Nacionalinės žemės tarnybos

PRIE žemės ūkio ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE KAUNO RAJONO SAVIVALDYBEI

 

2022 m. liepos 12 d. Nr. 1P-183-(1.3 E.)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punkto
f papunkčiu, Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise savivaldybėms taisyklių patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. TS-212 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ ir Kauno rajono savivaldybės tarybos
2021 m. rugsėjo 23 d. sprendimą Nr. TS-364 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-212 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo“:

1. Perduodu Kauno rajono savivaldybei Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomą 0,1501 ha valstybinės žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-5603-7748, kadastro Nr. 5270/0013:172; pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos), esantį Kauno r. sav., Raudondvario sen., Raudondvario k., S. Neries g. 15, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise – ūkinei komercinei veiklai vykdyti (prekybos kioskams, paviljonams eksploatuoti).

2. Įgalioju Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriaus vedėją pasirašyti Kauno rajono savivaldybės parengtą valstybinės žemės sklypo, nurodyto šio įsakymo 1 punkte, perdavimo ir priėmimo aktą.

3. Pavedu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno rajono skyriui prižiūrėti, kad Kauno rajono savivaldybė tinkamai vykdytų šio įsakymo nuostatas.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                             Saulius Mocevičius