Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 9 d. Nr. 1120

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo 11 punkto redakcija:

11. Statybos darbų triukšmo kontrolieriams per patikrinimą nustačius Aprašo reikalavimų pažeidimų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo ir triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai. Statybos darbų triukšmo kontrolierių reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojai turi įvykdyti per Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose ir 5 dalyje nurodytus terminus, kurie pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų pateikimo dienos.“

 

 

 

Laikinai einantis

Ministro Pirmininko pareigas                                                          Algirdas Butkevičius

 

 

 

Laikinai einantis pareigas ūkio ministras,

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                    Evaldas Gustas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. lapkričio 9 d. nutarimu Nr. 1120

 

 

 

TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte reglamentuojamos savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų vykdomos triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

2.2Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

2.3. Statybos darbų triukšmo kontrolierius – savivaldybės vykdomosios institucijos ar kito jai pavaldaus viešojo administravimo subjekto valstybės tarnautojas ar pareigūnas, įgaliotas vykdyti Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.

2.4. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme ir kituose nekilnojamųjų daiktų registravimą, statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas.

3. Statybos darbus atliekantys triukšmo šaltinių valdytojai (toliau – triukšmo šaltinių valdytojai) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos darbų pradžios privalo pateikti statybos darbų triukšmo kontrolieriams pranešimą, kuriame būtų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Jeigu statybos darbai atliekami kelių savivaldybių teritorijose, triukšmo šaltinių valdytojai šiame punkte nurodytą pranešimą privalo pateikti kiekvienos savivaldybės statybos darbų triukšmo kontrolieriams.

4. Triukšmo šaltinių valdytojai privalo laikytis savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko, sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų, vykdyti teisėtus statybos darbų triukšmo kontrolierių reikalavimus ir pateikti triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolei vykdyti būtinus dokumentus.

 

II SKYRIUS

TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖ

 

5. Gavę Aprašo 3 punkte nurodytą pranešimą, statybos darbų triukšmo kontrolieriai įvertina, ar pranešime nurodytas planuojamų statybos darbų laikas atitinka savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko reikalavimus, ar jame pateikta Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Statybos darbų triukšmo kontrolieriai, nustatę pranešimo apie planuojamus statybos darbus trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 3 punkte nurodyto pranešimo pateikimo turi kreiptis į pranešimą pateikusius asmenis, prašydami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo triukšmo šaltinių valdytojų informavimo apie nustatytus trūkumus patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją.

6. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planiniai ir neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsniu.

7. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami statybos darbų triukšmo kontrolieriams gavus asmenų motyvuotų prašymų, pranešimų ir skundų dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimų, susijusių su atliekamų statybos darbų keliamu triukšmu. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planiniai patikrinimai atliekami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas planinių patikrinimų taisykles, kuriose turi būti nustatyti planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašų sudarymo kriterijai ir planinių patikrinimų atlikimo tvarka ir trukmė, ir pagal šias taisykles sudarytą nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašą.

8. Iki neplaninio patikrinimo vietoje pradžios statybos darbų triukšmo kontrolieriai nustato, ar:

8.1. triukšmo šaltinių valdytojai, dėl kurių atliekamų statybos darbų keliamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, statybos darbų triukšmo kontrolieriams yra pateikę Aprašo 3 punkte nurodytą pranešimą;

8.2. statybos darbai pagal skunduose ar pranešimuose pateiktą informaciją atliekami Aprašo 3 punkte nurodytame pranešime nustatytu statybos darbų atlikimo laiku; ar statybos darbai atliekami savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku.

9. Per neplaninį patikrinimą vietoje statybos darbų triukšmo kontrolieriai įvertina, ar statybos darbai, dėl kurių skundžiamasi ar apie kuriuos pranešama, atliekami savivaldybių vykdomųjų institucijų, kitų joms pavaldžių viešojo administravimo subjektų nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku, ar statybos darbų keliamo triukšmo lygis atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimus.

10. Neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

11. Statybos darbų triukšmo kontrolieriams per patikrinimą nustačius Aprašo reikalavimų pažeidimų, pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą pradedama administracinio teisės pažeidimo bylos teisena dėl Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimo ir triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami Aprašo 3 ir 4 punktuose nustatyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai. Statybos darbų triukšmo kontrolierių reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojai turi įvykdyti per Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose ir 5 dalyje nurodytus terminus, kurie pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų pateikimo dienos.

12. Pasibaigus Aprašo 11 punkte nurodytam terminui statybos darbų triukšmo kontrolierių triukšmo šaltinių valdytojams pateiktiems reikalavimams įvykdyti, per mėnesį atliekamas pakartotinis neplaninis patikrinimas. Pakartotinis neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

 

 

 

––––––––––––––––––––