Pagegiu

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

sprendimas

 

DĖL pagėgių SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. T-181

Pagėgiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, Pagėgių savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatus (pridedama).

2. Sprendimą paskelbti Teisės aktų registre ir Pagėgių savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per 1 (vieną) mėnesį nuo sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vaidas Bendaravičius

 

 

PATVIRTINTA

Pagėgių savivaldybės tarybos

2019 m. spalio 31 d.

sprendimu Nr. T-181   

 

PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau – Jaunimo reikalų taryba) yra visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Pagėgių savivaldybės (toliau – Savivaldybės) administracijos ir Savivaldybės tarybos atstovų ir Pagėgių savivaldybės teritorijoje veikiančių savivaldybės jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, išrinktų jaunimo atstovų.

3. Jaunimo reikalų taryba sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijai.

4. Jaunimo reikalų taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir kitais jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiais teisės aktais bei šiais nuostatais.

5. Nuostatai tvirtinami ir keičiami Pagėgių savivaldybės tarybos sprendimu. Jaunimo reikalų tarybos sudėtis tvirtinama administracijos direktoriaus įsakymu.

 

II SKYRIUS

TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

6. Jaunimo reikalų tarybos veiklos tikslai:

6.1. nagrinėti su jaunimo politika savivaldybėje susijusius klausimus;

6.2. teikti savivaldybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl jaunimo politikos, jos įgyvendinimo ir su tuo susijusių teisės aktų projektų;

6.3. stiprinti savivaldybės institucijų, įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

7. Jaunimo reikalų taryba numatytų tikslų siekia įgyvendindama šias funkcijas:

7.1. renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;

7.2. inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.3. analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;

7.4. teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms:

7.4.1. dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių;

7.4.2. dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;

7.5. dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;

7.6. teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;

7.7. teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;

7.8. užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

7.9. bendradarbiauja su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi (toliau – koordinatorius) jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais;

7.10. ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 

III SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS TEISĖS

 

8. Jaunimo reikalų taryba turi šias teises:

8.1. gauti iš savivaldybės institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

8.2. kviestis į savo posėdžius savivaldybės tarybos narius, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti jų pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politikos įgyvendinimu;

8.3. dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimui aktualūs klausimai;

8.4. rengti išplėstinius ir išvažiuojamuosius Jaunimo reikalų tarybos posėdžius.

9. Jaunimo reikalų taryba gali turėti ir kitų teisių, nustatytų kituose jaunimo politikos įgyvendinimą reguliuojančiuose teisės aktuose.

 

IV SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIS IR JAUNIMO ATSTOVŲ RINKIMŲ ORGANIZAVIMAS

 

10. Demokratiškai išrinkti ir deleguoti jaunimo atstovai sudaro ne mažiau negu pusę Jaunimo reikalų tarybos.

11. Savivaldybės jaunimo reikalų taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš 10 narių − Savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos ir jaunimo atstovų:

11.1. 2 narius iš Savivaldybės tarybos raštiškai ar žodžiu deleguoja Savivaldybės meras, 3 narius iš Administracijos darbuotojų – Savivaldybės administracijos direktorius;

11.2. 5 jaunimo atstovai išrenkami viešo visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) metu iš jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovų ir (ar) pavienių asmenų. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą renkami 2 metams.

12. Koordinatorius negali būti Jaunimo reikalų taryboje, tačiau gali būti skiriamas Jaunimo reikalų tarybos sekretoriumi (Jaunimo reikalų tarybos sekretorius nėra Jaunimo reikalų tarybos narys).

13. Už jaunimo atstovų rinkimų organizavimą atsakingas koordinatorius.

14. Kandidatai į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus:

14.1. kandidatus į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus (toliau – kandidatas) gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba kandidatais gali save išsikelti pavieniai asmenys. Kandidatų į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus skaičius neribojamas;

14.2. Kandidatų registracija prasideda ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki jaunimo atstovų rinkimų ir baigiasi likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki rinkimų. Registracijos metu kiekvienas kandidatas pateikia koordinatoriui užpildytą nustatytos formos kandidato į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketą (1 priedas), prideda trumpą motyvacinį laišką ir mažiausiai vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje;

14.3. Nuolat atnaujinamas kandidatų sąrašas (kandidato vardas, pavardė, amžius ir atstovaujama organizacija (jeigu tokia yra) yra viešai skelbiami savivaldybės interneto svetainėje www.pagegiai.lt ir (ar) kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse. Visi kandidatai turi būti viešai paskelbti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki jaunimo atstovų rinkimų.

15. Jaunimo atstovų rinkimų organizavimas:

15.1. Koordinatorius jaunimo atstovų rinkimų datą skelbia ne vėliau kaip likus 14 darbo dienų iki rinkimų dienos. Informacija apie jaunimo atstovų rinkimus ir organizuojamą visuotinį susirinkimą yra viešai skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir (ar) kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse;

15.2. Apie jaunimo atstovų rinkimus koordinatorius informuoja ir kviečia dalyvauti savivaldybėje veikiančias jaunimo organizacijas, su jaunimu dirbančias organizacijas, mokinių savivaldas elektroniniu paštu ir (ar) kitomis reikalingomis priemonėmis bei būdais;

15.3. Visuotiniame susirinkime dalyvauja ir sprendžiamojo balso teisę turi vienas atstovas iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Apie savo dalyvavimą visuotiniame susirinkime kiekviena organizacija/savivalda turi pranešti koordinatoriui ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki visuotinio susirinkimo. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje/savivaldoje ir kontaktinė informacija. Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos/savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens;

15.4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujančių organizacijų ir savivaldų sąrašas turi būti skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje ir (ar) kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki rinkimų;

15.5. Prieš visuotinio susirinkimo pradžią rengiama dalyvių registracija;

15.6. Visuotinį susirinkimą pradeda koordinatorius (jo nesant koordinatoriaus funkcijas vykdantis asmuo, jei toks paskirtas). Visuotinio susirinkimo pradžioje tvirtinama darbotvarkė, tada išrenkama balsų skaičiavimo komisija, visuotinio susirinkimo pirmininkas. Visuotinio susirinkimo sekretoriaus funkcijas atlieka koordinatorius (jo nesant koordinatoriaus funkcijas vykdantis asmuo, jei toks paskirtas);

15.7. Visuotinis susirinkimas yra protokoluojamas;

15.8.Visuotinio susirinkimo metu išrenkama balsų skaičiavimo komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip 3 nariai ir kuri iš savo narių paprasta balsų dauguma išsirenka balsų skaičiavimo komisijos pirmininką. Kol neišrinkta balsų skaičiavimo komisija, balsus skaičiuoja visuotinio susirinkimo pirmininkas;

15.9 Visuotinio susirinkimo pirmininkas paskelbia kandidatų į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus sąrašą. Kiekvienas kandidatas (abėcėlės tvarka pagal pavardę)  gali prisistatyti  iki 5 min. Kiekvienas susirinkimo dalyvis turi teisę užduoti po du klausimus kiekvienam iš kandidatų.

15.10. Jaunimo atstovai į Jaunimo reikalų tarybą visuotiniame susirinkime renkami slaptu balsavimu;

15.11. Prieš pradedant balsavimą, balsų skaičiavimo komisija remdamasi Visuotinio susirinkimo dalyvių registracijos sąrašu patikrina, ar yra kvorumas (laikoma, kad kvorumas yra jeigu visuotiniame susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 apie savo dalyvavimą pranešusių ir (ar) savo atstovą balsavimui delegavusių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje). Jei kvorumo nėra jaunimo atstovų rinkimai laikomi neįvykusiais. Pakartotiniai rinkimai organizuojami ne vėliau kaip po 2 savaičių;

15.12. Paskelbus balsavimo pradžią, deleguotiems jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų atstovams išduodami parengti nustatytos formos jaunimo atstovų į Jaunimo reikalų tarybą rinkimų balsavimo biuleteniai (2 priedas). Balsavimo biuleteniai išduodami tik tiems organizacijų/savivaldų atstovams, kurių dalyvavimas visuotiniame susirinkime yra patvirtintas delegavimo raštu. Jeigu organizacija/savivalda iki visuotinio susirinkimo pradžios nepateikė delegavimo rašto, balsavimo biuletenis gali būti išduotas tik organizacijos/savivaldos vadovui. Vienam organizacijos/savivaldos atstovui gali būti išduodamas tik vienas balsavimo biuletenis;

15.13. Visuotinio susirinkimo dalyviai renka tiek jaunimo atstovų, kiek reglamentuoja Jaunimo reikalų tarybos nuostatai, balsuodami užpildant 15.12 punkte nurodytą balsavimo biuletenį. Biuletenis su atžymomis įmetamas į balsadėžę;

15.14. Pasibaigus slaptam balsavimui, balsų skaičiavimo komisija suveda balsavimo rezultatus ir užpildytą slapto balsavimo protokolą (priedas Nr.3) perduoda visuotinio susirinkimo pirmininkui. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas paskelbia rezultatus visuotiniam susirinkimui;

15.15. Išrinktais į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausia balsų. Jeigu keli kandidatai surenka vienodą skaičių balsų ir tai lemia, kuris kandidatas turi tapti Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovu, organizuojamas papildomas slaptas balsavimas, kurio metu balsuojama tik už kandidatus, surinkusius vienodą skaičių balsų;

15.16. Jaunimo atstovų rinkimų rezultatai įforminami visuotinio susirinkimo protokolu, kurį pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Visuotinio susirinkimo protokolas pateikiamas koordinatoriui ir saugomas Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka iki nustatytų terminų;

15.17. Jaunimo atstovų rinkimai laikomi įvykusiais, jeigu visuotiniame susirinkime dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 apie savo dalyvavimą pranešusių ir savo atstovą balsavimui delegavusių jaunimo organizacijų, su jaunimu dirbančių organizacijų, mokinių savivaldų, veikiančių savivaldybės teritorijoje.

16. Jaunimo reikalų tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, kai:

16.1. jis atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo reikalų tarybos kadencija;

16.2. pasibaigia jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar administracijoje;

16.3. jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

17. Į Jaunimo reikalų tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo reikalų taryboje deleguojamas kitas asmuo, vadovaujantis Nuostatuose numatytais reikalavimais.

18. Atsiradus aplinkybėms, dėl kurių reikalinga keisti Jaunimo reikalų tarybos sudėtį, visas su tuo susijusias procedūras atlieka Jaunimo reikalų koordinatorius.

 

V SKYRIUS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

19. Jaunimo reikalų taryba darbą organizuoja vadovaudamasi darbo reglamentu, kurį pasitvirtina pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos darbo forma yra posėdžiai. Jaunimo reikalų tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant (atostogos, liga, komandiruotė) – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas.

20. Jaunimo reikalų tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją išrenka Jaunimo reikalų tarybos nariai pirmo posėdžio metu. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus savivaldybės tarybos ar administracijos atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas jaunimo atstovas. Jaunimo reikalų tarybos pirmininku išrinkus jaunimo atstovą, Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti išrinktas savivaldybės tarybos ar administracijos atstovas.

21. Jaunimo reikalų tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo reikalų tarybos narių.

22. Jaunimo reikalų tarybą posėdžių metu techniškai aptarnauja koordinatorius arba kitas savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas savivaldybės administracijos darbuotojas.

23. Jaunimo reikalų tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

24. Jaunimo reikalų taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo reikalų tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

25. Jaunimo reikalų tarybos sprendimai įforminami Jaunimo reikalų tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas, jo nesant (atostogos, liga, komandiruotė) – posėdžiui pirmininkavęs Jaunimo reikalų tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos siunčiamos Jaunimo reikalų tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms, jos viešai skelbiamos oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

26. Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas rengia ir teikia Jaunimo reikalų tarybai posėdžių darbotvarkes, veiklos planus, ataskaitas.

27. Jaunimo reikalų tarybos veiklos planai, teikiamos ataskaitos, informacija apie įvyksiančius ir jau įvykusius posėdžius bei posėdžių protokolai privalo būti viešinami ir prieinami oficialiame savivaldybės interneto puslapyje.

_________________

 

 

Pagėgių savivaldybės jaunimo                                                                                                                                      reikalų tarybos nuostatų

1 priedas

 

 

(Kandidato į savivaldybės jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus registracijos anketos forma)

 

KANDIDATO Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS JAUNIMO ATSTOVUS REGISTRACIJOS ANKETA

 

Kandidato duomenys

Vardas, pavardė

 

Gimimo data

 

Atstovaujama organizacija / savivalda

 

(prašome nurodyti nesutrumpintą vienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos pavadinimą arba nurodyti, jog tokios organizacijos / savivaldos nėra)

Kontaktinė informacija

 

(el. pašto adresas ir tel. numeris)

 

Kartu su užpildyta ir pasirašyta registracijos anketa pridedama:

1. Trumpą motyvacinį laišką tapti Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu, jaunimo atstovu (iki 1 A4 formato lapo apimties).

2. Mažiausiai vienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių savivaldos rekomendacija dėl tapimo savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nariu, jaunimo atstovu.

 

 

 

______________________                                                  _________________________

(anketos užpildymo data)                                                                              (parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASTABA: Kandidato pateikti duomenys reikalingi ir bus naudojami tik jaunimo atstovų į savivaldybės jaunimo reikalų tarybą rinkimams organizuoti. Viešai bus skelbiami šie kandidato pateikti duomenys: vardas, pavardė, amžius, atstovaujama organizacija / savivalda.


Pagėgių savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos nuostatų

2 priedas

 

(Balsavimo biuletenio forma)

 

JAUNIMO ATSTOVŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBą RINKIMų balsavimo biuletenis

 

Data

 

PAŽYMĖKITE NE DAUGIAU KAIP                                                

PENKIS  KANDIDATUS

 

 

 

VARDENIS PAVARDENIS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagėgių savivaldybės jaunimo

reikalų tarybos nuostatų

3 priedas

 

 

(Slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisijos protokolo forma)

 

JAUNIMO ATSTOVŲ Į PAGĖGIŲ SAVIVALDYBĖS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBĄ RINKIMŲ

BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS

 

 

.................(data) Nr..........

 

.................................................................................................................................................. (vieta)

 

 

Balsų skaičiavimo komisijos posėdis įvyko ____________________

(data)

Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas________________________________________________________________

Balsų skaičiavimo komisijos nariai: __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dėl jaunimo atstovų rinkimų į Pagėgių savivaldybės jaunimo reikalų tarybą:

1. Įteikta balsavimo biuletenių ______________________

2. Gauta balsavimo biuletenių ________________________, iš jų negaliojantys____________

3. Balsavimo rezultatai:

Eil.

Nr.

Kandidatas

Balsavimo rezultatai

(nurodoma skaičiumi ir žodžiu)

Balsavimo išvada (nurodoma, išrinktas ar neišrinktas)

 

Vardenis, Pavardenis

Surinktas balsų skaičius.....

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

Komisijos pirmininkas                 (parašas)         (vardas, pavardė)      

 

 

Komisijos nariai                           (parašas)         (vardas, pavardė)