VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TIKRINAMŲJŲ PIENINIŲ VEISLIŲ BULIŲ, UŽ KURIŲ ĮVERTINIMĄ TEIKIAMA VALSTYBĖS PAGALBA, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gegužės 7 d. Nr. B1-306  

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Pagalbos veislininkystei taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 3D–290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“, 9.3 papunkčiu:

1. T v i r t i n u Tikrinamųjų pieninių veislių bulių, už kurių įvertinimą teikiama valstybės pagalba, sąrašą (pridedama).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Veislininkystės skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Darius Remeika

 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2020 m. gegužės 7 d. įsakymu

Nr. B1-306

 

 

TIKRINAMŲJŲ PIENINIŲ VEISLIŲ BULIŲ, UŽ KURIŲ ĮVERTINIMĄ TEIKIAMA VALSTYBĖS PAGALBA, SĄRAŠAS

 

 

Eil.

Nr.

Buliaus unikalus numeris

Buliaus vardas

Kilmės knygos numeris

Veislė

1.

LT000007516978

LAPAS

4604

Senojo genotipo Lietuvos juodmargių

2.

LT000007516979

LABIS

4605

Senojo genotipo Lietuvos juodmargių

3.

LT000007120335

NEMUNAS

4606

Senojo genotipo Lietuvos juodmargių

4.

LT000008140935

MIGAS

8140935

Lietuvos juodmargių

5.

LT000007223609

SEULAS

4601

Lietuvos juodmargių

6.

LT000006680831

BOSTONAS

4599

Lietuvos juodmargių

7.

LT000008177100

PIRATAS

8177100

Holšteinų

8.

LT000008140196

POSTAS

4609

Holšteinų

9.

LT000006726061

AGATAS

4592

Holšteinų

10.

LT000008140173

MAGAS

4608

Holšteinų

11.

DE000540402311

GILLETE

540402311

Holšteinų

12.

NL000759220807

LENZ

759220807

Holšteinų

 

___________________________