LIETUVOS RESPUBLIKOS

GERIAMOJO VANDENS ĮSTATYMO NR. IX-433 2, 4, 6, 11, 12 IR 13 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 11 d. Nr. XII-1783

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Geriamojo vandens vandenvietė – įrenginių, kuriais požeminis vanduo, atitinkantis teisės aktų nustatytus geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus arba naudojamas kaip žaliava geriamajam vandeniui ruošti, surenkamas ir nukreipiamas į žemės paviršių, išdėstymo vieta.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Geriamojo vandens vandenvietės apsauga – teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinamų teisinių, administracinių, aplinkosaugos ir inžinerinių priemonių, skirtų geriamojo vandens vandenvietės apsaugai nuo užteršimo ir išsekimo, visuma.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 27 dalį ir ją išdėstyti taip:

27. Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijageografiškai apibrėžta teritorija, kurioje žmonėms vartoti skirtas vanduo tiekiamas iš vienos ar daugiau geriamojo vandens vandenviečių ir kurioje vandens kokybė gali būti laikoma beveik vienoda.“

4. Papildyti 2 straipsnį 29 dalimi:

29. Geriamojo vandens vandenvietės apsaugos zona – geriamojo vandens vandenvietės apsaugai nuo užteršimo ir išsekimo skirta teritorija, kurioje ribojama ūkinė veikla.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuoja ir Saugomų teritorijų įstatyme, Aplinkos monitoringo įstatyme nustatyta tvarka atlieka geriamajam vandeniui tiekti naudojamų geriamojo vandens vandenviečių apsaugą, stebi ir prižiūri savivaldybių vandens išteklius;“.

 

3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vartotojai, laisvai ar su leidimais naudojantys vandens išteklius, apsirūpindami geriamuoju vandeniu privalo saugoti geriamojo vandens vandenvietes nuo teršimo, kaip nustatyta teisės aktuose.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 11 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) išaiškėja vandens teršimo vandentiekio skirstomajame tinkle požymiai, ypatingi įvykiai geriamojo vandens vandenviečių apsaugos zonose ar geriamojo vandens vandenviečių mitybos srityse;“.

 

5 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įeiti į vandens tiekimo ir maisto įmonių bei visuomeninių pastatų teritoriją, patalpas, padalinius, geriamojo vandens vandenviečių apsaugos zonas, juos tikrinti, imti bandinius (taip pat ir fasuoto vandens), reikalauti visų reikalingų dokumentų ir juos tikrinti, daryti jų išrašus ar kopijas;“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinė geriamojo vandens kontrolė apima visus geriamojo vandens saugos ir kokybės užtikrinimo etapus (nuo vandens viešajam tiekimui ir individualiam apsirūpinimui skirtų geriamojo vandens vandenviečių saugos tikrinimo iki geriamojo vandens naudojimo gyvenamuosiuose, viešuose pastatuose (ypač vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo įstaigose ar maisto įmonėse) vietų, iki fasuoto vandens tiekimo rinkai):

1) geriamojo vandens vandenviečių apsaugos zonų tikrinimą;

2) centralizuotų ir individualių techninių geriamojo vandens ruošimo priemonių ir susiliečiančių su geriamuoju vandeniu medžiagų saugaus naudojimo tikrinimą;

3) geriamojo vandens vandenviečių, geriamojo vandens tiekimo įrenginių, geriamojo vandens ruošimo procesų tikrinimą;

4) geriamojo ir maistui ruošti naudojamo vandens saugos ir kokybės rodiklių kontrolę;

5) geriamojo vandens programinės priežiūros planų vykdymo kontrolę;

6) gyventojų rizikos grupių nustatymą, dalyvavimą vykdant visuomenės sveikatos kontrolę ir monitoringą;

7) geriamojo vandens saugos ir kokybės Lietuvos Respublikoje metinių ataskaitų rengimą ir skelbimą;

8) gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu ir vartojamo geriamojo vandens saugos ir kokybės ataskaitų, teikiamų Europos Komisijai, rengimą įstatymų, tarptautinių sutarčių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

13 straipsnis. Geriamojo vandens vandenviečių apsauga

1. Geriamojo vandens vandenviečių, iš kurių tiekiama ar planuojama tiekti vidutiniškai daugiau kaip 10 m3 geriamojo vandens per parą arba kai geriamasis vanduo tiekiamas 50 ir daugiau asmenų, arba kai jis naudojamas ūkinei komercinei veiklai, apsaugos zonos nustatomos teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose. Šių zonų nustatymo tvarką nustato aplinkos ministras. Šiose zonose taikomi ūkinės veiklos, galinčios užteršti iš geriamojo vandens vandenviečių paimamą vandenį, apribojimai, kuriuos nustato Vyriausybė, tvirtindama Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų aprašą.

2. Gyvenamosiose teritorijose naudojamų geriamojo vandens vandenviečių, kur nėra galimybių sudaryti visų geriamojo vandens vandenvietės apsaugos zonos juostų (išskyrus griežto režimo), naudojimo sąlygas nustato Vyriausybės įgaliota institucija.

3. Už tinkamą geriamojo vandens vandenviečių apsaugos zonų griežto režimo juostų ir visų vandens tiekimo įrenginių jose tvarkymą atsako vandens tiekėjai.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2015 m. rugsėjo 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Geriamojo vandens vandenvietės apsaugos zonos nustatymo reikalavimai taikomi teritorijų planavimo dokumentams ir žemės valdos projektams, kurie bus pradėti rengti įsigaliojus šiam įstatymui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė