HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 6 D. ĮSAKYMO NR. D1-275 „DĖL KLIMATO KAITOS SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. sausio 29 d. Nr. D1-58

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 261.2. papunktį ir jį išdėstau taip:

261.2. yra tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Atliekų tvarkymo ar Klimato kaitos specialiosios programų nuostatas;“.

2.   Pakeičiu 261.3. papunktį ir jį išdėstau taip:

261.3. pareiškėjas nėra atsisakęs paramos, skirtos iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos, Atliekų tvarkymo ar Klimato kaitos specialiosios programų lėšų, kai tokia parama jau buvo paskirta.“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                       Kęstutis Trečiokas