STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KETINAMOS VYKDYTI STUDIJŲ PROGRAMOS AKREDITAVIMO

 

2019 m. rugpjūčio 8 d. Nr. SV6-23

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. ISAK-1652 „Dėl studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 punktu, šiuo įsakymu patvirtinto Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo 17 ir 21.1 punktais bei aukštosios mokyklos prašymu,

a k r e d i t u o j u Vilniaus dailės akademijos ketinamą vykdyti studijų programą Taikomasis menas (valstybinis kodas: 6213PX002) iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

laikinai einanti direktoriaus pareigas                                                                     Aurelija Valeikienė