LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO NR. I-621 102 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. kovo 28 d. Nr. XIII-237

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 102 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 102 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui ir ši išmoka mokama nuo vaikų, įskaitant gimusius iki 2017 m. sausio 1 d., gimimo dienos, iki jiems sukaks 2 metai.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo vienu metu gimė du ar daugiau vaikų ir jiems nebuvo sukakę 2 metai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) skiriama ir mokama (išmokama) už praėjusius mėnesius nuo 2017 m. sausio 1 d. iki vaikams sukaks (sukako) 2 metai.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė