LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2018 M. RUGSĖJO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-498 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 7 PRIORITETO „KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 07.4.1-ESFA-V-414 „JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS (II)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 13  d. Nr. A1-219

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. A1-498 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.4.1-ESFA-V-414 „Jaunimo užimtumo didinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 38 punkto lentelės penktąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

- projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, jei projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydis turi būti nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus.

Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, jei tas darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, jei, be pagrindinių pareigų, sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis).

Asmenims, einantiems valstybės tarnautojo pareigas projekto vykdytojo ar partnerio institucijoje, taikomos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatos ir atskiros darbo sutartys nesudaromos.

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išmokos kompensuojamos taikant Aprašo 40 punkte nurodytą fiksuotąją normą;

- projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos;

- mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto pirkimo išlaidos (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidas) ir jų nuomos išlaidos;

- įrangos nuomos išlaidos;

- projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių, patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių, ryšio paslaugų ir kitos panašios išlaidos);

- dalyvių kelionių, apgyvendinimo, dalyvavimo renginiuose ir kitos panašios išlaidos;

- dalyvių privalomojo sveikatos draudimo išlaidos už kalendorinį (-ius) mėnesį (-ius), kai jie dalyvauja projekto veiklose, apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu;

- draudimo nuo nelaimingų atsitikimų, visos privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose, išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- Savanoriškos veiklos įstatyme numatytos išlaidos (pvz., savanorio kelionių, apgyvendinimo, maitinimo, privalomojo sveikatos draudimo ir kitos išlaidos);

- profesinio mokymo ir stipendijų išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant Aprašo 39.1 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- darbo įgūdžių įgijimo rėmimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant Aprašo 39.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- įdarbinimo subsidijuojant išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant Aprašo 39.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- projekto dalyvių, dalyvaujančių paramos judumui priemonėje, išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

- kitos išlaidos, patiriamos įgyvendinant veiklas pagal individualius veiklos planus, kaip numatyta Aprašo 11.1.13 ir 11.2.5 papunkčiuose, jei jos atitinka Užimtumo rėmimo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas ir yra įtrauktos į Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą;

- kelionių išlaidos, patiriamos įgyvendinant veiklas, organizuojamas Užimtumo įstatyme ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatyta tvarka, apmokamos taikant Aprašo 39.3.1 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį.

Visais kitais atvejais apmokant kelionių išlaidas taikomas kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotasis įkainis, nurodytas Aprašo 39.3.2 papunktyje;

- dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos taikant Aprašo 39.5 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

- prekių ar paslaugų, reikalingų Aprašo 11 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, įsigijimo išlaidos, jei jos atitinka Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.“

 

2. Pakeičiu 39 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

39. Įgyvendinant projektų veiklas, patirtos bedarbių profesinio mokymo išlaidos, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo išlaidos, įdarbinimo subsidijuojant išlaidos, dalyvių kelionių ir maitinimo išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, skelbiamus ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“ ir „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.“

3. Pripažįstu netekusiu galios 39.4 papunktį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                   Linas Kukuraitis

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2020-02-14 raštu Nr. SB-2020-00116