LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. V-1546DĖL valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo SĄLYGŲ“ pakeitimo

 

2021 m. liepos 7 d. Nr. V-1616
Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. sprendimą Nr. V-1546 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų viešųjų ir administracinių paslaugų teikimo sąlygų“:

1. Pakeičiu 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1. apriboti darbuotojų fizinį kontaktą su lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą (išskyrus transporto priemones) arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;“.

2. Pakeičiu 1.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.2. užtikrinti, kad įstaigos lankytojai laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo vienas nuo kito arba atskirti lankytojus vieną nuo kito pertvaromis;“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Arūnas Dulkys