Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl BENDROS MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 2 d. Nr. 1250
Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 5 straipsnio 5 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1Patvirtinti Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašą (pridedama).

2Pasiūlyti miško savininkus vienijančioms organizacijoms (asociacijoms) ir atitinkamos valstybės įmonės miškų urėdijos veiklos teritorijoje esančioms savivaldybėms skirti po vieną atstovą dalyvauti šiuo nutarimu patvirtintame Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos apraše nurodytos komisijos veikloje.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas

 

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. gruodžio 2 d. nutarimu Nr. 1250

 

 

 

BENDROS MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) VISŲ NUOSAVYBĖS FORMŲ MIŠKUOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) visų nuosavybės formų miškuose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendros miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose organizavimą ir atlikimą.

2Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos miškų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme ir Lietuvos Respublikos statybos įstatyme.

3Vadovaujantis Aprašu prižiūrimi ir taisomi (remontuojami) į Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre registruotus miško žemės sklypus patenkantys miško keliai, kurie pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą priskiriami III ir IV kategorijų vienos eismo juostos vietinės reikšmės vidaus keliams.

 

II SKYRIUS

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) DARBAI

 

4Tinkamos finansuoti iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių priežiūros išlaidos:

4.1. užvirtusių medžių, kelio juostoje esančios sumedėjusios augalijos ir kitų saugiam eismui ir miško kelio naudojimui pagal paskirtį trukdančių kliūčių pašalinimas nuo miško kelio;

4.2. sniego valymas nuo miško kelių žiemą;

4.3. su miško keliu susijusių statinių (griovių, nuovažų, pralaidų ir kitų) priežiūros darbai;

4.4. medžiagų, reikalingų miško keliams prižiūrėti, įsigijimas.

5Tinkamos finansuoti iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos miško kelių taisymo (remonto) išlaidos:

5.1. miško kelio duobių ir provėžų užpylimas žvyru ar kita tam tinkama medžiaga ir paviršiaus sutankinimas ir išlyginimas;

5.2. miško kelio dangos atnaujinimas – užpylimas žvyru, sutankinimas ir (ar) išlyginimas (profiliavimas);

5.3. kiti su miško keliu susijusių statinių (griovių, nuovažų, pralaidų ir panašiai) taisymo (remonto) darbai;

5.4. medžiagų, reikalingų miško keliams taisyti (remontuoti), įsigijimas.

 

III SKYRIUS

MIŠKO KELIŲ PRIEŽIŪROS IR TAISYMO (REMONTO) ORGANIZAVIMAS

 

6Bendrą miško kelių priežiūrą ir taisymą (remontą) visų nuosavybės formų miškuose Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos lėšomis organizuoja ir šiuos darbus atlieka valstybės įmonės miškų urėdijos (toliau – miškų urėdija). Kiekviena miškų urėdija šiuos darbus organizuoja savo veiklos teritorijoje esančiuose miškuose.

7Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą kiekvienos miškų urėdijos veiklos teritorijoje sudaro atitinkamos miškų urėdijos miškų urėdo tvirtinama komisija (toliau – Komisija), kuri susideda iš:

7.1. vieno miškų urėdijos atstovo – Komisijos pirmininko;

7.2. miškų urėdijos veiklos teritorijoje esančių savivaldybių atstovų – kiekviena savivaldybė turi teisę į Komisiją skirti vieną atstovą;

7.3. miško savininkus vienijančių organizacijų (asociacijų) atstovų – kiekviena organizacija (asociacija) turi teisę į Komisiją skirti vieną atstovą;

7.4. vieno Valstybinės miškų tarnybos atstovo;

7.5. vieno Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovo.

8Komisija veiklą vykdo vadovaudamasi Aprašu ir Generalinės miškų urėdijos patvirtintu darbo reglamentu.

9Komisija, sudarydama prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą, privalo vadovautis šiais kriterijais ir atitinkamu jų įverčiu balais:

9.1. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina vien per privačias miško valdas, – skiriama 30 balų;

9.2. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per privačias miško valdas ir valstybinių miškų valdas, – skiriama 20 balų;

9.3. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina vien per valstybinių miškų valdas, – skiriama 10 balų;

9.4. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per užmirkusių augaviečių miškus, – skiriama 20 balų;

9.5. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per didelės miško gaisrų rizikos laipsnio miškus, – skiriama 15 balų;

9.6. jeigu miško kelias ar jo ruožas eina per rekreacinius miškus, – skiriama 10 balų.

10Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašas sudaromas atsižvelgiant į kiekvienam miško keliui ar jo ruožui skirtų balų skaičių – aukštesnė vieta skiriama miško keliui ar jo ruožui, surinkusiam daugiau balų. Jeigu dviem ar daugiau miško kelių ar jų ruožų skirta vienodai balų, – pirmenybė suteikiama miško keliui ar jo ruožui, kuris eina per daugiau privačių miško valdų; jeigu šiuo kriterijumi vadovaujantis neįmanoma nustatyti pirmenybės, prioritetas skiriamas keliui ar jo ruožui, kurį numatyta taisyti (remontuoti), o jeigu vadovaujantis minėtais kriterijais pirmenybės neįmanoma nustatyti, prioritetas skiriamas ilgesniam miško keliui ar jo ruožui.

11Prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą, kuriame nurodyti konkretūs miško keliai ar jų ruožai ir darbai (priežiūros ar taisymo (remonto), siūlomi atlikti kiekviename miško kelyje ar jo ruože, ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapių pagrindu parengtą miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, planą, kuriame pažymėti konkretūs miško keliai ar jų ruožai, kurių priežiūros ar taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais atitinkamai siūloma atlikti, Komisija teikia atitinkamos miškų urėdijos miškų urėdui įvertinti ir tvirtinti.

12Miškų urėdas, atsižvelgdamas į miškų urėdijai einamaisiais kalendoriniais metais miško keliams prižiūrėti ir taisyti (remontuoti) iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos skirtą lėšų sumą ir įvertinęs Komisijos pateiktą prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, sąrašą ir Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapių pagrindu parengtą miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais siūloma atlikti, planą, patvirtina prioritetinių miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais numatoma atlikti, sąrašą, kuriame nurodyti konkretūs miško keliai ar jų ruožai ir darbai (priežiūros ar taisymo (remonto), numatyti atlikti kiekviename kelyje ar jo ruože (toliau – miško kelių sąrašas), ir šį sąrašą atitinkantį Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapių pagrindu parengtą miško kelių, kurių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus einamaisiais kalendoriniais metais numatoma atlikti, planą (toliau – miško kelių planas).

13Miškų urėdo patvirtintas miško kelių sąrašas ir miško kelių planas tais pačiais kalendoriniais metais gali būti papildyti arba pakeisti tokia pat tvarka, kokia buvo sudaryti ir patvirtinti, jeigu atlikus visus numatytus darbus ar jų dalį paaiškėja, kad faktinės atliktų darbų išlaidos mažesnės, nei numatyta, arba einamaisiais kalendoriniais metais skirta papildomų lėšų, arba dėl iš anksto nenumatytų aplinkybių prireikia atlikti kitų miško kelių priežiūros ir (ar) taisymo (remonto) darbus.

14Miškų urėdo patvirtintas miško kelių sąrašas ir miško kelių planas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patvirtinimo turi būti paskelbti viešai miškų urėdijos interneto svetainėje.

15Pagal miškų urėdo patvirtintą miško kelių sąrašą ir miško kelių planą miškų urėdija organizuoja arba pati atlieka miško kelių sąraše nurodytus miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbus.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16Miškų urėdijos Generalinei miškų urėdijai teikia atliktų darbų ir panaudotų lėšų ataskaitas, o Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai teikia Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos priemonės įgyvendinimo ataskaitą aplinkos ministro nustatyta tvarka.

 

 

––––––––––––––––––––