LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSŲ MINISTRO 2008 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 1K-465 „DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ SUBJEKTŲ ŽEMESNIOJO LYGIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ SUDARYMO TAISYKLIŲ IR FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 20 d. Nr. 1K-304

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymą Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintų Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Ataskaitos, nurodytos Taisyklių 2.1–2.3 papunkčiuose, ir aiškinamasis raštas teikiami Finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui. Ataskaitos, nurodytos Taisyklių 2.1, 2.2 papunkčiuose, ir aiškinamasis raštas teikiami savivaldybėms. Aiškinamajame rašte turi būti pateikiama papildoma informacija apie asignavimų nepanaudojimo priežastis, jei jos reikia ataskaitose pateiktiems duomenims paaiškinti. Ši informacija gali būti pateikiama laisva forma, tačiau savivaldybės gali nustatyti informacijos pateikimo formą pagal savo veiklą.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą formą Nr. 2 ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas taikomas rengiant ir teikiant 2021 metų trečiojo ketvirčio, metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių duomenis.

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                          Gintarė Skaistė