vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL UAB „FORTUM JONIŠKIO ENERGIJA“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. O3E-192

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 ir 9 dalimis bei Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“, įvertinusi UAB „Fortum Joniškio energija2018 m. spalio 3 d. raštu Nr. (1.4)S-308 „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo“ pateiktą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą, atsižvelgdama į 2019 m. vasario 28 d. raštu Nr. (1.4)S-50 „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo“ pateiktus darbo užmokesčio pokyčio įvertinimo poreikį pagrindžiančius dokumentus, 2019 m. gegužės 16 d. raštu Nr. (1.4)S-118 „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo papildymo“ pateiktus patikslintus šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti neatitikties skaičiavimus, 2019 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (1.4)S-125 „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo papildymo“ pateiktą papildomą informaciją bei į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2019 m. birželio 11 d. pažymą Nr. O5E-169 „Dėl UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

1. Konstatuoti, kad Joniškio rajono savivaldybės taryba pažeidė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 dalį, tai yra per 30 dienų nenustatė UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

2. Vienašališkai nustatyti UAB „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainos dedamąsias (be PVM):

2.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą:

2.1.1. šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos, išreiškiamos formule 2,62 + THG,KD, dedamąsias:

2.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,62 ct/kWh;

2.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THG,KD;

2.1.2. šilumos (produkto) gamybos vienanarę kainą už rezervinės galios užtikrinimo paslaugą – 0,37 ct/kWh;

2.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamąsias:

2.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,91 + TH,KD, dedamąsias:

2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,91 ct/kWh;

2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.2.2.1. pastoviąją dedamąją (šilumos srauto vidutinei galiai) – 13,93 Eur/mėn./kW;

2.2.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) – 16,88 Eur/mėn.;

2.2.2.3. kintamąją dedamąją – TH,KD;

2.3. šilumos perdavimo kainas:

2.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule 1,50 + THT,KD, dedamąsias:

2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 1,50 ct/kWh;

2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – THT,KD;

2.3.2. dvinarės kainos dedamąsias:

2.3.2.1. pastoviąją dedamąją (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 10,98 Eur/mėn./kW;

2.3.2.2. pastoviąją dedamąją (atitinkamai vartotojų grupei) 11,59 Eur/mėn.;

2.3.2.3. kintamąją dedamąją – THT,KD;

2.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę 0,27 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,93 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 2,05 Eur/mėn.

3. Nustatyti dedamųjų THG,KD, TH,KD, THT,KD, TH formules:

Eil. Nr.

Dedamoji

Formulė

1.

Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji

THG,KD = 0,06 + ((5 023,0 × pHG, d ) + (1 170,0 × pHG, med b) + (2,9 × pHG, dyz  )) / (17 095 496 / 100)

2.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) vienanarės kainos kintamoji dedamoji

TH,KD = 0,04 + ((5 023,0 × pHG, d) + (1 170,0 × pHG, med b) + (2,9 × pHG, dyz) + (5 476 000 × pHP / 100)) / (22 571 496 / 100)

3.

Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji

THT,KD = 0,06 + (2 904 000 × TH) / 19 667 496

4.

Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) kaina

TH = 1,91 + TH,KD

čia:

pHG, d – gamtinių dujų kaina (Eur/MWh);

pHG, med b – medienos kilmės biokuro kaina (Eur/tne);

pHG, dyz  – dyzelino kaina (Eur/tne);

pHP  – pirktos šilumos kaina (ct/kWh).

 

4. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti dydžių neatitikties per šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpį 2017 m. balandžio 1 d. – 2018 m. birželio 30 d. susidariusias 22,92 tūkst. Eur nepadengtas sąnaudas ir 2016 m. spalio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiu susidariusias 0,14 tūkst. Eur nepadengtas sąnaudas, iš viso 23,06 tūkst. Eur nepadengtų sąnaudų, didinant šilumos kainą 0,12 ct/kWh.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                           Inga Žilienė