KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

 

 

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS FORMOS IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠĄJA TURIZMO IR POILSIO INFRASTRUKTŪRA DEKLARACIJOS PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 26 d. Nr. A-620

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-541 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“, 9 ir 11 punktais:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formą;

1.2. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. A-3532 „Dėl Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos formos ir deklaracijos pildymo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. kovo 1 d.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                 Gintaras Petrauskas

 

Patvirtinta

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 26 d.

įsakymu Nr. A-620

 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI KAUNO miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra DEKLARACIJOS PILDYMO IR PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos pildymo ir pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaracijos (toliau – deklaracija) pildymo ir pateikimo tvarką.

2. Apraše vartojama sąvoka mokestinis laikotarpis – tai kalendorinis mėnuo, už kurį apskaičiuojama ir sumokama vietinė rinkliava už naudojimąsi Savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra (toliau – rinkliava).

3. Juridiniai ir fiziniai asmenys, teikiantys apgyvendinimo paslaugas Savivaldybės teritorijoje (toliau – asmenys), privalo pateikti užpildytą mokestinio laikotarpio deklaraciją ir sumokėti rinkliavą iki kito mėnesio 25 dienos Apraše nustatyta tvarka. 

4. Asmenys privalo pildyti ir teikti Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintos formos deklaraciją.

5. Deklaracija turi būti teikiama neatsižvelgiant į tai, ar tą mokestinį laikotarpį asmeniui reikia mokėti rinkliavą, ar ne.

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

6. Deklaracijos 1 laukelyje pažymima, ar teikiama deklaracija yra pirminė, ar patikslinta. Patikslinta deklaracija teikiama tuo atveju, jeigu pateiktoje pirminėje deklaracijoje buvo padaryta klaidų.

7. Deklaracijos 2 laukelyje įrašomi metai ir mėnuo (skaičiais), už kurį teikiami deklaracijos duomenys.

8. Deklaracijos 3 laukelyje įrašomas deklaraciją teikiančio juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

9. Deklaracijos 4 laukelyje įrašomas deklaraciją teikiančio asmens kodas.

10. Deklaracijos 5 laukelyje įrašomas asmens adresas.

11. Deklaracijos 6 laukelyje įrašomas asmens telefonas.

12. Deklaracijos 7 laukelyje įrašomas asmens elektroninis paštas.

13. Deklaracijos 8 laukelyje įrašomas verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos numeris.

14. Deklaracijos 9 laukelyje įrašomos pagrindinės (privaloma nurodyti bent pirmąją) vykdomos veiklos rūšys: įrašomas veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių, patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.

15. Deklaracijos 10 laukelyje įrašomas objekto pavadinimas. Tuo atveju, jeigu objektas neturi pavadinimo, rašomas juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens, kurio vardu teikiama paslauga, vardas ir pavardė.

16. Deklaracijos 11 laukelyje įrašomas objekto, kuriame vykdoma veikla, adresas.

17. Deklaracijos 12 laukelyje įrašomas per deklaruojamą mokestinį laikotarpį suteiktų nakvynių apgyvendinimo paslaugos gavėjams, kuriems lengvatos netaikomos, skaičius (vnt.).

18. Deklaracijos 13 laukelyje pagal apgyvendinimo paslaugos gavėjų grupes įrašomas skaičius (vnt.) nakvynių, suteiktų per deklaruojamą mokestinį laikotarpį apgyvendinimo paslaugos gavėjams, kuriems rinkliava neskaičiuojama vadovaujantis Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T-541 „Dėl Vietines rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto savivaldybės viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra nuostatų patvirtinimo“, 8 punktu, t. y. apgyvendinimo paslaugos gavėjams, kuriems taikomos lengvatos.

19. Deklaracijos 14 laukelyje įrašomas bendras per deklaruojamą mokestinį laikotarpį apgyvendinimo paslaugos gavėjams suteiktų nakvynių skaičius.

20. Deklaracijos 15 laukelyje įrašoma mokėtina rinkliavos suma (eurais). Rinkliavos suma apskaičiuojama suteiktų nakvynių apgyvendinimo paslaugos gavėjams, kuriems lengvatos netaikomos, skaičių dauginant iš nustatyto rinkliavos dydžio.

21. Deklaracijos 16 laukelyje įrašoma bendra į Savivaldybės biudžetą mokėtina rinkliavos suma.

22. Deklaracijos 17 laukelyje įrašoma susidariusi rinkliavos nepriemoka (su ženklu „+“) arba susidariusi permoka (su ženklu „–“).

23. Deklaracijos 18 laukelyje įrašoma priklausanti mokėti rinkliavos suma, kuri apskaičiuojama prie mokėtinos rinkliavos sumos pridedant deklaracijos 17 laukelyje nurodytą nepriemoką arba atimant permoką.

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS

 

24. Deklaracija teikiama elektroniniu būdu per Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Kauno miesto viešąja turizmo ir poilsio infrastruktūra deklaravimo, mokėjimo ir duomenų valdymo sistemą (PAGRIS) (toliau – PAGRIS) arba atvykus į Savivaldybę (Laisvės al. 96, Kaunas) Klientų aptarnavimo skyriui.

25. Deklaracijos pateikimas per PAGRIS adresu https://pagalve.kaunas.lt.:

25.1. Deklaraciją teikiantis asmuo užpildo visus privalomus elektroninės paslaugos užsakymo formos laukelius ir deklaraciją pateikia bankiniam apmokėjimui.

25.2. Pateiktų ir registruotų deklaracijų sąrašą galima rasti ir deklaracijas pasitikrinti PAGRIS lange „Mano deklaracijos“.

26. Deklaracijos pateikimas atvykus į Savivaldybę (Laisvės al. 96, Kaunas):

26.1. Deklaraciją teikiantis asmuo Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojui pateikia tapatybę patvirtinantį dokumentą, tinkamai užpildytą ir pasirašytą deklaraciją (2 egzempliorius) ir banko išrašo, patvirtinančio, jog rinkliava už mokestinį laikotarpį sumokėta, kopiją.

26.2. Klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojas užregistruoja pateiktą deklaraciją ir jos 1 egzempliorių su gavimą ir registraciją patvirtinančiu spaudu grąžina asmeniui, pateikusiam deklaraciją.

26.3. Deklaracija registruojama Savivaldybės administracijos gautų dokumentų registre, užregistruotai deklaracijai suteikiamas registracijos numeris.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Pateiktos deklaracijos saugomos Savivaldybės dokumentacijos plane nustatytą laiką.

_______________________________