Logo  Description automatically generated

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL lietuvos respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „dėl valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. D1-102

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“, 13.4 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“, 2 punktu,“.

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Inspekcijos vieši pranešimai skelbiami Inspekcijos interneto svetainėje (www.vtpsi.lrv.lt). Teisės aktų nustatyta tvarka vieši pranešimai skelbiami ir kitose visuomenės informavimo priemonėse.“

1.2.2. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Inspekcija atlieka šias funkcijas:

11.1. įgyvendindama 10.1 papunktyje nurodytą tikslą:

11.1.1. tikrina teritorijų planavimo proceso procedūrų ir su teritorijų planavimu susijusių administracinių sprendimų atitiktį teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams;

11.1.2. tikrina teritorijų planavimo dokumentų sprendinių atitiktį teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams;

11.1.3. teikia privalomuosius nurodymus pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, atlikti kitus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme nurodytus veiksmus;

11.1.4. atlieka teritorijų planavimo proceso parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų valstybinės priežiūros veiksmus, nurodytus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 4, 5 ir 6 straipsniuose;

11.1.5. atlieka nevykdant teritorijų planavimo proceso priimtų administracinių sprendimų valstybinės priežiūros veiksmus, nurodytus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 61 straipsnyje;

11.1.6. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas, priimti administracinius sprendimus ar atlikti kitus teisės aktuose priskirtus veiksmus;

11.1.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, susijusius su teritorijų planavimo procesu, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo penktajame skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka. Skundus, kiek to nereglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, nagrinėja Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

11.1.8. vykdo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro centrinės tvarkymo įstaigos funkcijas Teritorijų planavimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimu Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

11.1.9. rengia išvadas pagal savivaldybės administracijos pateiktus dokumentus, ar numatoma statyba ir veikla atitinka Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnyje nurodytų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;

11.1.10. atlieka kitus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su teritorijų planavimo valstybine priežiūra susijusius veiksmus;

11.2. įgyvendindama 10.2 papunktyje nurodytą tikslą Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

11.2.1. tikrina, ar prisijungimo sąlygos ir specialieji architektūros reikalavimai, specialieji paveldosaugos reikalavimai, specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai išduoti teisėtai ir per nustatytus terminus;

11.2.2. tikrina pritarimų projektiniams pasiūlymams, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą;

11.2.3. tikrina, ar statybos dalyvių veiksmai atitinka statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

11.2.4. tikrina, ar statyba vykdoma teisėtai;

11.2.5. tikrina pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, statybos užbaigimo procedūrų teisėtumą;

11.2.6. atlieka statomų statinių avarijų tyrimą;

11.2.7. organizuoja statybos sustabdymą, neteisėtos, savavališkos statybos padarinių šalinimą, statybos padarinių šalinimą pagal teismo sprendimą ar privalomąjį nurodymą;

11.2.8. teikia privalomuosius nurodymus pateikti reikalingą informaciją, dokumentus, pašalinti patikrinimų metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, atlikti kitus teisės aktuose nurodytus veiksmus;

11.2.9. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus suteikti administracines paslaugas, priimti administracinius sprendimus ar atlikti kitus teisės aktuose priskirtus veiksmus;

11.2.10. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, susijusius su statybos procesu, Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo penktajame skirsnyje nustatytais atvejais ir tvarka, taip pat Inspekcijos viršininko nustatyta tvarka. Skundus, kiek to nereglamentuoja Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymas, nagrinėja Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

11.2.11. vykdo statybos dalyvių priežiūrą teikdama konsultacijas ir metodinę pagalbą Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka;

11.2.12. išduoda statybą leidžiančius dokumentus statiniams, suprojektuotiems įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus, statyti, rekonstruoti, remontuoti ar griauti;

11.2.13. pagal statytojų prašymus atlieka statybą leidžiančių dokumentų išdavimo procedūras, kai jų teisės aktų nustatyta tvarka neatliko savivaldybių administracijos;

11.2.14. išduoda statybą leidžiančius dokumentus Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse, išskirtinėje ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe;

11.2.15. išduoda statybą leidžiančius dokumentus statyti naujus ypatingus ir neypatingus statinius pajūrio juostoje;

11.2.16. išduoda leidimus statyti, rekonstruoti, atlikti kapitalinį remontą ar griauti branduolinės energetikos objekto statinius;

11.2.17. išduoda leidimus atlikti statinio konservavimo darbus;

11.2.18. išduoda leidimus tęsti sustabdytą statybą;

11.2.19. atlieka teisės aktų pažeidimų, įskaitant savavališkų statybų sritį, prevenciją, kurią sudaro teisės aktų analizė, asmenų konsultavimas teisės aktų taikymo klausimais, informacijos apie teisės aktų taikymą vertinimas ir viešinimas, patikrinimai;

11.2.20. išduoda pažymas apie statinio nugriovimą (išardymą);

11.2.21. organizuoja ir atlieka statybos užbaigimo procedūras išduodant statybos užbaigimo aktus;

11.2.22. atlieka kitus Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatyme ir kituose teisės aktuose nurodytus su statybos valstybine priežiūra susijusius veiksmus;

11.3. įgyvendindama 10.3 papunktyje nurodytą tikslą, teisės aktų nustatyta tvarka:

11.3.1. administruoja Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“, atlieka jos modifikavimą pagal pasikeitusių teisės aktų reikalavimus, atnaujina programinę įrangą, kad ši informacinė sistema galėtų tinkamai veikti;

11.3.2. plėtoja esamas ir kuria naujas elektronines paslaugas, susijusias su teritorijų planavimu, statyba ir šių sričių valstybine priežiūra;

11.4. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.“

1.2.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Inspekcijos teisės išvardytos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 22 ir 23 straipsniuose ir kituose teisės aktuose.“

1.2.4. Pakeičiu 19.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.13. sudaro komisijas ar darbo grupes Inspekcijos funkcijoms vykdyti, kitų institucijų atstovų patariamąsias tarybas;“.

2. Į g a l i o j u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininką teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu pakeistus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymą ir tvirtinimą, bet jais neapsiribojant), susijusius su Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus 2 punktą, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas