LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS STATISTINĖS ATASKAITOS MT-02 (METINĖS) STATISTINIO FORMULIARO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. DĮ-86

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, p. 164), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/759 (OL 2015 L 123, p. 90), nuostatomis ir įgyvendindama 2003 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 31 tomas, p. 443), 2012 m. spalio 26 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 995/2012, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1608/2003/EB dėl Bendrijos mokslo ir technologijų statistikos rengimo ir plėtros įgyvendinimo taisyklės (OL 2012 L 299, p. 18):

1Tvirtinu pridedamą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos         MT-02 (metinės) statistinį formuliarą.

2Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymą Nr. DĮ-241 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinės ataskaitos MT-02 (metinės), Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros aukštojo mokslo ir valdžios sektoriuose statistinės ataskaitos MDV-01 (metinės) formų patvirtinimo“.

 

 

 

Generalinė direktorė                                                                                                Jūratė Petrauskienė