LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 18 d. Nr. V-860

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2019 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. DT-6/1 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.“:

1P a k e i č i u  Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, ir 29 punktą išdėstau taip:

29. ASPN, kurių išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis, bazinės kainos:

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Bazinė kaina (balais)

1

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)

16,67

2

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

14,89

3

Savarankiškos slaugytojo paslaugos

12,49

4

Gleivių išsiurbimas

51,51“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Laikinai einantis pareigas

sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga