vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. gegužės  23 d. Nr. O3-128

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 9 straipsnio 17 dalimi bei atsižvelgdama į AB „Lietuvos dujos“ 2014 m. gegužės 14 d. raštą Nr. 7-411-544, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2014 m. gegužės 21 d. pažymą Nr. O5-124 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeisti 69.4 punktą ir išdėstyti jį taip:

„69.4. skirtumo tarp ankstesnio tarifų galiojimo laikotarpio prognozuotų ir faktinių gamtinių dujų (produkto) kainų suma, suskaičiuota remiantis Metodikos 70−701 punktais.“

2. Papildyti 701 punktu ir išdėstyti jį taip:

701. Skirtumas tarp faktinės ir suskaičiuotos (prognozuotos) gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos įvertinamas nustatant gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, paskirstant susidariusį skirtumą per Komisijos nustatytą laikotarpį, kuris siekiant optimalaus ilgalaikio efekto išlaikant tarifų stabilumą negali būti ilgesnis nei būsimi keturi tarifų buitiniams vartotojams nustatymo laikotarpiai (pusmečiai), šiais atvejais:

701.1. iš trečiųjų valstybių kilusiam ir į Lietuvos Respublikos teritoriją gamtines dujas tiekiančiam užsienio subjektui arba gamtinių dujų tiekėjui pakeitus esmines gamtinių dujų tiekimo sutarties sąlygas, sąlygojusias į ankstesniais laikotarpiais galiojusių gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams įskaičiuotos gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos mažėjimą, Komisijos sprendime atskirai nurodant tokio skirtumo dydį;

701.2. Komisijai atlikus bendrovės patikrinimą ir nustačius neatitikimus tarp gamtinių dujų tarifuose buitiniams vartotojams įskaičiuotos ir faktinės gamtinių dujų pirkimo (importo) kainos bei neatitikimus tarp buitiniams vartotojams atitinkamam laikotarpiui prognozuotų patiekti ir faktiškai patiektų gamtinių dujų kiekių.“

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas                                                     Darius Biekša