LIETUVOS RESPUBLIKOS

EKONOMINIŲ IR KITŲ TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMO NR. IX-2160 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. balandžio 19 d. Nr. XIV-1020

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Papildyti 12 straipsnį 3 dalimi:

3. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos koordinuoja, prižiūri ir užtikrina finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Užtikrindama finansinių sankcijų įgyvendinimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlieka šiame straipsnyje nurodytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūros institucijos funkcijas, įskaitant informacijos, kurią pagal kompetenciją yra išsiaiškinusi analizuodama fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems paskirtos tarptautinės sankcijos, teikimą finansines sankcijas įgyvendinantiems subjektams.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Papildyti 13 straipsnį 4 ir 5 dalimis:

4. Faktas apie tarptautinių sankcijų taikymą įrašomas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose, kai duomenys apie subjektą, kuriam taikomos sankcijos, ar jo turtą arba duomenys, kuriais apibūdinamas šis turtas, tvarkomi tame valstybės registre ar valstybės informacinėje sistemoje.

5. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, šias sankcijas įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 131 straipsniu

Papildyti Įstatymą 131 straipsniu:

131 straipsnis. Laikinasis administratorius

1. Finansų ministras, išskyrus šio straipsnio 14 dalyje nurodytą atvejį, turi teisę paskirti laikinąjį administratorių juridiniam asmeniui, kai šio juridinio asmens, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos ir kai laikinasis administravimas yra būtinas, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kitų svarbių pasekmių visuomenei ar valstybei ir užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų. Apie iškilusį poreikį paskirti laikinąjį administratorių Lietuvos Respublikos finansų ministeriją nedelsdama informuoja šio įstatymo 12 straipsnyje nurodyta institucija, atsakinga už tarptautinių sankcijų įgyvendinimo priežiūrą. Laikinuoju administratoriumi gali būti skiriamas juridinis arba fizinis asmuo.

2. Laikinuoju administratoriumi skiriamas fizinis asmuo ar laikinuoju administratoriumi skiriamo juridinio asmens vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs ar panaikintas;

2) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jis yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

4) jis dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba;

5) jis dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar teroristinei grupei;

6) jam taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;

7) jis piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas ne medicinos tikslais;

8) jis daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 3 metus buvo baustas už administracinio nusižengimo, susijusio su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimu, padarymą.

3. Laikinuoju administratoriumi skiriamam fiziniam asmeniui ar laikinuoju administratoriumi skiriamo juridinio asmens vadovui taikomi ir tinkamos kvalifikacijos bei patirties reikalavimai, jo neturi saistyti interesų konfliktas su juridiniu asmeniu, kurį jis administruoja, ir su Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Asmens kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į jo išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos tinkamam veiklos vykdymui. Pretendentus į laikinuosius administratorius finansų ministrui pasiūlo viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras per 3 darbo dienas nuo informacijos apie poreikį pateikti kandidatūrą gavimo dienos, išskyrus šio straipsnio 14 dalyje nurodytą atvejį.

4. Laikinasis administratorius skiriamas finansų ministro sprendimu. Finansų ministras nustato laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą, įgaliojimus, funkcijas ir veiksmus, kuriuos laikinasis administratorius gali atlikti tik Lietuvos Respublikos finansų ministerijai iš anksto pritarus. Šioje dalyje nurodytu sprendimu, kai tai būtina, taip pat gali būti nustatoma, kad laikinai sustabdomi tam tikrų ar visų juridinio asmens organų įgaliojimai ir juos laikinai perima laikinasis administratorius arba kad tam tikriems juridinio asmens organų sprendimams priimti reikia gauti laikinojo administratoriaus pritarimą. Finansų ministras apie priimtą sprendimą dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo, pakeitimo ar jo įgaliojimų pasibaigimo privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, o šis faktą apie laikinojo administratoriaus paskyrimą, pakeitimą ar jo įgaliojimų pasibaigimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo Juridinių asmenų registre. Sprendime turi būti nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, paskirto laikinojo administratoriaus vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (jeigu jis yra fizinis asmuo) ar pavadinimas ir kodas (jeigu jis yra juridinis asmuo).

5. Laikinojo administratoriaus veiklos sąlygos nustatomos laikinojo administravimo sutartyje, sudaromoje Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir laikinojo administratoriaus. Šioje sutartyje taip pat nustatomas laikinojo administratoriaus atlyginimas ir kitos išlaidos (įskaitant išlaidas dėl paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų), atsižvelgiant į laikinojo administratoriaus veiklos mastą, kvalifikaciją ir veiklos terminus, jų apmokėjimo tvarka, taip pat aptariama laikinojo administratoriaus atsakomybė, atsistatydinimo ir atšaukimo tvarka. Atlyginimas išmokamas ir išlaidos padengiamos (įskaitant išlaidas dėl paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų) iš juridinio asmens lėšų. Jeigu juridinis asmuo laikinajam administratoriui nesumoka laiku, laikinajam administratoriui privalo sumokėti Lietuvos Respublikos finansų ministerija. Lietuvos Respublikos finansų ministerija turi teisę reikalauti iš juridinio asmens atlyginti sumokėtas sumas. Laikinojo administratoriaus minimali civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra 300 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 000 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus minimaliai draudimo sumai, laikinasis administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

6. Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo administratoriaus paskyrimo terminas finansų ministro sprendimu gali būti pratęsiamas. Laikinasis administratorius gali būti bet kuriuo metu pakeičiamas ar atšaukiamas, o išnykus jo paskyrimo poreikiui privalo būti atšaukiamas nedelsiant.

7. Laikinasis administratorius turi teisę savo nuožiūra pasitelkti paslaugų teikėjų (įskaitant teisės, apskaitos, audito, valdymo konsultantus), kad galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas.

8. Laikinasis administratorius imasi visų reikalingų veiksmų, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų ir būtų išvengta šio straipsnio 1 dalyje nurodytų neigiamų pasekmių. Jei tai būtina, laikinasis administratorius turi teisę Lietuvos Respublikos finansų įstaigose atidaryti depozitines sąskaitas, kurios būtų naudojamos juridinio asmens veiklos tęstinumui užtikrinti. Iš šiose depozitinėse sąskaitose esančių lėšų draudžiama vykdyti juridinio asmens dalyvių, kurių atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, turtinius reikalavimus.

9. Lietuvos Respublikos finansų ministerija gali reikalauti, kad laikinasis administratorius šio straipsnio 5 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytais terminais jai teiktų informaciją apie juridinio asmens finansinę būklę ir per laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą atliktus veiksmus.

10. Laikinasis administratorius savo funkcijas privalo atlikti apdairiai ir sąžiningai. Laikinasis administratorius negali jam suteiktų teisių naudoti savo asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.

11. Laikinasis administratorius turi teisę atsistatydinti šio straipsnio 5 dalyje nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu laikinasis administratorius atsistatydina, finansų ministras nedelsdamas inicijuoja naujo laikinojo administratoriaus paskyrimą.

12. Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai finansų ministras skiria ekonominių išteklių, kurie yra įšaldyti Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas, laikinąjį administratorių. Finansų ministras apie priimtą sprendimą dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo, kuriame turi būti nurodyti įšaldytus ekonominius išteklius apibūdinantys duomenys, taip pat sprendimą dėl laikinojo administratoriaus pakeitimo ar jo įgaliojimų šioje dalyje nurodytiems ekonominiams ištekliams, kurie registruotini viešajame registre ar kuriuos apibūdinantys duomenys kaupiami valstybės informacinėje sistemoje, pasibaigimo privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti to viešojo registro ir (ar) informacinės sistemos tvarkytojui, o šis faktą apie laikinojo administratoriaus paskyrimą, pakeitimą ar jo įgaliojimų pasibaigimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo tame viešajame registre ir (ar) informacinėje sistemoje.

13. Juridiniai ir fiziniai asmenys privalo pateikti Lietuvos Respublikos finansų ministerijai duomenis, reikalingus skiriant laikinąjį administratorių, o laikinajam administratoriui duomenis, reikalingus jam vykdant veiklą.

14. Laikinąjį administratorių Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnyje nurodytam licencijuotam ar kitokios formos veiklos leidimą turinčiam ir Lietuvos banko prižiūrimam finansų rinkų dalyviui, kai šio finansų rinkų dalyvio, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, taip pat kai yra kitų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, turi teisę paskirti Lietuvos bankas. Pretendentus į laikinuosius administratorius atrenka Lietuvos bankas. Lietuvos bankui mutatis mutandis taikomos šio straipsnio nuostatos, nustatančios finansų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teises ir pareigas.

 

4 straipsnis. Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo Nr. IX-2160 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą Nr. IX-2160 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas skirtas Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo ir užsienio politikos interesams užtikrinti įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, Europos Sąjungos bendrąją užsienio ir saugumo politiką, taip pat prisidedant prie taikos, stabilumo ir teisės viršenybės palaikymo pasaulyje, tarptautinės bendruomenės kovos su tarptautiniu terorizmu, žmogaus teisių pažeidimais, teritoriniais, etniniais ir religiniais konfliktais kitose valstybėse.

2. Šis įstatymas nustato pasiūlymų dėl tarptautinių sankcijų nustatymo teikimo, Europos Sąjungos, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nustatytų sankcijų įgyvendinimo bendrąsias sąlygas Lietuvos Respublikoje.

3. Kitų įstatymų nuostatos šio įstatymo reglamentuojamiems santykiams taikomos tiek, kiek jų nereglamentuoja šis įstatymas.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Subjektas, kuriam taikomos sankcijos, – valstybė ar jos dalis, teritorija (specialaus statuso zona), fizinis arba juridinis asmuo, bet kokia kita organizacija arba fizinių ar juridinių asmenų grupė ir (ar) organizacijų grupė, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos.

2. Tarptautinės sankcijosEuropos Sąjungos teisės aktais, Jungtinių Tautų ir kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, sprendimais, kurie Lietuvos Respublikoje taikomi tiesiogiai arba įgyvendinami šio įstatymo nustatyta tvarka, nustatytų apribojimų ir įpareigojimų visuma.

 

3 straipsnis. Tarptautinių sankcijų rūšys

Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos ekonominės, finansinės, politinės, susisiekimo, socialinės, taip pat kitokius apribojimus ir įpareigojimus nustatančios tarptautinės sankcijos.

 

4 straipsnis. Tarptautinių sankcijų privalomumas

1. Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo laikytis ir jas įgyvendinti visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

2. Būtina imtis veiksmų, privalomų dėl Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų, ir (arba) susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, jeigu dėl to būtų nesilaikoma ar išvengiama Lietuvos Respublikoje įgyvendinamomis tarptautinėmis sankcijomis nustatytų apribojimų ir įpareigojimų.

3. Faktas apie tarptautinių sankcijų taikymą įrašomas valstybės registruose ar valstybės informacinėse sistemose, kai duomenys apie subjektą, kuriam taikomos sankcijos, ar jo turtą arba šį turtą apibūdinantys duomenys tvarkomi tame valstybės registre ar valstybės informacinėje sistemoje.

4. Informaciją apie priimtus sprendimus dėl subjektų, kuriems taikomos sankcijos dėl jų sąsajų su subjektais, įtrauktais į asmenų, kuriems taikomos sankcijos, sąrašus, šias sankcijas įgyvendinantiems fiziniams ir juridiniams asmenims, valstybės registrų ir valstybės informacinių sistemų tvarkytojams teikia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

II SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ INICIJAVIMAS IR ĮGYVENDINIMO APIMTIS

 

5 straipsnis. Pasiūlymų dėl tarptautinių sankcijų teikimas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva, šio įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nurodytos komisijos ar šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų siūlymu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir teikia pasiūlymus Europos Sąjungai, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, nustatyti, keisti ar atšaukti tarptautines sankcijas.

 

6 straipsnis. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo apimtis

1. Tarptautinės sankcijos, nustatytos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais, įgyvendinamos visa apimtimi. Prireikus Užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva ar šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų siūlymu rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti reikalingų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus.

2. Tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos visa apimtimi ir tiesiogiai. Tarptautinės sankcijos, nustatytos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijomis įsteigtų sankcijų komitetų sprendimais, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tiesiogiai taikomais Europos Sąjungos teisės aktais arba prireikus Užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva ar šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų siūlymu rengia ir teikia Vyriausybei tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti reikalingų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus.

3. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos, kitų tarptautinių organizacijų, kurių narė yra arba kuriose dalyvauja Lietuvos Respublika, rekomenduojamas tarptautines sankcijas Lietuvos Respublika įgyvendina, atsižvelgdama į tai, ar jas įgyvendinti yra būtina norint pasiekti šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus. Užsienio reikalų ministerija savo iniciatyva ar šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų siūlymu rengia ir teikia Vyriausybei rekomenduojamoms tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti reikalingų Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus.

 

III SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ POVEIKIS SANDORIAMS IR PRIEVOLĖMS. LAIKINOJO ADMINISTRATORIAUS PASKYRIMAS, EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ REALIZAVIMAS

 

7 straipsnis. Draudimas sudaryti ir vykdyti sandorius ir prievoles, jų nevykdymo teisinės pasekmės

1. Draudžiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms, tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja.

2. Draudžiama tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kurių vykdymas prieštarauja Lietuvos Respublikoje įgyvendinamoms tarptautinėms sankcijoms.

3. Sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievolės, kurios atsirado iki nustatant tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą, turi būti nedelsiant nutraukti vienašališkai ar šalių susitarimu arba jų vykdymas sustabdytas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo laikotarpiu.

4. Fiziniams ir juridiniams asmenims už sandorių ir prievolių nevykdymą dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo civilinė atsakomybė netaikoma arba jie nuo jos atleidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Vykdant šį įstatymą teisėtais valstybės ar savivaldybių institucijų veiksmais sukelti fizinių ir juridinių asmenų nuostoliai neatlyginami.

 

8 straipsnis. Laikinasis administratorius

1. Finansų ministras, išskyrus šio straipsnio 13 dalyje nurodytą atvejį, turi teisę paskirti laikinąjį administratorių juridiniam asmeniui, kai šio juridinio asmens, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos ir kai laikinasis administravimas yra būtinas, siekiant išvengti neigiamų socialinių, ekonominių, ekologinių ar kitų svarbių pasekmių visuomenei ar valstybei ir užtikrinti, kad būtų laikomasi šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Apie iškilusį poreikį paskirti laikinąjį administratorių Lietuvos Respublikos finansų ministeriją nedelsdama informuoja šio įstatymo 11 straipsnyje nurodyta kompetentinga institucija. Laikinuoju administratoriumi gali būti skiriamas juridinis arba fizinis asmuo.

2. Laikinuoju administratoriumi skiriamas fizinis asmuo ar laikinuoju administratoriumi skiriamo juridinio asmens vadovas turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu:

1) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs ar panaikintas;

2) jis įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažintas kaltu dėl apysunkio nusikaltimo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

3) jis yra pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu bet kurioje srityje arba jam taikomos priverčiamosios medicinos priemonės;

4) jis dėl Lietuvos Respublikai priešiškų interesų bendradarbiauja ar yra bendradarbiavęs, palaiko ar palaikė ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba arba su asmenimis, bendradarbiaujančiais ar palaikančiais ryšius su užsienio valstybės žvalgybos ar saugumo tarnyba;

5) jis dalyvauja ar dalyvavo teroristinės organizacijos ar teroristinės grupės veikloje arba palaiko ar palaikė ryšius su asmeniu, priklausančiu teroristinei organizacijai ar teroristinei grupei;

6) jam taikomos organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemonės pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo prevencijos įstatymą;

7) jis piktnaudžiauja alkoholiu, vartoja narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas ne medicinos tikslais;

8) jis daugiau negu vieną kartą per pastaruosius 3 metus buvo baustas už administracinio nusižengimo, susijusio su alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimu, padarymą.

3. Laikinuoju administratoriumi skiriamam fiziniam asmeniui ar laikinuoju administratoriumi skiriamo juridinio asmens vadovui taikomi ir tinkamos kvalifikacijos bei patirties reikalavimai, jo neturi saistyti interesų konfliktas su juridiniu asmeniu, kurį jis administruoja, ir su Finansų ministerija. Asmens kvalifikacija ir patirtis vertinamos atsižvelgiant į jo išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę bei į kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos tinkamam veiklos vykdymui. Pretendentus į laikinuosius administratorius finansų ministrui pasiūlo viešoji įstaiga Valdymo koordinavimo centras per 3 darbo dienas nuo informacijos apie poreikį pateikti kandidatūrą gavimo dienos, išskyrus šio straipsnio 13 dalyje nurodytą atvejį.

4. Laikinasis administratorius skiriamas finansų ministro sprendimu. Finansų ministras nustato laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą, įgaliojimus, funkcijas ir veiksmus, kuriuos laikinasis administratorius gali atlikti tik Finansų ministerijai iš anksto pritarus. Šioje dalyje nurodytu sprendimu, kai tai būtina, taip pat gali būti nustatoma, kad laikinai sustabdomi tam tikrų ar visų juridinio asmens organų įgaliojimai ir juos laikinai perima laikinasis administratorius arba kad tam tikriems juridinio asmens organų sprendimams priimti reikia gauti laikinojo administratoriaus pritarimą. Finansų ministras apie priimtą sprendimą dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo, pakeitimo ar jo įgaliojimų pasibaigimo privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, o šis faktą apie laikinojo administratoriaus paskyrimą, pakeitimą ar jo įgaliojimų pasibaigimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo Juridinių asmenų registre. Sprendime turi būti nurodoma: juridinio asmens pavadinimas, kodas, paskirto laikinojo administratoriaus vardas ir pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta (jeigu jis yra fizinis asmuo) ar pavadinimas ir kodas (jeigu jis yra juridinis asmuo).

5. Laikinojo administratoriaus veiklos sąlygos nustatomos laikinojo administravimo sutartyje, sudaromoje Finansų ministerijos ir laikinojo administratoriaus. Šioje sutartyje taip pat nustatomas laikinojo administratoriaus atlyginimas ir kitos išlaidos (įskaitant išlaidas dėl paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų), atsižvelgiant į laikinojo administratoriaus veiklos mastą, kvalifikaciją ir veiklos terminus, jų apmokėjimo tvarka, taip pat laikinojo administratoriaus atsakomybė, atsistatydinimo ir atšaukimo tvarka. Atlyginimas išmokamas ir išlaidos padengiamos (įskaitant išlaidas dėl paslaugų teikėjų teikiamų paslaugų) iš juridinio asmens lėšų. Jeigu juridinis asmuo laikinajam administratoriui nesumoka laiku, laikinajam administratoriui privalo sumokėti Finansų ministerija. Finansų ministerija turi teisę reikalauti sumokėtų sumų iš juridinio asmens. Laikinojo administratoriaus minimali civilinės atsakomybės privalomojo draudimo suma yra 300 000 eurų vienam draudžiamajam įvykiui ir 1 000 000 eurų visiems draudžiamiesiems įvykiams per metus. Dėl draudžiamojo įvykio išmokėjus draudimo išmoką ir sumažėjus minimaliai draudimo sumai, laikinasis administratorius privalo per vieną mėnesį apsidrausti civilinę atsakomybę, kad būtų atkurta privalomoji minimali draudimo suma.

6. Laikinasis administratorius skiriamas ne ilgesniam negu vienų metų laikotarpiui. Išimtiniais atvejais laikinojo administratoriaus paskyrimo terminas finansų ministro sprendimu gali būti pratęsiamas. Laikinasis administratorius gali būti bet kuriuo metu pakeičiamas ar atšaukiamas, o išnykus jo paskyrimo poreikiui privalo būti atšaukiamas nedelsiant.

7. Laikinasis administratorius turi teisę savo nuožiūra pasitelkti paslaugų teikėjų (įskaitant teisės, apskaitos, audito, valdymo konsultantus), kad galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas.

8. Laikinasis administratorius imasi visų reikalingų veiksmų, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir būtų išvengta šio straipsnio 1 dalyje nurodytų neigiamų pasekmių. Jei tai būtina, laikinasis administratorius turi teisę Lietuvos Respublikos finansų įstaigose atidaryti depozitines sąskaitas, kurios būtų naudojamos juridinio asmens veiklos tęstinumui užtikrinti. Iš šiose depozitinėse sąskaitose esančių lėšų draudžiama vykdyti juridinio asmens dalyvių, kurių atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, turtinius reikalavimus.

9. Finansų ministerija gali reikalauti, kad laikinasis administratorius šio straipsnio 5 dalyje nurodytoje sutartyje nustatytais terminais jai teiktų informaciją apie juridinio asmens finansinę būklę ir per laikinojo administratoriaus paskyrimo terminą atliktus veiksmus.

10. Laikinasis administratorius savo funkcijas privalo atlikti apdairiai ir sąžiningai. Laikinasis administratorius negali jam suteiktų teisių naudoti savo asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams tenkinti.

11. Laikinasis administratorius turi teisę atsistatydinti šio straipsnio 5 dalyje nurodytoje sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu laikinasis administratorius atsistatydina, finansų ministras nedelsdamas inicijuoja naujo laikinojo administratoriaus paskyrimą.

12. Šio straipsnio nuostatos mutatis mutandis taikomos ir tais atvejais, kai finansų ministras skiria ekonominių išteklių, kurie yra įšaldyti Lietuvos Respublikoje įgyvendinant tarptautines sankcijas, laikinąjį administratorių. Finansų ministras apie priimtą sprendimą dėl laikinojo administratoriaus paskyrimo, kuriame turi būti nurodyti įšaldytus ekonominius išteklius apibūdinantys duomenys, taip pat sprendimą dėl laikinojo administratoriaus pakeitimo ar jo įgaliojimų šioje dalyje nurodytiems ekonominiams ištekliams, kurie registruotini viešajame registre ar kuriuos apibūdinantys duomenys kaupiami valstybės informacinėje sistemoje, pasibaigimo privalo ne vėliau kaip kitą darbo dieną pranešti to viešojo registro ir (ar) informacinės sistemos tvarkytojui, o šis faktą apie laikinojo administratoriaus paskyrimą, pakeitimą ar jo įgaliojimų pasibaigimą nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną įrašo tame viešajame registre ir (ar) informacinėje sistemoje.

13. Laikinąjį administratorių Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnyje nurodytam licencijuotam ar kitokios formos veiklos leidimą turinčiam ir Lietuvos banko prižiūrimam finansų rinkų dalyviui, kai šio finansų rinkų dalyvio, jo savininko ar jį kontroliuojančio asmens atžvilgiu Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, taip pat kai yra kitų šio straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų, turi teisę paskirti Lietuvos bankas. Pretendentus į laikinuosius administratorius atrenka Lietuvos bankas. Lietuvos bankui mutatis mutandis taikomos šio straipsnio nuostatos, nustatančios finansų ministro ir Finansų ministerijos teises ir pareigas.

 

9 straipsnis. Ekonominių išteklių realizavimas

Įgyvendinant tarptautines sankcijas Lietuvos Respublikoje įšaldyti ekonominiai ištekliai, kai jie yra greitai gendantys ar galintys greitai prarasti savo prekinę vertę, taip pat kai jų saugojimo, laikymo ar priežiūros išlaidos gali viršyti jų prekinę vertę, gali būti realizuojami Vyriausybės nustatyta tvarka. Kai šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra paskirtas laikinasis administratorius, sprendimą dėl ekonominių išteklių realizavimo priima šis laikinasis administratorius. Lėšos, gautos realizavus ekonominius išteklius, laikomos Lietuvos Respublikos finansų įstaigos depozitinėje sąskaitoje.

 

IV SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMAS IR UŽTIKRINIMAS

 

10 straipsnis. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo koordinavimas

1. Pasiūlymams dėl tarptautinių sankcijų nustatymo teikti ir svarstyti, Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimui koordinuoti Vyriausybė sudaro Tarptautinių sankcijų koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) ir tvirtina Komisijos darbo tvarkos aprašą. Komisijai vadovauja užsienio reikalų ministras ar jo įgaliotas asmuo. Komisiją aptarnauja Užsienio reikalų ministerija.

2. Komisija šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytų kompetentingų institucijų siūlymu ar savo iniciatyva:

1) teikia rekomendacijas Užsienio reikalų ministerijai dėl šio įstatymo 5 straipsnyje nurodytų pasiūlymų nustatyti, keisti ar atšaukti Lietuvos Respublikoje įgyvendinamas tarptautines sankcijas;

2) koordinuoja valstybės institucijų veiklą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo srityje ir teikia Vyriausybei pasiūlymus dėl teisinio reguliavimo tobulinimo bei kitų veiksmų, siekiant užtikrinti veiksmingą tarptautinių sankcijų įgyvendinimą;

3) rengia gaires dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo siekiant užtikrinti vienodą tarptautinių sankcijų įgyvendinimo praktiką.

3. Užsienio reikalų ministerija teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje Europos Sąjungos institucijoms, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos, ir prireikus užsienio valstybių kompetentingoms institucijoms.

 

11 straipsnis. Kompetentingos institucijos įgyvendinant tarptautines sankcijas, jų funkcijos bei veiklos sritys

1. Kompetentingos institucijos, nurodytos šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse, pagal kompetenciją užtikrindamos tarptautinių sankcijų įgyvendinimą:

1) priima sprendimus, nurodytus tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose;

2) sprendžia dėl išimčių ar leidimų netaikyti apribojimų ir įpareigojimų, nurodytų tarptautines sankcijas nustatančiuose teisės aktuose, suteikimo ir atlieka visas tuo tikslu reikalingas procedūras;

3) atsako į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus, susijusius su šių kompetentingų institucijų veiklos sričiai priskiriamų tarptautinių sankcijų įgyvendinimu Lietuvos Respublikoje;

4) gauna ir teikia informaciją šio įstatymo 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tvarką nustato Vyriausybė.

3. Kompetentingos institucijos, užtikrinančios tarptautinių sankcijų Lietuvos Respublikoje įgyvendinimą pagal joms priskirtas veiklos sritis, inter alia, yra šios:

1) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, taip pat Finansų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinantys apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais, mokėjimų apribojimų, kitų finansinės veiklos apribojimų (finansinių sankcijų) įgyvendinimą;

2) Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, užtikrinantis apribojimų atvykti į Lietuvos Respubliką ar keliauti per jos teritoriją tranzitu asmenims, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, įgyvendinimą;

3) Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Užsienio reikalų ministerija, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinantys ekonominės veiklos, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos, apribojimų, taikomų fiziniams ir juridiniams asmenims, ir subjektų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, ekonominės veiklos Lietuvos Respublikoje apribojimų, civilinių, dvejopo naudojimo prekių, karinės įrangos, paslaugų ir technologijų importo, eksporto, reeksporto ir tranzito apribojimų, prekybos apribojimų (ekonominių sankcijų) įgyvendinimą;

4) Užsienio reikalų ministerija, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios diplomatinių santykių apribojimų ir kitų politinio ir diplomatinio poveikio priemonių įgyvendinimą;

5) Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, taip pat kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios ryšių ir susisiekimo apribojimų įgyvendinimą;

6) kitos institucijos pagal joms priskirtas veiklos sritis, užtikrinančios kultūrinių, mokslo, švietimo, sporto ir kitokių visuomeninių ryšių su subjektais, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos, apribojimų įgyvendinimą.

4. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos koordinuoja, prižiūri ir užtikrina finansinių sankcijų (apribojimų disponuoti lėšomis ir ekonominiais ištekliais) įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje. Užtikrindama finansinių sankcijų įgyvendinimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlieka šiame straipsnyje nurodytas kompetentingos institucijos funkcijas, įskaitant informacijos, kurią pagal kompetenciją yra išsiaiškinusi analizuodama fizinių ir (ar) juridinių asmenų sąsajas su subjektais, kuriems paskirtos tarptautinės sankcijos, teikimą finansines sankcijas įgyvendinantiems subjektams.

5. Jeigu tam tikrų tarptautinių sankcijų įgyvendinimas nepatenka į nė vienos institucijos veiklos sritį, Vyriausybė paskiria kompetentingą tų tarptautinių sankcijų įgyvendinimą užtikrinančią instituciją.

6. Šio straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytos kompetentingos institucijos patvirtina tvarkos aprašus dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo užtikrinimo savo veiklos srityje.

7. Lietuvos bankas ir kitos Vyriausybės nustatytos ūkio subjektų veiklos priežiūros institucijos, atlikdamos priežiūros funkciją, pagal kompetenciją prižiūri, kaip laikomasi šio įstatymo 4 straipsnio nuostatų, ir pagal kompetenciją konsultuoja šio straipsnio 3 ir 5 dalyse nurodytas kompetentingas institucijas tarptautinių sankcijų įgyvendinimo klausimais.

 

12 straipsnis. Informacijos gavimas ir teikimas užtikrinant tarptautinių sankcijų įgyvendinimą

1. Fiziniai ir juridiniai asmenys Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais privalo teikti šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytoms kompetentingoms institucijoms tarptautinių sankcijų įgyvendinimui užtikrinti reikalingus duomenis.

2. Šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos Vyriausybės nustatyta tvarka ir terminais Užsienio reikalų ministerijai teikia informaciją apie tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, kuri reikalinga pateikti Europos Sąjungos institucijoms, Jungtinėms Tautoms ir kitoms tarptautinėms organizacijoms, kurių nustatytos tarptautinės sankcijos yra įgyvendinamos.

3. Fiziniai ir juridiniai asmenys tarptautinių sankcijų įgyvendinimo tikslais turi teisę keistis informacija apie subjektą, kuriam taikomos tarptautinės sankcijos.

4. Šiame įstatyme nurodytos informacijos pateikimas šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytoms institucijoms nelaikomas komercinės arba profesinės paslapties ar kitos konfidencialios informacijos atskleidimu.

5. Šio įstatymo 11 straipsnyje nurodytos kompetentingos institucijos privalo saugoti įgyvendinant šį įstatymą sužinotas komercines ar profesines paslaptis ir be fizinio ar juridinio asmens sutikimo gali naudoti jas tik tiems tikslams, dėl kurių jos buvo pateiktos.

6. Valstybės ar tarnybos paslaptį sudarantys duomenys institucijoms teikiami, šiose institucijose kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS

 

13 straipsnis. Atsakomybė už Įstatymo pažeidimus

1. Už šio įstatymo pažeidimus fiziniai ir juridiniai asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Jeigu įtariama, kad padarytas šio įstatymo pažeidimas turi administracinio nusižengimo arba nusikalstamos veikos požymių, kompetentingos institucijos, kurios yra nurodytos šio įstatymo 11 straipsnyje, bet kurių darbuotojams nėra suteikta teisė vykdyti administracinių nusižengimų teiseną arba pradėti ikiteisminį tyrimą, visą turimą informaciją, susijusią su galimai padarytu administraciniu nusižengimu ar nusikalstama veika, nedelsdamos perduoda institucijai, kurios pareigūnams yra suteikta teisė vykdyti administracinių nusižengimų teiseną arba pradėti ikiteisminį tyrimą, ir apie tai informuoja Užsienio reikalų ministeriją.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 1, 2 ir 3 straipsnius bei šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 17 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos bankas iki 2022 m. gegužės 16 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Kituose įstatymuose pateiktos nuorodos į Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą reiškia nuorodą į Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda