APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. ĮSAKYMO NR. AV-156 „DĖL LABORATORIJŲ, ATLIEKANČIŲ TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. AV-331

Vilnius

 

 

Pakeičiu Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. AV-156 „Dėl Laboratorijų, atliekančių taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LABORATORIJŲ, TURINČIŲ LEIDIMUS ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ  TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindamas Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,

t v i r t i n u Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisykles (pridedama).“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                              Rimgaudas Špokas

 

Patvirtinta

Aplinkos apsaugos agentūros

direktoriaus 2009 m. lapkričio

26 d. įsakymu Nr. AV-156

(Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus

2019 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. AV-331

redakcija)

 

LABORATORIJŲ, TURINČIŲ LEIDIMUS ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Laboratorijos), veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) planuojamų tikrinti Laboratorijų plano (toliau – Patikrinimų planas) sudarymo kriterijus, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, vykdomų patikrinimų atlikimo tvarką ir trukmę, informacijos apie atliekamus patikrinimus pateikimo reikalavimus ir yra privalomos Agentūros valstybės tarnautojams, atliekantiems Laboratorijų veiklos patikrinimus.

2. Laboratorijų veiklos planiniai ir neplaniniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-711 „Dėl Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau  – Tvarkos aprašas), šiomis Taisyklėmis.

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme, Lietuvos Respublikos valstybė tarnybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LABORATORIJŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANO SUDARYMAS

 

4. Laboratorijų veiklos planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintą metinį Patikrinimų planą.

5. Patikrinimų plano forma pateikta šių Taisyklių 1 priede.

6. Aplinkos tyrimų departamento direktorius teikia Patikrinimų plano projektą Agentūros direktoriui  ar jo įgaliotam asmeniui tvirtinti ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 20 dienos.

7. Laboratorijų veiklos planiniai patikrinimai atliekami ne rečiau kaip kartą per 5 metus, kaip numatyta Tvarkos aprašo 36 punkte.

8. Patikrinimų planas sudaromas vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais minimalios ir proporcingos priežiūros naštos bei nediskriminavimo principais, šių Taisyklių nuostatomis.

9. Patikrinimų plano keitimas galimas tik motyvuotu Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu.

10. Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto asmens patvirtintas metinis Patikrinimų planas ir jo pakeitimai viešai skelbiami Agentūros interneto svetainėje arba į Patikrinimų planą įtraukti ūkio subjektai informuojami individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo.

11. Planiniam patikrinimui Laboratorijos parenkamos iš Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Leidimų) registro.

12. Į metinį Patikrinimų planą Laboratorijos įtraukiamos atsižvelgiant į atliktų patikrinimų rezultatus ir užtikrinant patikrinimo periodiškumą, taip, kad kiekvienos laboratorijos veiklos patikrinimas būtų atliktas ne rečiau kaip 1 kartą per 5 metus kaip reglamentuojama Tvarkos apraše.

13. Metiniame Patikrinimų plane nurodomi valstybės tarnautojai, atliksiantys laboratorijų veiklos planinius patikrinimus, kurie sudaro Laboratorijos vertinimo grupę. Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo, tvirtindamas metinį Patikrinimų planą, patvirtina ir Laboratorijos vertinimo grupę.

 

III SKYRIUS

LABORATORIJŲ VEIKLOS PLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

 

14. Laboratorijų veiklos planinius patikrinimus atlieka Agentūros valstybės tarnautojai pagal patvirtintą Patikrinimų planą.

15. Ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki planinio patikrinimo pradžios Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo privalo raštu arba elektroniniu būdu informuoti Laboratoriją apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo pagrindą, terminą, tikrinimo sritį ir vertinimo kriterijus.

16. Paaiškėjus aplinkybėms (valstybės tarnautojo liga, kita privaloma neatidėliotinai vykdoma užduotis, kita svarbi aplinkybė), dėl kurių nėra galimybių planuotu laiku atlikti patikrinimą, apie kurį Laboratorija jau buvo informuota, sprendimą dėl Laboratorijos patikrinimo priima Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir nedelsdamas apie tai informuoja Laboratoriją išsiųsdamas jai pranešimą.

17. Planinio Laboratorijos veiklos patikrinimo trukmė nurodoma Patikrinimų plane. Planinis laboratorijos veiklos patikrinimas laikomas pradėtu tą dieną, kurią pagal šių Taisyklių 15 punktą nustatyta tvarka pateiktą pranešimą Laboratorijoje buvo numatyta pradėti planinį patikrinimą. Agentūros direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne daugiau kaip iki 2 darbo dienų.

18. Agentūros valstybės tarnautojai Laboratorijos veiklos patikrinimo metu turi teisę pareikalauti iš Laboratorijos visų patikrinimui reikalingų dokumentų ir informacijos, o Laboratorija turi sudaryti sąlygas nekliudomai atlikti veiklos patikrinimą.

19. Patikrinimo metu įvertinama Laboratorijos veiklos atitiktis Tvarkos aprašo 11 priede nurodytiems laboratorijos veiklos vertinimo kriterijams.

 

IV SKYRIUS

LABORATORIJŲ VEIKLOS NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ ATLIKIMO TVARKA

 

20. Laboratorijos veiklos neplaninis patikrinimas atliekamas Agentūros direktoriaus ar Aplinkos tyrimų departamento direktoriaus ar jo įgalioto asmens motyvuotu sprendimu, kuris įforminamas pavedimu atlikti patikrinimą. Pavedimo forma nurodyta šių Taisyklių 2 priede. Laboratorijos neplaninį patikrinimą atlieka pavedime nurodyti valstybės tarnautojai. Sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą priimamas esant vienam ar keliems pagrindams:

20.1. gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto ar kitos kompetentingos valstybės institucijos rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti Laboratorijos veiklos patikrinimą;

20.2. turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų apie galimą Laboratorijos veiką, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų;

20.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti Laboratorijos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai;

20.4. jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Vyriausybės priimtas teisės aktas.

20.5. gavus pagrįstą skundą dėl konkrečios Laboratorijos veiksmų ar neveikimo.

21. Valstybės tarnautojas, pradėdamas Laboratorijos neplaninį patikrinimą, pateikia tikrinamai Laboratorijai pavedimą atlikti Laboratorijos veiklos patikrinimą ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Neplaninio patikrinimo trukmei taikomi šių Taisyklių 17 punkte nurodyti reikalavimai.

22. Esant šių Taisyklių 20.1 ir 20.5 papunkčiuose nurodytiems pagrindams, Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali priimti sprendimą neatlikti neplaninio patikrinimo, jeigu kompetentingas viešojo administravimo subjektas, kita kompetentinga valstybės institucija ar skundo pateikėjas, Agentūrai paprašius, nepateikė naujų faktinių duomenų apie Laboratorijos veiklą. Apie sprendimą neatlikti neplaninio patikrinimo pranešama institucijai ar skundo pateikėjui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar pavedimo arba skundo gavimo dienos.

 

V SKYRIUS

Laboratorijų VEIKLOS PATIKRINIMO REZULTATŲ ĮFORMINIMAS

 

23. Baigus Laboratorijos veiklos patikrinimą surašomas Laboratorijos veiklos patikrinimo aktas pagal Tvarkos aprašo 15 priede pateiktą formą. Laboratorijos veiklos patikrinimo aktas saugomas Aplinkos tyrimų departamente, o patikrinimo akto kopija turi būti perduota Laboratorijai per 3 darbo dienas nuo Laboratorijos veiklos patikrinimo vietoje pabaigos. Jei Laboratorija atsisako pasirašyti patikrinimo aktą, egzempliorius jai perduodamas elektroninio ryšio priemonėmis arba paštu. Už tinkamą planinio ir neplaninio patikrinimo atlikimą ir patikrinimo akto surašymą atsako Laboratorijos veiklos tikrinimą atlikę valstybės tarnautojai.

24. Laboratorijų veiklos patikrinimų bylos sudaromos ir tvarkomos pagal Agentūros direktoriaus patvirtintą dokumentacijos planą. Į bylas dedami visi su Laboratorijos veiklos patikrinimais susiję dokumentai ir informacija (patikrinimų aktai, pranešimai dėl patikrinimo, pavedimai, skundai, prašymai, raštai, ir kt.).

 

VI SKYRIUS

REIKALAVIMAI INFORMACIJOS APIE ATLIEKAMUS LABORATORIJŲ VEIKLOS PATIKRINIMUS PATEIKIMUI

 

25. Informacija apie Laboratorijos veiklos atliekamo patikrinimo rezultatus visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai informacija apie atliekamo patikrinimo faktą teikiama ne Agentūros iniciatyva.

26. Agentūros direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui privalo būti teikiama informacija, susijusi su Laboratorijų  veiklos patikrinimais, kai kyla abejonių dėl teisės aktų reikalavimų pagrįstumo, ir Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo priima sprendimą dėl šios informacijos perdavimo kompetentingoms institucijoms.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Agentūra bendradarbiauja su Laboratorijomis, konsultuoja Laboratorijas Agentūros kompetencijos klausimais, atlieka kitus prevencinius veiksmus, o poveikio priemones (leidimo galiojimo sustabdymą, leidimo galiojimo panaikinimą, kitas įstatymų nustatytas teisinio poveikio priemones) taiko kaip paskutinę (ultima ratio) priemonę. Metodinės pagalbos principas netaikomas Laboratorijos veiklos patikrinimų metu, jeigu jo taikymas trukdo siekti Laboratorijos veiklos priežiūros tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrole, laikytis specialiuosiuose kontrolę reglamentuojančiuose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose įtvirtintų atitinkamai kontrolei keliamų reikalavimų.

28. Patikrinimo metu nustačius leidimo sąlygų nesilaikymo atvejį, tikrinant Laboratorijos leidime reglamentuotą veiklą, Agentūra turi vykdyti leidimo sąlygų nesilaikymo pašalinimo kontrolę.

29. Agentūra negali reikalauti Laboratorijos pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

30. Laboratorija gali skųsti Agentūros motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą Viešojo administravimo įstatymo, Administracinių bylų teisenos įstatymo ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Agentūros sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

31. Agentūros direktorius ar jo įgaliotas asmuo privalo užtikrinti, kad institucijos interneto svetainės skyriuje „Ūkio subjektų priežiūra“ būtų paskelbta informacija apie:

31.1. Agentūros valstybės tarnautojų ir tikrinamų Laboratorijų teises ir pareigas patikrinimo atlikimo metu ir Laboratorijai taikomą atsakomybę už atsisakymą teikti informaciją ir (ar) už Agentūros valstybės tarnautojų teisėtų reikalavimų nevykdymą;

31.2. Agentūros valstybės tarnautojams ir tikrinamiems asmenims taikomą baudžiamąją atsakomybę už kyšio ėmimą ir (ar) kyšio davimą;

31.3. Agentūros valstybės tarnautojams taikomą tarnybinę atsakomybę už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatų pažeidimus.

_______________

 

Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių

išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos               

elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos

planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių

1 priedas

 

 

(Patikrinimų plano forma)

 

 

 

LABORATORIJŲ, TURINČIŲ LEIDIMUS ATLIKTI TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ Į APLINKĄ TERŠALŲ IR TERŠALŲ APLINKOS ELEMENTUOSE MATAVIMUS IR TYRIMUS, VEIKLOS PATIKRINIMŲ 20___ M. PLANAS

 

 

 

Eil.

Nr.

Tikrinamos laboratorijos pavadinimas, leidimo Nr.

Tikrinimo data, ketvirtis

Tikrinimo trukmė, dienos

Tikrinimo sritis

Tikrinantis valstybės tarnautojas

(vardas ir pavardė)

Vertinimo grupė tarnautojo vardas, pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________

(Planą tvirtinančio asmens pareigos) (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

 

 

_________________

 

Laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių

išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos               

elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos

planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių

2 priedas

 

(Pavedimo atlikti patikrinimą forma)

 

(herbas)

 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

 

PAVEDIMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ

 

______________ Nr. ____________

(data)                                 

________________

(sudarymo vieta)

Vadovaudamasis ________________________________________________________

(nurodyti neplaninio patikrinimo teisinį pagrindą: Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsnio 12 dalies punktą ir (ar) 364 straipsnio 12 dalies 4 punkte nurodytą įstatymą ar Vyriausybės nutarimą ir jo struktūrinę dalį)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ir atsižvelgdamas į____________________________________________________________ ;

(nurodyti gautą kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį prašymą ar pavedimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą, turimą informaciją ar kilusius pagrįstus įtarimus dėl Laboratorijos veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams ar neatitikti teisės aktų reikalavimų, ankstesnio patikrinimo metu surašytą patikrinimą aktą, kai siekiama užtikrinti, kad buvo pašalinti Laboratorijos veiklos ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai)

 

1. Pavedu:

1.1. patikrinti ___________________________________________________________

(tikrinamos Laboratorijos pavadinimas ir adresas, kodas)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ;

 

Neplaninio patikrinimo tikslas: __________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ ;

1.2. patikrinimą atlikti šiems valstybės tarnautojams:

___________________________________________________________________________ ;

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

___________________________________________________________________________ ;

(vardas, pavardė, pareigų pavadinimas)

 

1.3. patikrinimą pradėti 20 ___ m. _____________________ d.,

baigti 20 ___ m. _____________________ d.

 

(Agentūros direktoriaus ar

Aplinkos tyrimų departamento                        (parašas)                          (vardas ir pavardė )

direktoriaus  ar jo įgalioto  asmens pareigos)

 

Susipažinau

______________________

(tikrinamos Laboratorijos atstovo pareigos)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

___________________________________________________________________________

(įrašas apie atsisakymą pasirašyti)

 

2. Pratęsiu patikrinimo terminą:

 

2.1. nuo 20_____ m. _______________ d.;

2.2. iki 20_____ m. _______________ d.;

2.3. atsižvelgdamas į šias priežastis:__________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

3. Laboratorija Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ar kitų įstatymų nustatyta tvarka gali skųsti agentūros sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą. Sprendimo atlikti neplaninį patikrinimą apskundimas nesustabdo patikrinimo atlikimo.

 

(Aplinkos tyrimų departamento                       (parašas)                        (vardas ir pavardė)

vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

Susipažinau

______________________

(tikrinamos Laboratorijos atstovo pareigos)

______________________

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

______________________

(data)

___________________________________________________________________________

(įrašas apie atsisakymą pasirašyti)

 

 

 

_________________