valstybinės augalininkystės TarnybOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. RUGPJŪČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. A1-562 „DĖL PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMO RINKAI KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 6 d. Nr. A1-516

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašą, patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A1-562 „Dėl Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“:

 

1.1.    Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1. Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) reglamentuoja pluoštinių kanapių produktų tiekėjų (toliau – tiekėjas) įrašymo į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą (toliau – sąrašas) bei šio sąrašo administravimo tvarką, tiekėjų rizikos vertinimą, patikrinimų planavimą ir organizavimą, informacijos apie atliekamus patikrinimus ir tiekiamus rinkai pluoštinių kanapių produktus pateikimo tvarką.“

 

1.2.    Papildau 9.4 papunkčiu:

 

9.4. jei patikrinimo metu nustatomi teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kurie nėra laikomi mažareikšmiais vadovaujantis Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo rekomendacijomis, patvirtintomis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. A1-472 „Dėl Mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo rekomendacijų patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos);“

 

1.3.    Papildau 9.5 papunkčiu:

9.5. jei patikrinimo metu nustatomi mažareikšmiai teisės aktų reikalavimų pažeidimai vadovaujantis Rekomendacijomis ir, atlikus pakartotinį patikrinimą, nustatoma, kad per rašytiniame nurodyme nustatytą terminą pašalinti trūkumus jie nebuvo pašalinti.“

 

1.4.    Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

 

14. Regioninis skyrius kiekvienais metais ne vėliau kaip iki spalio 20 d. ADM skyriui teikia Metinę pluoštinių kanapių produktų tiekėjų veiklos rizikos įvertinimo ataskaitą (6 priedas). Šios lentelės duomenys atnaujinami po kiekvieno tiekėjų patikrinimo ir saugomi regioniniuose skyriuose, elektroninėse laikmenose.“

 

1.5.    Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

 

23. Planinis patikrinimas turi būti atliktas per tiekėjų patikrinimų plane nurodytą laikotarpį. Neplaniniai patikrinimai atliekami ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo regioniniame skyriuje dienos, esant vienam ar keliems pagrindams, nurodytiems Ūkio subjektų veiklos priežiūros taisyklėse, bei nuo prašymo dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo gavimo elektroniniu paštu iš ADM skyriaus dienos. Prašymus dėl sėklų kokybės tyrimų atlikimo ADM skyriui elektroniniu paštu teikia Augalininkystės produktų kokybės tyrimų laboratorija (skyrius). Neplaniniai patikrinimai gali būti atliekami ir atsižvelgiant į pluoštinių kanapių augintojų ir (arba) tiekėjų pateiktą informaciją pagal šio tvarkos aprašo 311 punkto reikalavimus, siekiant patikrinti pateiktus duomenis.“

 

1.6.    Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

 

24. Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės metu vadovaujamasi Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 31 ir 34 punktuose nustatyta tvarka bei atsižvelgiama į 4.10 papunktį. Tuo atveju, jei tikrinama sėjai skirta pluoštinių kanapių sėkla, papildomai tikrinami pluoštinių kanapių sėklos kokybės, ženklinimo, fasavimo, perfasavimo ir sandėliavimo (laikymo) reikalavimų atitiktis teisės aktų nustatytiems reikalavimams, fasuočių, skirtų pluoštinių kanapių sėklai perfasuoti, kiekio apskaitos dokumentai.“

 

1.7.    Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

 

26. Atliekant tiekėjų patikrinimus dviem egzemplioriais pildomos Patikrinimo akto ir Tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų (išskyrus gaminius, maisto produktus ar pašarus) kontrolinio klausimyno, Tiekiančių rinkai augalų dauginamąją medžiagą ir (ar) pluoštinių kanapių produktus tiekėjų dokumentinio patikrinimo išvados ar Neplaninio pakartotinio (grįžtamojo) patikrinimo išvados (toliau – priedai) formos, patvirtintos Augalininkystės tarnybos direktoriaus.

 

Gavus skundą ar pranešimą dėl pluoštinių kanapių, auginamų sodininkystės tikslais, augintojų vykdomo galimai neteisėto pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai, pildomos Patikrinimo akto ir Pluoštinių kanapių augintojo, auginusio pluoštines kanapes sodininkystės tikslais, dokumentinio patikrinimo išvados formos, patvirtintos Augalininkystės tarnybos direktoriaus.“

 

1.8.    Pakeičiu 30.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

30.1. kiekvieno mėnesio pirmą darbo dieną – Surašytų administracinių nurodymų ir nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, susijusiose su pluoštinių kanapių produktų tiekimu rinkai, suvestinę (4 priedas) (už praėjusius einamųjų metų mėnesius). Jei per mėnesį nebuvo užfiksuota pažeidimų, ji neteikiama;“.

 

1.9.    Pripažįstu netekusiu galios 30.2 papunktį.

 

1.10.  Pakeičiu 31.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

31.1. kiekvieno mėnesio trečią darbo dieną – Surašytų administracinių nurodymų ir nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, susijusiose su pluoštinių kanapių produktų tiekimu rinkai, suvestinę (4 priedas) (už praėjusius einamųjų metų mėnesius). Jei per mėnesį nebuvo užfiksuota pažeidimų, ji neteikiama;“

 

1.11.  Pripažįstu netekusiu galios 31.2 papunktį.

 

1.12.  Papildau 311 punktu:

 

311. Atsižvelgdami į Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 6 punkto, 30.1 ir 36.6 papunkčių nuostatas, atitinkamam Augalininkystės tarnybos regioniniam skyriui (pagal vykdomos veiklos adresą):

 

311.1. pluoštinių kanapių augintojai ir tiekėjai iki liepos 30 d. pateikia Išaugintų ir parduotų pluoštinių kanapių produktų ir jų gaminių kiekių per prekybinius metus suvestinę (7 priedas), t. y. nuo praėjusių metų liepos 1 d. iki einamųjų metų birželio 30 d. Ši informacija ruošiama pagal Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 3 ir 4 prieduose nurodytų žurnalų duomenis;

 

311.2. pluoštinių kanapių augintojai, auginantys pluoštines kanapes sodininkystei, iki balandžio 1 d. pateikia informaciją apie pluoštinių kanapių sėklos ir sėjai neskirtų sėklų panaudojimą. Ši informacija ruošiama atsižvelgiant į Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 7 priede nurodyto žurnalo duomenis;

 

311.3. tiekėjai prieš tiekdami rinkai pluoštinių kanapių produktus pateikia Pranešimą apie ketinamus įsivežti pluoštinių kanapių produktus, išskyrus pluoštinių kanapių maisto produktus, jų papildus ar pluoštinių kanapių pašarus (8 priedas). Šis pranešimas ruošiamas atsižvelgiant į Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo 30.1 papunkčio nuostatas.“

 

1.13.  Papildau 312 punktu:

 

312. Augalininkystės tarnybos regioniniai skyriai turi apibendrinti ir pateikti ADM skyriui 311.1 papunktyje nurodytą informaciją iki rugpjūčio 20 d., 311.2 papunktyje – iki balandžio 20 d., o 311.3 papunktyje – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo.

 

1.14.  Pakeičiu 1 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

1.15.  Pakeičiu 4 priedą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

1.16Pripažįstu netekusiu galios 5 priedą.

 

1.17Papildau 7 priedu (pridedama).

 

1.18Papildau 8 priedu (pridedama).

 

2. Pavedu Bendrųjų reikalų departamento Dokumentų valdymo skyriaus darbuotojui, atsakingam už šio įsakymo registravimą, su šiuo įsakymu supažindinti direktoriaus pavaduotoją pagal priskirtą veiklos sritį, Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos vyriausiąjį specialistą (patarėją), Augalų dauginamosios medžiagos skyriaus ir regioninių skyrių vedėjus.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti direktoriaus funkcijas                                                                                    Rasa Rimkutė


 

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Prašymo įtraukti į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą forma)

 

     

(tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

     

(juridinio / fizinio asmens kodas)

     

(buveinės adresas (gatvė, namo ir buto numeris, miestas, miestelis ar kaimas, savivaldybės pavadinimas)

 

     

(telefono Nr. ir (ar) el. pašto adresas)

 

Valstybinei augalininkystės tarnybai

prie Žemės ūkio ministerijos

 

PRAŠYMAS

ĮTRAUKTI Į PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKĖJŲ SĄRAŠĄ

 

      Nr.*

(data)

     

(sudarymo vieta)

 

Prašau įtraukti mane į Pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sąrašą. Tieksiu rinkai pluoštinių kanapių produktus:

     

 

 

(produkto pavadinimas)

 

 

Prekybos pluoštinių kanapių produktais vietos adresas:

     

 

 

 

Vadovaujantis Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 30 punktu, pluoštinių kanapių produktų tiekėjai privalo:

1. prieš tiekdami rinkai pluoštinių kanapių produktus, išskyrus pluoštinių kanapių maisto produktus, jų papildus ar pluoštinių kanapių pašarus, informuoti Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – VAT) apie ketinamus įsivežti produktus, nurodant pluoštinių kanapių produktų pavadinimą, kiekį ir tiekimo rinkai tikslą;

2. pildyti patvirtintos formos išaugintų ir tiekiamų rinkai pluoštinių kanapių produktų registracijos žurnalą;

3. kontrolės metu pareigūnams pateikti VAT, jei pluoštinių kanapių produktai gauti iš Lietuvos Respublikoje išaugintų pluoštinių kanapių, ar kitos šalies atsakingosios institucijos, jei pluoštinių kanapių produktai importuojami iš trečiųjų šalių, išduotą pažymą, kuria įrodoma, kad pluoštinių kanapių produktai gauti iš kanapių veislių, kuriose THC kiekis neviršija 0,2 proc.

ð Susipažinau su reikalavimais

Pastaba. *Pildo tik juridinis asmuo.

 

     

     

     

(Pareigų pavadinimas*)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

 

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Surašytų administracinių nurodymų ir nutarimų administracinių teisės pažeidimų bylose, susijusiose su pluoštinių kanapių produktų tiekimu rinkai, suvestinės forma)

 

VALSTYBINĖS AUGALININKYSTĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

 

SKYRIUS

 

SURAŠYTŲ ADMINISTRACINIŲ NURODYMŲ IR NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE, SUSIJUSIOSE SU PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ TIEKIMU RINKAI, SUVESTINĖ

 

 

Nr.

 

(data)            

 

 

 

(sudarymo vieta)

 

Eilės Nr.

ATP* protokolo data ir Nr.

Administracinio nurodymo / nutarimo data ir Nr.

Administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens

Priimtas sprendimas

(nuobaudos rūšis, baudos dydis)

ATP apibūdinimas

Pažeistas ATP kodekso straipsnis (-ai), jo dalis (-ys)

vardas, pavardė

gyvenamosios vietos adresas

(patikrinimo vietos adresas)

1

2

3

4

5

6

7

8

Administraciniai nurodymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutarimai ATP bylose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ATP – administracinis teisės pažeidimas

 

 

 

 

 

(Pareigų pavadinimas)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo

7 priedas

 

(Išaugintų ir parduotų pluoštinių kanapių produktų ir jų gaminių kiekių per prekybinius metus suvestinės forma)

     

(tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

     

(juridinio / fizinio asmens kodas)

     

(telefono Nr. ir (ar) el. pašto adresas)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

     

regioniniam skyriui

(regionas)

 

 

IŠAUGINTŲ IR PARDUOTŲ PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTŲ IR JŲ GAMINIŲ KIEKIŲ

PER

20     -20     

PREKYBINIUS METUS SUVESTINĖ

 

      Nr.*

(data)        

     

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Užsėtas plotas,

ha

Nuimto derliaus svoris (kg) ir (arba) įsigyto produkto kiekis (kg / l/ vnt.)

Sėklos likutis, kg

Pagaminta produktų / gaminių

Parduota produktų / gaminių

Sunaudotas savoms reikmėms produktų svoris, kg/ tūris, l/ kiekis, vnt.

pavadinimas

kiekis (kg / l)

pavadinimas

kiekis (kg / l)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. *Pildo tik juridinis asmuo.

 

 

     

 

     

 

     

(Pareigų pavadinimas*)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

 

Pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo

8 priedas

 

(Pranešimo apie ketinamus įsivežti pluoštinių kanapių produktus, išskyrus pluoštinių kanapių maisto produktus, jų papildus ar pluoštinių kanapių pašarus, forma)

 

     

(tiekėjo pavadinimas / vardas, pavardė)

     

(juridinio / fizinio asmens kodas)

     

(telefono Nr. ir (ar) el. pašto adresas)

 

Valstybinės augalininkystės tarnybos

prie Žemės ūkio ministerijos

     

regioniniam skyriui

 

(regionas)

 

 

 

 

 

PRANEŠIMAS APIE KETINAMUS ĮSIVEŽTI PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PRODUKTUS, IŠSKYRUS PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ MAISTO PRODUKTUS, JŲ PAPILDUS AR PLUOŠTINIŲ KANAPIŲ PAŠARUS

 

     Nr.*

(data)         

     

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Produkto

Tiekimo rinkai tikslas

kilmės šalis

pavadinimas

kiekis (kg / l)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba. *Pildo tik juridinis asmuo.

 

 

 

     

 

     

 

     

(Pareigų pavadinimas*)

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)