LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. SAUSIO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-51 „DĖL VYRIAUSYBĖS NARIO IR VALSTYBĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. 1V-160

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. 1V-51 „Dėl Vyriausybės nario ir valstybės pareigūno pažymėjimo formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYRIAUSYBĖS NARIO, VALSTYBĖS PAREIGŪNO IR DARBUOTOJO, DIRBANČIO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTĮ IR GAUNANČIO DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ, KURIAM PAGAL JO EINAMAS PAREIGAS YRA BŪTINA GALIMYBĖ PATVIRTINTI AR NUSTATYTI TAPATYBĘ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IR PASIRAŠYTI ELEKTRONINIUS DUOMENIS, PAŽYMĖJIMO FORMOS PATVIRTINIMO

 

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 14 d. nutarimą Nr. 1456 „Dėl įgaliojimų patvirtinti pažymėjimų formas ir jų išdavimo tvarkas suteikimo“:

1. Tvirtinu Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimo formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos formos Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis, pažymėjimai išduodami mutatis mutandis vadovaujantis Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“.“

 

 

2. N u s t a t a u, kad iki 2018 m. rugsėjo 1 d. išduoti Vyriausybės nario, valstybės pareigūno pažymėjimai galioja ir toliau, kol bus pakeisti, bet ne ilgiau kaip iki šiuose pažymėjimuose įrašytos jų galiojimo datos.

3. Šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2018 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Eimutis Misiūnas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1V-51

(Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

2018 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-160 redakcija)

 

VYRIAUSYBĖS NARIO, valstybės pareigūno ir DARBUOTOJO, DIRBANČIO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTĮ IR GAUNANČIO DARBO UŽMOKESTĮ IŠ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ IR VALSTYBĖS PINIGŲ FONDŲ, KURIAM PAGAL JO EINAMAS PAREIGAS YRA BŪTINA GALIMYBĖ PATVIRTINTI AR NUSTATYTI TAPATYBĘ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE IR PASIRAŠYTI ELEKTRONINIUS DUOMENIS, pažymėjimo FORMA

 

1. Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo, dirbančio viešojo administravimo institucijose ir įstaigose (toliau – įstaiga) pagal darbo sutartį ir gaunančio darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų fondų, kuriam pagal jo einamas pareigas yra būtina galimybė patvirtinti ar nustatyti tapatybę elektroninėje erdvėje ir pasirašyti elektroninius duomenis (toliau – darbuotojas), pažymėjimo (toliau – pažymėjimas) pirmoji pusė:

VTP 2012 I puse

 

 

2. Pažymėjimo antroji pusė:

 

 

3. Pažymėjimas valstybine kalba spausdinamas ant Valstybės tarnautojo pažymėjimo blanko, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“. Pažymėjimas – atitinkamo dizaino polikarbonatinė ar specialaus plastiko kortelė su joje įdiegtomis kontaktine ir nekontaktine elektroninėmis laikmenomis. Kontaktinėje elektroninėje laikmenoje generuojamos privataus ir viešo kriptografinių raktų poros bei įrašomi viešuosius raktus patvirtinantys Asmens dokumentų išrašymo centro prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sudaryti atpažinimo elektroninėje erdvėje sertifikatas ir elektroninio parašo kvalifikuotas sertifikatas, kuriuose, be kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose nurodytų privalomų duomenų, įrašomi tokie pasirašančio asmens duomenys bei specialūs atributai: Vyriausybės nario arba valstybės pareigūno, arba darbuotojo vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigų pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kodas Valstybės tarnautojų registre ir įstaigos, kurioje jis eina pareigas, pavadinimas. Nekontaktinėje laikmenoje įrašytas elektroninės laikmenos gamyklinis numeris. Kita nekontaktinės elektroninės laikmenos atmintis yra skirta naudoti praėjimo ir kitose kontrolės sistemose įstaigos nuožiūra.

4. Vyriausybės nario, valstybės pareigūno ir darbuotojo pažymėjimo pavadinimas išspausdinamas pažymėjimo išrašymo metu didžiosiomis raidėmis stambiu šriftu. Jeigu pažymėjimas išduodamas Vyriausybės nariui, išspausdinama „VYRIAUSYBĖS NARIO PAŽYMĖJIMAS“, jeigu valstybės pareigūnui – „VALSTYBĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMAS“, jeigu darbuotojui – „DARBUOTOJO PAŽYMĖJIMAS“.

5. Pažymėjimo išrašymo metu juoda juostele užtušuojami šie įrašai: „VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAŽYMĖJIMAS“, „Valstybės tarnautojo kodas Valstybės tarnautojų registre“.

6. Kortelės formatas yra 85,6 x 53,98 mm ir atitinka ID-1 formatą pagal Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos dokumente Doc9303 nustatytą formatų klasifikaciją.

7. Pažymėjimai numeruojami aštuoniaženkliais numeriais.

 

_________________