LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO RIEBALŲ RŪGŠČIŲ TRANSIZOMERŲ KIEKIO MAISTO PRODUKTUOSE NUSTATYMO

 

2017 m. spalio 23 d. Nr. V-1202

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas gerinti Lietuvos Respublikos gyventojų sveikatą ir mitybą:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. didžiausias leistinas riebalų rūgščių transizomerų kiekis maisto produktuose, išskyrus nurodytus šio įsakymo 1.2 ir 1.3 papunkčiuose, turi būti ne didesnis kaip 2 gramai 100 gramų bendro riebalų kiekio;

1.2. maisto produktuose, kuriuose bendras riebalų kiekis yra mažesnis kaip 3 procentai, didžiausias leistinas riebalų rūgščių transizomerų kiekis turi būti ne didesnis kaip 10 gramų 100 gramų bendro riebalų kiekio;

1.3. šio įsakymo 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nustatyti reikalavimai netaikomi gyvūninės kilmės riebalams ir maisto produktams, kuriuose riebalų rūgščių transizomerai susidaro natūraliai;

1.4. šis įsakymas taikomas Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamiems maisto produktams, įskaitant viešojo maitinimo įstaigų pateikiamus maisto produktus.

2. Šis įsakymas atitinka 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015 L 241, p. 1), reikalavimus.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga