LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. LAPKRIČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-822 „DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PENKTOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „PREKYBOS IR PERDIRBIMO SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „GAMYBOS IR PREKYBOS PLANAI“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 12 d. Nr. 3D-101

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3D-822 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Gamybos ir prekybos planai“ taisyklių patvirtinimo“, ir 41.1 papunktį išdėstau taip:

41.1. avansinis mokėjimo prašymas už einamuosius metus teikiamas iki vasario 10 d. kartu su einamųjų metų Gamybos ir prekybos planu (sprendimo priėmimo dėl paramos skyrimo metais avansinis mokėjimo prašymas už einamuosius metus gali būti teikiamas ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos);“.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas