LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2008 M. SPALIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3-406 DĖL Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 3 d. Nr. 3-177

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašas nekeičiamas):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIVALOMOSIOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 29 straipsnio 1 dalimi, perkeldamas ir įgyvendindamas 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB:

1. T v i r t i n u Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) paskelbto karantino laikotarpiu privalomąją transporto priemonių techninę apžiūrą atliekantis techninės apžiūros kontrolierius turi vengti patekimo į automobilio saloną (kabiną), išskyrus atvejus, kai tai yra būtina tikrinant stabdymo įrangą ir (ar) vairo mechanizmą; karantino metu nevertinama automobilio vidaus įranga, išskyrus iš išorės akivaizdžiai matomus šios įrangos trūkumus, ir įprastai automobilio viduje laikomos privalomosios saugos priemonės (gesintuvai, trikampis avarinio sustojimo ženklas, pirmosios pagalbos rinkiniai);

2.2. transporto priemonių, kurių privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros galiojimas baigėsi arba kurių pateikimas pirmajai privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai numatytas Nutarimu paskelbto karantino laikotarpiu, pateikimo privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai terminas atidedamas karantino ir 30 kalendorinių dienų po jo laikotarpiui, o naujas privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros galiojimo terminas skaičiuojamas nuo paskutinės privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros galiojimo datos, nurodytos privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje, arba nuo pateikimo privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai datos, jeigu transporto priemonė privalomajai transporto priemonių techninei apžiūrai pateikiama pirmą kartą.“

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                         Jaroslav Narkevič