VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DIDŽIAUSIOSIOS ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS IŠ ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ, KAINOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 24 d. Nr. O3E-342

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 11 straipsnio 2 punktu, Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139 „Dėl Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m. balandžio 20 d. pažymą Nr. O5E-284 „Dėl didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1.       Patvirtinti didžiausiąją elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainą 45,06 Eur/MWh.

2.       Nustatyti, kad didžiausioji kaina taikoma Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraštyje, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1044 „Dėl Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių skatinimo kvotų paskirstymo 2020–2022 metams tvarkaraščio patvirtinimo“, nurodytam 2020 m. gegužės 29 d. skatinimo kvotos paskirstymo aukcionui, kuriame planuojamas paskirstyti 0,7 TWh metinis elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių kiekis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                     Inga Žilienė