LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2012 M. BIRŽELIO 28 D. ĮSAKYMO NR. V-713DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ KARO TARNYBĄ PASKELBUS MOBILIZACIJĄ tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2019 m. kovo 20 d. Nr. V-285

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-713 „Dėl Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi,

t v i r t i n u Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                      Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro

2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-713

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos

ministro 2019 m. kovo 20 d. įsakymo

Nr. V-285 redakcija)

 

 

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMO PASKELBUS MOBILIZACIJĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Karo prievolininkų šaukimo paskelbus mobilizaciją tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją.

2.    Informacija, įskaitant asmens duomenis, susijusi su karo prievolininkų šaukimu į privalomąją karo tarnybą paskelbus mobilizaciją, skyrimu į pareigas kariniuose vienetuose ir atleidimu iš pareigų kariniuose vienetuose, tvarkoma krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo informacinės sistemos personalo valdymo informacinėje sistemoje (toliau – PerVIS) ir Lietuvos Respublikos karo prievolininkų registre (toliau – KPR).

3.    Asmens duomenys, nurodyti Tvarkos apraše, yra tvarkomi šaukimo į privalomąją karo tarnybą tikslu. Informacija apie asmens duomenų tvarkymą krašto apsaugos sistemoje pateikiama Krašto apsaugos ministerijos interneto svetainėje www.kam.lt.

 

ii SKYRIUS

PASIRENGIMAS vYKDYTI KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMĄ

4.    Paskelbus visuotinę arba dalinę mobilizaciją, kai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – KPĮ) 26 straipsnio 1 dalimi, yra šaukiami karo prievolininkai atlikti privalomosios karo tarnybos, Lietuvos kariuomenės Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos (toliau – KPKT) direktorius ar jo įgaliotas asmuo, paskelbus Seimo nutarimą ar Respublikos Prezidento dekretą dėl mobilizacijos skelbimo, nedelsdamas ir atsižvelgdamas į karinių pajėgumų poreikį, patvirtina Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą planą, kuriame nurodo:

4.1. karinius vienetus, į kuriuos skiriami parengtojo kariuomenės personalo rezervo kariai, jų skaičius, paskirstytus pagal KPKT teritorinius padalinius (šaukimo punktus), ir terminus, iki kurių nustatytas karo prievolininkų skaičius turi būti paskirtas į karinius vienetus;

4.2. karinius vienetus, į kuriuos skiriami neparengtojo kariuomenės personalo rezervo karo prievolininkai, jų skaičius, paskirstytus pagal KPKT teritorinius padalinius (šaukimo punktus), ir tarnybos pradžios datas.

 

III SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ ŠAUKIMAS

5.    Karo prievolininkų šaukimą į privalomąją karo tarnybą vykdo KPKT regioniniai karo prievolės ir komplektavimo padaliniai (šaukimo punktai) (toliau – RKPKP), vadovaudamiesi Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą planu.

6.    RKPKP, vadovaudamiesi KPR duomenimis, karo prievolininkams, kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 3 ir 29 straipsniais, neatleidžiami nuo karo prievolės arba kuriems privalomoji karo tarnyba neatidedama, siunčia nurodymus atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus (1 priedas), be to, karo prievolininkai informuojami jų pateiktu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu. Informaciją apie šaukimo pradžią KPKT skelbia KPĮ 27 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

7.    Nurodymai karo prievolininkams siunčiami ir jie papildomai informuojami jų pateiktu elektroniniu paštu ir (arba) telefonu, teikiant pirmenybę:

7.1. karo prievolininkams, pareiškusiems norą atlikti privalomąją karo tarnybą;

7.2. karo prievolininkams, Karinės medicinos ekspertizės komisijos pripažintiems tinkamais atlikti tikrąją karo tarnybą;

7.3. karo prievolininkams, anksčiau atleistiems iš tikrosios karo tarnybos;

7.4. visiems kitiems karo prievolininkams.

8.    Karo prievolininkas privalo iki nurodyme nustatyto termino pateikti RKPKP reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją, arba nurodytu laiku į nurodytą vietą atvykti pasitikrinti sveikatos.

9.    RKPKP, remdamasis pateiktais dokumentais, taip pat naudodamasis KPR ir PerVIS, nedelsdami įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui tarnyba paskelbus mobilizaciją turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo karo prievolės, ir pateikia KPKT direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui siūlymą privalomąją karo tarnybą karo prievolininkui atidėti ar jį atleisti nuo karo prievolės, arba tęsti šaukimo procedūras.

10RKPKP, vadovaudamiesi Karinės medicinos ekspertizės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 1125 „Dėl Karinės medicinos ekspertizės nuostatų patvirtinimo“, organizuoja karo prievolininkų, kurie tęsia šaukimo procedūras, ir kurie nebuvo pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais privalomajai karo tarnybai, sveikatos patikrinimą.

11Karo prievolininkai, pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais privalomajai karo tarnybai, KPKT direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu (kuriame nurodomi karo prievolininko karinis laipsnis, vardas (-ai), pavardė, asmens kodas, karinė (-ės) specialybė (-ės)) yra skiriami į atitinkamus karinius vienetus atlikti privalomąją karo tarnybą.

12Karo prievolininkams, paskirtiems į karinius vienetus atlikti privalomąją karo tarnybą, RKPKP duoda nurodymą nustatytu laiku atvykti į RKPKP (2 priedas).

13Jeigu yra priežasčių, nurodytų Karo prievolės įstatymo 37 straipsnio 3 dalyje, dėl kurių karo prievolininkas nustatytu laiku negali atlikti privalomosios karo tarnybos, arba jis paskirtą dieną neatvyksta į nurodytą karinį vienetą (RKPKP), jis yra skiriamas atlikti privalomąją karo tarnybą šioms priežastims išnykus į tą patį arba kitą Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą plane nurodytą karinį vienetą.

14RKPKP patikrina paskirtų atlikti privalomąją karo tarnybą ir atvykusių karo prievolininkų tapatybes, nurodo jų pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir organizuoja jų perdavimą atitinkamų Karo prievolininkų šaukimo į privalomąją karo tarnybą plane nurodytų karinių vienetų atstovų žinion.

_______________________

 

Karo prievolininkų šaukimo paskelbus

mobilizaciją tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nurodymo atvykti pasitikrinti sveikatos arba pateikti reikalingus dokumentus forma)

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI PASITIKRINTI SVEIKATOS ARBA

PATEIKTI REIKALINGUS DOKUMENTUS

 

 

______________________________________________________ šaukiamas, vadovaujantis

(karo prievolininko karinis laipsnis vardas, pavardė, gimimo data)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymu, ________________atvykti pasitikrinti sveikatos

   (atvykimo data ir laikas)

 

(atvykimo vietos adresas)

arba pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos aplinkybės, dėl kurių tarnyba būtų atidedama arba atleidžiama nuo karo prievolės, taip pat kitus dokumentus ar informaciją Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioniniam padaliniui.

 

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu (-ais) __________________________________ ar elektroniniu paštu ___________________________________ ir susitarti dėl atvykimo laiko.

2. Jei norite pateikti reikalingus dokumentus, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 3 straipsnyje ir 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, taip pat ir kitus dokumentus ar informaciją, galite tai padaryti atvykęs į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, perduoti per įgaliotą asmenį, atsiųsti registruotu paštu arba elektroninių ryšių priemonėmis.

3. Atvykęs į nurodytą vietą, Jūs turite pateikti šį Nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), karinį liudijimą (jeigu turite) ir banko sąskaitos numerį (paskirtoms išmokoms pervesti).

4. Už Nurodymo nevykdymą Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

5. Jeigu bus tikrinama Jūsų sveikata, prašome turėti ________________________________________________,

(nurodomi reikalingi dokumentai)

jei nešiojate akinius, su savimi turėkite akinius, jei nešiojate kontaktinius lęšius, su savimi turėkite kontaktinius lęšius ir kontaktinių lęšių dėklą.

 

 

 

Karo prievolininkų šaukimo paskelbus

mobilizaciją tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Nurodymo atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį forma)

 

(Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI Į KARO PRIEVOLĖS IR KOMPLEKTAVIMO TARNYBOS REGIONINĮ PADALINĮ

 

 

______________________________šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

prievolės įstatymu, _____________ atvykti į Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį

(atvykimo data ir laikas)

padalinį adresu ___________________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

Paskirta tarnybos atlikimo vieta ir pradžios data ____________________________________.

(karinio vieneto pavadinimas ir tarnybos pradžios data)

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

 

Pastabos:

1. Jei dėl pateisinamų priežasčių negalite atvykti nurodytu laiku, prašome apie tai informuoti telefonu(-ais) _____________________________________ ar elektroniniu paštu______________________________________.

2. Neatvykus į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį be pateisinamos priežasties, Jums gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 558 arba 560 straipsnius, pažeidimams kartojantis – baudžiamoji atsakomybė pagal Baudžiamojo kodekso 314 straipsnį.

3. Atvykęs į nurodytą Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos regioninį padalinį, Jūs turite pateikti šį Nurodymą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), karinį liudijimą (jeigu turite) ir banko sąskaitos numerį (paskirtoms išmokoms pervesti).