LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 23 d. Nr. V-460

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 12 dalimi:

1. T v i r t i n u Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. P a v e d u Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui (direktorius – Algirdas Sakevičius) organizuoti ir vykdyti Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursą, vadovaujantis šio įsakymo 1 punktu patvirtintu aprašu.

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-503 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                             Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo,

mokslo ir sporto ministro

2019  m. balandžio 23 d.

įsakymu Nr. V-460

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato neformaliojo vaikų švietimo projektų (toliau – Projektai) finansavimo konkurso organizavimo, paraiškų vertinimo, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2.    Projektams iš valstybės biudžeto finansuoti organizuojamas Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo konkursas (toliau – Konkursas).

3.    Konkurso tikslas – skatinti nevyriausybinių organizacijų ir / ar švietimo įstaigų bendradarbiavimą, siekiant pozityvios vaikų socializacijos, saviraiškos ir kompetencijų ugdymo.

4.    Remiantis Aprašo nuostatomis gali būti finansuojamas toks Projektas, kurio tikslinė grupė yra vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

5.    Konkursą inicijuoja ir lėšas skiria Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).

6.    Konkursą organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras (toliau – Centras).

7.    Lėšos, atsižvelgiant į valstybės finansines galimybes, skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų Ministerijos strateginio veiklos plano įgyvendinimui.

8.    Informacija apie Konkursą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje www.smm.lt ir Centro interneto svetainėje www.lmnsc.lt. 

9.    Paraiškas Projektams finansuoti gali teikti neformaliojo vaikų švietimo ar kitos švietimo įstaigos, kiti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą, registruoti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – Pareiškėjai).

10Pareiškėjais negali būti:

10.1.    laisvieji mokytojai;

10.2.    praėjusių kalendorinių metų projektų vykdytojai, teisės aktuose nustatyta tvarka neatsiskaitę ir / ar laiku neatsikaitę už gautų lėšų panaudojimą, taip pat gautas lėšas panaudoję ne pagal paskirtį ar padarę kitus pažeidimus.

11.  Vienas Pareiškėjas Konkursui gali pateikti vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas, išskyrus Aprašo 18 punkte numatytus atvejus.

12Pareiškėjas per 20 kalendorinių dienų nuo Konkurso paskelbimo datos elektroniniu paštu konkursas@lmnsc.lt su nuoroda „Konkursui“ vienu elektroniniu laišku ir vienoje PDF laikmenoje pateikia kompiuteriu lietuvių kalba užpildytą paraiškos formą pagal Aprašo 1 priedą ir žemiau nurodytus dokumentus. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kartu su paraiška teikiamus dokumentus pateikti naudodamas specialias didelės apimties laikmenoms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikdamas nurodytu elektroniniu paštu. Teikiami dokumentai:

12.1.    Konkurso paraiška, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti;   

12.2.    dokumentai, įrodantys, kad Pareiškėjas gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą (neteikiama, jei Pareiškėjas yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR));

12.3.    bendradarbiavimą ir / ar partnerystę pagrindžiantys dokumentai (sutartys ar raštai), kuriuose nurodomi konkretūs partnerių įsipareigojimai dėl planuojamų įgyvendinti projekto veiklų (jei Projektas bus vykdomas su partneriais);

12.4.    Projekto vadovo ir asmenų, įgyvendinsiančių Projekto veiklas, gyvenimo aprašymai (CV). Mažiausiai vienas iš projekto veiklas įgyvendinančių asmenų turi teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas ir turi tai įrodančius dokumentus.

12.5.    dokumentai, įrodantys papildomą Projekto finansavimą iš Pareiškėjo lėšų ar kitų šaltinių (jei toks numatytas).

13.  Paraiškos Projektams finansuoti, pateiktos po Aprašo 12 punkte nurodyto termino, nepriimamos.

14.  Paraiškos saugomos Centre vienerius metus nuo Konkurso pabaigos.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI

 

15.  Konkurso teminės sritys:

15.1.    Sveikatingumas. Projektai turi būti skirti didinti vaikų motyvaciją sveikai gyventi, stiprinti sveikatą, populiarinti fizinį aktyvumą kaip bendros kultūros dalį;

15.2.    Kultūrinė edukacija. Projektai turi skatinti švietimo ir kultūros bendrus projektus, skirtus vaikų kultūrinei raiškai ir inovatyvių edukacinių programų įvairovei didinti;

15.3.    Pilietiškumas. Projektai turi būti skirti stiprinti vaikų pilietiškumą,  pilietinę savimonę, paskatinti savanorystę ar kitą veiklą vietos bendruomenės, regiono ar šalies problemoms spręsti;

15.4.    STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos tyrimų ir eksperimentinė veikla). Projektai turi skatinti neformaliojo vaikų švietimo veiklas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse, sieti kūrybiškumo ugdymą su moderniosiomis technologijomis.

16Projekto veiklos turi būti ne trumpesnės nei 3 mėn. (projekto planavimo veiklos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos), įgyvendintos iki einamųjų metų gruodžio 10 d. ir atitikti šiuos reikalavimus:

16.1.    skirtos Aprašo 4 punkte numatytai tikslinei grupei;

16.2.    Projekto veiklos turi vykti saugiose aplinkose ir nekelti grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus;

16.3.    Projekto pagrindinis tikslas, uždavinys ar rezultatas negali būti teorinio mokymo seminarų, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas, o tik priemonė Projekto tikslams pasiekti.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, LĖŠŲ SKYRIMAS IR ATSISKAITYMAS

 

17.  Projektų vertinimas susideda iš administracinio vertinimo, Projekto turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimo.

18.  Paraiškos administracinį vertinimą atlieka Centro direktoriaus įsakymu paskirtas darbuotojas(-ai), atsakingas(-i) už Konkurso organizavimą. Jei po administracinio vertinimo nustatyta, kad pateiktas Projektas neatitinka Aprašo 4, 9, 10, 12 punktų nuostatų, Projekto turinio ir biudžeto pagrįstumo vertinimas neatliekamas, o Pareiškėjas apie tai informuojamas paraiškoje nurodytu el. paštu per 5 darbo dienas. Administracinio vertinimo laikotarpiu, Centro darbuotojas(-ai), atsakingas(-i) už Konkurso organizavimą, turi teisę prašyti pateikti trūkstamus su paraiška teikiamus dokumentus, jei jie nurodyti paraiškoje, o Pareiškėjas turi juos pateikti per 3 darbo dienas nuo laiško gavimo dienos.

19.  Projektų turinį ir biudžeto pagrįstumą pagal vertinimo kriterijus, nustatytus Aprašo 2 priede, vertina Centro direktoriaus įsakymu patvirtinta ekspertų komisija, kuri veikia pagal Centro direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą. Komisiją sudaro Centro, kitų Ministerijos pavaldžių institucijų, asociacijų, nevyriausybinių organizacijų atstovai. Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip 2 ekspertai. Komisija turi teisę pareikalauti Pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją.

20.  Skiriant lėšas, prioritetai teikiami Pareiškėjams, kurių Projektai:

20.1.    sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui;

20.2.    įgyvendinamas didesniame savivaldybių skaičiuje, įtraukiant tų savivaldybių vaikus į veiklas tiesiogiai;

20.3.    veiklos vyksta mokinių vasaros atostogų metu;

20.4.    sudaro galimybes dalyvauti vaikams iš socialinės rizikos šeimų ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių;

20.5.    įgyvendinami su partneriais.

21.  Lėšos gali būti numatytos veikloms, tiesiogiai susijusioms su Projekto įgyvendinimu:

21.1.    Projektui  įgyvendinti reikalingoms priemonėms ir paslaugoms įsigyti;

21.2.    įrangos, priemonių ir reikmenų nuomai;

21.3.    Projekto dalyvių maitinimui, nakvynei, transporto bei kelionės išlaidoms;

21.4.    Projekto administravimui, neviršijant 10 proc. skirtos lėšų sumos, kuri gali būti naudojama ir darbo užmokesčiui.

22.  Lėšos negali būti numatytos ir naudojamos:

22.1.    ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje ir kurio minimali vertė (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą) – 500 (penki šimtai) eurų, išskyrus nekilnojamąjį turtą, kilnojamąsias kultūros vertybes, kitas vertybes, transporto priemones, šaunamuosius ginklus (išskyrus vienkartinio naudojimo), priskiriamus prie ilgalaikio materialiojo turto neatsižvelgiant į jų vertę (įsigijimo (pasigaminimo) savikainą), kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarime Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

22.2.    įsiskolinimams padengti ar investiciniams projektams finansuoti;

22.3.    ilgalaikei patalpų nuomai ar išperkamajai nuomai, remontui, rekonstrukcijai ir statybai, patalpų eksploatacijai;

22.4.    atostogoms, turizmui ar pelnui siekti;

22.5.    Projekto parengimo išlaidoms;

22.6.    veikloms, kurios yra finansuojamos tikslinėmis neformaliojo vaikų švietimo lėšomis.

23Projektui įgyvendinti gali būti skiriamas finansavimas iki 7 tūkst. eurų, atsižvelgus į Projekto apimtis ir paraiškos vertinimo rezultatus. Ekspertų komisija, įvertinusi Projekto turinį ir biudžeto pagrįstumą turi teisę mažinti prašomą sumą, o Pareiškėjas tokiu atveju, turi teisę mažinti Projekto apimtis, bet nekeisti Projekto tikslų.

24.  Centro direktorius, remdamasis ekspertų komisijos siūlymu, įsakymu patvirtina Projektų, kuriems skiriamas finansavimas, sąrašą ir skiriamą lėšų sumą. Įsakymas skelbiamas Centro interneto tinklapyje www.lmnsc.lt. Projektų, kuriems skiriamas finansavimas, sąrašas skelbiamas abėcėlės tvarka, o balai neviešinami.

25.  Centras per 5 darbo dienas nuo 24 punkte minėto įsakymo pasirašymo paraiškoje nurodytu el. pašto adresu praneša Pareiškėjams apie Konkurso rezultatus, o Pareiškėjai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo el. paštu konkursas@lmnsc.lt patvirtina sutikimą vykdyti Projektą už skiriamą finansavimą ir pagal skirtą lėšų sumą pateikia patikslintus Projekto veiklų planą ir Projekto įgyvendinimo sąmatą pagal Aprašo 1 priedą.

26Pareiškėjui, kuriam buvo skirtas finansavimas, nepasirašius lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per 20 darbo dienų nuo Centro direktoriaus įsakymo dėl lėšų Projektams skyrimo, sprendimą dėl lėšų skyrimo kitam Projektui, pagal eiliškumą Konkurse surinkusiam daugiausiai vertinimo balų, per 5 darbo dienas priima Centro direktorius.

27.  Centras lėšas Pareiškėjams, laimėjusiems konkursą (toliau – Projekto vykdytojai), skiria teisės aktų nustatyta tvarka sudarydamas Sutartis. 

28.  Projektui vykdyti skirtos lėšos naudojamos pagal Sutartį ir patvirtintą sąmatą, parengtą pagal programos sąmatos B-1 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-206 „Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų“;

29.  Projekto vykdytojai iki Sutartyje nurodyto laiko pateikia:

29.1.    Centro Finansinės apskaitos skyriui biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, parengtą pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-464 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“, ir išlaidas pateisinančių dokumentų sąrašą bei patvirtintas dokumentų kopijas;

29.2.    Projekto veiklos ataskaitą pagal Aprašo 3 priedą adresu konkursas@lmnsc.lt, taip pat pridedama rašytinė ar vaizdinė medžiaga, susijusi su Projekto įgyvendinimu.

30.  Projektams skirtas ir nepanaudotas lėšas Projekto vykdytojai iki  Sutartyje nurodyto laiko turi grąžinti Centrui, kuris nepanaudotas lėšas perveda į valstybės biudžetą.

31.  Už skirtas lėšas Centras atsiskaito Ministerijai teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.  Projektai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, nustatančiais su vaikų ugdymu, sveikata, saugumu ir higiena susijusias normas ir reikalavimus.

33.  Projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Projekte dalyvaujančių vaikų saugą, sveikatos priežiūrą, higienos sąlygas ir veiklos organizavimo kokybę.

34.  Projekto vykdymo veiklos, finansinę priežiūrą ir kontrolę vykdo Centras.

35.  Teikdamas paraišką Konkursui Pareiškėjas sutinka, kad paraiškoje pateikta informacija gali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka.

36.  Skundai dėl Konkurso organizavimo nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

Neformaliojo vaikų švietimo

projektų finansavimo ir

organizavimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IR ORGANIZAVIMO KONKURSO PARAIŠKA

 

 

 

I.  INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ IR PROJEKTO VADOVĄ

 

1. Pareiškėjo pavadinimas 

 

2. Pareiškėjo juridinio asmens kodas

 

 

3. Pareiškėjo kontaktiniai duomenys

 

Adresas 

 

Miestas, rajonas ir pašto indeksas   

 

Telefono numeris

 

Elektroninis paštas

 

Banko pavadinimas, kodas, sąskaitos numeris

 

 

4. Informacija apie projekto vadovą

Vardas ir pavardė  

 

Pareigos

 

Adresas  

 

Telefono numeris

 

Elektroninis paštas 

 

Pareiškėjo patirtis įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas ir projektus (trumpas aprašymas)

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5. Projekto pavadinimas

 

 

6.  Teminė sritis (pažymėti X)

 

 

Sveikatingumas

 

Kultūrinė edukacija

 

Pilietiškumas

 

STEAM

 

7. Projekto įgyvendinimo lėšų suma

Prašomos lėšos (Eur)

 

Bendra įgyvendinimo suma (Eur)

 

Kiti finansavimo šaltiniai (jei yra), pateikiant įrodančius dokumentus

Finansavimo šaltinis

Suma (Eur)

1.   

 

2.   

 

 

8. Projekto įgyvendinimo trukmė

nuo 20___ /____ /____ iki 20___ /____ /____

 

9. Projekto poreikio pagrindimas (trumpas aprašymas)

 

 

 

10. Projekto tikslas ir uždaviniai

Tikslas

 

Uždaviniai:

· 

 

· 

 

· 

 

...

...

 

 

 

 

 

11. Trumpas Projekto aprašymas

 

 

 

12. Numatomi Projekto įgyvendinimo rezultatai (struktūrizuoti)

· 

 

· 

 

· 

 

...

...

 

13. Projekto dalyviai

Dalyvių skaičius ir amžius

Amžius

Skaičius

 

 

 

 

Savivaldybė (-ės), kuriose mokosi vaikai

 

Vaikų, priklausančių socialinės rizikos šeimoms skaičius

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius

 

 

14. Projekto viešinimas (viešinimo formos)

 

 

15. Projekto partneriai (jei yra)

Juridinio asmens

pavadinimas

Adresas, kontaktinis asmuo

Veiklos Projekte apibūdinimas

 

 

 

 

 

 

 

III.    PROJEKTO VEIKLOS

 

16. Projekto veiklos (neįtraukiamos projekto planavimo veiklos)

Projekto veiklos pavadinimas (įvardinti konkrečias veiklas)

Trumpas Projekto veiklos

aprašymas

Terminai (metai, mėnuo)

Konkreti vieta, kur vyks veikla (adresas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.    PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

 

17. Projekto sąmata

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Detalus išlaidų skaičiavimas

Prašoma lėšų suma, Eur.

Kiti finansavimo šaltiniai

1.

Projektui įgyvendinti būtinos priemonės

 

 

 

2.

Projekto veikloms organizuoti būtinos paslaugos

 

 

 

3.

Įrangos, priemonių ir reikmenų nuoma

 

 

 

4.

Projekto dalyvių maitinimas

 

 

 

5.

Projekto dalyvių nakvynė

 

 

 

6.

Transporto, kelionės išlaidos

 

 

 

7.

Projekto administravimas (neviršijant 10 proc. skirtos lėšų sumos)

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

V. KITA BŪTINA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

18. Teikiami dokumentai

Eil. Nr.

Dokumento pavadinimas

Lapų skaičius

1.

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo konkurso paraiška

 

2.

Dokumentai, įrodantys, kad Pareiškėjas gali vykdyti neformaliojo vaikų švietimo veiklą (neteikiama, jei Pareiškėjas yra registruotas Švietimo ir mokslo institucijų registre)

 

3.

Bendradarbiavimą ir / ar partnerystę pagrindžiantys dokumentai (sutartys ar raštai), kuriuose nurodomi konkretūs partnerių įsipareigojimai dėl planuojamų įgyvendinti projekto veiklų (jei Projektas bus vykdomas su partneriais)

 

4.

Projekto vadovo ir asmenų, įgyvendinsiančių Projekto veiklas, gyvenimo aprašymai (CV)

 

5.

Dokumentai, įrodantys papildomą Projekto  finansavimą  iš Pareiškėjo lėšų ar kitų šaltinių (jei toks numatytas)

 

 

Patvirtinu ir užtikrinu, kad:

·    Mažiausiai vienas iš projekto veiklas įgyvendinančių asmenų turi teisę vykdyti neformaliojo vaikų švietimo programas ir turi tai įrodančius dokumentus.

·    Projekto veiklos vyks saugiose aplinkose ir nekels grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

Institucijos, teikiančios projektą, vadovas

 

 

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Neformaliojo vaikų švietimo

projektų finansavimo ir

organizavimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ

TURINIO IR BIUDŽETO PAGRĮSTUMO VERTINIMO FORMA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto registracijos Nr.

 

Eksperto vardas ir pavardė

 

 

Eil.

Nr.

Projekto atitikimas konkurso sąlygoms

(Bent vienos iš šių sąlygų neatitinkantis Projektas toliau nevertinamas)

Taip

Ne

1.

Projektas atitinka konkurso tikslą

 

 

2.

Projekto tikslinė grupė yra vaikai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas 

 

 

3.

 

Atitinka bent vieną iš šių teminių sričių

3.1. Sveikatingumas

 

 

3.2. Kultūrinė edukacija

3.3. Pilietiškumas

3.4. STEAM

4.

Projekto veiklos turi būti ne trumpesnės nei 3 mėn. (projekto planavimo veiklos į šį laikotarpį neįskaičiuojamos), įgyvendintos iki einamųjų metų gruodžio 10 d.

 

 

5.

Projekto veiklos vyksta saugiose aplinkose ir nekelia grėsmės asmenų sveikatai, viešajai tvarkai ar bet kokiomis formomis, metodais ir būdais nepažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų

 

 

6.

Projekto pagrindinis tikslas, uždavinys ar rezultatas nėra teorinio mokymo seminarų, sporto, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių organizavimas, o tik priemonė Projekto tikslams pasiekti

 

 

 

I.  Projekto atitikimas prioritetams

Prioritetai

Galimi skirti balai

Skiriami balai

1. 

Sudaro galimybes veiklose tiesiogiai dalyvauti didesniam vaikų skaičiui

1 balas – dalyvauja iki 50 vaikų

2 balai – dalyvauja 51–100 vaikų

3 balai – dalyvauja 101–150 vaikų

4 balai – daugiau nei 150 vaikų

 

2. 

Į veiklas tiesiogiai įtraukiami vaikai iš didesnio savivaldybių skaičiaus

1 balas – 1–3 savivaldybės

2 balai – 4–6 savivaldybės

3 balai – 7–9 savivaldybės

4 balai – 10 savivaldybių ir daugiau

 

3. 

Numatomas veiklų organizavimas mokinių vasaros atostogų metu

0 balų – nenumato

1 balas – tik dalis veiklų numatyta organizuoti vasaros atostogų metu

2 – dauguma veiklų numatyta organizuoti vasaros atostogų metu

3 – visos veiklos numatytos organizuoti vasaros atostogų metu

 

4. 

Sudaromos galimybės dalyvauti vaikams iš socialinės rizikos šeimų ar turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

0 balų – nesudaro galimybės

1 balas – dalyvauja iki 10 proc. šios grupės vaikų

2 balas – dalyvauja 11–25 proc. šios grupės vaikų

3 balai – dalyvauja 26–50 proc. šios grupės vaikų

4 balai – dalyvauja virš 50 proc. šios grupės vaikų

 

 

II.   Projekto turinio vertinimo kriterijai

5. 

Projekto poreikio pagrindimas

0 balų – nepagrįstas

1 balas – menkai pagrįstas

2 balai – iš dalies pagrįstas

3 balai – pagrįstas

 

6. 

Projekto tikslas ir uždaviniai yra konkretūs ir aiškūs, atitinka Konkurso tikslą

0 balų – nekonkretūs ir neaiškūs

1 balas – iš dalies konkretūs ir aiškūs

2 balai – konkretūs ir aiškūs

 

7. 

Pareiškėjo patirtis įgyvendinant neformaliojo vaikų švietimo veiklas

0 balų – neturi patirties

1 balas – turi patirties

 

8. 

Projekto partnerių dalyvavimas projekte

(jeigu yra)

0 balų – nėra partnerių ar jų įsitraukimas į Projekto veiklas pasyvus

1– dalinis partnerių įsitraukimas ne visuose Projekto etapuose

2 balai – aktyvus įsitraukimas visuose Projekto etapuose

 

9. 

Projekto veiklos (-ų) planas 

0 balų – nenuoseklus, nedetalus

1 balas – iš dalies nuoseklus, detalus

2 balai – nuoseklus, detalus

 

10.    

Projekto vadovo ir  vykdytojų darbo patirtis (pagal informaciją, pateiktą CV)

0 balų – neturi projektų vadovavimo patirties

1 balas – turi projektų vadovavimo patirties

 

11.    

Projekto veiklų viešinimas

0 – nenumatyta viešinti

1 – numatyta viešinti

 

12.    

Laukiami rezultatai

0 balų – nerealūs ir nepasiekiami, nedera su projekto veiklomis

1 balas – mažai realūs, sunkiai pasiekiami, silpnai dera su numatytomis veiklomis

2 balai – iš dalies realūs ir pasiekiami, dalinai dera su numatytomis veiklomis

3 balai – realūs ir pasiekiami, dera su numatytomis veiklomis

 

 

III.  Projekto biudžeto pagrįstumas

13.    

Prašomų lėšų detalizavimas ir racionalus planavimas

0 balų – nedetalizuota, neracionalu

1 balas – menkai detalizuota ir menkai racionalu

2 balai – iš dalies detalizuota ir racionalu

3 balai – detalizuota ir racionalu

 

14.    

Planuojamų lėšų ir Projekto veiklų sąsajos

0 balų – lėšos nesusijusios su numatytomis veiklomis

1 balas – lėšos iš dalies susijusios su numatytomis veiklomis

2 balai – lėšos susijusios su numatytomis veiklomis

 

 

Iš viso balų:

 

 

Eksperto komentaras

Projekto privalumai

 

Projekto trūkumai

 

 

Prašoma suma Projektui finansuoti (Eur)

 

Rekomenduojama skirti suma Projektui finansuoti (Eur)

 

 

 

Ekspertas

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

Vertinimo data:

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 

Neformaliojo vaikų švietimo projektų finansavimo ir organizavimo tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROJEKTŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I.  INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJĄ IR VADOVĄ

 

1.   Projekto vykdytojo pavadinimas

 

2.    Projekto vykdytojo juridinio asmens kodas

 

 

3.   Projekto vykdytojo kontaktiniai duomenys 

Adresas (miestas, rajonas ir pašto indeksas)

 

Telefono numeris

 

Elektroninis paštas

 

 

4.   Projekto vadovo kontaktiniai duomenys

Vardas ir pavardė

 

Pareigos organizacijoje  

 

Telefono numeris

 

Elektroninis paštas   

 

 

II. PROJEKTO APRAŠYMAS

 

5.   Projekto pavadinimas

 

 

6.   Projekto lėšos (Eur)

Projektui skirtos Ministerijos lėšos

 

Panaudotos Ministerijos Projektui skirtos lėšos

 

Kitos Projektui skirtos lėšos

 

 

7.   Projekto įgyvendinimo trukmė

nuo 20___ /____/____ iki 20___/____/____

 

8.   Įgyvendinto Projekto aprašymas

 

 

9.   Rezultatai, pasiekti įgyvendinant Projekto tikslus ir uždavinius (trumpas aprašymas)

 

 

10. Projekto privalumai ir trūkumai (trumpas aprašymas)

 

 

11. Informacija apie Projekte dalyvavusius vaikus

Dalyvių skaičius ir amžius

Amžius

Skaičius

 

 

 

 

Savivaldybė (-ės), kuriose mokosi vaikai

 

Vaikų, priklausančių socialinės rizikos šeimoms skaičius

 

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų skaičius

 

 

12. Kiek ir kokių konkrečių veiklų buvo įgyvendinta

Konkreti veikla

Veiklų skaičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Vykdytos priemonės Projekto viešinimui (jei buvo) (trumpas aprašymas)

 

 

14. Kokiose savivaldybėse ir kokios veiklos vykdytos, kokie švietimo teikėjai dalyvavo?

Savivaldybė

Veikla

Švietimo teikėjai

 

 

 

 

15. Bendradarbiavimas su Projekto partneriais (jei buvo). Kaip jie prisidėjo prie Projekto įgyvendinimo? (trumpas aprašymas)

 

 

16. Kaip numatoma tęsti projektą (jei planuota)? (trumpas aprašymas)

 

 

17. Pastabos ir pasiūlymai dėl Konkurso organizavimo

 

 

 

 

 

Institucijos vadovas

 

 

 

 

 

 

(Parašas)

 

(Vardas, pavardė)

 

A.V.

 

 

 

 

 

_________________