Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerijos VADAS

 

MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

 

akcinės bendrovės „lietuvos geležinkeliai“

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS VADO, MUITINĖS DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS IR AKCINĖS BENDROVĖS „LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 M. LIEPOS 3 D. ĮSAKYMO NR. 4-362/1B-441/Į-664 „DĖL VILNIAUS GELEŽINKELIO STOTIES PASIENIO KONTROLĖS PUNKTO DARBO NUOSTATŲ, TERITORIJOS SCHEMOS IR TECHNOLOGINĖS DARBO SCHEMOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2014 m. birželio 6 d. Nr. 4-187/1B-356/Į-558

Vilnius

 

Pakeičiame Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus ir akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 4-362/1B-441/Į-664 „Dėl Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatų, teritorijos schemos ir technologinės darbo schemos tvirtinimo“:

1. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto technologinę darbo schemą ir ją išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintus Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto darbo nuostatus:

2.1. papildome 6.5 papunkčiu:

„6.5. Uždarosios akcinės bendrovės „Globus Trade LT“ darbuotojai, vykdantys mažmeninę prekybą Vilniaus GS PKP 5-ame perone įsteigtuose akcizais apmokestinamų prekių ir pridėtinės vertės mokesčio lengvatų sandėliuose (toliau − Parduotuvė) “.

2.2. pakeičiame 28 punktą ir jį išdėstome taip:

28. Apsaugos darbuotojai visą parą atlieka savo funkcijas Vilniaus GS PKP. Nuotolinį 5-ojo perono stebėjimą vykdo VSAT pareigūnai vaizdo stebėjimo sistemos priemonėmis.“.

2.3. papildome VII1 skyriumi:

VII¹. ŪKIO SUBJEKTŲ, TEIKIANČIŲ PASLAUGAS VILNIAUS GS PKP, PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

46¹.1. Vilniaus GS PKP 5-ame perone įsteigta Parduotuvė, kurioje gali įsigyti prekių tik asmenys, išvykstantys iš Bendrijos muitų teritorijos.

46¹.2. VSAT pareigūnai, stebėdami peroną vaizdo kameromis, ir UAB „Gelsauga“ darbuotojai, vykdydami savo funkcijas Vilniaus GS PKP 5-ame perone, užtikrina, kad pašaliniai asmenys nepatektų į Parduotuvę.

46¹.3. Muitinės pareigūnai, atlikdami Parduotuvės muitinės priežiūrą ir kontrolę, vadovaujasi 2013 m. rugsėjo 5 d. Vilniaus teritorinės muitinės viršininko įsakymu Nr. 3V-126 „Dėl prekių, gabenamų į Vilniaus GS PKP veikiančius akcizais apmokestinamų prekių ir PVM lengvatų sandėlius, priežiūros ir kontrolės“ patvirtinta tvarka.

46¹.4. Asmenų patekimo į Vilniaus GS PKP teritoriją, jų priežiūra ir kontrolė atliekama vadovaujantis 2013 m. lapkričio 15 d. AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus pavaduotojo-Keleivių vežimo direkcijos direktoriaus įsakymu Nr. Į (DL)-251 „Dėl asmenų patekimo į saugomą Vilniaus geležinkelio stoties pasienio kontrolės punkto teritoriją“ patvirtinta tvarka.

46¹.5. Parduotuvę aptarnaujančių transporto priemonių ir asmenų judėjimas Vilniaus GS PKP teritorijoje vyksta vadovaujantis „Prekių judėjimo ir keleivių patekimo į UAB „Globus Trade LT“ neapmokestinamų prekių parduotuvę, esančią Vilniaus geležinkelio stoties PKP 5-ame perone, schema (1 priedas)“.

 

 

Valstybės sienos apsaugos tarnybos

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

vadas

generolas                                                                                                                  Vainius Butinas

 

Muitinės departamento

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

generalinis direktorius                                                                                              Antanas Šipavičius

 

 

Akcinės bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“

generalinis direktorius                                                                                              Stasys Dailydka