LIETUVOS RESPUBLIKOS

2022 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 14 d. Nr. XIV-747

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įplaukų, išlaidų ir likučių patvirtinimas

Patvirtinti 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą – 2 790 191 tūkst. eurų įplaukų ir 2 790 191 tūkst. eurų išlaidų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutį – po 5 792 tūkst. eurų pagal 2022 m. sausio 1 d. ir pagal 2022 m. gruodžio 31 d. būklę, numatomą 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervą – 344 248 tūkst. eurų pagal 2022 m. sausio 1 d. būklę (priedas).

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2021 m. gruodžio 14 d.

įstatymu Nr. XIV-747

 

2022 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETAS

 

Kodas

Straipsnio pavadinimas

Suma,

tūkst. Eur

ĮPLAUKOS

01

Privalomojo sveikatos draudimo įmokos,

iš jų:

2 547 139

01 01

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir su jomis susijusios sumos

1 774 543

01 02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis

772 596

02

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai

204 087

03

Lėšos, grąžinamos pagal gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis

30 537

04

Kitos pajamos

8 428

Iš viso įplaukų

2 790 191

IŠLAIDOS

01

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms

1 942 635

02

Vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių nuomai

530 267

03

Medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui

114 281

04

Ortopedijos techninėms priemonėms

17 210

05

Sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms

152 041

06

Privalomojo sveikatos draudimo sistemos funkcionavimui ir šį draudimą vykdančių institucijų veiklos išlaidoms

31 466

07

Valstybinio socialinio draudimo fondo veiklos sąnaudoms,

susidarančioms dėl privalomojo sveikatos draudimo įmokų surinkimo

ir pervedimo į Privalomojo sveikatos draudimo fondą, kompensuoti

2 291

Iš viso išlaidų

2 790 191

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervui papildyti (sudaryti)

0

LĖŠŲ LIKUČIAI

Pagal 2022 m. sausio 1 d. būklę

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas,

iš jo:

344 248

pagrindinė dalis

41 853

rizikos valdymo dalis

302 395

Pagal 2022 m. gruodžio 31 d. būklę

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apyvartos lėšų likutis

5 792

Numatomas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervas

344 248

_____________________