LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 13 D. ĮSAKYMO NR.  1-241 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.3.2-LVPA-K-102 PRIEMONĖS ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. sausio 5 d. Nr. 1-1

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1-241 „Dėl 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonės „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2 neefektyvaus centralizuoto šilumos arba vėsumos tiekimo sistemoje. Tokiu atveju po projekto finansavimo pabaigos bus vertinama, ar tokia sistema atitinka centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sistemai keliamus reikalavimus, ir šiluma gaminama esamam šilumos energijos poreikiui pagal nurodytus naudojamos energijos kiekio procentinius dydžius.“

2.   Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

31. Skaičiuojant pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmes ir atsiskaitant už juos turi būti vadovaujamasi stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašais. Aprašo 29.1, 29.2 ir 30.1 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Aprašo 29.3, 30.2 ir 30.3 papunkčiuose nurodytų stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše.“

3.   Pakeičiu 62 punktą ir jį išdėstau taip:

62. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija, vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių III skyriaus 14 skirsnio nuostatomis, gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą. Paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos, jei pareiškėjas nepateikia Aprašo 58.1 papunktyje nurodytų dokumentų.“

4.   Pakeičiu 1 Priedo 4.2 papunktį jį išdėstau taip:

 

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurie rodo, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

Projektas turi siūlyti konkrečius veiksmus, nurodytus Aprašo 35 punkte.

 

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.

 

 

 

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                    Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2017 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. R4-6182 (3.14)