LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. V-1251 „DĖL STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VERTINIMO PAGAL NAUJAGIMIAMS PALANKIOS LIGONINĖS REIKALAVIMUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 17 d. Nr. V-1280

Vilnius

 

 

PakeičiuStacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V-1251 „Dėl Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 18 punktą išdėstau taip:

18. Įstaigos vertinimą pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus atlieka ne mažiau kaip trijų vertintojų, atitinkančių Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytus reikalavimus, grupė. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka vertintojų paslaugas Įstaigai vertinti pagal naujagimiams palankios ligoninės reikalavimus Įstaiga nusiperka pati ir (arba) nuperka kitai Įstaigai, jeigu tokia galimybė numatyta programų ir (ar) projektų, skirtų nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūrai gerinti, įgyvendinimo sutartyse. Įstaiga, pati nusipirkusi vertintojų paslaugas arba vertintojus pasirinkusi iš vertintojų, kurių paslaugas nupirko kita Įstaiga, apie vertintojų grupės sudėtį ir atitiktį Tvarkos aprašo 19 punkte nustatytiems reikalavimams raštiškai informuoja Komitetą.“

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                    Evaldas Gustas