VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO
2018 M. GEGUŽĖS 29 D. ĮSAKYMO NR. T-18 „DĖL PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ TVARKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 31 d. Nr. T-37

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininko 2018 m. gegužės 29 d. įsakymą Nr. T-18 „Dėl Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“:

 

1.1. Pakeičiu 2.1. papunktį ir jį išdėstau taip:

 

2.1. PIDTIS saugos įgaliotiniu (kibernetinio saugumo vadovu) –  Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (toliau – Komisija) Administravimo skyriaus vedėją Ievą Bučinskienę;“

 

1.2. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

 

3. N u s t a t a u, kad PIDTIS naudojimas deklaracijų viešinimo tikslu galioja iki 2021-01-01.“

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                             Edmundas Sakalauskas