MUITINĖS DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL informacijos pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. gruodžio 23 d. Nr. 1B-1224

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis ir atsižvelgdamas į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas:

1. T v i r t i n u Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu  Imuniteto tarnybai vykdyti šio įsakymo 1 punktu patvirtintame apraše nustatytas kompetentingo subjekto funkcijas.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis generalinio direktoriaus funkcijas                                                            Jonas Miškinis

 

 

PATVIRTINTA

Muitinės departamento prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos

generalinio direktoriaus

2019 m. gruodžio 23 d.

įsakymu Nr. 1B-1224

 

Informacijos pagal lietuvos respublikos pranešėjų apsaugos įstatymĄ teikimo tvarkos APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato gautos informacijos apie Muitinės departamente prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) ir jam pavaldžiose muitinės įstaigose (toliau kartu vadinami muitine) galimai rengiamus, daromus ar padarytus Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 5 dalyje ir 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus teisės pažeidimus (toliau – pažeidimai) pateikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

2. Informacijos apie pažeidimus pateikimo pagrindai, aplinkybės, kurioms esant gali būti teikiama informacija apie pažeidimus, atlyginimo ir kompensavimo tvarka nustatyti Įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarime Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Vyriausybės nutarimas).

3. Muitinėje gauti pranešimai apie pažeidimus priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Įstatymu, Vyriausybės nutarimu, Aprašu ir kitais teisės aktais.

4. Aprašo nuostatos taikomos pranešimams apie pažeidimus, rengiamus, daromus ar padarytus po Įstatymo įsigaliojimo.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

5.1. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą asmuo, kurį su muitine sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ir kuris pateikia informaciją apie pažeidimą muitinėje.

5.2. Kompetentingas subjektas – Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu paskirtas Muitinės departamento administracijos struktūrinis padalinys, kuris administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas funkcijas.

5.3. Pažeidimas – muitinėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, susijęs su Įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sritimis, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su muitine.

5.4. Pranešimas – Apraše nustatytos arba laisvos formos ir nustatyto turinio reikalavimus atitinkantis kreipimasis, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą.

5.5. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus muitinėje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

5.6. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Įstatyme ir Vyriausybės nutarime.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS PATEIKIMAS ir registravimas

 

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę muitinei pateikti informaciją:

6.1. elektroniniu paštu praneseju.apsauga@lrmuitine.lt atsiųsdamas užpildytą Aprašo 1 priede nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi nurodyti, kad teikia šį pranešimą vadovaudamasis Įstatymu, nurodyti jam žinomą informaciją apie konkrečias faktines pažeidimo aplinkybes, asmenį (-is), kuris rengiasi daryti pažeidimą, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, sužinojimo apie pažeidimą datą, ar apie šį pažeidimą asmuo jau pranešė, jeigu pranešė, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, taip pat nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, su muitine siejančius ar siejusius tarnybos, darbo santykius ar sutartinius santykius, gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą ir kitus duomenis ryšiui palaikyti. Jei įmanoma, prie pranešimo pridedami rašytiniai ar kitokie turimi duomenys apie pažeidimą;

6.2. atsiųsdamas Aprašo 1 priede nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą arba laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodyta Aprašo 6.1 papunktyje nustatyta informacija, paštu Muitinės departamentui adresu: A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius. Siunčiant pranešimą paštu po adresato pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

6.3. tiesiogiai atvykęs į muitinę pas kompetentingą subjektą vienu iš adresų: Vytenio g. 7, Vilnius; Naujoji Riovonių g. 3, Vilnius; Jovarų g. 3, Kaunas; S. Nėries g. 4, Klaipėda. Šiuo atveju žodžiu pateikiamus pranešimus priima kompetentingo subjekto atsakingi pareigūnai, užpildydami Aprašo 1 priede nurodytą formą su prierašu „Užpildyta pagal pareiškėjo žodžius“ ir pateikdami ją asmeniui pasirašyti.

7. Pranešimas turi būti pateikiamas valstybine kalba ir įskaitomai. Nesilaikant šio reikalavimo informacija neregistruojama ir netiriama.

8. Pranešimus priima ir užregistruoja kompetentingas subjektas. Siekiant užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir su juo susijusių duomenų konfidencialumą, pranešimas ir jo duomenys Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemoje neregistruojami, neskenuojami ir neįkeliami. Pranešimai registruojami registre, kurį saugo kompetentingas subjektas.

9. Jei pranešimas apie pažeidimą muitinėje buvo gautas kitu būdu, nei nurodyta Aprašo 6 punkte, jis muitinės įstaigos darbo reglamento nustatyta tvarka neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo šio pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu (jeigu pranešimas buvo gautas elektroniniu paštu) arba užklijuotame voke perduodamas kompetentingam subjektui (jeigu pranešimas buvo gautas raštu). Kitu, negu Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu, elektroninio pašto adresu gauta ir persiųsta arba kompetentingam subjektui perduota informacija apie pažeidimą turi būti nedelsiant ištrinta iš šio elektroninio pašto adreso.

10. Jeigu muitinės įstaigos darbo reglamento ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija atitinka Aprašo 6.1 papunktyje nustatytą laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas. Šio punkto nustatyta tvarka registruotas prašymas, pareiškimas ar skundas, atitinkantis Aprašo 6.1 papunktyje nurodytas sąlygas, perduodamas kompetentingam subjektui, nedelsiant pašalinant prašymo, pareiškimo ar skundo ir jį pateikusio asmens duomenis iš registravimo sistemos, žurnalų ir kitų laikmenų, o jeigu prašymas, pareiškimas ar skundas buvo perduotas nagrinėti vykdytojui, ir iš to vykdytojo kompiuterio ar kitų laikmenų, taip pat sunaikinant pranešimo duomenų kopijas, jeigu tokios buvo darytos.

11. Muitinėje gavus Lietuvos Respublikos prokuratūros persiųstą informaciją apie pažeidimą, kurio Lietuvos Respublikos prokuratūra neįgaliota tirti, kai Lietuvos Respublikos prokuratūra yra pripažinusi informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį pranešėju arba kai Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju ir informaciją apie pažeidimą persiuntė vadovaudamasi Įstatymu, gautas raštas ir jo priedai  Lietuvos Respublikos muitinės vidinės komunikacijos sistemoje neregistruojami, neskenuojami ir neįkeliami. Šiame punkte nurodyti dokumentai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo informacijos gavimo dienos perduodami kompetentingam subjektui ir registruojami Aprašo 8 punkto nustatyta tvarka.

12. Valstybės ar savivaldybės institucijų susirašinėjimas su muitine, susijęs su Įstatyme nustatytais pažeidimais muitinėje ar pranešimų tyrimais, vykdomas tik su kompetentingu subjektu muitinėje, pateikiant informaciją elektroniniu paštu praneseju.apsauga@lrmuitine.lt arba siunčiant pranešimą paštu Muitinės departamentui adresu: A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, po adresato pavadinimu nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

13. Aprašo 6.1 papunktyje nurodytame elektroniniame pašte gauta ir išsiųsta informacija saugoma tris mėnesius nuo informacijos išsiuntimo ar gavimo dienos. Pasibaigus šiam terminui, informacija ištrinama iš šio pašto sistemos.

14. Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į Lietuvos Respublikos prokuratūrą, kai yra bent viena šių aplinkybių:

14.1. pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

14.2. būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

14.3. Muitinės departamentui vadovaujantys asmenys arba kompetentingo subjekto personalas patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

14.4. informacija apie pažeidimą buvo pateikta per muitinės vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

14.5. yra pagrindo manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą muitinės vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

14.6. asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai;

14.7. asmeniui tampa žinomi galbūt daromos ar padarytos nusikalstamos veikos požymiai.

15. Kompetentingas subjektas, vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gavęs informaciją apie pažeidimą, ją pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas raštu informuoja šį asmenį apie tokios informacijos gavimo faktą.

 

III skyrius

pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimas, TYRIMAS IR sprendimų priėmimas

 

16. Kompetentingas subjektas ne vėliau kaip per 1 darbo dieną įvertina vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą pranešimą:

16.1. ar informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo nėra anoniminis;

16.2. ar muitinė yra įgaliota tirti asmens pranešime pateiktą informaciją;

16.3. ar asmuo pageidauja gauti pranešėjo statusą.

17. Kompetentingas subjektas, įvertinęs vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu asmens pateiktą ir užregistruotą pranešimą, priima vieną šių sprendimų:

17.1. nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta informacija, – persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai (nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos) klausimui dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo spręsti ir, jeigu muitinė yra įgaliota  tirti asmens pranešime pateiktą informaciją, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą;

17.2. nustatęs, kad asmuo pateikė Aprašo 1 priede nustatytos formos pranešimą arba laisvos formos pranešimą, kuriame yra Aprašo 6.1 papunktyje nurodyta informacija, o muitinė neįgaliota tirti asmens pranešime pateiktos informacijos, – persiųsti pranešimą Lietuvos Respublikos prokuratūrai (nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos) klausimui dėl pranešėjo statuso asmeniui suteikimo spręsti ir sprendimo dėl informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo priėmimui;

17.3. nustatęs, kad pranešimas pateiktas anonimiškai arba asmuo nepageidauja gauti pranešėjo statuso, o informacijos apie pažeidimą turinys susijęs su muitinės personalo galimais teisės aktų pažeidimais, – nagrinėti pateiktą informaciją apie pažeidimą, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti muitinė, arba persiųsti gautą informaciją apie pažeidimą institucijai, įgaliotai tirti tokią informaciją, jeigu šiuos pažeidimus teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota tirti kita institucija;

17.4. nenagrinėti Aprašo 17.3 papunktyje nurodytos gautos informacijos apie pažeidimą, kai:

17.4.1. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija, informacija yra abstrakti, paremta informaciją pateikusio asmens bendrojo pobūdžio teiginiais ar asmenine nuomone, kurios neįmanoma patikrinti;

17.4.2. asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas;

17.4.3. yra žinoma, kad informaciją apie pažeidimą priėmė ir nagrinėja kita institucija.

18. Asmuo, pateikęs informaciją apie pažeidimą, apie Aprašo 17 punkte priimtą sprendimą informuojamas (išskyrus, kai pranešimas pateikiamas anonimiškai) raštu per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo.

19. Kompetentingas subjektas, gavęs Aprašo 6 ir 11 punktuose nurodytą informaciją apie pažeidimą, organizuoja jo tyrimą vadovaudamasis teisės aktais, reglamentuojančiais kompetentingo subjekto ir muitinės veiklą, taip pat teisės aktais, reglamentuojančiais nusikalstamų veikų, tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų, tarnybinės etikos normų pažeidimų tyrimą. Kompetentingas subjektas prireikus turi teisę kreiptis (pateikiama nuasmeninta informacija) į Muitinės departamento generalinį direktorių dėl tarnybinio patikrinimo komisijos sudarymo, darbo drausmės pažeidimo tyrimo arba kreiptis (pateikiama nuasmeninta informacija) į muitinėje sudarytas tarnybinės etikos komisijas dėl galimai padaryto etikos pažeidimo tyrimo.

20. Kompetentingas subjektas, baigus nagrinėti Aprašo 6 ir 11 punktuose nurodytą informaciją, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja:

20.1. gavęs Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją arba priėmęs Aprašo 17.1 papunktyje nurodytą sprendimą – Lietuvos Respublikos prokuratūrą apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis, o jeigu Lietuvos Respublikos prokuratūra nepripažino Aprašo 11 punkte nurodytą informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens pranešėju – ir informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį;

20.2. priėmęs Aprašo 17.3 papunktyje nurodytą sprendimą – informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį (išskyrus, kai pranešimas pateikiamas anonimiškai), apie nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi ar planuojama imtis;

20.3. jeigu tiriant gautą informaciją buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas arba atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, – teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais apie ikiteisminio tyrimo pradėjimo arba atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą faktą informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį (nepriklausomai nuo to, ar asmuo pripažintas pranešėju). 

 

IV skyrius

Konfidencialumo užtikrinimas

 

21. Kompetentingas subjektas užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, ir jo teikiamos informacijos konfidencialumą, išskyrus Įstatymo nustatytus atvejus.

22. Jeigu asmuo pranešimą apie pažeidimą, atitinkantį Įstatymo nuostatas, pateikia nesilaikydamas Aprašo 6 punkto reikalavimų, kompetentingas subjektas užtikrina tokio asmens konfidencialumą nuo pranešimo gavimo Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka kompetentingame subjekte dienos.

23. Kompetentingas subjektas užtikrina, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai, ir kad su jais gali susipažinti tik tokią teisę turintys informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys, pasirašę konfidencialumo pasižadėjimą (2 priedas).

24. Muitinės personalas, kuris pagal atliekamas funkcijas turi prieigą prie asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, pateiktų duomenų arba gali sužinoti ją pateikusio asmens duomenis (Muitinės departamento Dokumentų valdymo skyrius, Muitinės informacinių sistemų centras ir kt.), yra supažindinamas su atsakomybe už Įstatymo ir (ar) kitų teisės aktų nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir įsipareigoti neatskleisti tokios informacijos ar duomenų tretiesiems asmenims, pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui.

25. Muitinės personalas, kuriam pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys ir (ar) tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jo.

26. Konfidencialumas užtikrinamas nepaisant gautos informacijos apie pažeidimą nagrinėjimo rezultatų. Konfidencialumo užtikrinti nebūtina, kai to raštu prašo asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, arba jei jo pateikta informacija yra žinomai melaginga.

27. Susirašinėjimą, susijusį su gauta informacija apie pažeidimą, kuriai taikomi Įstatymo reikalavimai, vykdo kompetentingas subjektas (raštai rengiami ant kompetentingo subjekto padalinio blanko). Gaunami ir siunčiami raštai registruojami žurnale, kurį saugo kompetentingas subjektas.

28. Siunčiant elektroniniu paštu Aprašo 27 punkte nurodytus raštus, siuntimui naudojamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodytas elektroninis paštas. Siunčiant nurodytus raštus paštu, užklijuotas vokas įteikiamas Muitinės departamento Dokumentų valdymo skyriui išsiųsti. Atsakymai į kompetentingo subjekto raštus, susijusius su Įstatymo įgyvendinimu, turi būti teikiami Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu elektroniniu paštu arba paštu Muitinės departamentui adresu: A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, užklijuotame voke su žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

29. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenų ir kitos informacijos pateikimas ikiteisminio tyrimo ar kitoms pažeidimus tiriančioms kompetentingoms institucijoms, neatskleidžiant šių duomenų muitinėje, nelaikomas konfidencialumo pažeidimu.

30. Asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas turi būti užtikrinamas viešojo administravimo, tarnybinio (drausminio) nusižengimo tyrimo procedūrų ar administracinio arba baudžiamojo proceso metu tiek, kiek tai yra objektyviai įmanoma atsižvelgiant į pateiktus duomenis ir jų ryšį su šiuo asmeniu.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

31. Kompetentingas subjektas iki einamųjų metų vasario 15 d. apibendrina praeitų metų informacijos apie pažeidimus, kuriems taikomi Įstatymo reikalavimai, gavimo ir nagrinėjimo (kai informacija nagrinėjama pagal Aprašo 11 punktą, 17.1 ir 17.3 papunkčius) nuasmenintus duomenis ir muitinės interneto svetainėje skelbia statistinius duomenis apie pateiktos informacijos apie pažeidimus atvejus (gautos informacijos apie pažeidimus skaičių, turimą informaciją apie nagrinėjimo rezultatus, kitą apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija).

32. Dokumentus, susijusius su Aprašo nuostatų įgyvendinimu, išskyrus Aprašo 23 punktą, saugo kompetentingas subjektas vadovaudamasis Muitinės departamento generalinio direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu. Šiems dokumentams nustatomas 3 metų saugojimo terminas.

33. Muitinės personalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimai saugomi šio asmens byloje.

34. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

––––––––––––––––––––

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

(Pranešimo apie pažeidimą forma)

 

PRANEŠIMAS APIE PAŽEIDIMĄ

 

______________ Nr.

(data)

 

Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys

Vardas, pavardė

 

Asmens kodas

 

Darbovietė (su muitinės įstaiga siejantys ar sieję tarnybos, darbo santykiai ar sutartiniai santykiai)

 

Pareigos

 

Informacija susisiekimui

Telefonas (pastabos dėl susisiekimo)

 

Asmeninis el. paštas arba gyvenamosios vietos adresas

 

Informacija apie pažeidimą

1. Apie kokį pažeidimą pranešate? Kokio pobūdžio tai pažeidimas?

 

2. Kas padarė šį pažeidimą? Kokie galėjo būti pažeidimą darančio asmens motyvai?

 

3. Pažeidimo padarymo vieta, laikas

 

Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis

Vardas, pavardė

 

Darbovietė

 

Pareigos

 

4. Ar yra kitų asmenų, kurie dalyvavo ar galėjo dalyvauti darant pažeidimą? Jei taip, nurodykite, kas jie.

 

5. Ar yra kitų pažeidimo liudininkų? Jei taip, pateikite jų kontaktinius duomenis.

 

Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus

Vardas, pavardė

 

Pareigos

 

Darbovietė

 

Telefonas

 

El. paštas

 

6. Kada pažeidimas buvo padarytas ir kada apie jį sužinojote arba jį pastebėjote?

 

7. Kokius pažeidimą pagrindžiančius duomenis, galinčius padėti atlikti pažeidimo tyrimą, galėtumėte pateikti? Nurodykite pridedamus rašytinius ar kitus duomenis apie pažeidimą.

 

8. Ar apie šį pažeidimą jau esate kam nors pranešęs? Jei pranešėte, kam pranešėte ir ar gavote atsakymą? Jei gavote atsakymą, nurodykite jo esmę.

 

9. Papildomos pastabos ir komentarai.

 

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą, o mano teikiama informacija yra teisinga.

Data

 

Parašas

 

______________

 

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos

pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

___________________________________________________________________________

(muitinės įstaigos, administracijos padalinio ir pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

______________ Nr.

(data)

 

1. Aš suprantu, kad, vykdydamas savo pareigas muitinėje, turėsiu prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo (toliau – Pranešėjų apsaugos įstatymas) nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą. Ši informacija Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais gali būti atskleista ar perduota tik įgaliotiems asmenims ar institucijoms.

2. Aš žinau, kad konfidencialią informaciją sudaro asmens, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateikusio informaciją apie pažeidimą, duomenys ir kita jį tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti leidžianti informacija.

3. Aš pasižadu užtikrinti konfidencialumą ir neatskleisti, neperduoti informacijos, kuriai pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą, nė vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas naudotis šia informacija, tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų. Taip pat pasižadu pranešti kompetentingam subjektui apie bet kokią pastebėtą ar sužinotą situaciją, kuri gali kelti grėsmę tokios informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti.

4. Aš žinau, kad šis pasižadėjimas galios visą mano tarnybos, darbo santykių ar sutartinių santykių galiojimo laiką šioje įstaigoje, taip pat man perėjus dirbti į kitas pareigas arba pasibaigus tarnybos, darbo santykiams ar sutartiniams santykiams.

5. Aš esu susipažinęs su Pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytais pranešėjų apsaugos reikalavimais.

6. Aš esu įspėtas, kad, pažeidus šį pasižadėjimą, man gali būti taikoma atsakomybė už Pranešėjų apsaugos įstatyme ir (ar) kituose teisės aktuose nustatytų pranešėjų apsaugos reikalavimų pažeidimą.

 

 

__________________                                                                    ____________________

(parašas)                                                                                      (vardas ir pavardė)

 

__________________