LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
IR
LENKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS
DĖL SIENOS DOKUMENTACIJOS, KURIOJE APIBRĖŽIAMA
LIETUVOS RESPUBLIKOS IR LENKIJOS RESPUBLIKOS
VALSTYBĖS SIENOS LINIJOS PADĖTIS

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lenkijos Respublikos Vyriausybė, toliau – Šalys,

 

-      vadovaudamosi pagarbos suverenitetui, valstybių teritorijų vientisumo ir valstybės sienos neliečiamumo principais;

 

-      vykdydamos 1996 m. kovo 5 d. Vilniuje sudarytos Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos sutarties dėl bendros valstybės sienos, su ja susijusių teisinių santykių, taip pat dėl bendradarbiavimo ir abipusės pagalbos šioje srityje, toliau – 1996 m. Sutartis, nuostatas,

 

susitarė:

 

 

1 straipsnis

 

1.       Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybės sienos linijos padėtis pagal 1996 m. Sutarties nuostatas apibrėžta sienos dokumentacijoje, parengtoje remiantis Lietuvos–Lenkijos valstybės sienos linijos pirmojo bendro patikrinimo, kurį atliko Lietuvos–Lenkijos sienos komisija, rezultatais. Sienos dokumentacijoje taip pat apibrėžta taikoma valstybės sienos ženklinimo sistema.

 

2.       1 dalyje nurodytą sienos dokumentaciją, kuri yra neatsiejama šios Sutarties dalis, sudaro:

1)       Valstybės sienos linijos padėties protokolinis aprašas;

2)       Valstybės sienos žemėlapis;

3)       Valstybės sienos ženklų protokolai;

4)       Sienos ženklų ir matematinių taškų, nurodančių valstybės sienos padėtį, koordinačių katalogas;

5)       Lietuvos–Lenkijos valstybių sienos padėties pirmojo bendro patikrinimo, atlikto Lietuvos–Lenkijos sienos komisijos, baigiamasis protokolas.

 

 

2 straipsnis

 

1 straipsnio 2 dalyje nurodytus dokumentus gali tikslinti Lietuvos–Lenkijos sienos komisija vadovaudamasi 1996 m. Sutarties nuostatomis. Toks galiojančios sienos dokumentacijos atitinkamos dalies pakeitimas nelaikomas šios Sutarties pakeitimu, jei Šalys nesusitaria kitaip.

 

 

3 straipsnis

 

Ši Sutartis turi būti ratifikuota ir įsigalioja tą dieną, kai gaunamas paskutinis pranešimas, patvirtinantis, kad kiekviena Šalis atliko būtinas vidaus procedūras.

 

 

Ši Sutartis pasirašyta 2018 m. vasario 17 d. Vilniuje dviem vienodais egzemplioriais, kiekvienas jų lietuvių ir lenkų kalbomis. Abu tekstai turi vienodą galią.

 

 

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vardu

Lenkijos Respublikos
Vyriausybės vardu