LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2009 M. GRUODŽIO 9 D. ĮSAKYMO NR. 1-244 „DĖL PREKYBOS ELEKTROS ENERGIJA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 30 d. Nr. 1-266

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prekybos elektros energija taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Papildau 121 punktu:

121. Asmenys, vykdantys veiklą Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 201 straipsnio 8 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, turi teisę prekiauti jiems nuosavybės teise ar kitais teisiniais pagrindais valdomų elektros energiją generuojančių įrenginių, nepriskirtų elektros energiją gaminantiems vartotojams ir (ar) asmenims, siekiantiems tapti elektros energiją gaminančiais vartotojais, patiektu į tinklą elektros energijos kiekiu, Taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais.“

1.2. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Reguliavimo elektros energijos rinkos kaina nustatoma ribinės kainos principu. Jei perdavimo sistemos operatorius pirko reguliavimo energiją, tuomet reguliavimo elektros energijos rinkos kaina yra lygi brangiausiam pirktos reguliavimo energijos kainos pasiūlymui. Jei perdavimo sistemos operatorius pardavė reguliavimo energiją, tuomet reguliavimo elektros energijos rinkos kaina yra lygi pigiausiam parduotos reguliavimo energijos kainos pasiūlymui. Jei perdavimo sistemos operatorius nepirko ir nepardavė reguliavimo energijos, tuomet reguliavimo elektros energijos rinkos kaina yra lygi kitos paros elektros biržos kainai. Perdavimo sistemos operatoriaus perkamos ar parduodamos reguliavimo elektros energijos kaina gali būti nustatoma ne ribinės kainos principu, esant reguliavimo energijos pirkimo–pardavimo sutartyse nustatytoms sąlygoms.“

1.3. Pakeičiu 38.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

38.1. perdavimo sistemos operatoriui – turimus duomenis apie kiekvieno tiekėjo tinklų naudotojų gautus iš skirstomojo tinklo ir (ar) atiduotus į skirstomąjį tinklą elektros energijos kiekius valandomis;“

1.4. Papildau 401 punktu:

401. Gamintojai ir (ar) tiekėjai ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika dienų) iki elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo ar nutraukimo privalo informuoti tinklų operatorių, prie kurio valdomų tinklų prijungta elektrinė, apie numatytas sudaryti arba numatytas nutraukti dvišales elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartis.“

1.5. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Perdavimo sistemos operatorius privalo siekti sudaryti bendrą su Baltijos valstybių perdavimo sistemos operatoriais susitarimą dėl jungiamųjų linijų pralaidumų nustatymo ir paskirstymo, kuris teisės aktų nustatyta tvarka teikiamas derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau – Taryba).“

1.6. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Baltijos perdavimo sistemos operatoriams nepasiekus susitarimo dėl bendro jungiamųjų linijų pralaidumų nustatymo ir paskirstymo, perdavimo sistemos operatorius, suderinęs su Taryba, tvirtina ir skelbia Lietuvos elektros energetikos sistemos jungiamųjų linijų valdymą, pralaidumo paskirstymą ir reguliavimą reglamentuojančias taisykles (toliau – Jungiamųjų linijų taisyklės).“

1.7. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Baltijos perdavimo sistemos operatorių susitarimą dėl jungiamųjų linijų pralaidumų nustatymo ir paskirstymo ir (arba) Jungiamųjų linijų taisykles derina ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi, Taryba.“

1.8. Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Taryba, siekdama užtikrinti konkurenciją tarp elektros energijos rinkos dalyvių ir atskirų rinkos dalyvių nediskriminavimą, kontroliuoja Taisyklių laikymąsi.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. spalio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas