LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVO I DALIES „AUTOMOBILIŲ KELIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN 19“ PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. gruodžio 30 d. Nr. V-197

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457 „Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 10.24 papunkčiu:

1. T v i r t i n u  Kelių priežiūros vadovo I dalį Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios:

2.1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. gegužės 6 d. įsakymą Nr. V-151 „Dėl Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių priežiūros normatyvai KPV PN-14“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. V-76 „Dėl Kelių priežiūros vadovo III dalies „Automobilių kelių priežiūros ir remonto ekonominiai normatyvai“ EN-06 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.3. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 11 d. įsakymą Nr. V-5 „Dėl Kelių priežiūros vadovo IV dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų programos paruošimas, techninė kontrolė, priėmimas ir apmokėjimas“ TKDP-02 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.4. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. balandžio 1 d. įsakymą Nr. 14 „Dėl Kelių priežiūros vadovo V dalies „Automobilių kelių priežiūros darbų apskaita“ DA-02 patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.5. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 26 d. įsakymą Nr. V-32 „Dėl Kelių priežiūros vadovo VI dalies „Kelių apžiūrų metodika KPV KAM-08“ patvirtinimo.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                          Vitalijus Andrejevas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos automobilių kelių direkcijos

prie Susisiekimo ministerijos

direktoriaus

2019 m. gruodžio 30 įsakymu Nr. V-197

 

KELIŲ PRIEŽIŪROS VADOVAS

I DALIS

AUTOMOBILIŲ KELIŲ NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN 19

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Kelių priežiūros vadovo I dalis „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“ (toliau – Vadovas) yra automobilių kelių nuolatinės priežiūros (toliau – nuolatinė priežiūra) valdymo sistemos pagrindas. Vadovas skirtas juridiniams ir fiziniams asmenims, atliekantiems nuolatinę priežiūrą valstybinės reikšmės keliuose ir gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa.

2.       Vadove nustatyti skirtingi nuolatinės priežiūros reikalavimai pagal penkis kelių priežiūros lygius. Nuolatinės priežiūros reikalavimų klasifikavimas pagal lygius nurodytas Vadovo 6 punkte.

3.       Vadove nurodytas terminas pažaidoms ištaisyti nustatomas nuo jų užfiksavimo momento. Pažaidos užfiksavimo momentas yra bet koks apie pastebėtą paslaugų pažeidimą pranešimas: el. paštu, telefonu, per informacinę sistemą ir kitomis komunikacijos priemonėmis. Visais atvejais apie pažaidos užfiksavimą informuojama Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD).

4.       Pašalinus pažaidas, kelio elementas (jo dalis), išskyrus kelio dangos eksploatacines savybes, turi atitikti ne žemesnius, kaip normatyvinių techninių dokumentų ir statinio projekto reikalavimus, pagal kuriuos šis kelio elementas (jo dalis) buvo pastatytas ar įrengtas.

5.       Žiemos sezonas prasideda ne vėliau kaip lapkričio 1 d. ir baigiasi ne anksčiau kaip balandžio 31 d. Tačiau nuolatinės priežiūros žiemą ir visų kitų Vadovo V skyriuje pateikiamų nuolatinės priežiūros normatyvų reikalavimų turi būti laikomasi visus metus.

6.       Kelių priežiūros lygiai diferencijuojami pagal vidutinį metinį paros eismo intensyvumą, sunkaus transporto vidutinį metinį paros eismo intensyvumą, maksimalų leidžiamą važiavimo greitį, kelio funkcinę paskirtį ir kelio važiuojamosios dangos tipą.

6.1.    I priežiūros lygis turi užtikrinti aukštą eismo kokybės lygį, gerą techninę ir estetinę kelio būklę visą parą. Turi būti sudarytos sąlygos transporto priemonėms važiuoti didžiausiu leistinu greičiu. Galimi trumpalaikiai eismo sutrikimai žiemą.

6.2.    II priežiūros lygis turi užtikrinti pakankamai aukštą eismo kokybės lygį, gerą techninę ir estetinę kelio būklę. Galimas trumpalaikis, ne ilgiau kaip iki 4 val. eismo nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą.

6.3.    III priežiūros lygis turi užtikrinti vidutinį eismo kokybės lygį, gerą techninę kelio būklę, tačiau mažesnis dėmesys skiriamas jo estetinei būklei. Galimas trumpalaikis, ne ilgiau kaip iki 8 val. eismo nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą.

6.4.    IV priežiūros lygis turi užtikrinti pakankamą eismo kokybės lygį. Skiriamas mažas dėmesys kelio estetinei būklei. Galimas neilgesnis kaip iki 10 val. eismo nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą.

6.5.    V priežiūros lygis turi užtikrinti minimalų eismo kokybės lygį ir kelio tinkamumą naudoti. Galimas neilgesnis kaip iki 24 val. eismo nutrūkimas esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms žiemą.

7.       Kelio statinių (tiltų, viadukų, estakadų ir kt.) nuolatinės priežiūros normatyvai nurodomi tik tokių elementų, kaip važiuojamosios dalies danga, šalitilčiai ir kt., kurie yra neatskiriama kelio dalis, ir jų priežiūra yra tiesiogiai susijusi su nuolatine priežiūra. Kitų konstrukcinių elementų, ypač laikančiųjų, priežiūra yra nurodyta TTPT 10 taisyklėse [9.9].

8.       Nuolatinė priežiūra netaikoma geležinkelio pervažose, tačiau turi būti šalinamos kelio juostoje esančios kliūtys, ribojančios matomumą.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

9.       Vadove pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

9.1.    Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“;

9.2.    Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;

9.3.    Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

9.4.    Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymą;

9.5.    Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;

9.6.    Kelių horizontaliojo ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-82 „Dėl Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

9.7.    Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“;

9.8.    Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisykles KPT TAS 09, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V-8 „Dėl Automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemų projektavimo taisyklių KPT TAS 09 patvirtinimo“;

9.9.    Tiltų techninės priežiūros taisykles TTPT 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-402 „Dėl Tiltų techninės priežiūros taisyklių TTPT 10 patvirtinimo“;

9.10Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas – Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-88 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Kelių eismo triukšmo mažinimas APR-T 10“ patvirtinimo“;

9.11Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas – Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-89 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR-VTA 10“ patvirtinimo“;

9.12Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijas – Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-90 „Dėl dokumento „Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Biologinės įvairovės apsauga APR-BĮA 10“ patvirtinimo“;

9.13Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijas R ISEP 10, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus 2010 m. birželio 9 d. Nr. V-146 „Dėl Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų R ISEP 10 patvirtinimo“;

9.14Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisykles KPT VNS 16, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-476 „Dėl Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklių KPT VNS 16 patvirtinimo“.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

10.     Kelio techninės priežiūros skirstymas pateiktas 1 lentelėje.

1   lentelė. Kelio techninės priežiūros skirstymas

Kelio techninė priežiūra

Nuolatinė priežiūra

Stebėjimas ir apžiūros

Nuolatinės priežiūros žiemą, apželdintų plotų, kelio zonų švarumo darbai

Kelio pažaidų šalinimas pagal nuolatinės priežiūros normatyvus

Periodinė priežiūra

Planuotas kelio pažaidų šalinimas grindžiamas kelių būklės pagerinimo poreikiu

Paprastojo remonto organizavimas

Kapitalinio remonto organizavimas

 

11.     Vadove vartojama sąvoka „kelio techninė priežiūra“ atitinka Statybos įstatymo [13.4] reglamentuojamos „statinio techninė priežiūra“ sąvokos prasmę.

12.     Šiame Vadove vartojamos sąvokos:

12.1.  1 kelio zona ‒ tai kelio zona, kuri apima kelio važiuojamąją dalį, poilsio aikštelę, transporto priemonių stovėjimo aikštelę, maršrutinio transporto stotelę, skiriamoji juostą, saugos salelę, kelkraštį, pėsčiųjų ir (arba) dviračių taką, šaligatvį, šalitiltį, inžinerinę eismo saugumo priemonę ir kitus kelio elementus (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius), esančius 1 m pločio juostoje už kelkraščio briaunos.

12.2.  1 šienavimo zona ‒ tai šienavimo zona, kurios šienavimo plotis yra nuo kelio kairės pusės iki kelio dešinės pusės briaunos apimant skiriamąją juostą, saugos saleles, kelkraščius ir po 1 m pločio juostas už kiekvienos kelio briaunos, bei apželdintus plotus ties sankryžomis ir nuovažomis.

12.3.  2 kelio zona ‒ tai kelio zona, kuri apima šlaitą, griovį, transporto triukšmą slopinančią sienutę ir kitus kelio elementus už 1 kelio zonos ribos iki kelio juostos ribos, išskyrus vertikaliojo ženklinimo paviršius.

12.4.  2 šienavimo zona tai šienavimo zona, kurios šienavimo plotis yra už kelio briaunų apimant vidinį šlaitą (neįskaitant 1 šienavimo zonai priskirto 1 m pločio už kelio briaunos), griovio dugną ir išorinio šlaito 1 m pločio juostą. Minimalus 2 šienavimo zonos plotis, kai nėra griovio, priklauso nuo kelių priežiūros lygio: I priežiūros lygis – 5 metrai, II priežiūros lygis – 4 metrai, III ir IV priežiūros lygiai po 3 metrus, o V priežiūros lygis – 2 metrai, tačiau visais atvejais ne plačiau kaip kelio juostos riba.

12.5.  3 šienavimo zona tai šienavimo zona, kurios šienavimo plotis yra už 2 šienavimo zonos ribos iki kelio juostos ribos, apimant apželdintus plotus ties maršrutinio transporto stotele, patilte, kūgiu ir triukšmo slopinimo pylimais.

12.6.  Būklės nustatymas kelio elementų būklės matavimai ir (arba) vizualus (apžiūrimasis) įvertinimas.

12.7.  Defektai kelio ir jo elementų ar šių elementų sudėtinių dalių trūkumai (konstrukcijos, medžiagų, darbų technologijos neatiktis statinio projekto ar normatyvinių techninių dokumentų reikalavimams), atsiradę iki kelio naudojimo pradžios ir (arba) kelio ar jo elementų garantinio termino metu.

12.8.  Eismo informacinės sistemos (EIS) įrenginiaieismo informacinė sistema, kurią sudaro kelių oro sąlygų stebėjimo stotelės (toliau – KOS įrenginiai), eismo apskaitos įrenginiai, vaizdo kameros, kintamos informacijos ženklai ir kiti intelektinės transporto sistemos elementai.

12.9.  Invazinės augalų rūšys – nevietinės augalų rūšys, kurių įsikūrimas ekosistemose turi žalingą ekologinį, ekonominį poveikį ar kenkia žmonių sveikatai.

12.10.    Ypač sudėtingos meteorologinės sąlygos – tai meteorologinės sąlygos, kai yra fiksuojamas vienas iš požymių: vidutinis 6 valandų snygio intensyvumas yra didesnis nei 2,5 mm/val. (vandens ekvivalento); sningant ir (arba) pustant per 12 val. ar trumpesnį laiką puraus sniego dangos prieaugis viršija 20 cm storį; lijundra tęsiasi ilgiau kaip 6 val.; kai oro temperatūra per dieną nepakyla aukščiau –10 °C.

12.11.    Nuolatinė priežiūra žiemą – tai nuolatinės priežiūros darbai, atliekami žiemos sezono metu pagal nuolatinės priežiūros žiemą normatyvus.

12.12.    Lijundra –lietus, dulksna, rūko lašeliai užšąlantys ant kelio elemento ir (arba) jo dalių paviršiaus. Lijundra yra viena iš apledėjimo formų, sukelianti plikledį.

12.13.    Mažatriukšmė asfalto danga – tai viršutinis asfalto sluoksnis, turintis transporto priemonių triukšmą mažinančių savybių.

12.14.    Normalios oro sąlygos – oro sąlygos, kuomet žiemą ilgiau kaip 48 val. nėra kritulių ir (arba) plikledžio, ir (arba) pustymo.

12.15.    Nuolatinė priežiūratai objekto eksploatacinėms savybėms neturintys arba turintys nežymią įtaką darbai. Jie skirstomi į stebėjimą, apžiūras, nuolatinės priežiūros žiemą, apželdintų plotų, kelio zonų švarumo darbus ir kelio pažaidų šalinimą pagal nuolatinės priežiūros normatyvus.

12.16.    Pažaidos kelio ir jo elementų ar šių elementų sudėtinių dalių trūkumai, atsiradę dėl išorinių veiksnių poveikio kelio naudojimo metu.

12.17.    Pavojingos išdaužos pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

12.18.    Pavojingos įdubos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios gilesnes kaip 10,0 cm įdubos, matuojant po 3 m ilgio liniuote.

12.19.    Pavojingos provėžos pavojų saugiam eismui sukeliančios gilesnės kaip 40 mm provėžos.

12.20.    Pavojų saugiam eismui sukeliantis veiksnys – atsiradusios pavojingos važiuojamosios kelio dalies pažaidos (provėžos, įdubos, išdaužos ir pan.), taip pat įvairios kliūtys ir (arba) pašaliniai daiktai kelio važiuojamojoje dalyje ir kelio juostoje trukdantys eismui ir didinantys riziką įvykti eismo įvykiams.

12.21.    Periodinė priežiūra – tai kelio eksploatacines savybes gerinantys darbai. Jie skirstomi į planuotą kelio pažaidų šalinimą, grindžiamą kelių būklės pagerinimo poreikiu, paprastojo ar kapitalinio remonto organizavimą.

12.22.    Plikledis – meteorologinis reiškinys, kuomet ant atvirų paviršių susiformuoja ledo danga. Plikledis susidaro šaltuoju metų laiku, kai esant teigiamai temperatūrai iškrenta šlapdriba, lietus, rūkas arba pradeda tirpti sniegas, tačiau vėliau orui atvėsus iki neigiamos temperatūros, iš iškritusių kritulių susidaro ledas. Lijundros metu plikledis susidaro iškart.

12.23.    Pustymas meteorologinis reiškinys, kuomet pučiant stipriam (daugiau kaip 5 m/s) vėjui, nuo žemės pakeliamas ir pernešamas sniegas.

12.24.    Slidi kelio danga – kelio dangos būklė, dėl kurios tolygiu greičiu važiuojančios transporto priemonės ratų traukos jėga tampa didesnė už ratų sukibimo su kelio dangos ar sniego, ledo paviršiumi jėgą. Slidžios dangos sąlygos gali atsirasti esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms žiemą (ant dangos susiformavęs sniego ar ledo sluoksnis), taip pat ant kelio dangos atsiradus bitumo išplaukimui, įvairiems teršalams ar šiukšlėms (biriosios medžiagos, medžių lapai, įvairios cheminės medžiagos) bei vandens sankaupos, balos.

12.25.    Šalikelė – 1 m pločio zona nuo iškasos šlaitų briaunos į išorę, griovio išorinio krašto, pylimo pado (ruožai be griovių), taip pat 5 m pločio zona apie poilsio aikštelių plotus bei tarpas tarp apsauginių želdinių ir pylimo pado.

12.26.    Tinkamos oro sąlygos – tai normatyviniuose techniniuose dokumentuose ar kituose teisės aktuose apibrėžtos aplinkos sąlygos atliekant kelio elemento pažaidų šalinimo ir (arba) remonto darbus.

12.27.    Vertikalaus ženklinimo paviršiai – kelio ženklų skydai, aktyvūs (šviečiantys) kelio ženklų skydai, kintamos informacijos ženklai, šviesoforai ir atšvaitai, esantys ant sijinių apsauginių atitvarų, signalinių stulpelių ir ant kitų kelio elementų.

12.28.    Želdiniai – medžiai, krūmai, krūmokšniai, gėlės, vejos ir kiti žmogaus pasodinti ar pasėti augalai.

13.     Sąvokos, susijusios su kelio elementais ir eismo sauga, atitinka sąvokas, pateiktas Kelių įstatyme [9.2] ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme [9.4].

14.     Sąvokos, susijusios su ženklinimu, atitinka sąvokas, pateiktas Kelių eismo taisyklėse [9.1], Kelių horizontaliojo ženklinimo taisyklėse [9.6] ir Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklėse [9.7].

15.     Sąvokos, susijusios su automobilių kelių vandens nuleidimo sistemomis, atitinka sąvokas, pateiktas projektavimo taisyklėse KPT VNS 16 [9.14].

16.     Sąvokos, susijusios su automobilių kelių transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemomis, atitinka sąvokas, pateiktas projektavimo taisyklėse KPT TAS 09 [9.5].

17.     Sąvokos, susijusios su automobilių kelių inžinerinėmis saugaus eismo priemonėmis, atitinka sąvokas, pateiktas rekomendacijose r ISEP 10 [9.13].

18.     Sąvokos, susijusios su aplinkosauginėmis priemonėmis, atitinka sąvokas, pateiktas rekomendacijose APR-T 10 [9.10], APR-VTA 10 [9.11] ir APR-BĮA 10 [9.12].

 

IV SKYRIUS

PAGRINDINIŲ KELIO ELEMENTŲ KLASIFIKAVIMAS

 

19.     Pagrindinių kelio elementų klasifikavimas pateiktas 2 lentelėje.

lentelė. Pagrindinių kelio elementų klasifikavimas

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

1.

Danga

1.1.

Važiuojamoji dalis

1.2.

Kraštinė, vidinė saugos juosta

1.3.

Techninė skiriamoji juosta

1.4.

Sustojimo juosta, sustojimo vieta

1.5.

Kelkraštis

1.6.

Nuovaža

1.7

Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

1.8

Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis

2.

Vandens nuleidimo sistemos

2.1.

Pralaida

2.2.

Kelio griovys

2.3.

Drenažas, kelio paviršinio vandens nuleidimo įrenginys

2.4.

Slenkstis, greitvietė, vandens latakas

3.

Apsauginių kelio atitvarų sistemos

3.1.

Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema

3.2.

Pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema

4.

Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.1.

Kelio ženklas

4.2.

Kitas vertikalusis ženklinimas

4.3.

Horizontalusis ženklinimas

4.4.

Inžinerinė eismo saugumo priemonė

5.

Statiniai ir kiti įrenginiai

5.1.

Tiltas, viadukas, estakada, tunelis

5.2.

Maršrutinio transporto stotelė

5.3.

Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

5.4.

Eismo informacinės sistemos (EIS) įrenginys

5.5.

Apšvietimo įrenginys

5.6.

Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė, lauko baldas, gabionas, atraminė sienutė)

6.

Aplinkosaugos įrenginiai

6.1.

Kelio paviršinio vandens sulaikymo, valymo įrenginys

6.2.

Transporto triukšmą mažinantis įrenginys

6.3.

Biologinės įvairovės apsaugos įrenginys

7.

Apželdinti plotai

7.1.

Skiriamoji juosta

7.2.

Pylimų, iškasų šlaitas

7.3.

Šalikelė

7.4.

Želdiniai

7.5.

Kiti elementai, apželdinti veja

 

 

V SKYRIUS

NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS NORMATYVAI

 

20.     Šiame skyriuje pateikiama kelio elementų klasifikacija. Pagal šią klasifikaciją 3, 4, 5 ir 6 lentelėse pateikiami kiekvieno kelio elemento nuolatinės priežiūros normatyvai, suskirstyti į penkis kelių priežiūros lygius: I, II, III, IV ir V.

21.     Vieno lygio sankryžose turi būti vykdomi nustatyti aukštesniojo kelio priežiūros lygio susikertančio kelio priežiūros reikalavimai. Dviejų ir daugiau lygių sankryžų jungiamuosiuose keliuose, greitėjimo ir lėtėjimo juostose turi būti vykdomi nustatyti aukštesniojo kelio priežiūros lygio reikalavimai. Kituose jungiamuosiuose keliuose taikomi nustatyto kelio priežiūros lygio reikalavimai.

 

 

lentelė. Bendrieji nuolatinės priežiūros normatyvai

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono danga

1.1.1.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

6 val.

1.1.1.2. Išdaužos

2. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos* turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

*Pastaba. Pavojingos išdaužos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

1.1.1.3. Bitumo išplaukimas

3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

1.1.1.4. Deformaciniai pjūviai (ant tiltų ir viadukų)

4. Pastatyti atitinkamus kelio ženklus ir informuoti LAKD, kuomet deformaciniuose pjūviuose ant tiltų ir viadukų ištrupėjusi mastika sudaro daugiau kaip 50 % pjūvio gylio ir daugiau kaip 25 % pjūvio ilgio, bei dangoje atsiranda didesnės kaip 4,0 cm iškylos arba įdubos, ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

6 val.

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.2. Važiuojamoji dalis su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių)

1.1.2.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

4 val.

6 val.

1.1.2.2. Lygumas

2. Matuojant po 3 m ilgio liniuote skersine ir išilgine kryptimi periodiškai pasikartojančius nelygumus (iškilimus ir įdubimus), šie neturi būti didesni kaip

4,0 cm

4,0 cm


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.2. Važiuojamoji dalis su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių)

1.1.2.3. Skersiniai nuolydžiai

3. Tiesiuose kelio ruožuose ir didelio spindulio kreivėse skersiniai nuolydžiai turi būti

nuo 1,5 iki 5,5 %

nuo 0,5 iki 6,5 %

4. Viražuose skersiniai nuolydžiai negali būti nukrypę nuo projektinių – ribinių daugiau kaip

iki ±30 %

iki ±50 %

1.1.2.4. Lokalios dangos pažaidos

5. Matuojant po 3 m ilgio liniuote lokalias dangos pažaidas (įdubas, iškylas, išdaužas), šios neturi būti didesnės kaip

10,0 cm

10,0 cm

6. Atsiradusios didesnės pažaidos nei pateiktos 2–5 punktuose, turi būti pašalinamos esant tinkamoms oro sąlygoms ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

1.1.2.5. Dangos išorinė briauna

7. Išoriniuose kraštuose neturi būti gilesnių išplovų kaip

25,0 cm

25,0 cm

8. Išoriniuose kraštuose neturi būti labiau paaukštėjusių vietų kaip

5,0 cm

5,0 cm

9. Atsiradusios didesnės pažaidos nei pateiktos 7 ir 8 punktuose turi būti pašalinamos esant tinkamoms oro sąlygoms ne vėliau kaip per

15 d.

15 d.

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.3. važiuojamoji dalis su grindiniu, trinkelėmis

1.1.3.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

1,5 val.

2 val.

4 val.

6 val.

1.1.3.2. Išdaužos

2. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos* turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

*Pastaba. Pavojingos išdaužos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.2. Kraštinė, vidinė saugos juosta

1.2.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

1.2.2. Išdaužos

2. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos* turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

1.2.3. Bitumo išplaukimas

3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

*Pastaba. Pavojingos išdaužos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

1.3. Techninė skiriamoji juosta

1.3.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

1.3.2. Išdaužos

2. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos* turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

*Pastaba. Pavojingos išdaužos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

1.3.3. Bitumo išplaukimas

3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.


 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.4. Sustojimo juosta, sustojimo vieta

1.4.1. Pavojingų zonų žymėjimas

1. Atsiradus pavojų saugiam eismui sukeliančiam veiksniui ar veiksniams ir nesant galimybei likviduoti ar pašalinti grėsmę, būtina aptverti pavojingą zoną atitinkamais kelio ženklais, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus, po nustatyto fakto ar gauto pranešimo ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

1.4.2. Išdaužos

2. Ant dangos atsiradusios pavojingos išdaužos* turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

*Pastaba. Pavojingos išdaužos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos arba didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm kitose dangose išdaužos.

1.4.3. Bitumo išplaukimas

3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

1.5. Kelkraštis

1.5.1. Lygumas

1. Matuojant po 3 m ilgio liniuote skersine ir išilgine kryptimi periodiškai pasikartojančius nelygumus (iškilimus ir įdubimus), šie neturi būti didesni kaip

4,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

6,0 cm

8,0 cm

1.5.2. Skersiniai nuolydžiai

2. Skersiniai nuolydžiai gali būti nukrypę nuo normatyvinių techninių dokumentų reikalavimų ne daugiau kaip

iki ±15 %

iki ±30 %

iki ±50 %

iki ±50 %

iki ±50 %

1.5.3. Lokalios dangos pažaidos

3. Matuojant po 3 m ilgio liniuote lokalias dangos pažaidas (įdubas, iškylas, įlūžius, išdaužas), šios neturi būti didesnės kaip

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

1.5.4. Sandūra su danga

4. Kelkraščio ir asfalto ar betono dangos sandūroje aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip

+2 cm

–4 cm

+2 cm

–4 cm

+2 cm

–4 cm

+2 cm

–6 cm

+2 cm

–6 cm

5. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis kelkraščio ir dangos sandūroje negali būti užaukštėjusių vietų ir aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip

–4 cm

–4 cm

–4 cm

–4 cm

–4 cm

1.5.5. Išoriniai kraštai (sankasos briaunos)

6. Išoriniuose kraštuose neturi būti gilesnių išplovų kaip

25,0 cm

25,0 cm

25,0 cm

25,0 cm

25,0 cm

7. Išoriniuose kraštuose neturi būti labiau paaukštėjusių vietų kaip

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.5. Kelkraštis

1.5.6. Reagavimo laikas

8. Didesnės už ribines (1–7 punktai) kelkraščio pažaidos turi būti pašalinamos esant tinkamoms oro sąlygoms ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

 

1.6. Nuovaža

1.6.1. Dangos pažaidos

1. Ant dangos atsiradusios pavojingos pažaidos* (išdaužos, provėžos, įdubos) turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

 

1.6.2. Išplovos

2. Nuovažų kelkraščiuose, šlaituose neturi būti išplovų, kurios gilesnės kaip

25 cm

30 cm

40 cm

40 cm

40 cm

 

1.6.3. Reagavimo laikas

3. Atsiradusios didesnės pažaidos, nei nurodyta 2 punkte, turi būti pašalinamos esant tinkamoms oro sąlygoms ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

 

1.6.4. Bitumo išplaukimas

4. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

 

1.7. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

1.7.1. Dangos pažaidos

1. Važiuojamojoje dalyje atsiradusios pavojingos pažaidos* (išdaužos, provėžos, įdubos) turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

 

2. Dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne rečiau kaip 1 kartą per

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

 

3. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

 

*Pastaba. Pavojingos pažaidos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos (kitose dangose didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm išdaužos), taip pat gilesnės nei 40 mm provėžos ar 100 mm įdubos matuojant po 3 m ilgio liniuote.

 


 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.8. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis

1.8.1. Dangos pažaidos

1. Neturi būti pavojingų pažaidų*(išdaužų, provėžų, įdubų), atsiradusios turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

*Pastaba. Pavojingos pažaidos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos (kitose dangose didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm išdaužos), taip pat gilesnės nei 40 mm provėžos ar 100 mm įdubos matuojant po 3 m ilgio liniuote.

2. Atsiradusios bitumo dėmės turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3. Susikaupęs grunto sluoksnis, esantis prie dangos krašto, neturi sudaryti sąlygų kauptis vandeniui ant takų, šaligatvio, dangos

taip

taip

taip

taip

taip

4. Atsiradusios pažaidos, nurodytos 3 punkte, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

5. Dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne rečiau kaip 1 kartą per

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

Pastaba. Informuoti LAKD, kuomet deformuotas dangų plotas (išdaužų, plyšių, plyšių tinklo ar kitokių pažaidų) yra didesnis kaip 25 % tenkančio 50 m pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako ilgio, bei didesnis kaip 25 % viso šaligatvio, šalitilčio ploto, t. y., kai dangą reikia kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti.

2. Vandens nuleidimo sistemos

2.1. Pralaida

2.1.1. Sąnašos

1. Vandens pralaidos neturi būti užneštos sąnašomis daugiau kaip iki 25 % pralaidos vidinio diametro, matuojant nuo jos dugno. Atsiradusios didesnės pažaidos turi būti ištaisomos per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2.1.2. Techninė būklė

2. Atsiradus akivaizdžioms pralaidos elementų pažaidoms, apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2.1.3. Priežiūra polaidžio laikotarpiu

3. Prieš polaidį ir polaidžio metu iš įtekėjimo bei ištekėjimo angų turi būti pašalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

2. Vandens nuleidimo sistemos

2.2. Kelio griovys

2.2.1 Sąnašos

1. Grioviai nuo dangos ir kelkraščių išplovų neturi būti užslinkę. Atsiradusios pažaidos turi būti ištaisomos per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2.2.2. Pažaidos kelio griovio dugne

2. Kelio griovių dugnuose neturi būti gilesnių išplovų kaip

25 cm

25 cm

30 cm

30 cm

30 cm

3. Atsiradusios didesnės pažaidos, nei nurodyta 2 punkte, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2.2.3. Techninė būklė

4. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2.2.4. Priežiūra polaidžio laikotarpiu

5. Prieš polaidį ir polaidžio metu iš kelio griovių turi būti pašalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2.3. Drenažas, kelio paviršinio vandens nuleidimo įrenginys

2.3.1. Sąnašos

1. Sąnašos, trukdančios funkcionuoti vandens nuleidimo sistemos įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2.3.2. Techninė būklė

2. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2.3.3. Priežiūra polaidžio laikotarpiu

3. Prieš polaidį ir polaidžio metu iš drenažo ir kitų vandens nuleidimo sistemos įrenginių turi būti pašalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

2. Vandens nuleidimo sistemos

2.4. Slenkstis, greitvietė, vandens latakas

2.4.1. Sąnašos

1. Sąnašos, trukdančios funkcionuoti vandens nuleidimo sistemos įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2.4.2. Techninė būklė

2. Atsiradus akivaizdžioms vandens nuleidimo sistemos įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2.4.3. Priežiūra polaidžio laikotarpiu

3. Prieš polaidį ir polaidžio metu iš vandens nuleidimo įrenginių turi būti pašalinamos kliūtys, trukdančios nutekėti vandeniui, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3. Apsauginių kelio atitvarų sistemos

3.1. Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema

3.1.1. Techninė būklė

1. Atsiradus transporto priemonių apsauginių atitvarų sistemos pažeidimams, kuomet šie elementai negali atlikti savo funkcijos, turi būti ties pažeistais elementais atitinkamai paženklinti kelių ruožai, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus bei informuojama LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Iki tol, kuomet pažeisti elementai nėra atkuriami ties tiltu, viaduku ir estakada turi būti įrengtas laikinas (gelžbetoninis ar panašiai) apsauginę atitvaro funkciją užtikrinantis barjeras, per

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3 d.

3.1.2. Pažaidos

3. Sudaužyti ar nuplėšti atšvaitai, esantys ant sijinių apsauginių atitvarų, turi būti pakeičiami ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

3.2. Pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema

3.2.1. Techninė būklė

1. Atsiradus pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistemos pažeidimams, kuomet šie elementai negali atlikti savo funkcijos, turi būti ties pažeistais elementais atitinkamai paženklinti šie ruožai, pagal normatyvinių techninių dokumentų reikalavimus bei informuojama LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

3. Apsauginių kelio atitvarų sistemos

3.2. Pėsčiųjų apsauginių atitvarų sistema

3.2.1. Techninė būklė

2. Iki tol, kuomet pažeisti elementai nėra atkuriami, reikia užtikrinti, kad ties pažeistais elementais nepatektų žmonės, arba užtikrinanti saugų pėsčiųjų eismą laikinomis elementų funkciją atliekančiomis priemonėmis (gali būti naudojamos laikinos kitų medžiagų iš metalo ar medžio, individualiai projektuotos konstrukcijos), kurios turi būti įrengiamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

3.2.2. Pažaidos

3. Sudaužyti ar nuplėšti atšvaitai, esantys ant pėsčiųjų apsauginių atitvarų, turi būti pakeičiami ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

4. Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.1. Kelio ženklas

4.1.1. Kelio ženklo atrama ir santvaros

4.1.1.1. Techninė būklė

1. Kelio ženklo atrama ar santvara neturi būti pakrypusi daugiau kaip

4,0 cm / 1 m

4,0 cm / 1 m

4,0 cm / 1 m

4,0 cm / 1 m

4,0 cm / 1 m

2. Esant didesniems nuokrypiams, nei nurodytiems 1 punkte, ženklų skydai turi būti pataisomi ne vėliau kaip per

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

4.1.1.2. Pažaidos

3. Sulaužyti, dingę ar kitaip sugadinti kelio elementai turi būti atstatyti:

 

 

 

 

 

3.1. atramos ar santvaros, prie kurių tvirtinami įspėjamieji, draudžiamieji, pirmumo ženklo skydai ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3.2. atramos ir santvaros, prie kurių tvirtinami kitų ženklų skydai ne vėliau kaip per

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

4.1. Kelio ženklas

4.1.2. Kelio ženklo skydas

4.1.2.1. Techninė būklė

1. Ženklo skydas neturi būti nusmukęs*, nusuktas ir (arba) apatinės briaunos horizontalumo nuokrypiai nuo pradinės projektinės padėties dydžių neturi būti didesni kaip 4,0 cm / 1 m

taip

taip

taip

taip

taip

*Pastaba. Kelio ženklo skydo viršus negali būti žemiau negu atramos viršus.

 


3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

4. Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.1. Kelio ženklas

4.1.2. Kelio ženklo skydas

4.1.2.1. Techninė būklė

2. Esant didesniems nuokrypiams, nei nurodytiems 1 punkte, ženklų skydai turi būti pataisomi ne vėliau kaip per

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

Pastaba. Jei dėl 1 punkte atsiradusių pažaidų nėra perteikiama kelio ženklo skyde numatyta informacija, pažaidos turi būti šalinamos per 3.1 ir 3.2 punktuose nurodytus terminus.

4.1.2.2. Pažaidos

3. Mechaniškai pažeistas bei dingęs kelio ženklo skydas, dėl ko neperteikiama jame numatyta informacija, turi būti atstatomas:

3.1. įspėjamųjų, draudžiamųjų, pirmumo ženklo skydai ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3.2. kitų ženklų skydai ne vėliau kaip per

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

4. Atsiradus kelio ženklo skydo simbolių sutrūkinėjimui, išblukimui, atspindžio koeficiento akivaizdžiam sumažėjimui ar panašioms pažaidoms, kurios akivaizdžiai mažina kelio elemento funkcionalumą, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

4.2. Kitas vertikalusis ženklinimas

4.2.1. Techninė būklė

1. Turi būti užtikrinamas signalinių stulpelių funkcionalumas ir vertikalumo nuokrypis, neturi būti didesni kaip

±4,0 cm / 1 m

±4,0 cm / 1 m

±4,0 cm / 1 m

±4,0 cm / 1 m

±4,0 cm / 1 m

2. Sulaužyti, dingę, sugadinti signaliniai stulpeliai ar atsiradusios pažaidos, didesnės nei nurodyta 1 punkte, turi būti atstatyti ar pažaidos pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

Pastaba. Nesant tinkamoms oro sąlygoms žiemos sezono metu (nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d.), dingusių ar sugadintų signalinių stulpelių atstatymas gali būti nevykdomas.

4.3. Horizontalusis ženklinimas

4.3.1. Techninė būklė

1. Pastebėtas akivaizdžias horizontaliojo ženklinimo pažaidas, kuomet šie elementai negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Atliekant kitus nuolatinės priežiūros darbus, turi būti vengiama pažeisti horizontalųjį ženklinimą.

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.1. Saugos salelė

4.4.1.1. Dangos pažaidos

1. Pavojingų* dangos pažaidų (išdaužų, provėžų, įdubų) neturi būti, o atsiradusios turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

*Pastaba. Pavojingos pažaidos ‒ pavojų saugiam eismui sukeliančios didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės nei 40 mm asfalto ar betono dangoje išdaužos (kitose dangose didesnio kaip 0,1 m2 ploto ir gilesnės kaip 100 mm išdaužos), taip pat gilesnės nei 40 mm provėžos ar 100 mm įdubos matuojant po 3 m ilgio liniuote .


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

4. Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.1. Saugos salelė

4.4.1.2. Techninė būklė

2. Pastebėjus akivaizdžias saugos salelės pažaidas, kuomet šios negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Atliekant kitus nuolatinės priežiūros darbus, neturi būti pažeisti saugos salelės elementai.

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.2. Aktyvus (šviečiantis) kelio ženklas, šviesoforas

4.4.2.1. Techninė būklė

1. Apie pastebėtus akivaizdžius pažeidimus ir kuomet elementai negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Reikalavimai atramoms ir aktyvaus (šviečiančių) kelio ženklų skydams analogiškai nustatyti elementams „4.1 Kelio ženklas“.

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.3. Struktūrinio ženklinimo triukšmo juosta

4.4.3.1. Techninė būklė

1. Pastebėjus akivaizdžias struktūrinio ženklinimo triukšmo juostos pažaidas, kuomet šie elementai negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Atliekant kitus nuolatinės priežiūros darbus, turi būti vengiama pažeisti struktūrinio ženklinimo triukšmo juostas.

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.4. Vertikali greičio mažinimo priemonė

4.4.4.1. Techninė būklė

1. Pastebėjus akivaizdžias vertikalios greičio mažinimo priemonės pažaidas, kuomet ši negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Atliekant kitus nuolatinės priežiūros darbus, turi būti vengiama pažeisti vertikalios greičio mažinimo priemonės elementus.

4.4. Inžinerinė eismo saugumo priemonė

4.4.5. Horizontali greičio mažinimo priemonė

4.4.5.1. Techninė būklė

1. Pastebėjus akivaizdžias horizontalios greičio mažinimo priemonės pažaidas, kuomet ši negali atlikti savo funkcijos, būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Atliekant kitus nuolatinės priežiūros darbus, turi būti vengiama pažeisti horizontalios greičio mažinimo priemonės elementus.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

5. Statiniai ir kiti įrenginiai

5.1. Tiltas, viadukas, estakada, tunelis

5.1.1. Techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms statinio ir (arba) įrenginio elementų pažaidoms, apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

5.1.2. Turėklų techninė būklė

2. Atsiradus turėklų pažaidoms, (sulaužyti, sugadinti turėklų elementai, silpnai įtvirtinti statramsčiai bei kitos akivaizdžios pažaidos), kai neužtikrinamas saugus pėsčiųjų eismas, šios vietos turi būti aptveriamos ir pažymimos atitinkamais kelio ženklais ar kitomis eismo reguliavimo priemonėmis, bei apie pastebėtas pažaidas informuojama LAKD ne vėliau kaip per

1 val.

1,5 val.

2 val.

4 val.

6 val.

5.1.2. Turėklų techninė būklė

3. Iki tol, kuomet pažeisti elementai nėra atkuriami, reikia užtikrinti, kad ties pažeistais elementais nepatektų žmonės, arba užtikrinanti saugų pėsčiųjų eismą laikinomis elementų funkciją atliekančiomis priemonėmis (gali būti naudojamos laikinos kitų medžiagų iš metalo ar medžio, individualiai projektuotos konstrukcijos), kurios turi būti įrengiamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

5.1.3. Patilčių, kūgių zonų išplovos, nuošliaužos

4. Patilčių, kūgių šlaituose neturi būti išplovų ir (arba) nuošliaužų, gilesnių kaip

10 cm

20 cm

30 cm

40 cm

40 cm

5. Atsiradusios gilesnių išplovų ir (arba) nuošliaužų, nurodytų 3 punkte, vietos turi būti sutvarkomos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

5.1.4. Patilčių, kūgių zonų sutvirtinimo pažaidos

6. Atsiradusios lokalios (iki 25 % elemento ploto) kūgių sutvirtinimo pažaidos (suirę, dingę ar kitaip pažeisti sutvirtinimo elementai) turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

15 d.

Pastaba. Informuoti LAKD, kuomet deformuotas patilčių, kūgių zonų plotas yra didesnis kaip 25 % viso elemento ploto, t. y., kai reikia elementus kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti.


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

5. Statiniai ir kiti įrenginiai

5.1. Tiltas, viadukas, estakada, tunelis

5.1.5. Tiltelių, laiptų ir kitų tilto priežiūros įrenginių techninė būklė

7. Tiltelių, laiptų ir kitų tilto priežiūros įrenginių dangose atsiradusios pažaidos (išdaužos ar panašūs lokalūs iki 25 % elemento ploto pažeidimai) turi būti pašalinamos:

 

7.1. pavasarį ne vėliau kaip

iki birželio 1 d.

iki liepos 1 d.

iki liepos 1 d.

iki liepos 1 d.

 

7.2. atsiradusios vėliau, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip

iki žiemos sezono pradžios

iki žiemos sezono pradžios

iki žiemos sezono pradžios

iki žiemos sezono pradžios

 

Pastaba. Informuoti LAKD, kuomet deformuotas tiltelio, laiptų ir kito tilto priežiūros įrenginio dangos plotas yra didesnis kaip 25 % viso elemento dangos ploto, t. y., kai reikia elementus kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti.

 

5.2. Maršrutinio transporto stotelė

5.2.1. Lokalios peronų dangos pažaidos

1. Peronų dangoje atsiradusios lokalios (iki 25 % elemento ploto) pažaidos (įdubos, iškylos, įlūžiai, išdaužos), turi būti pašalintos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

 

Pastaba. Informuoti LAKD, kuomet deformuotas peronų dangos plotas yra didesnis kaip 25 % viso elemento dangos ploto, t. y., kai reikia perono dangą kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti.

 

2. Dangoje išaugusi žolė turi būti pašalinama ne rečiau kaip 1 kartą per

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

30 d.

 

5.2.2. Šaligatvio bordiūrų ir kitų betoninių elementų pažaidos

3. Atsiradus akivaizdžioms šaligatvio bordiūrų ir kitų betoninių elementų pažaidoms (suirę, dingę, išvirtę ar panašiai pažeisti elementai), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

 

5.2.3. Maršrutinio transporto stotelės paviljono techninė būklė

4. Atsiradus akivaizdžioms maršrutinio transporto stotelės paviljono elementų pažaidoms (prakiuręs stogas, pažeistos sienos, grafičiai bei kiti elementų pažeidimai), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

 


 

 

3 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

5. Statiniai ir kiti įrenginiai

5.3. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

5.3.1. Poilsio aikštelėje esančių statinių (pavėsinių, tualetų) techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms poilsio aikštelėje esančio statinio elementų pažaidoms (prakiuręs stogas, pažeistos sienos, grafičiai bei kiti elementų pažeidimai), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

5.4. Eismo informacinės sistemos įrenginys

5.4.1. Įrenginių techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms EIS įrenginio išorinėms pažaidoms, apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

5.5. Apšvietimo įrenginys

5.5.1. Techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms apšvietimo įrenginio pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Perdegusios arba sudaužytos šviestuvų lempos ties pėsčiųjų perėjomis, dviračių eismo sankirtomis, geležinkelio pervažomis, turi būti pakeičiamos ne vėliau kaip per

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

5 d.

3. Perdegusios arba sudaužytos šviestuvų lempos kitose nei nurodytose 2 punkte vietose, turi būti pakeičiamos ne vėliau kaip per

15 d.

15d.

15 d.

15 d.

15 d.

5.6. Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė, lauko baldas, gabionas, atraminė sienutė)

5.6.1. Techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms mažosios architektūros elementų ir įrenginių pažaidoms (sulūžę, suirę, supuvę ir kitaip sugadinti lauko baldai, šiukšlių dėžės, atraminės sienutės, gabionai ir kiti pažeidimai, kuomet elementai negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

6. Aplinko-saugos įrenginiai

6.1. Kelio paviršinio vandens sulaikymo, valymo įrenginys

6.1.1. Techninė būklė

1. Kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginiai turi būti prižiūrimi pagal jų techninės priežiūros specifikacijų reikalavimus

taip

taip

taip

taip

taip

2. Sąnašos ir kitos kliūtys, trukdančios funkcionuoti kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginiams, turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.


 

 

3 lentelės pabaiga

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

6. Aplinko-saugos įrenginiai

6.1. Kelio paviršinio vandens sulaikymo, valymo įrenginys

6.1.1. Techninė būklė

3. Atsiradus akivaizdžioms kelio paviršinio vandens sulaikymo ar valymo įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

6.2. Transporto triukšmą mažinantis įrenginys

6.2.1. Techninė būklė

1. Atsiradus akivaizdžioms transporto triukšmą mažinančių įrenginių pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Triukšmo slopinimo pylimuose neturi būti išplovų ir / (arba) nuošliaužų, kurios gilesnės kaip

10 cm / 25 cm

20 cm / 30 cm

30 cm / 40 cm

30 cm / 40 cm

40 cm / 50 cm

3. Atsiradusios didesnės pažaidos, nei pateiktos 2 punkte, turi būti užtaisomos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15d.

15 d.

6.3. Biologinės įvairovės apsaugos įrenginys

6.3.1. Techninė būklė

1. Požeminės ir antžeminės laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos turi būti be sąnašų ar kitų kliūčių, mažinančių šių elementų funkcionalumą. Sąnašos ir kitos kliūtys turi būti pašalinamos po liūčių, kai jos atsiranda ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2. Atsiradus akivaizdžioms požeminės ir antžeminės laukinių gyvūnų, varliagyvių perėjos pažaidoms (elementų pažeidimai, kuomet šie negali atlikti savo funkcijos), apie jas būtina informuoti LAKD, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

6.3.2. Apsaugos nuo laukinių gyvūnų įrenginių pažaidos

3. Įvairių rūšių pažaidos (nulaužti arba išlūžę mediniai statramsčiai, nepataisomai deformuoti metaliniai horizontalūs barjerai, statramsčiai, vielos tinklo skylės, sutraukytas arba nuardytas tinklas) turi būti pašalinamos ne vėliau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

Pastaba. Tvorų, atsižvelgiant į gyvūnų rūšis, atstatymo sąlygos turi atitikti nurodytas projekte arba atstatyti naudojamos alternatyvios medžiagos turi užtikrinti tokią pačią funkcinę paskirtį.

Bendrosios pastabos:

„–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas.


 

 

lentelė. Nuolatinės priežiūros žiemą normatyvai

 

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono, grindinio danga

1.1.1.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Važiuojamoji dalis žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2-7 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Jeigu kitu metu nei nurodyta 1 punkte susiformavo slidi danga, keliai turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti* t. y. pašalintas dangos slidumas

barstomi visą parą

iki 7 val.

iki 8 val.

iki 12 val.

iki 18 val.

3. Esant normalioms oro sąlygoms:

 

 

 

 

 

3.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip

neturi būti

neturi būti

3,0 cm ir tik tarpvėžėje

3,0 cm

10,0 cm

3.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, ne storesnis kaip

neturi būti

neturi būti

2,0 cm ir tik tarpvėžėje

3.3. ant dangos esančiame likusiame sniego sluoksnyje provėžų gali būti ne gilesnių kaip

neturi būti

neturi būti

2,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

Pastaba. Esant normalioms oro sąlygoms keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis ant važiuojamosios dalies neturi būti sniego ir ledo sluoksnio.

4. Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis

4,0 cm

7,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

5. Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis

neturi būti

2,0 cm

5,0 cm

6. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas turi būti baigtas valyti, o susidarius plikledžiui apledėję ruožai pabarstyti* ir pašalintas dangos slidumas 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

2 val.

3 val.

4 val.

6 val.

9 val.

7. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo

taip

taip

taip

taip

taip

Pastaba. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis ant važiuojamosios dalies neturi būti sniego volų.


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.1. Važiuojamoji dalis su asfalto, betono, grindinio danga

1.1.1.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

8. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi, tačiau eismas gali nutrūkti ne ilgiau, kaip

negali nutrūkti

4 val.

8 val.

10 val.

24 val.

*Pastaba. V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai t. y. esant lijundrai ir ( arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos.

Pastaba. Važiuojamojoje dalyje IV ir V lygio keliuose gali būti taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės, tačiau ant asfalto, betono ar grindinio dangos turi būti susiformavęs pakankamo storio sniego ir (arba) ledo sluoksnis, kad nebūtų pažeista danga ir kiti kelio elementai.

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.2. Važiuojamoji dalis su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių)

1.1.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Važiuojamoji dalis žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Jeigu kitu metu nei nurodyta 1 punkte susiformavo slidi danga, keliai turi būti nuvalyti ir (arba) pabarstyti* t. y. pašalintas dangos slidumas

iki 12 val.

iki 18 val.

3. Esant normalioms oro sąlygoms:

 

 

 

 

 

3.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip

10,0 cm

10,0 cm

3.2. ant dangos esančiame likusiame sniego sluoksnyje provėžų gali būti ne gilesnių kaip

6,0 cm

6,0 cm

4. Sningant ir (arba) pustant ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis

20,0 cm

20,0 cm

5. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas turi būti baigtas valyti, o susidarius plikledžiui apledėję ruožai pabarstyti* ir pašalintas dangos slidumas 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

9 val.

18 val.


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.1. Važiuojamoji dalis

1.1.2. Važiuojamoji dalis su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių)

1.1.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

6. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, sniego volai neturi susiaurinti važiuojamosios dalies. Turi būti sustumti į kelkraštį arba pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant dangos kaupiasi vanduo

taip

taip

7. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo ir barstymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi, tačiau eismas gali nutrūkti ne ilgiau, kaip

24 val.

48 val.

*Pastaba. V priežiūros lygio kelių ruožai barstomi arba taikomos suspausto sniego ir (arba) ledo šiurkštinimo priemonės tik atsiradus itin slidžiai kelio dangai t. y. esant lijundrai ir ( arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant kelio dangos.

Bendra pastaba. V priežiūros lygio kelių ruožuose su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių), esantiems asfaltuotiems ruožams (per gyvenvietes) taikomi analogiški kelių ruožų su žvyro danga (dangos sluoksniu be rišiklių) V priežiūros lygio reikalavimai.

1.2. Kraštinė, vidinė saugos juosta

1.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Kraštinė, vidinė saugos juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24  val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms:

2.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

2.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, ne storesnis kaip

neturi būti

0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai

3,0 cm

2.3. ant dangos esančio likusio sniego sluoksnio provėžų gali būti ne gilesnių kaip

1,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

2.4. sniego volai neturi susiaurinti kelio elementų pločio

taip

taip

taip

taip

taip

3. Sningant ir (arba) pustant ant kelio elementų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip

10,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.2. Kraštinė, vidinė saugos juosta

1.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

4. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas nuo kelio elementų dangos turi būti baigtas valyti 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

5. Sniego volai nuo kelio elementų dangos turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi

Pastaba. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis kraštinei ir vidinei saugos juostai taikomi analogiški reikalavimai, kaip važiuojamajai daliai.

1.3. Techninė skiriamoji juosta

1.3.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Techninė skiriamoji juosta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms:

2.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

2.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, ne storesnis kaip

neturi būti

0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai

3,0 cm

2.3. ant dangos esančio likusio sniego sluoksnio provėžų gali būti ne gilesnių kaip

1,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

2.4. sniego volai neturi susiaurinti kelio elementų pločio

taip

taip

taip

taip

taip

3. Sningant ir (arba) pustant ant kelio elementų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip

10,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.3. Techninė skiriamoji juosta

1.3.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

4. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas nuo kelio elementų dangos turi būti baigtas valyti 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

5. Sniego volai nuo kelio elementų dangos turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Techninės skiriamosios juostos plotuose po transporto priemonių apsauginiais atitvarais, o likusiose elemento plotuose esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms, valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi.

Pastaba. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis techninei skiriamajai juostai taikomi analogiški reikalavimai, kaip važiuojamajai daliai.

1.4. Sustojimo juosta, sustojimo vieta

1.4.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Sustojimo juosta, sustojimo vieta žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2-6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms:

 

 

 

 

 

2.1. ant dangos gali būti puraus sniego sluoksnis, ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

2.2. ant dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis, ne storesnis kaip

neturi būti

0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai

3,0 cm

2.3. ant dangos esančio likusio sniego sluoksnio provėžų gali būti ne gilesnių kaip

1,0 cm

3,0 cm

4,0 cm

4,0 cm

6,0 cm

2.4. sniego volai neturi susiaurinti kelio elementų pločio

taip

taip

taip

taip

taip


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.4. Sustojimo juosta, sustojimo vieta

1.4.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

3. Sningant ir (arba) pustant ant kelio elementų dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip

10,0 cm

10,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

4. Nustojus snigti ir (arba) pustyti sniegas nuo kelio elementų dangos turi būti baigtas valyti 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

5. Sniego volai nuo kelio elementų dangos turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi.

Pastaba. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis sustojimo juostai, sustojimo vietai taikomi analogiški reikalavimai, kaip važiuojamajai daliai.

1.5. Kelkraštis

1.5.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Kelkraštis žiemą turi būti prižiūrimas užtikrinant 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms sniego volai neturi susiaurinti kelio važiuojamosios dalies, neužstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų

taip

taip

taip

taip

taip

3. Sniego volai turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, sudaro sąlygas užpustyti, kai ant kelio važiuojamosios dalies kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

Pastaba. Keliuose su mažatriukšmėmis asfalto dangomis kelkraščiui taikomi analogiški reikalavimai, kaip važiuojamajai daliai.


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.6. Nuovaža

1.6.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Nuovaža žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms, ant nuovažų (nurodytų 2 punkte) dangos gali būti sniego sluoksnis ne storesnis kaip

5,0 cm

7,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

15,0 cm

3. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, nuo į viešuosius objektus (į mokyklas, policijos įstaigas, ligonines ir pan.), vedančių nuovažų, kuriomis nuolat naudojamasi žiemą, kelio juostos ribose turi būti nuvalytas sniegas, kai jo sluoksnis yra storesnis kaip 15,0 cm arba kai valant kelią nuovažos užstumiamos sniego volu 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

1.7. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

1.7.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2–6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 0 iki 24 val.

nuo 4 iki 22 val.

nuo 4 iki 19 val.

nuo 6 iki 18 val.

nuo 9 iki 18 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms:

 

 

 

 

 

2.1. ant automobilių sustojimo aikštelių dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip

1,0 cm

2,0 cm

3,0 cm

5,0 cm

10,0 cm

2.2. ant automobilių sustojimo aikštelių dangos gali būti prispaustas sniego ar ledo sluoksnis ne storesnis kaip

neturi būti

0,5 cm ir tik atsitiktiniai ploteliai

1,0 cm


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.7. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė

1.7.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

3. Atsiradus itin slidžiai automobilių sustojimo aikštelių dangai (po lijundros ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant dangos), turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

4. Sningant ir (arba) pustant ant automobilių sustojimo aikštelių dangos gali būti puraus sniego sluoksnis ne storesnis kaip

10,0 cm

10,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

5. Nustojus snigti ir (arba) pustyti, nuo automobilių sustojimo aikštelių su asfalto arba betono danga turi būti nuvalytas sniegas 1 punkte nurodytomis darbo valandomis ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi.

1.8. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis

1.8.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) gyvenvietėse*

1. Gyvenvietėse esančio pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako, šaligatvio, šalitilčio danga žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 6 iki 16 val.

nuo 6 iki 16 val.

nuo 6 iki 16 val.

nuo 6 iki 16 val.

nuo 6 iki 16 val.

2. Esant normalioms oro sąlygoms nuo takų šaligatvių, šalitilčių dangos turi būti nuvalytas storesnis kaip 3,0 cm sniego sluoksnis ne ilgiau kaip per

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

3. Po lijundros ar esant apledėjusiai tako, šaligatvio, šalitilčio dangai turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas

iki 8 val.

iki 8 val.

iki 8 val.

iki 8 val.

iki 8 val.

Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi.

*Pastaba. Gyvenvietėse esančių pėsčiųjų ir (arba) dviračių takų dangoje ar šalia jos ir (arba) ant techninio šaligatvio gali būti sustumiamas sniego volas, tačiau šis neturi susiaurinti dangos daugiau, kaip 1,2 m, bei neturi sudaryti kliūties kitų kelio ar gatvės elementų funkcionavimui.


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

1. Danga

1.8. Pėsčiųjų ir (arba) dviračių takas, šaligatvis, šalitiltis

1.8.2. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis) užmiestyje**

4. Užmiestyje esančio pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako, šaligatvio, šalitilčio danga žiemą turi būti prižiūrima užtikrinant 5 ir 6 punktuose nustatytus reikalavimus

nuo 9 iki 16 val.

nuo 9 iki 16 val.

nuo 9 iki 16 val.

nuo 9 iki 16 val.

nuo 9 iki 16 val.

5. Esant normalioms oro sąlygoms nuo takų šaligatvių, šalitilčių dangos turi būti nuvalytas storesnis kaip 5,0 cm sniego sluoksnis ne ilgiau kaip per

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

6. Atsiradus itin slidžiai tako, šaligatvio, šalitilčio dangai (po lijundros ir ( arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant dangos), turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

Pastaba. Esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms valymo terminų, darbo trukmės, sniego sluoksnio storio, dangos būklės rodiklių reikalavimai neprivalomi.

**Pastaba. Užmiestyje esančių pėsčiųjų ir (arba) dviračių takuose, kuriais akivaizdžiai žiemos sezono metu nėra naudojamasi gali būti netaikomos sniego ir (arba) ledo šalinimo priemonės, tačiau tai turi būtina suderinta su LAKD.

3. Apsauginių kelio atitvarų sistemos

3.1. Transporto priemonių apsauginių atitvarų sistema

3.1.1. Sniego sluoksnis

1. Esant normalioms oro sąlygoms nuo atšvaitų, (esančių ant transporto priemonių apsauginių atitvarų), turi būti nuvalytas prilipęs sniegas ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

Pastaba. Esant normalioms oro sąlygoms, kai sniego volas visiškai uždengia transporto priemonių apsauginius atitvarus ir sniego volas netrukdo valyti kelią, atšvaitai nevalomi. 

4. Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.1. Kelio ženklas

4.1.1. Sniego sluoksnis

1. Esant normalioms oro sąlygoms, ant kelio ženklo skydo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, prilipęs sniegas ir (arba) purvas turi būti nuvalytas ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.


 

 

4 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

4. Techninės eismo reguliavimo priemonės

4.2. Kitas vertikalusis ženklinimas

4.2.1. Sniego sluoksnis

1. Esant normalioms oro sąlygoms, ant vertikalaus ženklinimo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, prilipęs sniegas ir (arba) purvas turi būti nuvalytas ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

4.4. Inžinerinės eismo saugumo priemonės

4.4.1. Saugos salelė

4.4.1.1. Sniego sluoksnis

1. Esant normalioms oro sąlygoms nuo signalinių stulpelių turi būti nuvalomas prilipęs sniegas ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

2. Sniego volai saugos salelėse su asfalto arba betono danga neturi susiaurinti kelio važiuojamosios dalies, pėsčiųjų perėjų, neužstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų; juos reikia pašalinti arba sustumti į kelkraštį, kai trukdo valyti kelią

taip

taip

taip

taip

4.4. Inžinerinės eismo saugumo priemonės

4.4.3. Horizontali greičio mažinimo priemonė

4.4.3.1. Sniego sluoksnis

1. Esant normalioms oro sąlygoms nuo kelio ženklų, signalinių stulpelių, gairių atšvaitų turi būti nuvalomas prilipęs sniegas ne ilgiau kaip per

5 val.

7 val.

12 val.

12 val.

24 val.

5. Statiniai ir kiti įrenginiai

5.1. Tiltas, viadukas, estakada, tunelis

5.1.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Esant normalioms oro sąlygoms nuo laiptų pakopų, tiltelių, lieptelių dangos turi būti nuvalytas storesnis kaip 5,0 cm sniego sluoksnis ne ilgiau kaip per

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

2. Atsiradus itin slidžiai laiptų pakopų, tiltelių, lieptelių dangai (po lijundros ir (arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant dangos), turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.


 

 

4 lentelės pabaiga

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

5. Statiniai ir kiti įrenginiai

5.2. Maršrutinio transporto stotelė

5.2.1. Slidi danga (sniego, ledo sluoksnis)

1. Esant normalioms oro sąlygoms nuo peronų dangos turi būti nuvalytas storesnis kaip 5,0 cm sniego sluoksnis ne ilgiau kaip per

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

12 val.

2. Atsiradus itin slidžiai peronų dangai (po lijundros ir ( arba) susiformavus šlapiam ledo sluoksniui ant dangos), turi būti barstoma ir pašalintas dangos slidumas

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

iki 12 val.

7. Apželdinti plotai

7.1. Skiriamoji juosta

7.1.1. Sniego sluoksnis

1. Sniego volai neturi užstoti kelio ženklų, signalinių stulpelių atšvaitų ir neturi susiaurinti važiuojamosios kelio dalies

taip

taip

taip

2. Sniego volai turi būti pašalinami, kai trukdo valyti kelią, kai ant dangos kaupiasi vanduo ir nėra kitos galimybės jį pašalinti, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

Bendrosios pastabos:

„–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas.

 


 

 

lentelė. Apželdintų plotų nuolatinės priežiūros normatyvai

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

7. Apželdinti plotai

7.1. Skiriamoji juosta

7.1.1. Pažaidos

1. Skiriamojoje juostoje neturi būti provėžų ir įdubų, didesnių kaip

10,0 cm

10,0 cm

10,0 cm

2. Skiriamosios juostos ir asfalto ar betono dangos sandūroje aukščio skirtumas neturi būti didesnis kaip

+2 cm

–4 cm

+2 cm

–4 cm

+2 cm

–4 cm

7.1.2. Reagavimo laikas

3. Didesnės už ribines (1 ir 2 punktai) skiriamosios juostos pažaidos turi būti pašalinamos ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

7.1.3. Šienavimas

4. Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių atšvaitų ir apsauginių atitvarų atšvaitų

taip

taip

taip

5. Žolės aukštis skiriamojoje juostoje (1 zona) neturi būti didesnis kaip

30 cm

30 cm

30 cm

7.2. Pylimų, iškasų šlaitas

7.2.1. Išplovos ir nuošliaužos

1. Pylimų ir iškasų šlaituose neturi būti išplovų ir / (arba) nuošliaužų, gilesnių kaip

10 cm /

25 cm

20 cm /

30 cm

30 cm /

40 cm

30 cm /

40 cm

40 cm /

50 cm

2. Atsiradusios didesnės šlaitų pažaidos, nei nurodyta 2 punkte, turi būti pašalinamos ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

7.2.2. Šienavimas ir krūmų šalinimas

3. Žolės aukštis už kelio briaunos vieno metro pločio šlaito juostoje (1 zona) neturi būti didesnis kaip

30 cm

30 cm

30 cm

40 cm

40 cm

4. Žolės aukštis už 1 šienavimo zonos ribos: vidiniame šlaite, griovio dugne ir išorinio šlaito 1 m pločio juostoje (2 zona) neturi būti didesnis kaip

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

5. Iki spalio 15 d. vieną kartą per metus už 2 šienavimo zonos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šienaujama ir šalinami savaime išaugę smulkūs medžiai, krūmai

taip

taip

taip

taip

taip

Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų.


 

 

5 lentelės tęsinys

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

7. Apželdinti plotai

7.3. Šalikelė

7.3.1. Išplovos, įdubos

1. Šalikelėje neturi būti išplovų ir įdubų (dėl kurių gali kauptis vanduo) gilesnių kaip

10 cm

20 cm

30 cm

30 cm

40 cm

2. Atsiradusios didesnės pažaidos šalikelėje nei nurodyta 1 punkte, turi būti pašalinamos ne ilgiau, kaip per

10 d.

20 d.

32 d.

32 d.

32 d.

7.3.2. Šienavimas ir krūmų šalinimas

3. Iki spalio 15 d. vieną kartą per metus šalikelėse už 2 šienavimo zonos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šienaujama ir šalinami savaime išaugę smulkūs medžiai, krūmai

taip

taip

taip

taip

taip

Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų.

7.4. Želdiniai

7.4.1. Želdinių karpymas, formavimas ir priežiūra

1. Turi būti užtikrintas kelio matomumas. Medžių šakos, krūmai neturi užstoti kelio ženklų, siekti ryšių ir elektros linijos laidų. Turi tenkinti atitinkamų žinybų galiojančius norminius dokumentus. Atsiradusios kliūtys ir pažaidos turi būti pašalinamos, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Išdžiūvę medžiai, krūmai, gyvatvorės arba nudžiūvusios šakos, galintys kelti pavojų saugiam eismui, nuo kelio juostos turi būti pašalinami, ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3. Dekoratyviniai želdiniai ir gėlynai turi būti prižiūrimi: laistomi, ravimi, surenkamos šiukšlės, išdžiūvę želdiniai (gėlės) pašalinamos, daugiametės – karpomos

1 kartą per dvi savaites

1 kartą per dvi savaites

1 kartą per dvi savaites

1 kartą per dvi savaites

1 kartą per dvi savaites

7.4.2. Invazinių augalų šalinimas

4. Pastebėjus invazinių* rūšių augalus pavyzdžiui Sosnovskio barštis (lot. Heracleum sosnowskyi Manden) ar kitas kontroliuojamas ir naikinamas invazines augalų rūšis kelio juostoje būtina šalinti per

10 d.

10 d.

10 d.

10 d.

10 d.

*Pastaba. Invazinių augalų rūšys yra pateiktos Invazinių Lietuvoje rūšių sąraše [9.5]


 

 

5 lentelės pabaiga

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

7. Apželdinti plotai

7.5. Kiti elementai, apželdinti veja

7.5.1. Šienavimas apželdintuose pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako, sankryžos ir nuovažos plotuose

1. Turi būti užtikrintas pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako, sankryžos, nuovažos matomumas, nurodytas 1 priede „Kelio juostos šienavimo zonos“ (1 zona). Medžių šakos, krūmai neturi trikdyti transporto eismo, užstoti kelio ženklų, siekti ryšių ir elektros linijos laidų. Turi tenkinti atitinkamų žinybų galiojančius norminius dokumentus. Atsiradusios kliūtys ir pažaidos turi būti pašalinamos ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

15 d.

15 d.

15 d.

2. Žolės aukštis sankryžos zonose, apželdintuose veja (1 zona), neturi būti didesnis kaip

30 cm

30 cm

30 cm

40 cm

40 cm

7.5.2. Šienavimas saugos salelėje, kelkraštyje apželdintuose veja

3. Žolė neturi užstoti kelio ženklų ir signalinių stulpelių bei apsauginių atitvarų atšvaitų

taip

taip

taip

taip

taip

4. Žolės aukštis kelkraščiuose, saugos salelėje (apželdintuose veja) (1 zona) neturi būti didesnis kaip

30 cm

30 cm

30 cm

40 cm

40 cm

7.5.3. Šienavimas kelio griovyje apželdintame veja

5. Žolės aukštis už 1 šienavimo zonos ribos: vidiniame šlaite, griovio dugne ir išorinio šlaito 1 m pločio juostoje (2 zona) neturi būti didesnis kaip

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

50 cm

7.5.4. Šienavimas apželdintuose plotuose ties maršrutinio transporto stotele, patilte, kūgiu ir triukšmo slopinimo pylimu

6. Iki spalio 15 d. vieną kartą per metus už 2 šienavimo zonos iki kelio juostos ribos (3 zona) turi būti šienaujama ir šalinami savaime išaugę smulkūs medžiai, krūmai

taip

taip

taip

taip

taip

Pastaba. Šienaujamos tos zonos, kurios neapsodintos dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais ir (arba) neapaugusios mišku, ir (arba) iki tinklo tvorų skirtų apsaugai nuo laukinių gyvūnų.

Bendrosios pastabos:

Šienavimo zonos pateiktos Vadovo 1 priede „Kelio juostos šienavimo zonos“.

„–“ ties atitinkamu kelio priežiūros lygiu reiškia, kad elemento, kuriam taikomas reikalavimas, nėra arba reikalavimas nėra taikomas.


 

 

lentelė. Nuolatinės priežiūros normatyvai kelio zonų švarumui

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

 

1. Kelio elementai 1 kelio zonoje (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius)

1.1. Švarumas

1. Ant dangos atsiradusios pavojingos šiukšlės, t. y. biriosios medžiagos, stambios kliūtys, bei kiti pašaliniai objektai, keliantys pavojų saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Ant dangos atsiradę pavojingi teršalai, t. y. naftos ir (arba) kiti įvairūs cheminiai produktai, keliantys pavojų aplinkai ir (arba) saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3. Ant dangos atsiradusios medžiagos bei šiukšlės, nekeliančios pavojaus aplinkai ir (arba) saugiam eismui, turi būti pašalinti pavasarį ne vėliau kaip

iki

balandžio

1 d.

iki balandžio 20 d.

iki

gegužės 1 d.

iki

gegužės

15 d.

iki

gegužės

15 d.

4. Po 3 punkte nurodytos datos, (išskyrus laikotarpį, kai atliekami nuolatinės priežiūros darbai žiemą), atsiradę teršalai turi būti šalinami per

2 d.

3 d.

5 d.

10 d.

15 d.

2. Kelio elementai 2 kelio zonoje (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius)

2.1. Švarumas

1. Ant elementų atsiradusios pavojingos šiukšlės, stambios kliūtys, bei kiti pašaliniai objektai, keliantys pavojų saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

2. Ant elementų atsiradę pavojingi teršalai, t. y. naftos ir (arba) kiti įvairūs cheminiai produktai, keliantys pavojų aplinkai ir (arba) saugiam eismui, turi būti pašalinami ne vėliau kaip per

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

24 val.

3. Atsiradusios kitos medžiagos bei šiukšlės, nei nurodyta 1 ir 2 punkte, turi būti pašalinti pavasarį ne vėliau kaip

iki balandžio 25 d.

iki

gegužės 

5 d.

iki

gegužės

31 d.

iki

gegužės

31 d.

iki

gegužės

31 d.


 

 

6 lentelės pabaiga

Kelio elementų grupė

Kelio elementas

Rodiklis

Reikalavimas

Kelio priežiūros lygis

I

II

III

IV

V

 

2. Kelio elementai 2 kelio zonoje (išskyrus vertikalaus ženklinimo paviršius)

2.1. Švarumas

4. Po 3 punkte nurodytos datos, (išskyrus laikotarpį, kuomet atliekami nuolatinės priežiūros žiemą darbai), atsiradę teršalai ir (arba) šiukšlės turi būti šalinami ne ilgiau kaip per

5 d.

10 d.

21 d.

32 d.

64 d.

3. Vertikalaus ženklinimo paviršiai

3.1. Švarumas

1. Ant vertikalaus ženklinimo paviršiaus esantys simboliai turi būti gerai matomi ir įskaitomi, o atsiradę teršalai t. y. dulkės, purvas, naftos produktai, grafičiai ir kiti teršalai, turi būti pašalinami ne ilgiau kaip per

2 d.

4 d.

6 d.

10 d.

10 d.

5.3. Poilsio aikštelė, transporto priemonių stovėjimo aikštelė (tualetas)

5.3.1. Eksploatuojamų objektų būklė

1. Tualetų vidus ir jame esantys elementai turi atitikti higienos normų reikalavimus

taip

taip

taip

taip

taip

5.6. Kiti mažosios architektūros elementai ir įrenginiai (šiukšlių dėžė)

5.6.1. Sanitarinė būklė

1. Šiukšlės iš šiukšlių dėžių ir esančias šalia šiukšliadėžių turi būti išvežamos

1 kartą per dieną

2 kartus per savaitę

1 kartą per savaitę

1 kartą per savaitę

1 kartą per dvi savaites.

Bendrosios pastabos:

Kelio švarumo zonos pateiktos Vadovo 2 priede „Kelio švarumo zonos“

__________________________

 

 

Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“

1 priedas

 

KELIO JUOSTOS ŠIENAVIMO ZONOS

 


1 pav. Šienavimo zonos pylimuose su grioviais


 

 

2 pav. Šienavimo zonos pylimuose be griovių ir (arba) iškasose

 

Pastaba: minimalus 2 šienavimo zonos plotis, kai nėra griovio, priklauso nuo priežiūros lygio: pirmas – 5 metrai, antras – 4 metrai, trečias ir ketvirtas – po 3 metrus, o penktas – 2 metrai.


 

3 pav. Šienavimo zonos trišalėse sankryžose

 

4 pav. Šienavimo zonos keturšalėse sankryžose

 

5 pav. Šienavimo zonos ties jungiamaisiais keliais


 

6 pav. Šienavimo zonos ties pėsčiųjų ir (arba) dviračių takais

 

Pastabos:

1) privalo būti šienaujamas plotas iki kelio juostos ribos ir (arba) iki nuo laukinių žvėrių saugančių tinklo tvorų ir (arba) triukšmo slopinimo sienelių, jeigu tokios įrengtos;

2) šienaujami šlaitai, kurie neapsodinti dekoratyviniais arba apsauginiais želdiniais arba neapaugę mišku;

3) pavieniai, aukštesni už vyraujantį žolės aukštį augalai (iki 5 % bendrojo ploto), gali būti nevertinami nustatant žolės aukštį.

______________________________

 

 

Kelių priežiūros vadovo I dalies „Automobilių kelių nuolatinės priežiūros normatyvai KPV PN 19“

2 priedas

 

KELIO ŠVARUMO ZONOS

 

7 pav. Kelių švarumo zonos pylimuose ir (arba) iškasose

______________________________