VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
2009 M. SAUSIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-32 „DĖL PRIVERSTINIO POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 17 d. Nr. V-24

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisykles, patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2009 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-32 „Dėl Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės):

1.1. 55 punktą išdėstau taip:

55. Skolininkui iškėlus bankroto bylą Taisyklių 52-54 punktai yra netaikomi, o Fondo valdybos teritorinio skyriaus finansiniai reikalavimai iš įkeisto turto tenkinami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – Nemokumo įstatymas) nustatyta tvarka.“;

1.2. 56 punktą išdėstau taip:

56. Jei išnaudojamos Taisyklėse numatytos priverstinio poveikio priemonės, tačiau skolos, didesnės negu trys tūkstančiai eurų, išieškoti nepavyksta, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius, vadovaudamasis Nemokumo įstatymo numatytomis nuostatomis, pateikia ieškinį atitinkamam apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo skolininkui.“

1.3. 57 punktą išdėstau taip:

57. Prieš atliekant veiksmus, numatytus Taisyklių 56 punkte, Fondo valdybos teritorinis skyrius turi įvertinti skolininko nemokumą Nemokumo įstatymo 2 straipsnio 7 dalį, t.y. kai juridinis asmuo laiku negali vykdyti turtinių prievolių arba juridinio asmens įsipareigojimai viršija jo turto vertę.“

1.4. 58 punktą išdėstau taip:

58. Jeigu nustatoma, kad juridinis asmuo yra nemokus, tai Fondo valdybos teritorinis skyrius turi pateikti skolininkui pranešimą apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (23 priedas). Pranešime nurodytu laiku skolininkui nesumokėjus skolos Fondo biudžetui arba kreditoriams nepriėmus sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, Fondo valdybos teritorinis skyrius pateikia ieškinį skolininko buveinės teritorijos apygardos teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Nemokumo įstatyme numatyta tvarka.“

1.5. išdėstau nauja redakcija 23 priedą (pridedamas).

2. Įpareigoju:

2.1. Fondo valdybos Teisės skyrių šį įsakymą pateikti Teisės aktų registrui;

2.2. Fondo valdybos Klientų aptarnavimo valdymo skyrių šį įsakymą paskelbti Fondo valdybos interneto svetainėje;

2.3. Fondo valdybos Įmokų administravimo skyrių šį įsakymą paskelbti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų intraneto svetainėje;

2.4. Fondo valdybos Informacinės sistemos eksploatavimo ir informacijos valdymo skyrių šį įsakymą išsiųsti Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojams, Fondo valdybos vyriausiajam patarėjui, Fondo valdybos skyriams, Fondo valdybos teritoriniams skyriams ir kitoms Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms.

 

 

 

Direktorė                                                                                                               Julita Varanauskienė

 

 

Priverstinio poveikio priemonių taikymo

taisyklių 23 priedas

(Valstybinio socialinio draudimo fondo

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo

ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d.

įsakymo Nr. V-24 redakcija)

 

(Pranešimo apie ketinimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo formos pavyzdys)

 

 

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

(MIESTO) SKYRIUS

(Įstaigos duomenys)

 

(Adresatas)                                                           

 

 

20 – – Nr.

DĖL PRANEŠIMO APIE KETINIMĄ KREIPTIS Į TEISMĄ DĖL (DRAUDĖJO PAVADINIMAS) BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO

 

Pranešame, kad Jūs iki 20…-…-… privalėjote sumokėti … skolą (įmokų …, palūkanų..., baudos …, delspinigių …/socialinio draudimo išmokos permokos (žalos)....), tačiau skolos nesumokėjote, todėl 20…-…-… Jūsų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui buvo … Eur.

Prašome sumokėti (nurodyti draudėjo skolos sumą) į vieną iš nurodytų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (gavėjo kodas – 191630223) lėšų sąskaitų:

Eilės Nr.

Kredito įstaigos pavadinimas

Sąskaitos Nr.

1.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs AB DNB bankas)

LT584010042403495020

2.

AB SEB bankas

LT337044060007740589

3.

„Swedbank“, AB

LT777300010129002656

4.

UAB „Medicinos bankas“

LT167230000000691047

5.

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas

LT617290000000691020

6.

AB Šiaulių bankas

LT027180300000690001

7.

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius (buvęs NORDEA BANK AB)

LT462140030002632951

Įspėjame, kad per 15 dienų  nuo pranešimo gavimo dienos nesumokėjus skolos arba kreditoriams nepriėmus sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, kreipsimės į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

PASTABA: Susitarimas dėl pagalbos nebus sudaromas.

 

(Pareigų pavadinimas)                                 (Parašas)

(Vardas ir pavardė)

 

Rengėjo vardas ir pavardė, (kontaktai)