KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-328 (E) PATVIRTINTO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO III DALIES PAPILDYMO

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. T-230

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi bei atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. gegužės 18 d. audito ataskaitą Nr. KA-6 „Panaudos pagrindais perduoto turto valdymas ir naudojimas Kelmės rajono savivaldybėje“, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1Papildyti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-328 (E) patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo III dalį 20 punktu:

20. Valstybės ar savivaldybės turto panaudos gavėjas panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo kiekvienų kalendorinių metų pabaigos teikia šio turto valdytojui ataskaitą, kurioje nurodoma, kaip yra naudojamas panaudos pagrindais perduotas ilgalaikis materialusis turtas, kokią veiklą vykdo panaudos gavėjas, ar panaudos gavėjas vykdo įsipareigojimus savo lėšomis atlikti nekilnojamojo daikto einamąjį ar statinio kapitalinį remontą arba kito ilgalaikio materialiojo turto remontą, ar vykdomos kitos panaudos sutarties sąlygos.“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vaclovas Andrulis