LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-284 „DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS VEIKSMŲ IR YPATINGŲ ATVEJŲ ĮGYVENDINIMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. kovo 13 d. Nr. A1-124

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                           Linas Kukuraitis