RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĖMINIŲ ĖMIMO, RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR MATAVIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ĮVYKUS BRANDUOLINEI AR RADIOLOGINEI AVARIJAI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 30 d. Nr. V-92

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktu:

1. T v i r t i n u Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai tvarkos aprašą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas                                               Ramunė Marija Stasiūnaitienė

 

 

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-92

 

ĖMINIŲ ĖMIMO, RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ IR MATAVIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO ĮVYKUS BRANDUOLINEI AR RADIOLOGINEI AVARIJAI TVARKOS APRAŠas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai reikalavimus, taikomus atliekant antžeminę radiacinę žvalgybą.

2. Tvarkos aprašas privalomas Valstybiniame gyventojų apsaugos plane branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Valstybinio gyventojų apsaugos plano branduolinės ar radiologinės avarijos atveju patvirtinimo“, nurodytoms radiologinius tyrimus atliekančioms ir valstybės biudžeto lėšomis išlaikomoms laboratorinės kontrolės sistemos laboratorijoms (toliau – laboratorijos) ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas), kuris atlieka aplinkos dozės galios matavimus ir ima ėminius.

3. Įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, atlikdamas aplinkos gama dozės galios matavimus, turi pildyti Aplinkos gama dozės galios matavimo protokolą (Tvarkos aprašo 1 priedas), imdamas ėminius – Ėminių ėmimo protokolą (Tvarkos aprašo 2 priedas) ir Oro ėminio ėmimo protokolą (Tvarkos aprašo 3 priedas). Laboratorijos, atlikdamos radiologinius tyrimus, turi pildyti Radiologinių tyrimų protokolą (Tvarkos aprašo 4 priedas) ir „In-situ“ gama spektrometrinio tyrimo protokolą (Tvarkos aprašo 5 priedas).

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

4.1. Ėminys – tiriamosios visumos dalis, paimta tirti.

4.2. Gama dozės galios matuoklis – prietaisas sugertosios dozės arba aplinkos dozės ekvivalento galiai matuoti.

4.3. Individualusis dozimetras – prietaisas, skirtas individualiosios dozės ekvivalentui matuoti ir išorinės apšvitos efektinei ir (ar) lygiavertei dozei įvertinti.

4.4. Skaitmeninis dozimetras – tiesiogiai individualiosios dozės ekvivalentą arba (ir) gama dozės galią rodantis prietaisas.

4.5. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme, Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinę saugą.

 

II SKYRIUS

BENDRIEJI APLINKOS GAMA DOZĖS GALIOS MATAVIMO IR ĖMINIŲ ĖMIMO REIKALAVIMAI

 

5. Planuojant atlikti aplinkos gama dozės galios matavimus ir imti ėminius būtina:

5.1. turėti Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Radiacinės saugos centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl Radiacinės žvalgybos įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka parengtą užduotį, kurioje turi būti nurodytos ėminių ėmimo vietos (taškai), ėminio ėmimo plotas arba ėminio dydis (tūris) ir imamų ėminių kiekviename taške skaičius;

5.2. turėti šiuos prietaisus ir priemones:

5.2.1. gama dozės galios matuoklį (ne mažesnės kaip 0,1–100 µSv/val. matavimo srities) su atsarginiais maitinimo elementais;

5.2.2. navigacinį prietaisą arba vietovės žemėlapį (jei nenaudojama programinė įranga);

5.2.3. žibintuvėlį su atsarginiais maitinimo elementais;

5.2.4. parengtą pildyti popierinės formos Aplinkos gama dozės galios matavimo protokolą, Ėminių ėmimo protokolą, Oro ėminio ėmimo protokolą arba techninę priemonę, skirtą elektroninės formos Aplinkos gama dozės galios matavimo protokolui, Ėminių ėmimo protokolui, Oro ėminio ėmimo protokolui pildyti;

5.2.5. rašymo priemonių ir popieriaus užrašams;

5.2.6. 3–5 l talpyklą su dezaktyvavimo tirpalu ar švariu vandeniu arba vienkartinių dezaktyvavimo priemonių ėminių ėmimo prietaisams ir priemonėms dezaktyvuoti ir popierinių rankšluosčių arba vienkartinių servetėlių ėminių ėmimo prietaisams ir priemonėms nusausinti;

5.2.7. krepšį, dėžę prietaisams ir priemonėms vežti;

5.2.8. kitus prietaisus ir priemones, reikalingus antžeminės radiacinės žvalgybos užduotims įvykdyti, kuriuos nustato Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius;

5.3. patikrinti prietaisus ir priemones, įsitikinti, ar jie paruošti darbui, patikrinti, ar elektroniniai ryšiai veikia.

6. Siekiant užtikrinti radiacinę saugą ir kontroliuoti darbo radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje trukmę, būtina:

6.1. naudoti asmenines apsaugos priemones (asmeninius apsaugos rūbus, kvėpavimo takų apsaugos priemones, pirštines ir pan.);

6.2. turėti skaitmeninį dozimetrą ir individualųjį dozimetrą. Skaitmeninį dozimetrą, įjungus garsinį signalą, pranešantį apie sukauptą nustatytą išorinės apšvitos dozę arba aplinkos gama dozės galią, būtina įdėti į nuo dulkių ir aerozolių apsaugantį maišelį ir pritvirtinti asmeninių apsaugos rūbų išorėje. Individualųjį dozimetrą būtina pritvirtinti po asmeniniais apsaugos rūbais;

6.3. prietaisus ir priemones (pvz., gama dozės galios matuoklį, navigacinį prietaisą, žibintuvėlį ir kt.) apgaubti polietileno plėvele, apsaugančia nuo dulkių ir aerozolių;

6.4. suplanuoti darbo radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje trukmę taip, kad vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 29 punktu ribinės dozės avarijas likviduojantiems darbuotojams neviršytų Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 6 priede apšvitą patiriantiems darbuotojams nustatytų ribinių dozių, išskyrus atvejus, kai turi būti taikomi avarinės profesinės apšvitos efektinės dozės atskaitos lygiai, nustatyti Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ 84 punkte;

6.5. radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje nevalgyti, negerti, nerūkyti, rankomis neliesti veido, burnos, akių, nenusiimti asmeninių apsaugos priemonių;

6.6. baigus darbą radioaktyviosiomis medžiagomis užterštoje teritorijoje, nusirengti asmeninius apsaugos rūbus ir nusiimti kvėpavimo takų apsaugos priemones tik tokioje vietoje, kur asmeniniai apsaugos rūbai ir kvėpavimo takų apsaugos priemonės paliekami užterštoje teritorijoje, o avariją likviduojantis darbuotojas patenka į radionuklidais neužterštą teritoriją. Panaudotos vienkartinės asmeninės apsaugos priemonės (rūbai, kvėpavimo takų apsaugos priemonės, pirštinės ir pan.) sudedamos į sandarų maišą ir perduodamos tvarkyti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui, panaudotos daugkartinės asmeninės apsaugos priemonės paliekamos dezaktyvavimo punkte.

7. Atliekant vietovės identifikavimą būtina:

7.1. rasti nurodytą ėminių ėmimo vietą (tašką) vietovėje, Tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nurodytoje užduotyje, pagal koordinates arba pagal adresą arba nurodytą objektą vietovėje;

7.2. pažymėti navigacinio prietaiso rodmenis Ėminių ėmimo protokole ir (ar) Oro ėminio ėmimo protokole, esant galimybei nufotografuoti ėminio ėmimo vietą.

8. Pakuojant ėminį būtina:

8.1. ėminį įdėti į maišelį, sandariai uždaryti ir ėminio etiketėje pažymėti jo kodą;

8.2. maišelį su ėminiu įdėti į kitą maišelį ir užsandarinti taip, kad būtų apsaugota etiketė;

8.3. ėminio kodą pažymėti Ėminių ėmimo protokole ir (ar) Oro ėminio ėmimo protokole.

9. Naudotus prietaisus ir priemones, kurios nebuvo apsaugotos nuo dulkių ir aerozolių, po kiekvieno ėminio paėmimo būtina dezaktyvuoti dezaktyvavimo tirpalu ar švariu vandeniu arba vienkartine dezaktyvavimo priemone ir nusausinti popieriniu rankšluosčiu arba vienkartine servetėle. Panaudotus popierinius rankšluosčius arba vienkartines servetėles būtina sudėti į sandarų maišą, paženklintą jonizuojančiosios spinduliuotės ženklu, ir perduoti tvarkyti radioaktyviųjų atliekų tvarkytojui. Dezaktyvavimo vanduo dirbant užterštoje teritorijoje nėra surenkamas.

10. Paėmus ėminį ir atlikus naudotų prietaisų ir priemonių dezaktyvavimą, gama dozės galios matuokliu būtina patikrinti naudotų prietaisų ir priemonių (išėmus iš plastikinio maišelio) radioaktyvųjį užterštumą. Jeigu dezaktyvavus naudotus prietaisus ir priemones du kartus gama dozės galia viršija 0,3 µSv/h arba beta ar alfa spinduliuotės intensyvumas viršija foninės gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės vertę 3 kartus, su prietaisais ar priemonėmis toliau dirbti draudžiama.

11. Atrinkti ėminiai pristatomi į Radiacinės saugos centrą arba savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijos vadovo ar valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijos vadovo nurodytą vietą, iš kurios Radiacinės saugos centras kartu su savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centru organizuoja atrinktų mėginių pristatymą į parengtas tyrimams atlikti laboratorijas. Į laboratoriją vežami ėminiai sudedami į krepšį ar dėžę. Vežant ėminius, jų negalima sumaišyti ar kitaip sugadinti.

12. Radiologinių tyrimų rezultatų surinkimą organizuoja Radiacinės saugos centras sutartyse su laboratorijomis nurodytais būdais ir kontaktais.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI ĖMINIŲ ĖMIMO REIKALAVIMAI

 

13. Imant daržovių, vaisių, uogų ar pašarų ėminį būtina:

13.1. naudoti prietaisus ir priemones daržovių, vaisių, uogų ar pašarų ėminiams imti (kastuvą, peilį, žirkles, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

13.2. ėminiui imti augalų žaliąsias dalis (ne stiebus ar šaknis, išskyrus tuos atvejus, kai jie naudojami maistui arba pašarui), prinokusias daržoves, vaisius ar uogas. Jei ant augalų žaliųjų dalių, daržovių, vaisių ar uogų yra susikaupusi rasa arba šerkšnas, būtina ėminį imti kartu su rasa arba šerkšnu.

14. Imant dirvožemio ėminį būtina:

14.1. naudoti prietaisus ir priemones dirvožemio ėminiams imti (turimo diametro žiedą arba kitos formos ėmimo prietaisą, kastuvėlį, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

14.2. neimti ėminio po medžiais, krūmais ar kitose neatvirose vietose, arti kelių, griovių ir sankasų;

14.3. ėminį imti nupjovus žolę virš ėmimo ploto;

14.4. naudojant ėminio ėmimo žiedą ar kitą ėminio ėmimo prietaisą, imti užduotyje nurodyto gylio dirvožemio ėminį. Jeigu užduotyje ėminio ėmimo gylis nenurodytas, būtina ėminį imti 5 cm gylyje. Ėminių ėmimo protokole būtina nurodyti naudoto ėminio ėmimo žiedo arba kito ėminio ėmimo prietaiso plotą arba diametrą;

14.5. jeigu praslinkus radioaktyviajam debesiui prisnigo, ėminį imti tik nuvalius sniegą. Jeigu prisnigo iki iškritų patekimo ant dirvožemio, būtina imti sniego ėminį, po to toje pačioje vietoje būtina imti dirvožemio ėminį.

15. Imant dugno nuosėdų ėminį būtina:

15.1. naudoti prietaisus ir priemones dugno nuosėdų ėminiams imti (valtį, matuoklį ėmimo gyliui nustatyti, prietaisą dugno nuosėdoms imti, kibirą ir kastuvą dugno nuosėdų ėminiams priekrantėje imti, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

15.2. ėminį imti ramioje upės vietoje;

15.3. pamatuoti ėminio ėmimo gylį;

15.4. imti ėminį prietaisu dugno nuosėdoms imti;

15.5. neturint specialių prietaisų, priekrantės zonoje pasemti dumblo nuosėdų kibiru arba kastuvu ir Ėminių ėmimo protokole nurodyti ėminio ėmimo gylį.

16. Imant oro ėminį būtina:

16.1. naudoti prietaisus ir priemones oro ėminiams imti (oro siurblį, filtro laikiklį, filtrų, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Oro ėminio ėmimo protokolą;

16.2. pažymėti filtro paviršių, per kurį oras bus įsiurbiamas;

16.3. filtro laikiklį įtvirtinti 1 m aukštyje nuo žemės paviršiaus (naudojant stovą, automobilį ar kt.);

16.4. įjungti oro siurblį ir pažymėti Oro ėminio ėmimo protokole oro siurbimo pradžios laiką ir oro siurbimo greitį (tūrį) pradėjus siurbti orą;

16.5. orą siurbti 10 min., jeigu užduotyje nenurodyta kitaip;

16.6. rengiantis išjungti oro siurblį pažymėti Oro ėminio ėmimo protokole oro siurbimo pabaigos laiką ir oro siurbimo greitį (tūrį) baigiant siurbti orą;

16.7. atsargiai nuimti filtrą ir jį įdėti į plastikinę pakuotę.

17. Imant pieno ėminį būtina:

17.1. naudoti prietaisus ir priemones pieno ėminiams imti (indą su rankena (semtuvą), polietileninę tarą su užsukamais kamščiais (turimos talpos, rekomenduojama – 1 litro), marlę pienui košti, piltuvėlį, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

17.2. pasėmus semtuvu pieno, naudojant piltuvėlį ir kelis kartus sulenktą marlę, supilti jį į indą;

17.3. užtikrinti, kad ėminio tūris būtų ne mažesnis kaip 1 litras, jeigu užduotyje nenurodyta kitaip.

18. Imant vandens ėminį būtina:

18.1. naudoti prietaisus ir priemones vandens ėminiams imti (indą su rankena (semtuvą), polietileninę tarą su užsukamais kamščiais (turimos talpos, rekomenduojama – 1 litro), marlę vandeniui filtruoti, piltuvėlį, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

18.2. prieš imant ėminį, ėminio ėmimo indą ir piltuvėlį perplauti vandeniu, kuris bus imamas. Perplovimo vandenį būtina išpilti iš indo lauk;

18.3. vandenį semti semtuvu, naudojant piltuvėlį, užpildyti vandeniu polietileninę tarą. Ėminio tūris visada turi būti ne mažesnis kaip 1 litras, jeigu užduotyje nenurodyta kitaip;

18.4. jei būtina, vandens ėminį filtruoti per keletą kartų sulenktą marlę, kuri įdedama į piltuvėlį;

18.5. imant atvirų telkinių vandens ėminį, vengti labai sraunių ir dumblėtų telkinių. Būtina, kad į ėminį nepatektų dumblo. Negalima imti ėminiui balų vandens.

19. Imant žolės ėminį būtina:

19.1. naudoti prietaisus ir priemones žolės ėminiams imti (ėmimo ėmimo žiedą arba kitą ėminio ėmimo prietaisą, žirkles arba peilį, sandarių polietileninių maišelių, etikečių ėminiams žymėti) ir užpildyti Ėminių ėmimo protokolą;

19.2. Ėminių ėmimo protokole nurodyti naudoto ėminio ėmimo žiedo arba kito ėminio ėmimo prietaiso plotą arba diametrą;

19.3. kirpti žirklėmis (arba aštriu peiliu) žolę 2 cm virš dirvožemio, neužteršiant žolės ėminio dirvožemiu;

19.4. ėminiui imti augalų žaliąsias dalis.

______________

 

Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų

rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar

radiologinei avarijai tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Aplinkos gama dozės galios matavimo protokolo forma)

 

(Herbas ar prekių ženklas)

 

__________________________________________________________________________

(juridinio asmens, atlikusio matavimą, pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________

(teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

______________________________

(gavėjas)

 

 

APLINKOS GAMA DOZĖS GALIOS MATAVIMO PROTOKOLAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

Matavimo data _______________.

 

Matavimo prietaiso tipas _______________.

 

Vietovė

Platumos koordinatės

Ilgumos koordinatės

Laikas, val., min.

Dozės galia,

µSv/val. arba nSv/val.

(nereikalingą išbraukti)

1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matavimą atliko

 

_____________________________

(matavimą atlikusio darbuotojo pareigos)

 

 

___________________

(parašas)

 

 

___________________

(vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Pastabas pateikė

 

___________________________________

(pastabas pateikusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų

rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar

radiologinei avarijai tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Ėminių ėmimo protokolo forma)

 

(Herbas ar prekių ženklas)

 

_______________________________________________________________________________

(juridinio asmens, ėmusio ėminį, pavadinimas)

 

_______________________________________________________________________________

(teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

_________________

(gavėjas)

 

ĖMINIŲ ĖMIMO PROTOKOLAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

Ėminio tipas

Ėminio ėmimo data

Ėminio ėmimo laikas

Ėminio ėmimo vieta (adresas, vietos aprašymas)

Navigaciniai duomenys: ėminio ėmimo vietos ilguma, platuma

Ėminiui suteiktas kodas

Ėminio pavadinimas, tipas

Papildoma informacija

Daržovės, vaisiai, uogos ar pašarai

 

 

 

 

 

(Daržovių, vaisių, uogų, pašarų pavadinimas)

 

 

Dirvožemis

 

 

 

 

 

 Pievos;

 miško;

 dirbamo lauko;

 kitoks dirvožemis

1. Naudoto ėminio ėmimo žiedo arba kito ėminio ėmimo prietaiso (nereikalingą išbraukti) plotas, cm2 arba diametras, cm (nereikalingą išbraukti)_________________.

 

2. Ėmimo gylis, cm _________________.

Dugno nuosėdos

 

 

 

 

 

 upės;

 ežero;

 kitokių;

(nurodyti)

3. Ėminio ėmimo gylis ______________________.

 

4. Vandens telkinio pavadinimas___________________

Pienas

 

 

 

 

 

– Karvės pienas;  

– ožkos pienas;

– kita (nurodyti) ____________

 

1. Melžimo data _______________, laikas ______.

2. Pašarų tipas:

 žolė;

 šienas;                          

 kita (nurodyti)______________________.

 

3. Ganyklos vieta ___________________________.

(vietovės aprašymas)

 

4. Navigaciniai duomenys: ganyklos vietos ilguma ________________, platuma ________________

Vanduo

 

 

 

 

 

 Šulinio;

 atviro telkinio vanduo;                  

 upės;

 ežero;               

 kita (nurodyti) ____________

 

Vandens telkinio pavadinimas __________________________

 

 vandentiekio vanduo

 

Žolė

 

 

 

 

 

 Ganyklos žolė;

 pievos žolė;

Naudoto ėminio ėmimo žiedo arba kito ėminio ėmimo prietaiso (nereikalingą išbraukti) plotas, cm2 arba diametras, cm (nereikalingą išbraukti) _________.

 

Pastabos:

_______________________________________________________________________________________________________________________.

 

Ėminį ėmė

 

_____________________________________________

(ėminį ėmusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

__________________________

(vardas ir pavardė)

 

 

 

Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų

rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar

radiologinei avarijai tvarkos aprašo

3 priedas

 

(Oro ėminio ėmimo protokolo forma)

 

(Herbas ar prekių ženklas)

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens, ėmusio ėminį, pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________

(teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

 

______________________________

(gavėjas)

 

 

ORO ĖMINIO ĖMIMO PROTOKOLAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

Ėminio ėmimo data ______________________. Ėminio ėmimo laikas ______________________.

 

Ėminio ėmimo vieta ______________________________________________________________.

(vietovės aprašymas)

 

Navigaciniai duomenys: ėminio ėmimo vietos ilguma _____________, platuma ______________.

 

Filtro tipas _____________________________________________________________________.

 

 

Oro siurbimo pradžios laikas _____________________________________________________.

Oro siurbimo greitis (tūris) pradėjus siurbti orą __________________________________ l/min.

Oro siurbimo pabaigos laikas _____________________________________________________.

Oro siurbimo greitis (tūris) baigiant siurbti orą ___________________________________ l/min.

 

Ėminiui suteiktas kodas ______________________.

 

Pastabos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Ėminį ėmė

 

______________________________

(ėminį ėmusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų

rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar

radiologinei avarijai tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Radiologinių tyrimų protokolo forma)

 

(Herbas ar prekių ženklas)

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens, atlikusio tyrimą, pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________

(teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

 

______________________________

(gavėjas)

 

 

RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ PROTOKOLAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

REZULTATAI

 

Ėminio kodas

 

Radionuklidas

Aktyvumo koncentracija, Bq/l, Bq/kg, Bq/m3 (nereikalingą išbraukti)

Išplėstinė neapibrėžtis,

Bq/l, Bq/kg, Bq/m3

(nereikalingą išbraukti)

Tyrimo metodas

Tyrimo data

 

Tyrimą atliko: pareigos, v. pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaiškinimas:

1. Išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2.

2. Tyrimo rezultatai pateikiami perskaičiuoti ėminio ėmimo datai.

 

Protokolą patvirtino

 

______________________________

(pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Pastabas pateikė

 

_____________________________________

(pastabas pateikusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

 

Ėminių ėmimo, radiologinių tyrimų ir matavimų

rezultatų pateikimo įvykus branduolinei ar

radiologinei avarijai tvarkos aprašo

5 priedas

 

(„In-situ“ gama spektrometrinio tyrimo protokolo forma)

 

(Herbas ar prekių ženklas)

 

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens, atlikusio tyrimą, pavadinimas)

 

______________________________________________________________________________

(teisinė forma, buveinė, juridinio asmens kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį)

 

 

______________________________

(gavėjas)

 

 

 

„IN-SITU“ GAMA SPEKTROMETRINIO TYRIMO PROTOKOLAS

 

 

Nr.

 

(data)

 

 

 

 

Tyrimo data _______________. Tyrimo trukmė _______________.

 

Vietovė ________________________________________________________________________.

(adresas, vietovės aprašymas)

 

Navigaciniai duomenys: vietovės ilguma ________________, platuma _________________.

 

Oro meteorologinės sąlygos _______________________________________________________.

(temperatūra, krituliai ir kt.)

 

Vidutinė aplinkos gama dozės galia matavimo metu ___________________________ µSv/val.

(g 1 m aukštyje nuo dirvožemio paviršiaus)

 

Gama dozės galios matuoklio tipas _________________, modelis _______, serijos Nr. ________.

 

Gama spektrometro tipas______, modelis _______, serijos Nr. _______, detektoriaus tipas _____.

 

REZULTATAI

 

Radionuklidas

Aktyvumo koncentracija, kBq/m2

Išplėstinė neapibrėžtis,

kBq/m2

 

 

 

 

 

Paaiškinimas:

išplėstinė neapibrėžtis apskaičiuota, suminę standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2.

 

 

Tyrimą atliko

 

______________________________

(tyrimą atlikusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)

 

Pastabos:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

 

Pastabas pateikė

 

___________________________________

(pastabas pateikusio darbuotojo pareigos)

 

 

____________________

(parašas)

 

 

____________________

(vardas ir pavardė)