LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIO DIREKTORIAUS 2016 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. DĮ-307 „DĖL OFICIALIOSIOS STATISTIKOS 2017 METŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 16 d. Nr. DĮ-119

Vilnius

 

 

Pakeičiu Oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programą, patvirtintą Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. DĮ-307 „Dėl Oficialiosios statistikos 2017 metų darbų programos patvirtinimo“:

1Papildau 1 statistikos srities 1.12 temos 1.12.02 potemę 8 punktu:

 

„8.

Bandomasis asmenų padėties darbo rinkoje statistikos darbas

Švietimo informacinių technologijų centras

Rengti asmenų padėties darbo rinkoje statistinius rodiklius, reikalingus Nacionalinei žmogiškųjų išteklių stebėsenai vykdyti.

metinis

LRV-NUT-56

MIN-DEP-TA-28, 29

Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys.

2018 m. balandžio 30 d.

savivaldybė

Statistinė informacija skelbiama interneto svetainėje www.svis.smm.lt,

teikiama Švietimo ir mokslo ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Ūkio ministerijai, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centrui.“

 

2.  Papildau priedo XI skyrių 56 punktu:

56. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 162 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų aprašo patvirtinimo“.“

3. Papildau priedo XII skyrių 28 punktu:

28. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 24 d. įsakymas Nr. V-466 „Dėl Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos pagrindų rodiklių aprašų patvirtinimo“.“

4. Papildau priedo XII skyrių 29 punktu:

29. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. V-248 „Dėl įgaliojimų suteikimo Švietimo informacinių technologijų centrui“.“

 

 

 

Generalinio direktoriaus pirmasis pavaduotojas,                                                     Jonas Markelevičius

pavaduojantis generalinį direktorių