LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2016 M. GEGUŽĖS 6 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-371 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.1.1-CPVA-V-304 „MODERNIZUOTI KULTŪROS INFRASTRUKTŪRĄ“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. ĮV-152

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ĮV-371 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:

 

1Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.1. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius ((toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2021/1237).“

2Papildau V skyrių 601  punktu:

601. Priemonės įgyvendinimą administruojančios institucijos duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą per 20 darbo dienų nuo priimto sprendimo ją suteikti įsigaliojimo dienos pateikia Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui.“

3Papildau V skyrių 602 punktu:

602. Priemonės įgyvendinimą administruojančios institucijos privalo 10 metų nuo paskutinės pagalbos pagal schemą suteikimo dienos saugoti visus duomenis ir dokumentus, susijusius su projektais, jų atitiktimi bei finansavimu.“

4Papildau V skyrių 603  punktu:

603. Kai skiriama valstybės pagalbos suma viršija 500 000 Eur sumą, Ministerija  apie skirtą pagalbą per šešis mėnesius nuo pagalbos suteikimo dienos pateikia informaciją į Europos Komisijos Valstybės pagalbos skaidrumo svetainę webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                        Simonas Kairys