HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. gruodžio 2 D. ĮSAKYMO NR. D1-933 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.06.04:2014 „gatvės ir vietinės reikšmės keliai. bendrieji reikalavimai“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. birželio 8 d. Nr. D1-184

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“:

1Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Gatvių techniniai parametrai nustatomi vadovaujantis 10 lentele.

10 lentelė. Pagrindiniai gatvių techniniai parametrai

Eil. Nr.

Gatvės kategorija

Minimalus atstumas tarp gatvės RL1)

Projektinis

greitis,

km/h

Bendras eismo juostų skaičius

Eismo juostų plotis, m

Maksimalus išilginis nuolydis, %

Minimali horizontali kreivė, m

Min

Max

1.

A

70

80

4

2)

3,75

4

400

2.

B

30

60

2

2)

3,25

6

200

3.

C

20

50

2

4

3,00

7

120

4.

D

12

30

2

2

2,75

10

30

5.

DS

5

20

1

2

2,505)

12

10

6.

DS*

4,5

20

1

1

3,50

12

10

7.

E

7

30

23)+24)

23)+44)

0,753)/1,254)

56)

10

8.

F

5

20

13)+14)

13)+14)

0,753)/1,254)

56)

10

Pastabos:

1) 1. Gatvės juosta tarp raudonųjų linijų yra skirta įrengti važiuojamąją dalį ir kitus gatvės elementus (šaligatvius, pėsčiųjų ir dviratininkų takus), inžinerinius tinklus, transporto priemonių aptarnavimo pastatus, stovėjimo vietas, taršos slopinimo įrangą, želdinius. 10 lentelėje nurodytas gatvės juostos plotis gali būti sumažintas dviem atvejais:

1.1. kai netiesiami takai, tinklai ir nereikalinga taršos slopinimo įranga (tarša neviršija leistinų normų);

1.2. kai naudojami racionalesni inžinerinių tinklų įrengimo būdai, efektyvesnė taršos slopinimo įranga ir būdai.

2) Prireikus juostų skaičius gali būti padidintas.

3) Reikalavimai taikomi pėsčiųjų eismui.

4) Reikalavimai taikomi dviračių eismui.

DS Taikoma esamose urbanizuotose, kompaktiškai vienbučiais ir dvibučiais gyvenamaisiais pastatais užstatytose teritorijose ir senamiesčiuose. Senamiesčiuose teikti prioritetą pėstiesiems, paliekant minimalius pločius motorizuotam eismui.

5) Eismo juostos plotis gali būti didinamas esant poreikiui.

DS* Taikoma susiformavusiose mėgėjų sodo teritorijose.

6) Išskyrus maksimalius nuolydžius, nurodytus Reglamento 39 lentelėje, nepažeidžiant STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimų [5.11].“

2Pakeičiu 332 punktą ir jį išdėstau taip:

332. Takai ir (ar) šaligatviai šalia gatvės važiuojamosios dalies projektuojami pagal gatvės išilginį nuolydį, tačiau turi būti pritaikytos visos būtinos priemonės pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimus [5.11].“

3Pakeičiu 107 punktą ir jį išdėstau taip:

107. Statant, rekonstruojant, remontuojant statinius, formuojant nekilnojamojo turto objektus ir (ar) keičiant jų paskirtį privalomos automobilių stovėjimo vietos įrengiamos (rekonstruojant, remontuojant statinius 30 lentelėje nurodytam padidėjusiam plotui, naujiems kambariams (numeriams), butams, kabinetams, gyventojų, įrenginių, remonto vietų, mokinių, studentų, vaikų skaičiui) šio statinio ar statinių grupės žemės sklypo ribose, išskyrus šio skyriaus 112 punkte nurodytus atvejus. Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius įvairios paskirties statiniams nustatomas vadovaujantis 30 lentele.

30 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

Eil. Nr.

Pastatų

Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius

1.

Gyvenamosios paskirties pastatai

1.1.

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 70 m2 – 1 vieta;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 70 m2, bet neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.2.

gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai

Pastatui, kurio naudingasis plotas neviršija 140 m2 – 2 vietos;

pastatui, kurio naudingasis plotas didesnis kaip 140 m2 – 2 vietos ir papildomai po 1 vietą kiekvienam iki 50 m2 didesniam kaip 140 m2 esančiam naudingajam plotui

1.3.

gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai) pastatai

1 vieta vienam butui

1.4.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai) pastatai

0,4 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

1.5.

gyvenamosios paskirties įvairioms socialinėms grupėms (bendrabučiai) pastatai  

0,8 vietos vienam butui ar kambariui atsižvelgiant į apgyvendinimo tipą

2.

Viešbučių paskirties pastatai

2.1.

viešbučiai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

2.2.

moteliai

1 vieta kambariui (numeriui)

2.3.

svečių namai

1 vieta 2 kambariams (numeriams)

3.

Poilsio paskirties pastatai

3.1.

poilsio namai

1 vieta kiekvienam kambariui (numeriui)

3.2.

jaunimo nakvynės namai

1 vieta 6 kambariams (numeriui)

4.

Administracinės paskirties pastatai

1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto

5.

Prekybos paskirties pastatai

5.1.

maisto produktų parduotuvės

1 vieta 20 m2 prekybos salės ploto

5.2.

prekybos centrai

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.3.

ne maisto produktų parduotuvės

1 vieta 30 m2 prekybos salės ploto

5.4.

specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės

1 vieta 60 m2 prekybos salės ploto

6.

Paslaugų paskirties statiniai

6.1.

automobilių plovyklos

1 vieta 1 plovimo įrenginiui

6.2.

automobilių remonto įmonės

1 vieta 1 remonto vietai

7.

Maitinimo paskirties pastatai

1 vieta 15 msalės ploto

8.

Kultūros paskirties pastatai

8.1.

teatrai, konferencijų, koncertų salės, kino teatrai

1 vieta 10 m2 salės ploto

8.2

muziejai, meno galerijos, parodų rūmai

1 vieta 40 m2 salės ploto

8.3.

bibliotekos

1 vieta 40 m2 salės ploto

9.

Mokslo paskirties pastatai

9.1

aukštosios mokyklos

1 vieta 10 studentų

9.2

profesinės mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.3

bendrojo lavinimo mokyklos

1 vieta 30 mokinių

9.4

vaikų darželiai, lopšeliai

1 vieta 40 vaikų

10.

Gydymo paskirties pastatai

10.1.

ligoninės, klinikos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.2.

poliklinikos

3 vietos konsultaciniam kabinetui

10.3.

sanatorijos

1 vieta 30 m2 pagrindinio ploto

10.4

veterinarijos gydyklos

2 vietos konsultaciniam kabinetui

11.

Sporto paskirties statiniai

11.1.

stadionai, arenos, aikštelės

1 vieta 10 m2 tribūnų ploto

11.2.

sporto klubai, baseinai

1 vieta 30 mpagrindinio ploto

12.

Religinės, paskirties pastatai

1 vieta 15 m2 salės ploto

13.

Kapinės

1 vieta 200 kapaviečių, bet ne mažiau kaip 10 vietų

14.

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai

1 vieta 100 m2 darbo patalpų ploto

15.

Sandėliavimo paskirties pastatai

1 vieta 200 m2 sandėlių ploto

Pastaba. Nustatant automobilių vietų skaičių šio punkto 1.1 ir 1.2 papunkčiuose nurodytais atvejais garažo patalpų plotas neįskaičiuojamas į naudingąjį plotą.“

4Pakeičiu 1071 punktą ir jį išdėstau taip:

1071Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų negyvenamųjų pastatų automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.

5Pakeičiu 1072 punktą ir jį išdėstau taip:

1072. Statomų, rekonstruojamų, atnaujinamų (modernizuojamų) ar kapitališkai remontuojamų gyvenamųjų pastatų (kai Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka balsų dauguma priimtas namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas) automobilių saugyklose (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Likusiose automobilių saugyklos automobilių stovėjimo vietose įrengiama elektros tinklų infrastruktūra (elektros kabelių kanalai su elektros kabeliais), kad prireikus jose būtų užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.

6.   Papildau 1073 punktu:

1073. Statant, rekonstruojant, atnaujinant (modernizuojant) ar kapitališkai remontuojant  automobilių saugyklas (nuo 5 ir daugiau automobilių stovėjimo vietų) ne mažiau kaip 20 procentų bendro privalomo automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius. Įrengiant krovimo stoteles, vietoje apskaičiuotų (privalomų suprojektuoti) 5 lėto krovimo stotelių gali būti įrengiama 1 greito arba itin greito krovimo stotelė.“

7Pakeičiu 122 punktą ir jį išdėstau taip:

122. Atstumas nuo toliausiai esančios žmonėms su negalia skirtos automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą neturi viršyti 50 m. Jei to įgyvendinti negalima, ne toliau kaip 30 m iki pagrindinio įėjimo turi būti įrengta išlipimo aikštelė.“

 


part_f5bb4b28b02a40d99c397347889fa121_end

part_456b670c613f45709adb3ffd77a07101_end

part_d7e8e90854114ca1b0d60f3c887d5bcf_end

8Pakeičiu 321 lentelę ir ją išdėstau taip:

321 lentelė. Atstumai nuo  uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų, garažų, atvirojo tipo automobilių saugyklų

Eil. Nr.

 

Pastatų ar patalpų, iki kurių nustatomi atstumai, naudojimo paskirtis

Atstumai (metrais)

nuo uždarojo tipo antžeminių automobilių saugyklų ir garažų, kai automobilių (išskyrus elektromobilius) skaičius*

nuo atvirojo tipo automobilių saugyklų, kai automobilių (išskyrus elektromobilius) skaičius**

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

5–10

11–20

21–50

51–100

101–300

daugiau kaip 300

1.

Gyvenamosios paskirties (vienbučių ir dvibučių, trijų ir daugiau butų (daugiabučiai), įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai

5

7

10

15

x

x

5

7

10

20

35

50

2.

Mokslo paskirties (bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, neformaliojo švietimo, vaikų darželiai, lopšeliai)

5

7

10

15

20

30

5

7

10

20

35

x

3.

Ligoninės su stacionarais, sanatorijos, reabilitacijos centrai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai

5

7

10

15

20

30

5

7

10

x

x

X“.


part_f4342cda4de14740a8f42a303d360cd4_end

part_756736a78aad4af4a07edb792b236173_end

part_5bab62b19cdf4d6da72faae35d5500ed_end

9Pakeičiu 129 punktą ir jį išdėstau taip:

129. Pėsčiųjų ir žmonių su negalia eismui skiriamos nemotorizuoto eismo E ir F kategorijos gatvės,  šaligatviai, pėsčiųjų takai, pėsčiųjų ir dviračių takai, pėsčiųjų zonos (toliau – pėsčiųjų eismo statiniai). Pagrindiniai parametrai, kuriais vadovaujantis projektuojami pėsčiųjų eismo statiniai, pateikti 33 lentelėje:

33 lentelė. Pagrindiniai pėsčiųjų eismo statinių parametrai

Eil. Nr.

Rodiklis

Reikšmė

1.

Minimalus pėsčiųjų tako (šaligatvio) dangos plotis, m

1,50

2.

Vienos eismo juostos plotis, m

0,75

3.

Aukščio gabaritas, m

2,25

4.

Minimalus gatvės įrenginių juostos plotis, m

0,50

5.

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis urbanizuotoje vietovėje atsižvelgiant į įrenginius joje, m:

- apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos, tvorelės, veja

- apželdinimas medžiais ir krūmais

 

 

1,00

2,30

6.

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis neurbanizuotoje vietovėje, m

1,75

7.

Didžiausias išilginis nuolydis

5 %*

8.

Skersinis dangos nuolydis, %

1,5 – 2

9.

Skaičiuojamasis pėsčiojo greitis, m/s

1,2

Pastaba. * Išskyrus atvejus, nurodytus STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11].

10. Pakeičiu 136 punktą ir jį išdėstau taip:

136. Pėsčiųjų takų, kurie nepriskirti E ir F kategorijoms, išilginis nuolydis neturi viršyti  5 %. Esant didesniam, nei reikalaujama išilginiam nuolydžiui, turi būti vadovaujamasi STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ reikalavimais [5.11].“

11. Pakeičiu 138 punktą ir jį išdėstau taip:

138. Laiptų turėklai turi būti įrengiami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimais.“

12. Pakeičiu 161 punktą ir jį išdėstau taip:

161. Pagrindiniai reikalavimai dviračių takų projektavimui pateikti 39 lentelėje:

39 lentelė. Pagrindiniai dviračių takų parametrai

Parametrai

Projektinis greitis, km/h

20

30

Eismo juostos plotis, m

1,50

Aukščio gabaritas, m 1)

2,50

Šoninė apsaugos zona, m1)

Pagal 7 lentelę

Minimalus šoninės skiriamosios juostos plotis urbanizuotoje vietovėje atsižvelgiant į įrenginius joje1), m:

- apšvietimo stulpai, kelio ženklų atramos, tvorelės, veja

- apželdinimas medžiais ir krūmais

 

 

1,00

2,30

Aplenkimo matomumo atstumas, m

15

25

Sustojimo matomumo atstumas, m

20

30

Mažiausi horizontalių kreivių spinduliai, m

- be viražo

- su 2 % viražu

 

15

10

 

30

20

Mažiausi vertikalių kreivių spinduliai, m

- išgaubtų

- įgaubtų

 

150

50

 

300

100

Didžiausi išilginiai nuolydžiai, %

- neribojamas ruožo ilgis

- ne ilgesnis kaip 150 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 120 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 90 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 60 m ruožas

- ne ilgesnis kaip 30 m ruožas

 

5

6

7

8

9

10

Skersinis dangos nuolydis, %

1,5 – 2,5

Pastaba. 1) Dviračių tako aukščio gabarite ir šoninėje apsaugos zonoje negali būti tvirtų (standžių) kliūčių: pastatų, aptvarų, sienų, kelio ženklų, medžių ir kitų objektų.“

13. Pakeičiu 168 punktą ir jį išdėstau taip:

168. Vietose, kuriose nėra galimybių įrengti dviračių tako leistinais nuolydžiais pagal 39 lentelės reikalavimus, kartu turi būti įrengiami laiptai su dviračių panduso juosta (≥0,30 m) arba grioveliu dviračiui vestis. Kai dviračių takai įrengiami saugomose teritorijose, kultūros paveldo objektuose, kuriuose saugotina vertybe laikomas kraštovaizdis, neįmanoma išlaikyti ISO 21542:2011 reikalavimų, gali būti taikomi STR „Statinių prieinamumas“ [5.11] reikalavimai.“

14. Pakeičiu 211 punktą ir jį išdėstau taip:

211. Stotelės perono ir važiuojamosios dalies aukščių skirtumas turi būti 150 mm. Keleivių paviljonas statomas ne arčiau kaip 1,5 m nuo perono krašto.“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                    Simonas Gentvilas

 

part_192ba683aea44fc5b0a6d40119e032cc_end