NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE DRUSKININKŲ SAVIVALDYBEI

 

2020 m. sausio 15 d. Nr. 1P-20-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. spendimą Nr. T1-176 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise“ ir į Druskininkų savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 29 d. sprendimą Nr. T1-87 „Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 31 d. spendimo Nr. T1-176 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo Druskininkų savivaldybei valdyti, naudoti ir jais disponuoti patikėjimo teise“ pakeitimo“:

1. P e r d u o d u Druskininkų savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus šiuos valstybinės žemės sklypus valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai vykdyti:

1.1. 1,2654 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4076-3522; kadastro Nr. 1501/0003:0025; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Druskininkų mieste, Mizarų g. 55 (Druskininkų aerodromo administraciniam pastatui bei paslaugų paskirties pastatams statyti);

1.2. 45,5538 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1041-2500; kadastro Nr. 1501/0003:0366; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita; naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos), esantį Druskininkų mieste, Mizarų g. 59A (Druskininkų aerodromui įrengti ir eksploatuoti).

2. Į g a l i o j u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriaus vedėją pasirašyti Druskininkų savivaldybės parengtus valstybinės žemės sklypų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktus.

3. P a v e d u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Druskininkų skyriui prižiūrėti, kad Druskininkų savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Direktorius                                                                                                  Laimonas Čiakas