LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. SAUSIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-47 „DĖL KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2017 m. birželio 19 d. Nr. V-764

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“:

1.  P a k e i č i u Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kepenų transplantacijos paslaugos teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymu.“.

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka pagrindines Lietuvos Respublikos žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatyme naudojamas sąvokas.“.

1.3. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. Įstaigos, kurioje teikiamos transplantacijos paslaugos, naudojama įranga turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus:

4.2.1. Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-18 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento ir Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“;

4.2.2. In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 679 „Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo“.“.

1.4. Pakeičiu 33 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

33. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigos šeimos gydytojas potencialų gyvą donorą siunčia pas įstaigos, kuri teikia transplantacijos paslaugas, gydytoją gastroenterologą dėl tinkamumo būti kepenų donoru (medicinos dokumentų išrašas Nr. 027/a, diagnozės kodas pagal TLK-10-AM – Z00.5 (organo ar audinio potencialaus donoro ištyrimas). Kartu su siuntimu nurodo šio aprašo 32 punkte atliktų tyrimų rezultatus ir šiuos duomenis:“.

1.5. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                 AurelijusVeryga


 

Kepenų transplantacijos paslaugų teikimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

KEPENŲ TRANSPLANTACIJOS PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SĄRAŠAS

 

Etapas

Paslaugos pavadinimas

Normatyvinė gydymo trukmė (lovadieniais)

Bazinė kaina (balais)

Pastabos

I

Pacientų atranka kepenų transplantacijai

12

 

1 834,35

 

II

Potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas

 

 

 

58,53

Iki 6 apsilankymų per metus

III

Potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų transplantacijai

1

506,38

 

IV

Potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas

 

288,50

Vienam potencialiam donorui – ne daugiau kaip 1 paslauga

V

Potencialaus mirusio donoro atranka ir ištyrimas

 

 

Apmokama pagal Nacionalinio transplantaci- jos biuro ataskaitą

VI

Kepenų paėmimo operacija

VI. I

Gyvo donoro

 

2 687,75

 

VI. II

Mirusio donoro

 

2 853,79

 

VI. III

Mirusio multiorganinio donoro

 

2 200,13

 

VII

Kepenų transplantacijos operacija

 

 

 

6 195,18

 

VIII

Recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos

VIII. I

Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje

14

18 892,57

 

VIII. II

Abdominalinės chirurgijos skyriuje

7

2 165,24

 

VIII. III

Gastroentero –logijos skyriuje

14

2 933,39

 

IX

Įvadinis imunosupresi-nis gydymas stacionare

IX. I

Pirmą mėnesį po KT taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

3 650,25

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

IX. II

Antrą mėnesį  taikytas gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu)

 

1 188,02

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

IX. III

Pakartotinės hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas

3

1 845,48

Pakartoti-nės hospitali-zacijos metu taikytas gydymas

 

X

Recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos

 

111,10

Pirmą

pusmetį – iki 6 apsilanky-mų.

Antrą

pusmetį – iki 3 apsilanky-mų.

Antrais ir vėlesniais metais – iki 4 apsilanky-mų per metus

 

XI

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių komplikacijų

12

5 596,33

 

 

XII

Recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių

12

584,71

 

 

XIII

Transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 642,36

 

 

XIV

Steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

21

16 091,50

 

 

XV

Citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir gydymas po transplantacijos

14

2 983,33

 

 

XVI

Virusinio hepatito B ištyrimas ir gydymas po transplanta –cijos

XVI. I

Virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu

 

12 824,85

KT metu taikyta profilakti-ka

 

XVI. II

Virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos

 

25 927,70

Kitų KT etapų metu taikytas 4 savaičių gydymas

 

XVI. III

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

 

2 564,97

Kitų KT etapų metu taikytas gydymas

 

XVI. IV

Ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po transplantacijos

1

2 713,51

 

 

 

_____________