigu tokių gaunama.

 

19. Pirkimo nutraukimas ir tiekėjų informavimas

19.1. Užsakovas, gavęs Agentūros sutikimą, bet kuriuo metu iki pirkimo sutarties sudarymo turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti.

19.2. Užsakovas įsipareigoja raštu informuoti pasiūlymus teikusius tiekėjus apie pirkimo nutraukimą ir tokio sprendimo priežastis.

 

20. Visų pasiūlymų atmetimas

20.1. Jei atmetami visi pasiūlymai, užsakovas turi įvertinti atmetimo priežastis ir naujai apsvarstyti pirkimo sąlygas, sutarties sąlygas ir darbų apimtis prieš skelbdamas apie naują pirkimą.

20.2. Visi pasiūlymai negali būti atmetami ir skelbiamas naujas pirkimas su tais pačiais pirkimo reikalavimais tik siekiant gauti žemesnę kainą.

20.3. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, iš esmės nekeičiant pirkimo sąlygų. Užsakovas užtikrina, kad vykdant šį naują pirkimą raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 15.2 punkte nurodytų priežasčių, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Komisija derasi atskirai su kiekvienu teikėju siekdama geriausio rezultato ir pagal derybų rezultatus bei pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus – mažiausią kainą arba ekonominį naudingumą (nereikalinga išbraukti) atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis, ir kurio pasiūlymo kaina yra ne didesnė už nurodytą investicijų plane. Neįvykus neskelbiamom deryboms, turi būti organizuojamas naujas pirkimas.

 

21. Sutarties pasirašymas

21.1. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie pasiūlymų eilę išsiuntimo tiekėjams dienos.

21.2. Sutartis bus sudaroma tik po to, kai nustatyta tvarka bus gautas Būsto energijos taupymo agentūros pritarimas pirkimo ataskaitai.

21.3. Pirkimą laimėjusiam tiekėjui iki pasibaigiant jo pasiūlymo galiojimo terminui užsakovas raštu nurodo, kur ir kada/iki kurios datos tiekėjas turi pasirašyti sutartį; nurodoma suma, kurią užsakovas sumokės tiekėjui už sutartyje numatytus darbus; informuojama, kas vykdys rangos darbų techninę priežiūrą.

21.4. Jeigu tiekėjas, kuriam pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

22. Pretenzijų pateikimas ir nagrinėjimas

22.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas gali informuoti Būsto energijos taupymo agentūrą.

22.2. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo.

22.3. Užsakovas, gavęs  tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

22.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

22.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

22.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti iš dalies, ar pretenzija neišnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

 

_______________________ ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                               (parašas)                           (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)


 

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo)

projekto (ar jo dalies) rengimo/ projekto (ar jo

dalies) ekspertizės atlikimo/statybos techninės

priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo

tvarkos aprašo

12 priedas

 

 

(Projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo sąlygų pavyzdys)

 

___________________________________________

(užsakovo pavadinimas (arba vardas, pavardė))

 

TVIRTINU

____________________________

(Užsakovo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, jeigu taikoma)

____________________________

(Parašas)

____________________________

(Vardas ir pavardė)

 

Projekto (ar jo dalies) EKSPERTIZĖS ATLIKIMO paslaugų

PIRKIMO SĄLYGOS

_____________ d. Nr. ________

(Data)                                   

______________

(Sudarymo vieta)

 

 

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Užsakovas____________________________ perka daugiabučio namo, esančio ___________________________________________________________________(adresas), atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) ____________________________ ekspertizės atlikimo paslaugą.

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies), projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų, statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašu (toliau – Tvarkos aprašas), bei šiomis projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizės atlikimo paslaugų pirkimo sąlygomis (toliau – pirkimo sąlygos).

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Tvarkos apraše.

1.4. Skelbimas apie pirkimą yra paskelbtas 20__ m. _______________d. Būsto energijos taupymo agentūros interneto svetainėje.

1.5. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu.

1.6. Užsakovo ryšiams asmuo, – _______________________

1.7. Užsakovo adresas ________________________, tel. Nr. ___________; faks. Nr. _____________; el. paštas: _________________________.

 

2. Pirkimo objektas

2.1. Pirkimo objektą sudaro daugiabučio namo, nurodyto Pirkimo sąlygų 1.1 punkte, atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizės atlikimo paslaugos:

Eil.

Nr.

Projekto ir (ar) jo dalies (dalių) pavadinimas

2.1.1.

 

2.1.2.

 

2.1.3.

 

 

3. Reikalavimai tiekėjams

3.1. Turi būti įsteigtas nustatyta tvarka.

3.2. Neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas, iškelta byla dėl kvalifikacijos atestato sustabdymo, panaikinimo ar kitokio apribojimo.

3.3. Įstatymų nustatyta tvarka laiku sumokėjo mokesčius ar kitas įmokas į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei kitus fondus, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka yra atleistas nuo mokesčių, kitų įmokų mokėjimo arba jų mokėjimo terminas atidėtas.

3.4. Ekspertizės veikla turi būti drausta adekvačiai vykdomai darbų apimčiai.

3.5. Statinio projekto ekspertizės darbams turi vadovauti Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka atestuoti vadovai, dirbantys pagal darbo sutartį:

3.5.1. ne mažiau kaip du statinio projekto ekspertizės vadovai;

3.5.2. statinio projekto dalies ekspertizės vadovų skaičius nustatomas pagal statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2012 ,,Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 6 priedą;

3.6. Privalo turėti nustatyta tvarka patvirtintas ir galiojančias įmonės statybos taisykles nurodytiems darbams (paslaugoms) atlikti.

3.7. Įgijęs teisę būti statinio projekto ekspertizės ir (ar) statinio ekspertizės rangovu, savo veikloje turi užtikrinti bešališkumą pagal teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

3.8. (Kiti reikalavimai)

 

4. Reikalavimai paslaugų teikimui

4.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ekspertizės atlikimui, nustatomi šie reikalavimai:

4.1.1. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies (dalių) ekspertizė atliekama vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.06.03:2002 ,,Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė”.

4.1.2. Atlikdamas paslaugas, projekto, jo dalies (dalių) ekspertizės rengėjas veikia užsakovo vardu ir interesais.

4.1.3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto, jo dalies (dalių) ekspertizės paslaugų vykdymą prižiūri užsakovas.

 

5. Reikalavimai pasiūlymų rengimui ir teikimui

5.1. Teikdamas pasiūlymą tiekėjas patvirtina ir garantuoja, kad jo pasiūlymas ir visa informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas tiekėjo arba jo įgalioto asmens. Kur nurodyta, parašas turi būti patvirtintas teikėjo antspaudu (jeigu jį turi). Tiekėjo pasiūlymas ir kita korespondencija pateikiama lietuvių kalba.

5.3. Pasiūlymą sudaro visuma teikėjo pateiktų dokumentų, nurodytų šiose pirkimo sąlygose, ir šiuose dokumentuose nurodytą informaciją patvirtinantys kiti dokumentai (kainos pasiūlymas, užpildytas pagal Tvarkos aprašo 5 priede nurodytą formą, tiekėjo sąžiningumo deklaracija, dokumentai, patvirtinantyts, kad tiekėjas atitinka šių pirkimo sąlygų 3 punkte nurodytus reikalavimus, ir kiti pridedami dokumentai). Visi pasiūlymo lapai turi būti susiūti, sunumeruoti ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinti tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu jį turi), nurodytas lapų skaičius. Pasiūlymas pateikiamas užklijuotame  ir užantspauduotame (jeigu tiekėjas antspaudą turi) voke.

5.4. Ant voko su pasiūlymu, turi būti užrašytas pirkimo pavadinimas, užsakovas, tiekėjas ir adresas. Ant voko taip pat turi būti užrašas „Neatplėšti iki 20___ m. ____________d. _____ val.“.

5.5. Tiekėjas gali teikti vieną pasiūlymą: visoms pirkimo objekto dalims arba vienai ar kelioms dalims (jeigu leidžiama teikti pasiūlymus atskiroms dalims).

5.6. Tiekėjui neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. Jeigu bus pateikti alternatyvūs pasiūlymai, tokie pasiūlymai bus atmesti.

5.7. Tiekėjas gali teikti pasiūlymą individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės dalyvis. Jei tiekėjas teikia pasiūlymus individualiai ir kaip ūkio subjektų grupės dalyvis, tokie pasiūlymai bus atmesti. Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, prie pasiūlymo turi būti pridėtas ūkio subjektų susitarimas, numatantis solidarią susitarimo dalyvių atsakomybę už būsimos sutarties įvykdymą, taip pat susitarimo dalyvių įgaliotas asmuo, atstovaujantis ūkio subjektų grupei.

5.8. Pasiūlyme nurodyta paslaugų kaina litais. Į kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos.

5.9. Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas privalo nurodyti bendrą paslaugų kainą (skaičiais ir žodžiais). Jeigu skiriasi nurodyta kaina skaičiais ir žodžiais, laikoma, kad teisinga yra kaina žodžiais.

5.10. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki šių pirkimo sąlygų 5.14 punkte nurodyto laiko ir nurodytu adresu. Vėliau gauti pasiūlymai nepriimami.

5.11. (pildoma, jeigu leidžiama pateikti pasiūlymus atskiroms dalims) tiekėjas turi nurodyti, kuriai (kurioms) pirkimo daliai (dalims) ar visoms dalims teikiamas pasiūlymas. Pasiūlyme nurodoma bendra pasiūlymo kaina ir atskirai kaina kiekvienai tiekėjo nurodytai pasiūlymo daliai (dalims).

5.12. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau kaip _____________ dienų nuo vokų su pasiūlymais atplėšimo datos. Jeigu pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo terminas, laikoma, kad pasiūlymas galioja tiek, kiek nurodyta šiame punkte.

5.13. Gauti pasiūlymai registruojami. Jei pasiūlymas gaunamas pavėluotai, neatplėštas vokas su pasiūlymu grąžinamas tiekėjui.

5.14. Vokai su pasiūlymais atplėšiami ___________________________(adresas), 20___ m. _______________ d. ____ val. _____ min.

5.15. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu gali dalyvauti pasiūlymus pateikę tiekėjai (jų įgalioti atstovai, pateikę įgaliojimus patvirtinančius dokumentus). Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūros metu nedalyvavusiems, bet teikusiems pasiūlymus tiekėjams jų prašymu užsakovas raštu pateikia vokų atplėšimo metu skelbtą informaciją.

5.16. Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje dalyvaujantiems tiekėjams ar jų atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio tiekėjo pavadinimas (vardas, pavardė), pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas ir paskutinio lapo antrojoje pusėje patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu tiekėjas jį turi), ar nurodytas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos ir pasiūlymo lapų skaičius.

 

6. Pasiūlymų nagrinėjimas, vertinimas, atmetimas

6.1. Pateiktus pasiūlymus ir jų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams nagrinėja ir vertina užsakovo sudaryta komisija. Pasiūlymai nagrinėjami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems tiekėjams ar jų atstovams.

6.2. Pasiūlymas atmetamas, kai:

6.2.1. tiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ir/ar užsakovo prašymu per nurodytą terminą nepateikia papildomų duomenų patvirtinančių jo kvalifikaciją;

6.2.2. pasiūlymas neatitinka kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų.

6.2.3. pateikta melaginga informacija, kurią užsakovas gali įrodyti teisėtomis priemonėmis;

6.2.4. jeigu pasiūlyta kaina neįprastai maža ir tiekėjas per užsakovo nurodytą terminą neįrodo (nepagrindžia) kainos;

6.2.5. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra per didelė (pagal užsakovo apskaičiuotą preliminarią perkamų paslaugų kainą, pagrįstą normatyviniais ir/ar paslaugų rinkos duomenimis).

6.3. Neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą.

6.4. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina yra neįprastai maža, užsakovas turi teisę pareikalauti tiekėjo per protingą terminą raštu pagrįsti pasiūlytą kainą prašydamas pateikti, jo manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu tiekėjas nepagrindžia kainos, pasiūlymas atmetamas. Neįprastai maža kaina – pasiūlyta kaina, kuri yra 15 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį arba yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už suplanuotas šiam pirkimui lėšas.

6.5. Tiekėjai pagal vertinimo rezultatus surašomi į pasiūlymų eilę. Eilė sudaroma kainų didėjimo tvarka. Pirmasis įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymo kaina mažiausia. Jeigu keli pasiūlymai yra vienodi, pirmuoju įrašomas tiekėjas, anksčiausiai pateikęs pasiūlymą. Laimėjusiu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eilėje nurodytas tiekėjo pasiūlymas.

6.6. Užsakovas, sudaręs pasiūlymų eilę ir priėmęs sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo, apie tai praneša visiems pasiūlymus pateikusiems tiekėjams. Tiekėjams, kurie neįrašyti į pasiūlymų eilę, pranešama apie jų pasiūlymų atmetimo priežastis.

6.7. Jeigu visuose pasiūlymuose nurodytos kainos yra per didelės, užsakovas gali pasirinkti vykdyti naują pirkimą neskelbiamų derybų būdu, nekeičiant iš esmės pirkimo sąlygų. Vykdant naują pirkimą, raštu kviečiami derėtis visi tiekėjai, pateikę pasiūlymus, kurie nebuvo atmesti dėl kitų šių pirkimo sąlygų 6.2 punkte nurodytų priežasčių. Vykdydamas pirkimą, užsakovas užtikrina, kad visiems dalyviams būtų taikomi vienodi reikalavimai, suteikiamos vienodos galimybės ir pateikiama vienoda informacija, tiekėjai nebūtų diskriminuojami. Užsakovas derasi atskirai su kiekvienu teikėju, siekdamas geriausio rezultato, pagal derybų rezultatus ir pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo – kriterijus – mažiausią kainą atrenkamas laimėtojas. Neskelbiamos derybos laikomos įvykusiomis, jeigu yra bent vienas tiekėjas, kurio pasiūlymas ir derybų su juo rezultatai atitinka užsakovo reikalavimus, nurodytus pirkimo sąlygose ir kvietime derėtis.

 

7. Sprendimas dėl sutarties sudarymo, sutarties esminės sąlygos

7.1. Sutartį užsakovas siūlo sudaryti tam tiekėjui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu.

7.2. Sutartis sudaroma pirkimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka gavus Būsto energijos taupymo agentūros pritarimą pirkimo ataskaitai.

7.3. Sutarties terminas – ______________________________

7.4. Užsakovas už suteiktas paslaugas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per _____________ kalendorinių dienų nuo paslaugų suteikimo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos (arba nurodoma kitokia atsiskaitymo tvarka).

7.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas – ___________________ (nurodomas konkretus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas, pvz., Civilinio kodekso 6.70 str.).

7.6. Užsakovas gali įgalioti kitą asmenį prižiūrėti ir kontroliuoti projekto (jo dalies) ekspertizės paslaugų vykdymą.

7.7. Tiekėjas privalo užsakovo arba jo įgalioto asmens reikalavimu pateikti visus dokumentus, su atliekamomis paslaugomis susijusią informaciją.

7.8. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba jei tiekėjo pateikta informacija yra melaginga, arba tiekėjas iki užsakovo nurodyto laiko neatvyksta sudaryti pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tada užsakovas siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.

 

8. Kita informacija

8.1. Pažymime, kad sudarant sutartį laimėjusio paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodyta kaina litais kisti negali.

8.2. Pasiūlymo kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina.

8.3. (kita).

 

9. Ginčų nagrinėjimas

9.1. Tiekėjas, kuris mano, kad užsakovas vykdydamas pirkimus pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją užsakovui dėl jo veiksmų ar priimtų sprendimų. Apie pretenzijos pateikimą tiekėjas taip pat gali informuoti Būsto energijos taupymo agentūrą.

9.2. Pretenzija pateikiama užsakovui raštu per 15 dienų nuo užsakovo pranešimo apie jo priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos. Užsakovas nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, gautas iki pirkimo sutarties sudarymo.

9.3. Užsakovas, gavęs tiekėjo rašytinę pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas.

9.4. Užsakovas privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos, o apie priimtą sprendimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui.

9.5. Užsakovas negali sudaryti pirkimo sutarties anksčiau negu po 15 dienų nuo rašytinio pranešimo apie priimtą sprendimą dėl pretenzijos išsiuntimo pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems tiekėjams dienos.

9.6. Jeigu išnagrinėjus pretenziją nebuvo patenkinti tiekėjo reikalavimai ar reikalavimai buvo patenkinti tik iš dalies, ar pretenzija nebuvo išnagrinėta nustatyta tvarka ir terminais, tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą.

 

 

_______________________ ________________    ____________________

(užsakovo įgalioto asmens                          (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)