LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
2003 m. sausio 6 d. ĮSAKYMO Nr. V-1 „DĖL SPECIALISTO SPAUDO NUMERIO SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio 26 d.  Nr. V-3027

Vilnius

 

Pakeičiu Profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Specialisto spaudo numerio suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau jį 7 punktu:

7. Logoterapeuto profesinę kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai ar jų rinkiniai:

7.1. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo 2011 m. rugpjūčio 13 d. dirbo logopedu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją;

7.2. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa, ir darbdavio pažyma, kad asmuo iki 2011 m. rugpjūčio 13 d. iš viso yra išdirbęs logopedu sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, ne mažiau kaip 12 mėn.;

7.3. diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos bakalauro ar (ir) magistro studijų programa, bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ar Vilniaus universiteto išduotas pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys