KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO V. KRĖVĖS PR. 82B BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS

 

2021 m. vasario 1 d. Nr. A-315

Kaunas

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3, 6, 8, 10, 11, 12 ir 13 punktais, atsižvelgdamas į Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. A-87 „Dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Tadui Metelioniui“, daugiabučio namo V. Krėvės pr. 82B gyventojos 2021 m. sausio 18 d. prieštaravimą:

1. N u s t a t a u, kad draudžiama rūkyti daugiabučio namo V. Krėvės pr. 82B, Kaune, unikalus Nr. 4400-0895-8650, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

2. P a v e d u daugiabučio namo V. Krėvės pr. 82B bendrojo naudojimo objektų valdytojui:

2.1. apie priimtą sprendimą paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti minėto namo butų ir kitų patalpų savininkus ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo dienos;

2.2. informacinius ženklus apie draudimą rūkyti minėto namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, įrengti teisės aktų nustatyta tvarka šio įsakymo įsigaliojimo dieną.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. vasario 26 d.

4. Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,

įgaliotas administracijos direktoriaus                                                                     Tadas Metelionis